5 Awgrym ar gyfer Mynd Trwy'r Gwyliau Cyntaf ar ôl Ysgariad

Awgrymiadau ar gyfer mynd trwy

Yn yr Erthygl honY gwyliau cyntaf ar ôl ysgariad yw'r rhai anoddaf yn aml, yn enwedig i'ch plant. Gall atgofion gwyliau a aeth heibio wneud i'r adeg hon o'r flwyddyn deimlo'n fwy o straen, gan greu teimlad o fod angen byw hyd at flynyddoedd yn ôl. Er gwaethaf y straen a’r tristwch a fydd, heb os, yn cyd-fynd â’r gwyliau, gallwch chi a’ch plant gael amser da o hyd a gwneud atgofion gwych. Dyma bum awgrym i gynyddu'r hwyl a lleihau'r straen.
sociopath gweithredu ar lefel uchel vs seicopath

1. Gwnewch gynllun

Mae'n debyg y bydd eich amserlen ddalfa wedi'i chynllunio ymlaen llaw, sy'n gwneud cynllunio ar gyfer y gwyliau ychydig yn symlach. Ffigurwch ymlaen llaw pa ddyddiau y mae gennych eich plant, a beth rydych chi'n ei wneud. Sicrhewch fod pawb yn glir beth yw'r cynllun, gan gynnwys eich plant. Cadwch galendr gyda chi fel y gallwch chi ddweud wrth eich gwesteiwyr a fydd eich plant gyda chi ai peidio pan fyddwch chi'n derbyn gwahoddiad. Ceisiwch osgoi addasiadau munud olaf gymaint â phosibl, gan y byddant yn ychwanegu straen yn unig.

2. Gwnewch eich traddodiadau eich hun

Mae'r gwyliau yn aml yn amser sentimental iawn, ond gall yr hiraeth hwnnw weithio yn eich erbyn pan fydd traddodiadau cyfarwydd yn gwneud i chi a'ch plant feddwl, “Roeddem yn arfer gwneud hyn gyda'n gilydd.” Mae'n anochel y bydd yn rhaid gadael neu newid rhai traddodiadau. Er y bydd ffarwelio â rhai traddodiadau yr ydych wedi'u cael ers amser yn debygol o fod yn drist iawn, mae hefyd yn agor y cyfle i wneud traddodiadau newydd. Esboniwch i'ch plant pam nad ydych chi'n mynd i fod yn gwneud rhai pethau eleni, a gofynnwch iddyn nhw am syniadau am yr hyn y dylech chi ei wneud yn lle. Gall hyn helpu i droi amser heriol yn amser hwyliog.
llyfrau paratoi priodas catholig

Os yw'ch plant yn ymddangos yn isel, siaradwch â nhw am eu teimladau tuag at yr adeg hon o'r flwyddyn. Gwrandewch ar eu pryderon, a gadewch iddyn nhw wybod sut mae'n gwneud i chi deimlo hefyd. Bydd yn eu cysuro i wybod nad ydych chi newydd anghofio ac fod gadael i fynd yn her nad ydyn nhw'n ei hwynebu ar ei phen ei hun. Tra'ch bod chi'n gwneud traddodiadau newydd gyda'ch plant, anogwch nhw i wneud yr un peth â'u rhiant arall hefyd.

3. Peidiwch â phoeni am berffeithrwydd

Ni waeth pa mor galed rydych chi'n gweithio i wneud i bethau fynd yn esmwyth, ni fydd llawer o broblemau bob amser. Bydd adegau pan fyddwch chi a'ch plant yn teimlo tristwch yr hyn nad yw mwyach. Mae hyn yn iawn ac mae'n rhan iach o alaru. Gwybod y bydd y set nesaf o wyliau yn ôl pob tebyg yn haws, a gwnewch eich gorau gyda'r hyn sydd gennych. Does dim rhaid i chi wneud pethau'n berffaith; gwneud atgofion da yw'r hyn sydd bwysicaf.

4. Cadwch yn iach

Mae cadw'n iach yn ystod y tymor gwyliau yn anodd i bron pawb, ond wrth ychwanegu straen eich gwyliau cyntaf gyda strwythur teuluol newydd, mae'n dod yn anoddach fyth. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cysgu digon, ac yn gwneud eich gorau i fwyta'n iawn, yn enwedig yn ystod yr amseroedd nad ydych chi mewn partïon gwyliau. Ceisiwch lithro rhywfaint o ymarfer corff ychwanegol i'ch amserlen, hyd yn oed os mai dim ond 20-30 munud y dydd ydyw. Hefyd, gall cymryd amser ychwanegol i ymlacio hefyd fod yn help mawr. Gall hyd yn oed ychydig eiliadau o heddwch rhwng digwyddiadau amrywiol eich diwrnod helpu i leddfu straen.Wrth i chi gadw'ch hun yn iach, peidiwch ag anghofio gwneud yr un ymdrech â'ch plant chi hefyd. Cadwch gymaint ag amserlen arferol ag y gallwch, yn enwedig o ran cysgu. Cymerwch seibiannau o'ch amserlen brysur i adael iddyn nhw chwarae gyda'u ffrindiau neu wneud pethau hwyl gartref fel teulu. Cofiwch: mae eich iechyd emosiynol yr un mor bwysig ag iechyd corfforol.


sut i ddelio â thwyllo

5. Osgoi bod ar eich pen eich hun

Os ydych chi'n rhannu dalfa â'ch cyn-aelod, yna ni fydd yn rhaid i chi fod gyda'ch plant dros bob gwyliau. Gall hyn fod yn galed iawn ar eich iechyd emosiynol, ond hyd yn oed yn fwy felly os ydych chi'n treulio'r gwyliau ar eich pen eich hun. Gall bod ar eich pen eich hun yn ystod y gwyliau fod yn ddigalon, yn enwedig ar ôl y broses ysgariad emosiynol flinedig. Os yw'n edrych fel y gallech fod yn treulio rhai dyddiau ar eich pen eich hun, siaradwch ag aelodau'ch teulu a'ch ffrindiau am eu cynlluniau gwyliau. Os ydyn nhw'n cynnal parti, mae'n debyg y byddan nhw'n eich gwahodd chi. Os nad ydyn nhw'n cynnal rhywbeth, fe allech chi benderfynu cynnal cyfarfod. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n mwynhau eich hun a pheidiwch â rhoi cyfle i chi'ch hun ymgolli mewn emosiynau negyddol.