Pwysigrwydd Ynni Masgwlîn a Ffeminaidd mewn Perthynas

Pwysigrwydd Ynni Masgwlîn a Ffeminaidd mewn Perthynas

Yn yr Erthygl honYn aml, diffiniwyd masgwlîn a benywaidd yn ôl rhyw sy'n cyfeirio at ddynion a menywod ond, gyda'r ymchwil gyfredol, mae hon bellach yn system gred hen ffasiwn iawn.

Yn fy 30 mlynedd diwethaf fel a Therapydd Priodas a Theulu , Sylweddolodd 100% o gyplau a oedd yn ceisio triniaeth ar gyfer eu perthynas fod y rolau gwrywaidd a benywaidd yn cael eu gwrthdroi heb yn wybod iddynt.

Ac roedd 100% o'r cyplau hyn mewn sioc pan wnes i eu haddysgu mai hwn oedd eu prif fater ar gyfer toddi cyfathrebu, lleihau parch a diffyg atyniad rhywiol ac awydd.Felly, beth mae bod yn wrywaidd yn ei olygu?

Mae egni masgwlîn yn canolbwyntio ar weithredu, yn uniongyrchol, yn rhesymegol, yn gryf, yn ymresymu cadarn, miniog, llawn risg, yn symud yn gyflym ac yn procio'r meddwl.

Mae hefyd yn cynrychioli ochr dde ein corff. Mae'n cyfeirio at ein hymennydd chwith sy'n gysylltiedig â meddwl llinol a dadansoddol.

Mae egni benywaidd yn hylif. Mae'n chwyrlio ac yn cromlinio, mae'n pelydrol, mae'n heddychlon ac yn ddigynnwrf, yn feithrin, yn reddfol, yn gytûn, yn feddal ac yn dosturiol.
dyfyniadau priodas wedi torri

Mae'n cynrychioli ochr chwith ein corff ac yn cyfeirio at ein hymennydd dde sy'n gysylltiedig â chreadigrwydd a meddwl artistig.

Nawr byddwn yn mynd i'r afael â pholaredd

Mae polaredd yn angenrheidiol deinamig ym mhob perthynas .

Meddyliwch am fagnet - pan fydd y polion sy'n cyffwrdd gyferbyn, bydd yn tynnu neu'n denu'r metel arall. Pan fydd y polion yr un peth, bydd yn gwthio i ffwrdd neu'n gwrthyrru. Mae hwn yn sylfaen ar gyfer pob perthynas - personol a phroffesiynol.
pethau y mae plant yn eu hoffi

Pwysigrwydd byw o fewn y ddau egni

Mae'r Tsieineaid yn cyfeirio at yr egni hyn fel yr Yin a'r Yang - sy'n cael eu disgrifio gan stori bryn.

Ochr heulog y bryn yw'r Yang ac mae'n egnïol, yn gynnes ac yn tyfu. Ochr gyferbyniol y bryn yw'r Yin ac mae'n barod i dderbyn, yn llaith, yn cŵl ac yn gysgodol. Os yw'n aros yn heulog trwy'r amser, mae popeth yn sychu ac yn marw - os yw'n gysgodol trwy'r amser, does dim yn tyfu.Mae hyn yn cynrychioli pwysigrwydd byw o fewn y ddau egni i ddod â chydbwysedd a chydamseroldeb.

Rydym yn ymgorffori'r ddau egni ym mhob un ohonom

Rydym yn ymgorffori

Nawr gwiriwch gyda chi'ch hun o'r diffiniadau a'r trafodaethau uchod - a ydych chi'n fwy cydnaws â'ch egni gwrywaidd neu fenywaidd? A ydych wedi sylweddoli ein bod yn ymgorffori'r ddau egni ym mhob un ohonom?

Fe wnaeth fy mentor Kedar Brown fy herio sawl blwyddyn yn ôl gan ofyn imi “ollwng yn ddwfn i'ch egni benywaidd.” Cefais fy baffled. Doedd gen i ddim syniad beth oedd yn ei olygu - Ydw i'n dechrau gwisgo ffrogiau, mwy o golur, actio coy?

Awgrymodd lyfr gan David Deida o'r enw Ffordd y Dyn Superior - ac ar ôl ei ddarllen, cefais sioc o glywed fy mod i'n ddyn!

Byw yn fy egni gwrywaidd y rhan fwyaf o'r amser.

Darllenais hefyd lyfr gan Alison Armstrong o'r enw Cod y Frenhines a ddysgodd grefft benyweidd-dra imi. Roedd hwn yn agoriad llygad arall i ddysgu'r ffyrdd roeddwn i'n efelychu dynion yn anfwriadol - eu cywiro, eu beirniadu, torri ar eu traws - a disgwyl iddyn nhw fod yn debycach i mi.

Yn y bôn, eisiau bod dyn yn debycach i fenyw - yn debyg i eisiau i gi fod yn gath - amhosib!

Mae'n amlwg bod egni gwrywaidd yn cael ei wobrwyo yn ein cymdeithas

Rydym yn genedl sy'n gwobrwyo ac yn cymeradwyo gweithredu a chynhyrchedd.

Bydd gweithredu a chynhyrchedd trwy'r amser yn arwain at iselder ysbryd, pryder, afiechyd a llosgi allan! Mae egni benywaidd yn ymwneud â gwneud dim. Ie, gwneud dim.

Felly mae'n rhaid i bob un ohonom ddysgu sut i lifo yn ôl ac ymlaen rhwng y ddau egni hyn er mwyn cyflawni pethau tra hefyd yn dod o hyd i'r amser i ymlacio a bod yn llonydd.

Os ydych chi'n ddyn, eisiau dod yn fwy gwrywaidd - darllenwch ac ymarferwch yn bendant Llyfr David Deida - a gollwng yn ddwfn i'ch egni gwrywaidd. Mae llawer o ddynion yn credu y dylent wneud pethau i blesio eu partner - ond i'r gwrthwyneb yn unig - bydd plesio'u hunain yn gyntaf yn ennill parch ac edmygedd iddynt.

Hefyd, crëwch amser dyn trwy hongian allan gyda mwy o ddynion, cymryd rhan mewn camp a chodi pwysau i hyrwyddo'ch cwest gwrywaidd.

Gollwng yn ddwfn i'ch egni benywaidd

Os ydych chi'n fenyw sydd eisiau dod yn fwy benywaidd - darllenwch ac ymarferwch yn bendant Llyfr Alison Armstrong - a gollwng yn ddwfn i'ch egni benywaidd.

Byddwch yn barod i dderbyn, yn wahodd, yn hapus, yn gefnogol ac yn stopio dynwared dynion. Hefyd, symudwch eich corff gyda dawns / ioga / ymestyn / cerdded, creu gofod cysegredig trwy gyfnodolion, myfyrio, goleuo canhwyllau ac arogldarth, a theimlo'ch teimladau trwy fod yn agored i niwed heb farn.

Rwy'n addo na chewch eich siomi.

Collwyd cymaint o angerdd ym mhob un ohonom ac yn ein perthnasoedd oherwydd y diffyg ymwybyddiaeth hwn.


dyddio ar ôl gwahanu

Bydd hawlio ein hegni dominyddol a theimlo'n ddwfn i'r egni hwnnw yn ailafael yn ein hangerdd. Bydd hefyd yn deffro ein cnawdolrwydd a'n hyder a bydd yn ailgynnau cyffro a chwareusrwydd.

Rysáit perffaith ar gyfer perthynas hapus.