Sut i Ymdopi ag anffyddlondeb eich gwraig

Sut i Ymdopi ag anffyddlondeb eich gwraig

Yn yr Erthygl honMae'r gwir yn brifo. Ac, os yw'n ymwneud ag anffyddlondeb eich gwraig, dylai bwysleisio llawer mwy.
Diffiniad unigryw o gariad

Er bod y ffeithiau am anffyddlondeb eich gwraig yn boenus i'w clywed, maen nhw'n hanfodol i chi symud heibio'r brad. Bydd gwadu ond yn dyfnhau'r creithiau emosiynol dros hyd eich bywyd.

Felly, y cam cyntaf yw derbyn anffyddlondeb spousal ac yna dechrau ymdopi ag anffyddlondeb cyn gynted â phosibl.Pan gyflwynir ffeithiau anffyddlondeb ichi, trwy gyfaddefiad eich gwraig neu fel arall, bydd dau ddewis yn mynd i chi: aros neu fynd.

Pa bynnag lwybr a ddewiswch, bydd angen i chi ddod â rhai strategaethau ymdopi hanfodol gyda chi fel y bydd y llwybr rydych chi wedi penderfynu cerdded arno mor llyfn â phosib.

Nid oes ffordd hawdd allan. Mae rhwystrau i bob cyfeiriad, ond bydd y ffordd rydych chi'n dewis ymgymryd â'r rhwystrau hyn yn gwneud byd o wahaniaeth.Darllenwch ymlaen am rai awgrymiadau hanfodol i ymdopi ag anffyddlondeb, ac adennill y normalrwydd yn eich bywyd.

Dewis 1: Arhoswch

Os mai dyma'r llwybr rydych chi'n ei ddewis, deallwch y bydd mwy o rwystrau iddo yn y dechrau na'r llall. Bydd yn rhaid i chi faddau i'ch gwraig yn y broses o ddelio ag anffyddlondeb mewn priodas.

Bydd yn rhaid i chi ddysgu popeth am y berthynas dan sylw. Bydd angen i chi roi eich balchder o'r neilltu a chanolbwyntio ar nod terfynol priodas wedi'i hadfer.

Heb os, bydd yn anodd delio â phriod twyllo. Ond os yw'r gwaith caled yn cael ei wneud gyda bwriad bonheddig, bydd delio â gwraig twyllo yn dod yn haws. Hefyd, fe welwch fod eich perthynas yn gwella gydag amser.

Sicrhewch y gwir hyll ar y bwrdd

Sut i ddelio â gwraig twyllo? Neu, sut i wynebu twyllwr?

Cyn i ni fynd i’r afael â’r cwestiwn, gadewch inni ei addasu ychydig. Gadewch inni ail-lunio’r cwestiwn ‘sut i ymdopi â gwraig twyllo’ fel ‘sut i ddelio â chariad’ neu ‘sut i ddelio â’ch gwraig sydd wedi digwydd twyllo am ryw reswm.’

Wedi'r cyfan, nid yw eich gwraig yn twyllwr gwastadol. Mae angen i chi ddeall ei rhan hi o'r stori cyn i chi benderfynu ei labelu ag ansoddeiriau niweidiol.

Fel y dywedwyd yn gynharach, mae'r gwir yn brifo. Cofiwch hynny; mae'n mynd i waethygu cyn iddo wella.

Er mwyn i'ch perthynas oroesi'r berthynas y cymerodd eich gwraig ran ynddi, bydd angen i chi wybod yr holl fanylion.

  • Pryd yw'r tro diwethaf iddi ddod i gysylltiad â'r person?
  • A oeddent yn cysgu gyda'i gilydd, neu a oedd yn hollol emosiynol?
  • A oedd hi'n caru'r person?

Nid ydych yn mynd i fod eisiau clywed yr atebion i'r cwestiynau hyn, ond bydd angen i chi gael syniad nid yn unig o'r hyn a ddigwyddodd ond hefyd ‘pam y digwyddodd.’

Trwy gloddio i'r clwyf emosiynol agored hwnnw, efallai y byddwch chi'n profi poen, ond efallai y cewch chi hefyd rywfaint o fewnwelediad i pam y digwyddodd yn y lle cyntaf.

Unwaith y datgelir y gwir am anffyddlondeb eich gwraig, gallwch ddechrau adeiladu pethau yn ôl i fyny o'r llongddrylliad. Mae'n well cychwyn o'r newydd o rwbel na cheisio adeiladu ar ben sylfaen ddiffygiol ac anghyflawn.

Gofynnwch i'ch gwraig beth sydd angen i chi ei glywed. Nid nawr yw'r amser i ochri ar y gwir, oherwydd er y bydd yn brifo, bydd yn bwynt isel angenrheidiol i chi gronni o'i gilydd.

Rhowch eich balchder o'r neilltu

Os ydych chi'n dewis aros, ni ddylai hynny fod oherwydd eich bod chi am ddal anffyddlondeb eich gwraig dros ei phen tan ddiwedd amser. Ni ddylai fod yn ddrama bŵer.

Fe ddylech chi fod eisiau aros gyda'ch gwraig oherwydd eich bod chi'n ei charu ac eisiau treulio'ch bywyd gyda hi.


nodau perthynas yn y gwely

Mae'n debyg y bydd eich balchder yn niweidiol i fynd ar drywydd trwsio'ch priodas o bryd i'w gilydd. Felly, cadwch hyn mewn cof - rydych chi'n cael bod yn wallgof wrthi wrth ddelio â chariad, ond ni chaniateir i chi aros yn wallgof am byth os ydych chi am wneud iddo weithio.

Maddeuant

Maddeuant

Heb faddeuant, ni fydd eich priodas byth yn goroesi anffyddlondeb eich gwraig. Felly, sut i ddelio ag anffyddlondeb?

Am ymdopi â thwyllo, mae'n rhaid iddi faddau ei hun. Ond yn gyntaf, mae'n rhaid i chi faddau iddi. A dweud y gwir!

Ni ddaw unrhyw ddaioni o’r chwerwder a fydd yn codi os nad yw maddeuant yn erlid dilys wrth i chi atgyweirio eich priodas. Os na allwch weld eich hun yn maddau iddi am yr hyn y mae wedi'i wneud, yna nid yw'r llwybr hwn ar eich cyfer chi. Rydych chi'n mynd i fod yn wallgof. Rydych chi'n mynd i gael eich brifo.

Ond nid yw aros yn wallgof ac aros yn brifo yn mynd i fod yn iach i'r naill na'r llall ohonoch. Gweithiwch tuag at faddeuant, ac fe welwch y bydd eich perthynas yn tyfu'n gryfach nag yr oedd cyn y berthynas.

Dewis 2: Gadewch

Os yw'r hyn y mae eich gwraig wedi'i wneud yn rhy niweidiol a thwyllodrus i chi ei ddwyn, yna ni fyddai llawer yn eich beio am gamu i ffwrdd o'ch priodas.

Ydy, mae priodas yn addewid i garu eich gilydd yn ddiamod am weddill eich bywydau, ond gallai byw gydag anffyddlondeb heb unrhyw fai arnoch chi fod yn ormod i ofyn amdano.

Yn sicr fe'ch caniateir i adael y briodas wrth ymdopi â chariad. Daw'r llwybr hwn gyda'i gyfran ei hun o rwystrau.

Ond, os ydych chi wedi penderfynu troedio ar y llwybr hwn, gydag offer priodol ar waith, byddwch chi'n gallu ymdopi ag anffyddlondeb eich gwraig a thrwsio dros amser.

Cymerwch eich cyfran chi o'r bai

Cymerwch eich cyfran chi o

Nid awgrym yw hwn ar gyfer cael sesiwn cywilyddio agored arnoch chi'ch hun fel ymateb i anffyddlondeb eich gwraig. Yn hytrach, mater i chi yw ceisio edrych yn wrthrychol ar eich cyn briodas a gweld pa ran y gallech fod wedi'i chwarae yn ei thranc.

Do, fe wnaeth hi dwyllo arnoch chi, ond yn aml iawn mae yna rywbeth y gallech chi fod wedi'i wneud i atal anffyddlondeb eich gwraig.

Efallai ichi roi'r gorau i siarad â hi. Efallai ichi roi'r gorau i ddangos anwyldeb. Efallai nad oeddech chi'n ei gwerthfawrogi'n ddigonol.

Nid yw hwn yn ymarfer sy'n ceisio ei gadael hi oddi ar y bachyn. Mae'n un i ddysgu ohono. Yn y pen draw, byddwch chi eisiau dechrau dyddio eto. Yn hwyr neu'n hwyrach, byddwch chi eisiau teimlo'n agos at fenyw arall.

Os nad ydych wedi sylweddoli a dysgu o'ch camddatganiadau yn eich priodas, mae'n debygol y byddwch yn ailadrodd y camgymeriadau hynny yn eich perthnasoedd yn y dyfodol. Gwnewch ychydig o ymchwil bersonol a chyfrif i maes yr hyn y gallech fod wedi'i wneud yn well fel y gallwch byddwch yn well yn y dyfodol.

Gwyliwch y fideo a roddir isod i ddeall ac osgoi camgymeriadau perthynas gyffredin.

Amgylchynwch eich hun gyda ffrindiau a theulu

Bydd angen system gymorth gref arnoch chi a phobl i siarad â nhw ar ôl gwneud y penderfyniad i adael eich gwraig. Bydd cael rhai ysgwyddau i bwyso arnynt a chlustiau i siarad â nhw yn fudd mawr wrth i chi geisio gwella o'r brifo a achosodd eich gwraig.


memes rhywiol

Peidiwch â chau eich hun i'ch cartref a gwrthod estyn allan. Mae yna ddigon o bobl a fydd yn barod i helpu; y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw rhoi cyfle iddyn nhw.

Os nad ydych chi'n teimlo fel siarad â ffrind neu aelod o'r teulu, yna gofynnwch am gymorth therapydd neu gwnselydd. Ni fydd y gweithwyr proffesiynol hyfforddedig hyn yn barnu sut rydych chi'n teimlo; byddant yn syml yn eich helpu i ddeall pam rydych chi'n teimlo felly.

Mae cael rhywun i siarad â nhw a mentro iddynt yn hanfodol gyda thrawma mor emosiynol ag anffyddlondeb eich gwraig. Peidiwch â chymryd yn ganiataol.

Waeth beth rydych chi'n ei ddewis, i aros neu fynd, gwyddoch fod y gwir am anffyddlondeb eich gwraig yn sicr o frifo, ond bydd yn eich helpu i wella. Mynd i'r afael â'r berthynas a'r problemau sydd ynddo'n uniongyrchol fel y gallwch chi ddechrau trwsio'ch hun ac o bosib eich priodas.

Ymarferwch y sgiliau a'r tactegau ymdopi hyn i ddod allan yr ochr arall i anffyddlondeb gyda mwy o fewnwelediad ar sut i'w osgoi yn y dyfodol.