10 Ffordd ar Sut i Wneud Ei Theimlad yn Arbennig mewn Perthynas Pellter Hir

10 Ffordd ar Sut i Wneud Ei Theimlad yn Arbennig mewn Perthynas Pellter Hir

Yn yr Erthygl hon

Mae dynion yn wynebu pwysau enfawr o ran creu argraff ar eu merch. Mae'r pwysau'n cael ei ddyblu pan maen nhw i mewn perthynas pellter hir . Mae dynion bob amser yn cael eu tagio fel rhai llai mynegiadol ac yn yr achos gwaethaf fel rhai ansensitif o ran mynegi cariad.Gan eu bod mewn perthynas pellter hir, mae'n rhaid iddyn nhw ofalu am lawer o bethau i sicrhau bod eu merch yn teimlo'n arbennig.

Sut i wneud iddi deimlo'n arbennig mewn perthynas pellter hir yn sicr yn gwestiwn anodd i'w ateb.

Rhestrir isod rai o'r ffyrdd i gwneud i'ch cariad deimlo'n arbennig . Byddai dilyn hyn yn sicrhau bod gan y ddau ohonoch fondio cryf er gwaethaf y pellter corfforol rhyngoch chi'ch dau.

1. Gonestrwydd

Mae gonestrwydd mewn perthynas yn hanfodol.

Os nad ydych chi'n onest â'ch merch yna nid yw'n gwneud perthynas. Bydd unrhyw fath o anffyddlondeb yn dod â'r berthynas pellter hir rhyngoch chi i ben ar unwaith.

Felly, pan ydych chi'n siarad â hi dros y ffôn neu'n rhyngweithio â hi trwy destun, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n onest a rhannwch bopeth y dylai fod yn ymwybodol ohono. Os gwnewch hyn a bod yn onest â hi, bydd yn ymddiried ynoch chi ac fe fydd cryfhau'ch perthynas er gwaethaf y pellter .

2. Gwrandewch arni

Mae pob merch yn caru pan mae ei dyn yn gwrando arni.

Mae gwrando arni'n weithredol yn un o'r rhai pwysig pethau i wneud i'ch cariad deimlo'n arbennig . Mae hi eisiau rhannu llawer o bethau am ei bywyd a phan mae'r ddau ohonoch mewn cariad; dylech wrando ar eich gilydd.

Felly, sicrhau eich bod chi gwrando'n weithredol ar yr hyn mae hi'n ei ddweud neu gyfranddaliadau. Bydd hi hefyd yn talu sylw i'ch sgwrs ac yn gwrando ar yr hyn sy'n rhaid i chi ei rannu.

Mewn perthynas pellter hir, mae cyfathrebu'n chwarae rhan ganolog.

3. Mynegwch eich hun trwy ysgrifennu

Nid yw pawb yn awdur a anwyd. Ni all pawb chwarae o gwmpas gyda geiriau i swnio'n rhamantus. Fodd bynnag, peidiwch â gadael i hyn ddod i mewn rhyngoch chi a'ch merch. Ystyriwch hyn fel ateb pwysig i sut i wneud iddi deimlo'n arbennig mewn perthynas pellter hir .

Ysgrifennwch sut rydych chi'n teimlo amdani pan fyddwch chi'n ei cholli, pa dda rydych chi'n teimlo amdani, beth rydych chi'n ei golli amdani, a pha mor wael rydych chi'n ei golli ar rai achlysuron. Yna, rhannwch yr ysgrifeniadau hyn gyda hi naill ai trwy bost malwod neu drwy negeseuon.

Bydd y teimladau rhamantus bach hyn yn cadw'r rhamant yn fyw ac yn cryfhau'r bond.

4. Sylwadau Cyfryngau Cymdeithasol

Am wybod sut i wneud i'ch cariad deimlo'n arbennig mewn perthynas pellter hir ? Byddwch yn greadigol wrth ysgrifennu sylw ar ei phroffiliau cyfryngau cymdeithasol.

Ydy, mae merched yn teimlo'n hapus ac wrth eu bodd pan fydd ei chariad, chi, yn gwneud sylwadau yn y modd mwyaf creadigol. Bydd y byd i gyd yn edrych arno a bydd hyn yn dangos faint rydych chi'n ei charu.

Heblaw, bydd y ffyrdd bach neis a chreadigol hyn i fynegi eich cariad iddi yn cadw'r holl ddyfalu o'r neilltu ac yn dangos cymaint y mae'r ddau ohonoch mewn cariad dwfn â'ch gilydd.

5. Syndod hi

Syndod hi

Mae'n ffaith hysbys bod merched yn caru syrpréis.

Os ydych chi'n pendroni sut i wneud eich cariad pellter hir yn hapus , edrychwch am ffyrdd i'w synnu unwaith mewn ychydig. Gallai'r rhain fod yn llythyr mewn llawysgrifen a anfonwyd trwy bost malwod neu rai cardiau post neu rai anrhegion yr oedd hi eisiau ers amser maith, gan gofio dyddiadau pwysig, y mae dynion bob amser yn cael anhawster â nhw, neu'n ymweliad annisgwyl.

Bydd yr ystumiau bach hyn yn dangos faint rydych chi'n ei charu er gwaethaf y pellter a bydd hyn yn blodeuo'ch perthynas .

6. Canmol hi yn gyhoeddus

Er gwaethaf bod mewn perthynas pellter hir, fe ddaw adegau pan fydd y ddau ohonoch yn ymddangos yn gyhoeddus. Yn sicr, pan na allwch dreulio llawer o amser gyda'ch gilydd oherwydd perthynas pellter hir, siawns na chewch lawer o gyfle i werthfawrogi'ch gilydd.

Felly, gwnewch y gorau ohono.

Pryd bynnag y byddwch chi mewn cyhoedd wedi'i amgylchynu gan eich ffrindiau a'ch teulu, yn canmol hi . Byddai wrth ei bodd ac mae hyn yn ystum arall o ddangos faint rydych chi'n ei garu ac yn gofalu amdani.

7. Mynegwch eich hun

Mae'r rhan fwyaf o ddynion yn ei chael hi'n anodd mynegi eu teimladau. Fodd bynnag, o ran sut i wneud iddi deimlo'n arbennig mewn perthynas pellter hir , rhaid i chi ddysgu mynegi trwy eiriau.

Fel y soniwyd uchod, gall rhannu llythyrau neu gardiau post sydd wedi'u hysgrifennu'n hyfryd wneud iddi deimlo'n arbennig. Ynghyd â hyn, wrth geisio sut i wneud i'ch cariad deimlo ei bod yn cael ei charu , mynegwch eich teimlad iddi pan fyddwch chi'n siarad â hi dros yr alwad. Gadewch iddi wybod sut rydych chi'n ei cholli ac yn aml yn meddwl amdani.

Bydd hyn nid yn unig yn cryfhau'ch cariad ond bydd hefyd yn ei sicrhau eich bod chi mewn cariad â hi yn wallgof.

8. Ymunwch â nhw pryd bynnag y bo modd

Mewn perthynas pellter hir, mae cyfarfodydd corfforol yn gyfyngedig. Os ydych chi'n pendroni sut i wneud i'ch cariad deimlo'n arbennig yna ewch gyda hi pryd bynnag maen nhw'n teithio.

Gallant fod ar drip busnes neu'n bersonol, os yw'n bosibl ac yn gyfleus ymuno â'r rheini, mae teithiau'n gwneud hynny. Byddent wrth eu bodd yn eich cael chi o gwmpas yn ystod yr amseroedd hynny.

9. Cyfathrebu os ydych chi wedi brifo

Pan fyddwch chi mewn perthynas, pellter hir neu beidio, mae'n angenrheidiol eich bod chi'n rhannu nid yn unig bethau da ond hefyd deimladau annifyr neu niweidiol. Efallai eich bod chi naill ai'n brifo hi neu hi'r ffordd arall, mae'n bwysig eich bod chi'n cyfathrebu â'ch gilydd ar hyn ac yn datrys pethau.

Dyma ffordd arall i sut i wneud iddi deimlo'n arbennig mewn perthynas pellter hir . Bydd hyn yn rhoi neges eich bod yn gofalu amdani ac nad ydych yn gadael i unrhyw deimlad drwg ddod eich ffordd.

10. Dyddiadau rhamantaidd

Pan fyddwch chi gyda'ch gilydd, cynlluniwch rai dyddiadau rhamantus. Er ei fod wedi'i argymell i bawb, mae pwysigrwydd dyddiad yn cynyddu pan fydd y ddau ohonoch mewn perthynas pellter hir.

Sut i wneud iddi deimlo'n arbennig mewn perthynas pellter hir ? Cynlluniwch ddyddiad rhamantus neu syndod pan fyddwch chi yno. Bydd hyn yn cryfhau'ch cysylltiad â hi a bydd yn ei gwneud hi'n hapus.