Tad Cyfreithiol yn erbyn Tad Biolegol - Beth Yw Eich Hawliau?

Tad Cyfreithiol yn erbyn Tad Biolegol - Beth Yw Eich Hawliau

Yn yr Erthygl honGall strwythurau teuluol fod yn ddifrifol gymhleth.
ymladd am eich dyfyniadau priodas

Nid oes rhieni biolegol yn y llun bob amser. Mewn gwirionedd, gall rhai plant fod yn agosach at eu rhieni nad ydynt yn fiolegol na'u biolegol, ac efallai nad ydynt erioed wedi cwrdd â'u tadau biolegol hyd yn oed.

Mae cyfraith teulu yn mynd ychydig yn gymhleth o ran diffinio gwahanol hawliau tadau biolegol a thadau cyfreithiol. Mae'n bwysig bod pob plaid yn gwybod yn union ble maen nhw'n sefyll.Rôl sylfaenol tad - cyfreithiol neu fiolegol

Mae tad cyfreithiol yn rhywun sydd â chyfrifoldeb rhiant ar blentyn, naill ai trwy fabwysiadu neu os yw ar y dystysgrif geni.

Tad biolegol, fodd bynnag, yw tad plentyn sy'n gysylltiedig â gwaed, y person a drwythodd y fam. Ef yw'r person yr etifeddodd ei enynnau'r genynnau.

Fodd bynnag, nid yw'r rolau sylfaenol yn rhoi cyfrifoldeb rhieni iddynt.Sut mae tad biolegol yn cael cyfrifoldeb rhiant?

Nid yw tad biolegol plentyn yn cael ei ystyried yn awtomatig fel ei dad cyfreithiol, ac efallai na fyddant yn ennill cyfrifoldeb rhiant yn awtomatig.

Dim ond os - - bydd tadau biolegol yn ennill cyfrifoldeb

  • Maent yn briod â'r fam naill ai ar adeg genedigaeth y plentyn neu ar ôl hynny.
  • Os digwyddodd y cofrestriad ar ôl mis Rhagfyr 2003 ac maent ar dystysgrif geni'r plentyn.
  • Mae'r fam a'r tad wedi llofnodi cytundeb sy'n rhoi cyfrifoldeb rhiant i'r tad.

Arall,

  • Mae'r llys yn rhoi cyfrifoldeb rhiant am y plentyn i'r tad a'r fam.

Fodd bynnag, efallai y bydd mwy na dau o bobl yn gallu cael cyfrifoldeb rhiant ar blentyn ar yr un pryd. Ond, mae sefyllfaoedd o'r fath yn creu cymhlethdodau yn y tymor hir.

Pa hawliau sydd gan dadau?

Nid oes gan dad biolegol hawl gyfreithiol tuag at y plentyn


awgrymiadau ysgariad i ferched

Oni bai bod unrhyw un o'r rhesymau uchod yn berthnasol, nid oes gan y tad biolegol hawl gyfreithiol tuag at y plentyn.

Fodd bynnag, p'un a oes ganddynt gyfrifoldeb rhiant ai peidio, mae dyletswydd arnynt o hyd i gefnogi'r plentyn yn ariannol, hyd yn oed os nad oes ganddo fynediad i'w plentyn. Bydd angen i bawb, sydd â chyfrifoldeb rhiant plentyn, gytuno ar bethau cyn bwrw ymlaen.

Gall y fam wneud penderfyniad heb fawr o bwys, ond ar gyfer newidiadau mwy, bydd angen ymgynghori â phawb sydd â chyfrifoldeb rhiant.

Os na allant gytuno ar benderfyniad neu ganlyniad, yna gellir gwneud cais am ‘orchymyn mater penodol’ yn y llys.

Mae dalfa plant yn hawl tad

Mae dalfa plant yn hawl tad


pam ei fod yn twyllo

Nid yw'r ffaith bod gan rywun gyfrifoldeb rhiant am blentyn yn golygu y gallant gysylltu â'r plentyn pryd bynnag y mae eisiau.

Mae hawliau mynediad plant yn fater arall cyfan yn gyfan gwbl.

Os na all y ddau riant gytuno, yna bydd angen iddynt wneud cais am ‘orchymyn trefniant plentyn,’ a bydd yn mynd i’r llys.

Ennill cyfrifoldeb rhiant

Os nad oes gan dad biolegol gyfrifoldeb rhiant, yna bydd angen iddynt lofnodi cytundeb cyfrifol gyda'r fam neu gymryd un cam yn fwy a gwneud cais am orchymyn llys i'w drafod ymhellach.