Awgrymiadau ar Sut i Baratoi ar gyfer Sesiwn Cwnsela Priodas Gyntaf

Awgrymiadau ar Sut i Baratoi ar gyfer Sesiwn Cwnsela Priodas Gyntaf

Yn yr Erthygl hon

Nid yw cwnsela yn dod â unrhyw niwed.

Mae ceisio cwnsela priodas ym mlwyddyn gyntaf y briodas yn rhywbeth y dylid ei normaleiddio yn hytrach na'i ystyried fel tabŵ i siarad amdano. Ar brydiau, nid yw ein cydwybod yn gadael inni anadlu heddwch oherwydd y berthynas broblemus neu wenwynig yr ydym wedi cadw ynddi.

Gyda dweud hynny, y pwynt yw bod cwnsela priodas yn hollbwysig. Mae'n dileu'r baich a oedd yn pwyso un i lawr ers oesoedd ac yn rhyddhau'r egni negyddol sydd wedi bod yn sownd gyda nhw dim ond am nad oedden nhw'n gallu agor.

Ond y cwestiwn yw sut i baratoi ar gyfer sesiwn cwnsela priodas gyntaf?

Mae agor i fyny i ddieithryn yn hollol wahanol nag agor i ffrind rydych chi'n ymddiried yn eich bywyd ag ef. Felly, mae cwnsela yn bwysig mewn unrhyw fath o berthynas. Mae yna adegau pan fydd priodas yn mynd yn hyll ac ar fin torri i fyny, yna nid yw dewis sesiwn gwnsela yn syniad drwg o gwbl.

Felly, beth i'w ddisgwyl yn eich sesiwn therapi cyplau gyntaf?

Er mwyn bod yn glir ac yn benodol, mae angen sesiwn gwnsela ar gwpl pan na all y ddau barti ddatrys eu problemau eu hunain mwyach ac eisiau i drydydd parti ymyrryd â'r bwriad llwyr i helpu a datrys.

Dychmygwch gwpl priod a fu'n byw eu bywyd gorau, a wnaeth atgofion bythgofiadwy ond sydd bellach wedi cyrraedd yr amser pan fyddant yn cael eu rhuthro yn rhy hawdd, neu na all y cwpl gyda'i gilydd sefyll ei gilydd mewn ymladd.

Fodd bynnag, nid y cwestiwn yw pam mae angen sesiwn gwnsela ar bâr priod, mae'r cwestiwn wedi cael ei benderfynu i gymryd sesiwn gwnsela, nawr sut i baratoi ar gyfer sesiwn cwnsela priodas gyntaf a beth i'w ofyn i gynghorydd cyplau?

Nawr eich bod wedi dewis cwnsela priodas, efallai y bydd gennych rai cwestiynau eraill fel pa mor hir yw sesiynau cwnsela priodas neu beth i beidio â dweud mewn cwnsela priodas? Gawn ni weld!

Ymgartrefu

Wrth gwrs, o ran sut i baratoi ar gyfer sesiwn cwnsela priodas gyntaf, y prif beth yw setlo i mewn.

Bydd y sesiwn gyntaf yn cynnwys therapydd yn gofyn cwestiynau sesiwn cwnsela priodas sylfaenol. Cwestiynau ynglŷn â statws priodasol y cwpl, hanes y cwpl a briododd, beth ddaeth â nhw i geisio am y therapi yn y lle cyntaf ac ati.

Felly, y sesiwn gyntaf fydd y therapydd sy'n craffu ar berthynas y cwpl yn fwyaf tebygol, felly ceisiwch addasu'ch hun a dod gyda'r llif. Efallai y bydd yn well gan y therapydd siarad â'r cwpl un ar y tro ac nid â'r ddau barti gyda'i gilydd. Efallai y bydd yn ymddangos fel petai ychydig yn llym gwylio trydydd parti yn trin eu materion, ond mae'r dicter a'r annifyrrwch yn ddilys.

Mae ymgartrefu yn gofyn am ymdrech ac amynedd.

Paratowch eich hun yn feddyliol

Paratowch eich hun yn feddyliol

Mae bywyd yn eich taflu mewn sefyllfaoedd lle mae'n rhaid gwneud penderfyniadau anodd. Nid yw cwpl sy'n cytuno i sesiwn gwnsela yn un hawdd. Nid yw'r preifat yn parhau i fod y preifat mwyach, mae'n cymryd tro ac yn gwneud ei ffordd i mewn i sffêr cyhoeddus sydd, ar y dechrau, yn anodd iawn ei dreulio.

Ar ôl archebu'r amser a'r diwrnod, paratowch eich hun yn feddyliol ar gyfer y cwestiwn posib y gall therapydd ei ofyn. Daliwch i atgoffa'ch hun bod angen cwnsela oherwydd nad yw'r ddwy ochr yn y gofod cywir i ddod ag ef i ben neu i drafod y cyfan.

Dylai'r cwpl baratoi eu hunain yn feddyliol neu ddod o hyd i ffyrdd o baratoi ar gyfer cwnsela cyplau i wynebu rhai cwestiynau sesiwn cwnsela priodas anghyffyrddus neu lletchwith gan y therapydd.

Cwnsela priodas - beth i beidio â dweud

Y lleiaf y gall cwpl ei wneud yw pelydru egni positif yn ystod rhychwant cyfan sesiwn gwnsela.

Dewisodd un sesiwn oherwydd ei fod eisiau dileu neu chwalu unrhyw fath o rwystrau yn eu perthynas. Felly, ymhlith y ffyrdd i baratoi ar gyfer cwnsela cyplau, un yw gwneud ymdrech i glirio camddealltwriaeth a cheisio dileu'r tensiwn negyddol rhwng y ddwy ochr.

Nid yw ceisio am help gan drydydd parti er mwyn gwella'r berthynas yn syniad afiach. Dim ond bod gyda'n gilydd yn hyn a bod yn solid creigiog ei gilydd mewn amseroedd niweidiol fel y rhain.

Amynedd yw'r allwedd

Y cam nesaf o ran sut i baratoi ar gyfer sesiwn cwnsela priodas gyntaf yw ymarfer amynedd. Efallai y bydd rhai cyplau gyda'i gilydd am beth amser tra bod eraill newydd briodi yn ddiweddar.

Mae cyfnod amser priodas hefyd yn bwysig. Efallai na fydd gwrthdaro rhwng y ddwy ochr yn cael ei ddatrys i ddechrau, gall bylchau cyfathrebu gynyddu neu leihau ar ôl y sesiwn. Mae'n dibynnu ar ba mor dda y mae'r cwpl yn trin y sefyllfa.

Bydd y therapydd yn eich gwneud chi'n ymwybodol o'r problemau, ond mae'r parodrwydd i ddatrys yn dibynnu ar y cwpl eu hunain. Felly, byddwch yn amyneddgar gyda'r broses gyfan. Efallai y bydd un yn profi dadansoddiadau difrifol, pyliau o banig, hwyliau ansad neu efallai'n glynu wrth y syniad o roi'r gorau iddi ac mae hynny'n iawn.

Nid yw profi'r pwyntiau isaf yn ystod rhychwant y sesiwn gwnsela yn annormal.

Gwnewch heddwch ag ef a cheisiwch eich gorau i ymdopi ag ef. Byddwch yn oddefgar, ac amynedd yn sicr mae amynedd yn rhinwedd!

Ranna ’: