5 Rhybudd yn Arwyddo bod eich Priod yn Isel a Beth i'w Wneud Amdani

Mae Rhybudd yn Arwyddo bod eich Priod yn Isel

Yn yr Erthygl hon

Mae llawer o bobl yn byw gyda phriod sy'n isel eu hysbryd ac yn dioddef o'i herwydd. Gall iselder fod yn rhwystredig ac yn anodd i briod wybod beth i'w wneud.“Rwyf wedi rhoi cynnig ar bopeth y gallaf feddwl amdano. Waeth beth ydw i'n ei wneud i godi ei galon neu ei gael allan o'r tŷ, nid yw'n helpu, ac weithiau dim ond arwain at ddadl. Yna dwi'n teimlo mor ddrwg wedyn, oherwydd dwi'n gwybod ei fod yn dioddef hefyd. Yna dwi'n dirwyn i ben yn cael fy llusgo i lawr gydag e. '

Gall iselder fod yn gynnil (o'r enw Dysthymia) neu'n ddramatig (a elwir yn Iselder Mawr). Mae iselder yn derm sy'n cael ei ddefnyddio i ddisgrifio llawer o bethau, ond yn gyffredinol mae'n cyfeirio at set o symptomau a all amrywio o'r cynnil iawn, fel ymdeimlad cyffredinol o'r blahs, i symptomau eithafol iawn fel methu â chodi o'r gwely neu hunanladdol. gweithredoedd. Mae'n bwysig bod yn wybodus beth yw'r arwyddion rhybuddio, felly gallwch chi weithredu cyn iddyn nhw waethygu. Mae unrhyw un o'r symptomau canlynol yn peri pryder ynddynt eu hunain, ac yn aml gellir eu trin trwy therapi. Dylid diystyru rhesymau meddygol dros y symptomau hyn yn gyntaf hefyd. Mae hefyd yn bwysig bod yn ystyriol o'r ffaith bod pawb yn wahanol, ac nid oes unrhyw un yn ddim ond set o symptomau. Wedi dweud hynny, dyma ychydig o arwyddion rhybuddio.

  • Colli diddordeb mewn gweithgareddau

Cafodd claf isel fy ysbryd ei hun heb unrhyw ddiddordeb mewn rhyw, ac roedd yn teimlo cywilydd mawr na allai “berfformio,” mwyach. Gwnaeth hyn hi'n anodd iawn iddo siarad â'i wraig am ei iselder, ofni barn, a brifo teimladau ei wraig ers iddi boeni am ei hatyniad. Gwnaeth y cywilydd a'r pryder yr oedd yn teimlo ei iselder yn waeth. Nid yw colli diddordeb yn gyfyngedig i ryw, wrth gwrs. Gall colli diddordeb mewn hobïau, chwaraeon, rhyw neu waith fod yn arwydd bod eich partner wedi mynd yn isel ei ysbryd.

  • Anniddigrwydd

“Waeth beth dw i’n ei ddweud, mae’n ymddangos ei fod yn ei gymryd yn bersonol.” Gall pobl sy'n isel eu hysbryd fod yn sensitif ac yn wyllt, ac felly'n anodd bod o gwmpas. Yn ogystal â chael cwmwl dros eu pen, gall iselder ei wneud yn bigog , yn aml yn bachu ar eraill, neu â golwg fyd tywyll neu sinigaidd. Gall partneriaid ei chael hi'n anodd teimlo'n wael dros eu hanwylyd isel ac ar yr un pryd yn teimlo'n rhwystredig gyda nhw oherwydd y doll bod eu hiselder yn cymryd eu perthynas. Os ydych chi'n teimlo'n ddig wrth eich priod isel, cofiwch fod rhywfaint o hyn yn normal ac yn anochel. Er mwyn i'ch perthynas oroesi, mae'n bwysig dod o hyd i ffyrdd o fynegi'r teimladau hyn mor gynhyrchiol â phosibl, y byddaf yn eu trafod yn “4 Peth y dylech eu Gwneud Os yw'ch Partner yn Isel.' (Dod yn fuan).

  • Ynysu cymdeithasol

Mae pobl sy'n isel eu hysbryd yn aml yn colli diddordeb mewn cymdeithasu â ffrindiau a theulu, gan deimlo bod cyswllt cymdeithasol yn feichus ac yn ddibwrpas. Gall hyn achosi effaith pelen eira, gan eu gwneud yn fwy unig ac yn fwy isel eu hysbryd. Gall deimlo fel ymdrech fawr i bobl isel eu hysbryd yn “normal” neu'n hapusach nag ydyn nhw. Er y gall cyswllt cymdeithasol ag anwyliaid neu ffrindiau agos fod yn fuddiol i'r rhai sy'n isel eu hysbryd, gall gwthio rhywun isel ei ysbryd i gymdeithasu'n syml er mwyn cymdeithasu ôl-danio weithiau, gan beri iddynt deimlo'n waeth. Mae'n bwysig cysylltu â'ch partner isel ei ysbryd am yr hyn sy'n teimlo'n ddefnyddiol, a dim ond wedyn ei noethi i gymryd y camau y mae'r ddau ohonoch yn cytuno a fyddai'n ddefnyddiol.

  • Barn amdanoch chi'ch hun neu eraill

Cefais glaf yn ei roi’n gryno unwaith: “Weithiau rwy’n teimlo fy mod yn casáu pawb, ond rwy’n casáu fy hun fwyaf.”

Gan fod iselder ysbryd yn aml yn ganlyniad i droi dicter yn eich erbyn eich hun, arwydd pwysig o iselder yw pan fydd eich partner yn rhy galed arno'i hun am gamgymeriadau, yn aml yn dweud pethau negyddol amdanynt eu hunain, neu'n cael anhawster sylweddoli ac mewn gwirionedd “Teimlo” yr agweddau cadarnhaol ar bwy ydyn nhw . Gall hyn arwain at eich partner isel ei ysbryd yn feirniadol iawn ohono'i hun. Gan ein bod yn aml yn trin y rhai o'n cwmpas wrth i ni drin ein hunain, gallant hefyd ddod yn feirniadol o'r rhai sydd agosaf atynt, hyd yn oed chi. Gallant eich dal i safonau afrealistig o uchel, neu fod yn ddiystyriol iawn. Unwaith eto, yn lle beirniadu yn ôl, y tacl fwyaf defnyddiol yw ceisio cydymdeimlo, er enghraifft trwy ddweud rhywbeth am ba mor boenus y mae'n rhaid iddo deimlo fel bod popeth yn sugno.

  • Cam-drin alcohol neu gyffuriau

“Rwy'n cael hwyl yn unig! Ymlaciwch! ” gall ymatal rhywun sy'n defnyddio sylweddau i leddfu eu poen. Weithiau mae pobl sy'n isel eu hysbryd yn defnyddio sylweddau i geisio “trin” eu poen emosiynol, neu “hunan-feddyginiaethu.” Mae cam-drin alcohol neu gyffuriau yn arwain at broblemau mwy emosiynol yn unig wrth gwrs, ac mae'n gohirio'r broses o ddysgu ymdopi â'r teimladau trwy ddefnyddio eu hadnoddau mewnol. Efallai y bydd angen triniaeth cam-drin sylweddau ar eich priod yn ogystal â seicotherapi i fynd i'r afael â'r mater hwn.

Beth i

Beth i'w wneud?

Nawr eich bod wedi nodi'r arwyddion rhybuddio o iselder, beth ydych chi'n ei wneud os yw'ch priod yn dioddef o iselder? Gall mynd i’r afael ag iselder fod yn dasg anodd iawn, yn enwedig os yw’r unigolyn isel ei ysbryd yn gwrthsefyll cyfaddef y broblem.

  • Cydymdeimlo

Siaradwch yn dosturiol â'ch partner am eich pryder. Gallant fod yn agored i siarad neu beidio, ond mae diddordeb tosturiol yn gynhwysyn angenrheidiol mewn unrhyw ddull effeithiol. Os ydyn nhw'n syml yn anfodlon siarad, efallai y bydd angen i chi gefnu. Os ydyn nhw'n profi'ch pryder fel beirniadaeth, ceisiwch eu sicrhau mai dim ond eu diddordeb gorau sydd gennych chi mewn golwg, ac nad ydych chi am iddyn nhw deimlo'n unig yn eu dioddefaint.

  • Disgrifiwch eich profiad eich hun

Mae'n bwysig bod eich partner yn clywed gennych chi sut brofiad yw bod o'u cwmpas pan fydd yn isel ei ysbryd. Yn enwedig os ydyn nhw'n gwadu neu'n gwrthod cael triniaeth, gallai fod yn bwysig iddyn nhw ddeall sut mae eu hiselder yn effeithio arnoch chi'n emosiynol, fel eu bod nhw'n gallu gweld difrifoldeb y broblem. Nid gwneud iddyn nhw deimlo'n euog na'u beio yw'r gwrthrych, ond eu helpu i ddod i'r afael â'r realiti o amgylch eu hiselder. Mae priod yn aml yn cuddio sut maen nhw'n teimlo oddi wrth bartneriaid rhag ofn eu brifo, pan all cadw eu profiad yn gyfrinachol estyn y boen mewn gwirionedd. Mae hefyd yn bwysig peidio â disgwyl i'ch partner gymryd cyfrifoldeb am eich teimladau. Rydych chi ddim ond yn rhannu eich realiti fel y gall ei ystyried.

  • Peidiwch â chymryd cyfrifoldeb am eu teimladau, chwaith

Rydyn ni i gyd yn gyfrifol am ein gweithredoedd, yn ogystal â'r ffordd rydyn ni'n teimlo. Wrth gwrs pe baech chi'n gwneud rhywbeth i brifo'ch priod, mae angen i chi gymryd cyfrifoldeb am hyn, ond anaml y mae partneriaid yn gyfrifol am iselder eu partner. Mae llawer o bartneriaid yn teimlo y dylent rywsut gael y pŵer i wella neu helpu i drwsio'r iselder, gan achosi cryn dipyn o straen iddynt. Mewn gwirionedd, mae iselder yn anhwylder difrifol, cymhleth sydd bron bob amser yn gofyn am gymorth gweithiwr proffesiynol. Mae partner i gymryd cyfrifoldeb am deimladau eu partner nid yn unig yn aneffeithiol, mae'n aml yn niweidiol , achosi straen gormodol ar y berthynas , ac ymestyn y broses iacháu. Mae cael ffiniau iach nid yn unig yn angenrheidiol ar gyfer perthynas dda, ond mae hefyd yn bwysig iawn cadw eich pwyll eich hun wrth geisio bod o gymorth i'ch partner.

Roedd gen i gleient yn disgrifio ei gŵr fel a ganlyn: “Mae'n mopio o gwmpas trwy'r amser! Mae'n fy ngyrru'n wallgof. ” Pan wnaethon ni gloddio’n ddyfnach, fe wnaethon ni ddarganfod mai’r peth oedd yn ei gyrru fwyaf gwallgof oedd y ffaith ei bod yn teimlo’n ddig wrthi ei hun am fethu â’i drwsio. Mae hyn yn aml yn achosi i'r partner isel ei deimlo fel baich, gan waethygu'r iselder. Mae'n iawn i chi deimlo'n dda er bod eich partner yn isel ei ysbryd.

  • Ceisiwch help

Mae yna lawer o therapïau sy'n effeithiol ar gyfer iselder. Mae'n well gen i ddull modern sy'n canolbwyntio ar fewnwelediad, gan fy mod yn credu ei fod yn mynd at wraidd y broblem ac yn cynhyrchu canlyniadau hirhoedlog, yn ogystal â buddion eraill, yn lle gorchuddio symptomau dros dro, fel y mae rhai therapïau trwsiad cyflym yn ei wneud. Rwy'n sicrhau fy mod ar gael i unrhyw un sy'n chwilio am therapydd da, oherwydd gall y broses fod yn anodd iawn. Mae meddyginiaeth neu therapïau amgen hefyd wedi dangos addewid wrth drin iselder ysbryd nad ydyn nhw'n ymateb i therapi.

Ranna ’: