Sut Ydw i'n Amddiffyn Fy Hun Mewn Ysgariad? Canllaw Defnyddiol

Sut Ydw i

Yn yr Erthygl honNid oes unrhyw un yn mynd i briodas yn disgwyl ysgariad. Mae ysgariad yn sefyllfa ingol hyd yn oed os mai chi oedd yr un a lanwodd amdani. Mae'n ennyn ofn mewn pobl a gall wneud iddyn nhw wneud pethau annoeth ac fel arall yn annodweddiadol. Rhag ofn mai chi yw'r un a ganodd y clychau ysgariad, gallwch gael mwy o amser i baratoi ac amddiffyn eich hun.Ar y llaw arall, pe bai'ch partner yn cyflwyno papurau ysgariad i chi, gallwch gael eich dal oddi ar eich gwyliadwriaeth. Yn y ddau achos, dylech ofyn i chi'ch hun “Sut mae amddiffyn fy hun mewn ysgariad”?

Waeth ai chi oedd yr un a ofynnodd am yr ysgariad neu a oedd eich gŵr, mae yna rai pethau y gallwch chi eu gwneud ynglŷn â phos “Sut mae amddiffyn fy hun mewn ysgariad?”Dywedodd Lincoln unwaith, “Pe bai gen i bum munud i dorri coeden i lawr, byddwn i’n treulio’r tri cyntaf yn hogi fy fwyell.” Pe baech chi'n defnyddio'r trosiad hwnnw i sefyllfa'r ysgariad, sut fyddai hynny'n effeithio ar eich agwedd tuag ato? Parhewch i ddarllen i glywed awgrymiadau ar sut i amddiffyn eich hun ac ateb y cwestiwn “Sut mae amddiffyn fy hun mewn ysgariad”?

Peidiwch â gwneud unrhyw benderfyniadau brech

Mae ysgariad yn gyfnod o fregusrwydd, teimladau llethol o ddicter, tristwch neu ofn a all ddylanwadu ar eich proses feddwl.

Gall yr hyn y gallech ei wneud yn ystod yr ysgariad fod yn wahanol iawn i'ch ymatebion mewn cyflwr tawel a chynnwys.Am y rheswm hwn, rhowch amser i'ch hun brosesu'r emosiynau cyn gwneud unrhyw newidiadau sylweddol yn eich bywyd, fel symud i wlad wahanol neu newid y swydd. Gan dybio bod angen i chi wneud penderfyniadau cyflym, estyn allan at eich ffrindiau i'ch helpu chi i wneud y penderfyniad gorau gyda'r wybodaeth sydd gennych chi ar hyn o bryd.

Nid oes penderfyniad perffaith, mae yna un digon da yn seiliedig ar y wybodaeth sydd gennych chi ar hyn o bryd.

Gall pawb fod yn graff yn y canlyniad, ond byddwch yn graff ymlaen llaw. Dibynnu ar bethau pwysig eraill yr ydych yn ymddiried ynddynt i weithredu fel eich seinfwrdd a'ch helpu i wneud y penderfyniad gorau i chi a'ch plant.

Byddwch yn ofalus wrth greu cynllun cyd-rianta

Ar wahân i'r cwestiwn 'Sut mae amddiffyn fy hun mewn ysgariad?' mae dalfa plant yn bryder mawr arall.

Bydd un o'r trefniadau pwysicaf yn ymwneud â dalfa plant. Ydych chi'n rhannu'r ddalfa yn gyfartal, pa mor aml y byddwch chi'n cylchdroi plant sy'n aros gyda phob un o'r rhieni, sy'n cael pa wyliau, ac ati? Gall hyn wneud i'ch pen brifo a'ch calon hefyd. Cymerwch amser i ystyried pethau gan y bydd yn un o'r penderfyniadau mwyaf effeithiol a wnewch.

Siaradwch â'ch plant i glywed eu barn gan y bydd y cytundeb hwn yn effeithio arnyn nhw hefyd.

Osgoi badmouthing eich cyn-fod-i-fod, cyn y gall un fod yn gyn-bartner ond byth yn gyn-riant.

Rhowch eich plant yn gyntaf

Rhowch eich plant yn gyntaf

Heblaw “Sut mae amddiffyn fy hun mewn ysgariad?” un o'r cwestiynau cyntaf y mae angen i chi fynd i'r afael ag ef hefyd yw “Sut mae sicrhau bod fy mhlant yn ddiogel ac yn cael gorfodaeth emosiynol leiaf posibl?'


sut i wahanu oddi wrth ŵr heb unrhyw arian

Wnaethoch chi ddim ffantasïo am fod yn rhiant sengl wrth benderfynu cael plant, yn sicr. Fodd bynnag, nawr rydych chi ar fin cychwyn ar y siwrnai hon, a dylech chi wybod y gallwch chi fagu plant hapus er bod eu rhieni wedi ysgaru.

Er bod ysgariad yn achosi straen iddyn nhw, mae yna bethau y gallwch chi eu gwneud i'w helpu i bownsio'n ôl yn gyflymach.

Siaradwch â'ch plant, felly byddent yn deall bod y chwalu oherwydd eich perthynas â'ch partner, nid oherwydd rhywbeth a wnaethant neu na wnaethant .

Mae angen iddynt deimlo eu bod yn cael eu caru, eu clywed a gwybod nad eu bai nhw oedd hynny. Os gwelwch nad oes gennych y gallu i siarad â nhw yn ystod yr amser hwn, mae'n well dod o hyd i gefnogaeth ar eu cyfer. Gallai hyn fod yn aelod arall o'r teulu neu hyd yn oed yn weithiwr proffesiynol. Bydd amser ichi siarad â nhw pan fyddwch yn barod a gallwch siarad o le maddeuant yn lle drwgdeimlad.

Dyma un ffordd rydych chi'n eu hamddiffyn chi a chi'ch hun ar yr un pryd.

Gwyliwch y cyfrifon a'r cyfrineiriau

A oes gan eich partner fynediad i'ch e-bost, facebook neu gyfrifon banc?

Os yw'r ateb yn gadarnhaol, efallai yr hoffech chi feddwl am newid y cyfrineiriau i'ch cyfrifon e-bost a chyfryngau cymdeithasol o leiaf.

Pan siaradwch ag eraill i fentro, gellir dehongli rhai o'r pethau rydych chi'n eu hysgrifennu fel bygythiadau a gellir eu defnyddio yn eich erbyn.

Er nad oeddech erioed wedi bwriadu unrhyw niwed a'ch bod yn syml yn siarad allan o ddicter, efallai na fyddai'r barnwr yn ei weld felly na'ch cyn-fater o ran hynny. Y lleiaf o fygythiad rydych chi'n ei beri, y lleiaf tebygol y bydd eich partner o ystyried y drosedd.

Amgylchynwch eich hun gyda chefnogaeth

Po fwyaf o gysylltiadau sydd gennych trwy'r cyfnod hwn, y lleiaf o greithiau y byddwch yn y pen draw. Gall ffrindiau da eich helpu i aros yn ddiogel, yn bositif a dod o hyd i rywbeth doniol yn y sefyllfa hon. Roddwyd, efallai na fyddwch yn teimlo fel chwerthin, ond pan wnewch hynny byddant yno.

Byddan nhw yno pan fyddwch chi'n teimlo fel crio neu sgrechian hefyd. Bydd estyn allan yn eich helpu i wella a sylweddoli nad ydych wedi colli pob cefnogaeth emosiynol. Yn olynol, bydd hyn yn eich helpu i ailwefru a bod â'r gallu i fod yno i'ch plant neu'r lleiaf o leiaf eich atal rhag mentro atynt.

Aks a gwrando ar eraill sydd â phrofiad tebyg

Oes gennych chi rywun a brofodd ysgariad? Sut brofiad yw eu profiadau? Beth allwch chi ei ddysgu o'u camgymeriadau fel eich bod chi'n eu hosgoi? Siaradwch â nhw i ddeall pa gamau y gallwch eu cymryd i deimlo'n fwy diogel a diogel.

Efallai y byddan nhw'n gallu goleuo rhai o'r problemau na fyddech chi byth yn eu rhagweld ar eich pen eich hun. Yn y pen draw, os nad ydych chi'n adnabod unrhyw un yn bersonol, dewch o hyd i grwpiau cyfryngau cymdeithasol a all ddarparu cefnogaeth debyg.

Storiwch arian

Yn ystod yr ysgariad, bydd eich treuliau'n cynyddu, ac mae'n amser da i ddechrau edrych yn agosach ar eich cyllid.

Ar yr adeg hon rydych chi am gyfyngu eich treuliau ar yr isafswm ac osgoi unrhyw wariant brech o symiau enfawr o arian.

Cyfrifwch eich incwm a'ch treuliau i werthuso'ch sefyllfa yn well a lluniwch gynllun wrth symud ymlaen.

Rhag ofn eich bod yn cynnal sefyllfa ariannol sefydlog gallwch ymlacio a cheisio cynilo rhywfaint o arian. Os sylweddolwch na allwch ariannu eich treuliau, mae angen ichi feddwl rhywfaint ar sut i atal adfail ariannol. Gallai cymryd mwy o oriau yn y gwaith neu werthu rhai o'r eitemau nad oes eu hangen arnoch chi ddod ag ychydig o arian ychwanegol i glytio pethau yn ystod yr ysgariad.