Awgrymiadau Noson Priodas ar gyfer Virgin Men

Awgrymiadau nos briodas i ddynion gwyryfOs ydych chi'n ddyn gwyryf sy'n priodi, nid yn unig rydych chi'n fwy na thebyg yn pwysleisio am yr holl fanylion priodas, ond hefyd am y weithred ryw ei hun.


priod lan Pauly

Yn yr Erthygl honA fyddaf yn gallu perfformio? A fyddaf yn gwneud fy mhartner yn hapus? Beth yw ei disgwyliadau? Beth yw fy un i? Mae gennych chi lawer o gwestiynau yn mynd o gwmpas yn eich meddwl.Dyma rai awgrymiadau noson briodas dynion gwyryf a fydd yn helpu i wneud y darn hwn yn llai o straen a digwyddiad llawen gobeithio.

Cyfathrebu â'ch partner

Gofynnwch am amser i sgwrsio am yr hyn y maeNid ydych chi a'ch partner erioed wedi bod yn rhywiol agos atoch ac mae gennych eich argraffiadau am noson eich priodas.

Mae'n debygol ei bod hi'n nerfus hefyd. Chwiliwch am amser pan mai dim ond y ddau ohonoch chi ydyw, a chael sgwrs am yr hyn y mae'r ddau ohonoch chi'n ei deimlo. Ceisiwch nodi union natur eich ofnau.

Ydych chi'n bryderus oherwydd bod ganddi brofiad ac nid ydych chi?Os ydych chi'n ddyn gwyryf, a'i bod hefyd yn forwyn, un o'r awgrymiadau nos briodas fyddai gofyn iddi a oes arni ofn unrhyw boen posib a allai ddigwydd gyda'r weithred gyntaf o gyfathrach rywiol. (Sicrhewch hi y byddwch yn dyner a bob amser yn gwrando arni os bydd yn gofyn ichi stopio neu arafu.) Esboniwch eich bod yn rhagweld efallai na fyddwch yn gallu perfformio, neu, i'r gwrthwyneb, cyrraedd orgasm yn rhy gyflym i'w bodloni.

I ddynion gwyryf, bydd rhoi eich holl ofnau allan yno yn helpu i'w tryledu ac yn caniatáu i'ch darpar wraig ymateb gyda geiriau cysur (a rhannu ei phryderon ei hun gyda chi).

Mae'r math hwn o gyfathrebu yn bwysig i ddynion gwyryf, ac ymarfer da y gallwch ei drosglwyddo i eiliadau eraill yn eich bywyd priodasol pan fydd angen i chi gyfathrebu teimladau sensitif â'ch gilydd.Nid oes angen teimlo cywilydd am gyfathrebu am ryw

Dyma fydd eich partner bywyd.

Mae'n arferol y bydd y ddau ohonoch yn cael llawer o sgyrsiau am y pwnc hwn yn ystod rhychwant eich priodas. Ac mae hynny'n beth da! Mae rhyw yn rhan fendigedig o briodas a byddwch chi bob amser eisiau teimlo'n rhydd i fynd i'r afael â'r pwnc hwn gyda'ch gilydd.Efallai y bydd angen rhywfaint o help ychwanegol arnoch y tro cyntaf

Os yw'r ddau ohonoch yn wyryfon, efallai yr hoffech chi gael tiwb neu botel o ar y stand nos iraid , neu “lube” fel mae cyplau yn ei alw, felly helpwch i leddfu'r weithred a'i gwneud yn llai poenus i'ch gwraig.

Ar gyfer dynion gwyryf, mae'n bwysig gwybod na fydd pob merch yn cael poen nac yn gwaedu gyda'r weithred gyntaf o gyfathrach rywiol, yn enwedig os yw hi wedi bod yn athletwr gweithredol neu wedi defnyddio tamponau neu deganau rhyw arni hi ei hun. Bydd y rhain yn torri'r hymen, sef y bilen sy'n rhannol yn gorchuddio mynedfa'r fagina mewn gwyryfon.

Fel dyn gwyryf, rhaid i chi wybod bod hymen yn hawdd ei dorri gan ddefnydd tampon neu degan rhyw felly os nad yw hi'n gwaedu pan fyddwch chi'n cysgu gyda'ch gilydd gyntaf, nid yw'n nodi nad yw'n forwyn.

Bydd defnyddio iraid yn sicrhau bod pethau'n mynd yn esmwyth a bydd yn gwella'ch pleser. Peidiwch ag oedi cyn gwneud cais eto os oes angen.

Yn poeni am eich codiad?

Mae'n arferol i ddynion gwyryf boeni am eu codi a'u orgasm. Mae ymarfer cyn y diwrnod pwysig yn un o'r awgrymiadau noson gyntaf pwysig i fwynhau gwneud cariad noson briodas bleserus.

Y pryder mwyaf cyffredin ymhlith dynion gwyryf yw uchafbwyntio'n rhy fuan, a methu â pharhau'n ddigon hir i ddod â'ch partner i uchafbwynt. Os ydych chi wedi arfer â hunan-bleserus, efallai yr hoffech chi ymarfer hynny'n agos at ddiwrnod y briodas fel eich bod chi'n para ychydig yn hirach na phe na baech chi wedi cyrraedd uchafbwynt yn anffodus.

Ac os gwnewch orgasm yn rhy gyflym, dim bargen fawr. Dyma'ch tro cyntaf yn cael rhyw gyda menyw, ac mae'n gyffrous. Dywedwch wrthi yn union, felly mae hi'n deall eich bod chi'n ei chael hi'n hardd ac yn rhywiol. Yna aros ychydig, a rhoi cynnig arall arni. Fe'ch synnir ar yr ochr orau pa mor gyflym y byddwch yn dychwelyd i'r cariad ar ôl yr orgasm cyntaf.

Un o'r awgrymiadau pwysig ar gyfer gwyryfon gwrywaidd yw cofio y bydd yr ail dro yn well; byddwch yn para'n hirach ac yn cael mwy o hyder gan eich bod eisoes wedi gwneud hyn unwaith o'r blaen!

Beth os na allwch gael codiad, neu gynnal un ?

Sut i baratoi ar gyfer noson briodas os ydych chi'n teimlo'n bryderus am beidio â chael codiad na chynnal un? Yn gwybod y gallai hyn ddigwydd gyda'ch tro cyntaf.

Mae’r system nerfol yn anodd, ac os ydych yn bryderus am y tro cyntaf hwn, efallai bod eich pidyn yn gwrando ar yr ofn hwnnw ac yn eich siomi.


sut i ddod â pherthynas i ben

Cyngor i forynion? Cofiwch, nid yw'n fargen fawr. Nid yn unig i ddynion gwyryf, ond hyd yn oed i'r lot brofiadol.

Tynnwch y pwysau oddi ar y ddau ohonoch, a gwnewch rywbeth arall.

Awgrym cŵl i ddynion gwyryf? Gallwch archwilio corff eich gwraig newydd gyda'ch llygaid, eich dwylo, eich bysedd a'ch ceg.

Nid yw agosatrwydd yn ymwneud yn unig â’r pidyn a’r treiddiad.

Mae yna ddigon o ffyrdd i'w helpu i ymlacio a chyrraedd orgasm nad yw'n cynnwys eich pidyn.

Y ffaith fwyaf cysur y dylai’r dynion gwyryf ei wybod yw ei bod yn debygol y bydd eich pidyn yn cydweithredu ar ôl ychydig o sesiynau o ddod i’w hadnabod fel hynny. Pan fydd hynny'n digwydd, stêm lawn o'ch blaen!

Cymerwch eich amser

Er y gallai eich ymennydd fod yn dweud wrthych am “fynd amdani, o’r diwedd gallwch gael rhyw!”, Byddwch am arogli'r foment arbennig iawn hon. O'r diwedd, gallwch fod yn agos atoch yn rhywiol fel gŵr a gwraig, gyda'r holl sancteiddrwydd y mae'r weithred honno'n ei olygu.

Un arall o'r awgrymiadau noson briodas i ddynion wneud y noson briodas hon yn un gofiadwy yw pan gyrhaeddwch eich noson briodas hir-ddisgwyliedig, cymerwch eich amser.

Rydych chi newydd gael diwrnod mawr, a nawr dyma'r ddau ohonoch chi ar eich pen eich hun. Efallai bath gyda'ch gilydd, neu neges felly helpwch chi i ymlacio. Ymestynnwch allan ar y gwely a dal a chusanu ei gilydd, yn araf ac yn ysgafn. Mae cyflwyno teganau rhyw nos briodas yn un o'r awgrymiadau hwyl ar gyfer noson briodas i wella'r cyniferydd pleser o gael rhyw ar noson briodas.

Wrth chwilio am gynghorion rhyw gwyryf, y domen fwyaf hanfodol i ddynion gwyryf sydd i gyd i glymu yw siarad â'i gilydd a gofyn i'w gilydd beth sy'n teimlo'n dda, a beth sydd ddim. Mae hon yn foment brydferth ac yn un y byddwch chi bob amser yn ei chofio, felly peidiwch â rhuthro pethau.