Undebau Sifil yn erbyn Partneriaethau Domestig

Undebau sifil yn erbyn partneriaethau domestig


y grefft o ymladd

Mae undebau sifil a phartneriaethau domestig wedi bod yn ddewisiadau amgen poblogaidd i briodas am y degawd diwethaf, yn enwedig ar gyfer perthnasoedd o'r un rhyw. Gyda dyfarniad Goruchaf Lys yr Unol Daleithiau yn 2015 a gyfreithlonodd briodas o’r un rhyw yn holl daleithiau’r UD, mae’r perthnasoedd hyn yn dal i fod yn rhan o’r deddfau mewn o leiaf dwsin o daleithiau.Yn yr un modd â llawer o ddeddfau, mae'r rhai sy'n gysylltiedig ag undebau sifil a phartneriaethau domestig yn amrywio yn y taleithiau sy'n dal i'w caniatáu a'u cydnabod. Er enghraifft, mae rhai yn mynnu bod cyplau o'r un rhyw tra bod eraill yn caniatáu cyplau heterorywiol hefyd. Ar ben hynny, mae rhai taleithiau (fel California) yn ei gwneud yn ofynnol i bartneriaid domestig ffeilio trethi ar y cyd at ddibenion y wladwriaeth (waeth beth fo'u ffeilio treth ffederal).Felly, pan fydd popeth yn cael ei ddatrys, beth yw'r gwahaniaethau rhwng y ddau ddewis amgen hyn i briodas?

Dyma rai gwahaniaethau cyffredinol:  • Gelwir undebau sifil yn bartneriaethau ‘cofrestredig’ neu ‘sifil’, tra bod partneriaethau domestig yn sefyllfaoedd lle mae partneriaid yn rhannu bywyd domestig.
  • Mae undebau sifil yn cael eu cydnabod yn gyfreithiol ac yn debyg i briodas, tra bod partneriaethau domestig yn gyffredinol yn statws cyfreithiol nad yw'n debyg i briodas.
  • Mae undebau sifil yn cael llawer o fuddion y wladwriaeth a roddir i barau priod, ond mae'r buddion a roddir i bartneriaethau domestig yn gyffredinol gryn dipyn yn llai. Mae rhai buddion yn cynnwys: cynnal plant, budd-daliadau treth y wladwriaeth, cyd-rianta a mwy.
  • Cyhoeddwyd bod undebau sifil wedi'u trosi'n briodas o'r un rhyw, ond nid yw partneriaethau domestig wedi gwneud hynny.
  • Cydnabyddir undebau sifil mewn 6 talaith, ond cydnabyddir partneriaethau domestig yn 11.
  • O ran budd-daliadau’r wladwriaeth, mae’r rhai a roddir yn gyffredin i undebau sifil yn cynnwys yr un budd-daliadau treth, cefnogaeth plant ac ysbïwyr, penderfyniadau meddygol, yswiriant iechyd, cyd-gredyd, etifeddiaeth, cyd-rianta, a hawliau priod ar lefel y wladwriaeth. Ar y llaw arall, mae partneriaethau domestig yn rhannu llawer llai â phriodas, gan gynnwys yr hawl i wneud penderfyniadau meddygol, preswylio cyffredin, mabwysiadu yn amlwg, darpariaeth gofal iechyd ac etifeddiaeth.

Mae'n bwysig cofio y bydd deddfau a buddion undebau sifil a phartneriaethau domestig yn amrywio ymhlith y taleithiau sy'n eu cydnabod. Os ydych chi'n ystyried ymrwymo i'r naill neu'r llall o'r perthnasoedd amgen hyn, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio gyda'ch deddfau lleol a gwladwriaethol.