Problemau Priodasol: Mae Fy Ngŵr yn Gwneud Fi'n Isel

Problemau Priodasol Mae fy Ngŵr yn Gwneud Fi Bob tro dwi'n clywed hwn, neu amrywiad ohono, gan rywun. Nid wyf yn barnu ac yn paentio llun negyddol o'r gŵr ar unwaith. 7 allan o 10 gwaith, Mae'r wraig yn gor-ymateb i ychydig o siom.

Yn yr Erthygl hon

Felly, cyn inni ymchwilio i fater blêr a mwy sensitif yr hyn y dylai gwraig ei wneud pan fydd hi'n cwyno yn erbyn ei gŵr, mae fy ngŵr yn fy ngwneud i'n ddigalon. Gadewch i ni ddarganfod yn gyntaf yn gyntaf, os yw'r wraig yn gor-ymateb.

Felly, gofynnaf y cwestiwn amlycaf heb falais.

Gwraig: Mae fy ngŵr yn gwneud i mi deimlo'n isel.

Fi: Pam?

Rydych chi'n gor-ymateb os…

Gwraig: Meddai, bydd yn mynd â fi i [Rhowch Ryw Le yma], ond mae wedi bod yn flynyddoedd, ac ni wnaeth.

Fi: Yr wyf yn deall rhwystredigaethau addewidion wedi’u torri, ond os oes blaenoriaethau eraill ar ei blât megis dod â’r cig moch adref neu geisio cael dyrchafiad i’w fforddio. Yna, byddwch yn amyneddgar.

Cyn belled â'i fod yn ffyddlon, yn gwneud ei orau, ac nid yn treulio ei amser rhydd ac arian yn yr ardal golau coch lleol, Yna fe ddaw. Yn y diwedd. Efallai.

Gwnewch eich rhan, cymerwch ffordd uchel aeddfedrwydd, a byddwch yn wraig gariadus pan fydd adref.

Gwraig: Dywedodd wrthyf y byddai'n treulio ei holl ddyddiau gyda mi, Yn awr, mae bob amser yn y gwaith. Mae'n dod adref yn hwyr a hyd yn oed yn gweithio yn ystod gwyliau.

Fi: Iawn, mae dwy ochr i hyn, naill ai ei fod yn gweithio gormod mewn gwirionedd, neu mae'n twyllo arnoch chi . Ond ni fyddaf yn awgrymu'r olaf oni bai eu bod yn gwneud hynny. Y peth olaf sydd ei angen arnom yw rhoi hyd yn oed mwy o syniadau drwg i rywun sy'n isel ei ffiniol.

Ceisiwch ei drafod gyda'ch gŵr, Dywedwch wrtho am ofalu am ei iechyd a threulio mwy o amser yn gorffwys gartref. Gwnewch iddo sylweddoli y bydd gweithio'n rhy galed yn ei wneud yn sâl, ac nid yw pobl sâl yn gweithio, a byddant hefyd yn rhoi llawer o arian i Doctor Quack Quack.

Ceisiwch ei lwgrwobrwyo i aros adref. Gollwng eich balchder menyw modern a dysgu rôl draddodiadol caethwasanaeth, fel coginio ei hoff ddysgl a hynny i gyd. Meddyliwch am wahanol esgusodion i'w gael i aros a siarad am ei swydd. Gwnewch yn siŵr ei fod yn ymwneud â'i gadw'n iach fel y gall barhau i wneud ei swydd.

Gwraig: Nid yw'n edrych arnaf yr un ffordd bellach, a phan fydd gartref, mae bob amser wedi gwirioni ar ei ffôn yn chwarae gemau neu'n syrffio'r rhyngrwyd.

Fi: Ceisiwch ddeall ei hobi a gweld a ydych chi'n ei hoffi. Mae'r rhan fwyaf o hobïau gwrywaidd yn fas ond yn bleserus. Pwy a wyr, efallai y byddwch yn ei hoffi, a bydd eich gŵr yn siarad llawer â chi amdano. Yn enwedig os yw'n ymwneud â chefnogi masnachfraint chwaraeon benodol.

Os ydych chi dal ddim yn deall beth sydd mor gyffrous am 22 o ddynion yn cicio pêl o gwmpas, yna dewch o hyd i rywbeth arall diddorol amdano, yn lle cwyno, ‘mae fy ngŵr yn fy ngwneud i’n ddigalon’.

Rwy'n gwybod y stori wir hon nad yw'r wraig yn deall llawer am bêl-droed, ond mae wrth ei bodd yn ei gwylio oherwydd bod Cristiano Ronaldo a Lionel Messi yn boeth.

Gwraig: Nid ydym yn cael rhyw gymaint ag yr oeddem yn arfer ei gael.

Gwraig: Dyn ni ddim

Fi: Ceisiwch fwyta eich hoff fwyd bob dydd am wythnos, gweld a ydych yn dal yn ei hoffi. Mae gormod o beth da yn dal i fynd yn ddiflas. Mae'r ateb i hyn yn syml, Colli pwysau, mynd i'r salon, ac edrych mor ifanc a ffasiynol ag y gallwch.

Rwyt ti'n ŵr yn dy garu di o hyd. Peidiwch â gwrando ar yr holl crap hwnnw y bydd yn eich derbyn gan mai tail buchol ydych. Mae eisoes yn gwneud hynny, nid ydych chi wedi ysgaru eto. Ond gwnewch eich rhan ac os gallwch chi wneud rhywbeth igwella eich apêl rhyw, yna gwnewch hynny. Mae dynion syth yn greaduriaid syml, Mae cywion poeth bob amser yn apelio, dim eithriadau.

Mae'r rhai sy'n dweud fel arall naill ai'n gorwedd neu'n ffrwyth cwpwrdd.

Gwraig: Mae'n anghofio dyddiadau pwysig yn y teulu o hyd (fel Penblwyddi a Phenblwyddi)

Fi: Ydy, mae rhai dynion felly mewn gwirionedd. Yn ffodus, mae gan dechnoleg fodern ateb. Os yw'n dal i ofalu amdanoch chi, ac rwy'n tybio y bydd yn ei wneud, bydd yn gadael ichi nodi'r holl ddyddiadau rydych chi'n eu hystyried yn arwyddocaol yn ei ffôn clyfar a'i hysbysu amdano.

Os gallwch chi edrych mor bell ymlaen, gallwch hefyd lithro i mewn awgrymiadau ar yr hyn yr ydych chi a'r plant ei eisiau ar gyfer y diwrnod hwnnw.

Nid ydych yn gorymateb os…

Gwraig: Mae'n twyllo arnaf, deuthum o hyd i negeseuon testun amorous yn ei ffôn symudol.

Fi: Mae hyn yn ddrwg, anffyddlondeb yn anfaddeuol. Nid bai'r dioddefwr mohono byth. Os ydych yn casáu eich priod ddigon i dwyllo, yna torri i fyny.

Twyllo yw rhywun sy'n ceisio cael ei gacen a'i bwyta hefyd. Gweithred faleisus o hunan-foddhad ydyw.

Yn amlach na pheidio, pan fydd rhywun yn dod ataf gyda'r broblem hon, nid ydynt eto wedi wynebu eu gŵr o'r broblem, hyd yn oed os ydynt wedi ei hadnabod ers tro.

Byddwn yn awgrymu gweld acynghorydd priodas proffesiynola gosod yr holl gardiau ar y bwrdd.

Gwraig: Mae'n cam-drin y plant a minnau ar lafar/yn gorfforol/yn rhywiol.

Fi: Mae hyn yn llawer mwy difrifol na thwyllo. Mae pethau'n gwaethygu'n gyflym pan fydd hyn yn digwydd. Gallai hefyd arwain at niwed seicolegol na ellir ei wrthdroi.

Mae yna fwy nag ychydig o achosion o farwolaeth o gam-drin corfforol, ond mae yna lawer o oedolion camweithredol gyda phroblemau meddwl dadfeiliedig gan wŷr/gwragedd a rhieni camdriniol.

Gellir maddau i anffyddlondeb , a thros amser, gall clwyfau wella, ond gall y difrod o gamdriniaeth bara am byth, yn enwedig marwolaeth. Nid yw'r rhan fwyaf o wragedd yn adrodd am achosion o gam-drin domestig yn y gobaith y byddai eu gŵr yn newid ac y byddai pethau'n gwella, nid yw byth yn gwneud hynny.

Y senario achos gorau ar gyfer hyn yw bod y gŵr yn newid, ond bydd y teulu bob amser yn byw mewn ofn o atglafychiad, mae'r achosion gwaethaf yn annirnadwy. Mae'n fargen wael.

Meddwl yn gyson pam fod fy ngŵr yn fy ngwneud i’n ddigalon.

Felly, mae gennych chi bobl, heblaw am ddau achos, sy'n anffodus yn digwydd yn amlach nag yr hoffem mewn cymdeithas wâr, o ystyried bod llawer o achosion yn mynd ymlaen heb eu hadrodd.

Ni fyddwn yn dweud bod eu pryderon yn ddibwys, ond mae'n bendant o fewn yr ystod o galedi y mae pobl yn mynd drwyddo mewn bywyd a pherthnasoedd i oroesi.

Dyma lle mae cyniferydd emosiynol yn bwysig, maen nhw'n chwilio am hwylwyr gogoneddus i gyfiawnhau eu hochr nhw. Ond mae yna bobl â dewrder meddwl gwan ac mae eu hiselder yn real. Os cânt eu hwynebu neu eu hanwybyddu, byddant yn cilio ymhellach i'w hego, a bydd pethau'n gwaethygu.

Felly barnwch yn ofalus, mae’n broblem sy’n gwaethygu wrth i amser fynd yn ei flaen, neu os yw’r person ar drothwy iselder clinigol, argymhellwch eich bod yn gweld gweithiwr proffesiynol.

Ranna ’: