6 Arwydd y gall eich partner fod yn twyllo arnoch chi

Arwyddion anffyddlondeb

Yn yr Erthygl honBeth yw'r arwyddion y gallai'ch priod fod yn twyllo? Weithiau rydych chi'n gwybod, ac weithiau dydych chi ddim. Pryd anffyddlondeb yn digwydd mewn priodas neu un arall a gyflawnwyd perthynas , gall un o'r rhannau gwaethaf fod yr holl gelwyddau.Mae rhywun rydych chi wedi ei garu cyhyd yn sydyn yn cadw cyfrinachau, ac mae'n brifo. Y cwestiwn mawr, pam mae'ch priod yn twyllo?

Yn gyntaf, sylweddolwch fod yna lawer o ffyrdd i dwyllo, a mae yna lawer o arwyddion o bartner twyllo mewn perthynas. Gall fod arwyddion anffyddlondeb emosiynol ac anffyddlondeb corfforol.Nid yw'n ymddangos bod gwahaniaeth enfawr rhwng arwyddion anffyddlondeb mewn menyw neu arwyddion anffyddlondeb mewn dyn; er bod pob person yn wahanol. Ymddiried yn eich perfedd.

Mae rhai partneriaid twyllo yn y pen draw yn dweud wrth eu rhai arwyddocaol eraill, ond mae llawer ddim. Felly sut ydych chi'n darganfod a yw'ch priod yn twyllo ai peidio?

Os ydych chi'n amau ​​bod rhywbeth yn digwydd gyda'ch un arwyddocaol arall, dyma 6 arwydd y gallai'ch partner fod yn twyllo arnoch chi.1. Mae'ch partner yn gweithredu'n gysgodol

Mae hwn yn ddatganiad eithaf cyffredinol oherwydd efallai na fydd yr hyn sy'n gysgodol i un person yn gysgodol i'r nesaf. Rydych chi'n adnabod eich partner orau. A yw ef neu hi'n sydyn yn actio & hellip; rhyfedd? Cyfrinachol? Angry? Giddy?

Newidiadau mewn hwyliau ac ymddygiad yn arwyddion da bod rhywbeth yn digwydd. Nawr mae angen i chi ddarganfod beth. Os yw'ch partner yn buddsoddi'n fwy emosiynol mewn person arall, yna fe all ef neu hi gau a rhannu llai gyda chi.

Os yw'ch partner yn dod yn gorfforol agos-atoch gyda pherson arall, efallai y bydd ef neu hi eisiau treulio llai o amser agos atoch chi. Arwydd allweddol priod sy'n twyllo yw y gall eich partner fod yn gweithredu allan o'r cyffredin.

Er y gallai newidiadau yn eu hymddygiad fod yn gysylltiedig â llawer o bethau, gan gynnwys teimlo yn syml straen gol, gallai fod yn rhywbeth mwy hefyd.

2. Mae'ch partner yn dechrau cuddio'u dyfeisiau electronig

Arwydd arall y mae eich priod yn twyllo arnoch chi yw pan fyddant yn cadw eu dyfeisiau electronig yn gudd neu'n cael eu cloi i ffwrdd.

Pan fydd twyllo yn digwydd, efallai y bydd y parti euog eisiau gorchuddio ei draciau - yn enwedig os ydyn nhw'n cyfathrebu'n aml â pherson arall.

Gall hyn ddigwydd gydaanffyddlondeb emosiynol pan fydd eich priod yn cwympo dros rywun arall ac yn cyfathrebu llawer, neu gallai ddigwydd gydag anffyddlondeb corfforol oherwydd gallant sefydlu amseroedd cyfarfod.

Dyna pam pan fydd anffyddlondeb yn digwydd, mae dyfeisiau electronig yn sydyn yn mynd yn fwy prin gartref. Ble mae ei ffôn symudol? Pam ei fod wedi'i ddiogelu gan gyfrinair?

Mae'r un peth yn wir am y gliniadur, bwrdd gwaith, llechen, neu ddyfeisiau eraill a allai fod â mynediad at wybodaeth bersonol.

Efallai y byddai'n syniad da lawrlwytho cofnodion testun a ffôn y cylchred gell ddiwethaf i weld a oes un odrif sy'n ymddangos.

Ond hyd yn oed wedyn, efallai eu bod yn cyfathrebu'n llym trwy Facebook neu ap nad yw'n gysylltiedig â rhif ffôn. Os gofynnwch i'ch partner am weld eu ffôn ac maent yn hollol amddiffynnol, gallai hynny fod yn faner goch.

Hyd yn oed os oes gennych fynediad i'w cyfrifon Facebook neu e-bost, mae'n eithaf hawdd sefydlu cyfrifon ffug nad ydych efallai hyd yn oed yn sylweddoli eu bod yno.

arwyddion partner twyllo mewn perthynas

3. Mae'ch partner yn defnyddio arian parod neu gerdyn cyfrinachol

Yn sydyn nid yw ei drafodion ariannol yn gofnodion cyhoeddus. Am ryw reswm, nid yw ef neu hi eisiau i chi wybod ble mae pethau wedi'u prynu neu beth yn union sydd wedi'i brynu.

Pe byddech chi'ch dau yn arfer bod yn fwy agored gyda cyllid ac yn sydyn mae'ch partner yn defnyddio arian parod neu gerdyn ar wahân (nad oes gennych fynediad iddo), yna efallai bod rheswm.

Efallai bod eich priod yn ceisio cuddio rhywbeth. Efallai bod cinio neu giniawau cyfrinachol gyda rhywun arall y maen nhw'n cwympo amdano yn emosiynol? Neu efallai ystafell westy gyfrinachol ar gyfer perthynas gorfforol? Anrhegion efallai?

Os dewch o hyd i dderbynebau a gofyn amdanynt, efallai y bydd ymarweddiad eich partner yn dweud y gwir. Fel arfer, gall priod ddweud, “O roedd hynny ar gyfer cleient.” A all fod yn wir, neu efallai na fydd.

Gall y math hwn o ymddygiad fod yn arwydd o briod twyllo neu a baner goch os yw allan o'r cyffredin ac mae ef neu hi'n gyfrinachol yn ei gylch.

4. Mae eich anwylyd yn gwneud esgusodion i fynd allan ar ei ben ei hun neu “gyda ffrindiau”

Efallai ei fod ef neu hi yn sydyn bob amser yn “hwyr yn dod adref o’r gwaith” neu mae nos Fercher yn y gampfa ychydig yn hirach nag arfer. Efallai bod noson pocer wythnosol newydd gyda ffrindiau.

Gallai'r rhain fod yn gyfreithlon, ond ar y cyfan mae'n teimlo i ffwrdd. Fe ddylech chi ofyn, pam ydych chi'n gweld llai a llai o'ch partner? Gallai fod yn gyfreithlon, ond os yw'ch partner yn mynd yn sâl hyd yn oed pan ofynnwch am yr hyn y mae'n ei wneud, baner goch yw honno.


cusan Ffrengig perffaith

Nid bod angen i chi wybod yn union ble maen nhw bob amser, ond dim ond eich bod chi'n cael y teimlad nad ydyn nhw'n 100% onest â chi.

Efallai bod eich partner yn ceisio cael amser ar ei ben ei hun gyda pherson arall buddsoddir yn fwy yn emosiynol neu'n gorfforol ynddynt.

Gwyliwch hefyd:

5. Mae eich partner ar gael yn llai emosiynol a chorfforol

Mae perthynas yn cymryd llawer o ymdrech, ac felly os yw'ch un arwyddocaol arall yn cynnig ei gariad emosiynol neu gorfforol i rywun arall, efallai na fydd llawer ar ôl i chi.

Dyna pam pan fydd rhywun yn twyllo, gallant fod ar gael yn llai emosiynol a chorfforol i'w priod neu bartner.

6. Mae eithafion emosiynol yn dechrau digwydd

Os yw'ch un arwyddocaol arall yn sydyn yn ymddwyn yn neis iawn trwy'r amser hyd yn oed pan arferai rhai pethau eu cythruddo, neu os ydyn nhw'n ddig gyda chi dros bethau dibwys, dyna faner goch arall.

Mae eithafion emosiynol fel arfer yn ganlyniad euogrwydd llethol. Efallai bod eich partner yn gwneud rhywbeth y maen nhw'n gwybod sy'n anghywir, ac maen nhw naill ai'n teimlo'n ddrwg yn ei gylch neu'n ei guddio â dicter.

Os ydych yn amau ​​y gallai eich partner fod yn twyllo arnoch chi, y peth gorau y gallwch chi ei wneud yw siarad amdano. Codwch yr arwyddion uchod rydych chi wedi bod yn eu gweld mewn ffordd ddigynnwrf iawn.

Yn bendant nid yw hwn yn bwnc y mae unrhyw un eisiau ei fagu, ond mae'n well gwybod yn gynt na hwyrach. Rydych chi'n haeddu gwybod y gwir, ac rydych chi'n haeddu cael eich trin â pharch.