5 Awgrymiadau a Ffyrdd Gwych i Achub Priodas rhag Ysgariad

Arbedwch Briodas rhag Ysgariad

Yn yr Erthygl honOs ydych chi'n rhywun a briododd mewn eglwys, mae siawns eithaf da bod gennych chi ryw fath o sylfaen ffydd. Os yw hynny'n wir, efallai yr hoffech chi edrych ar yr erthygl “What God Hath Joined Together”.
ond sengl

Mae'n mynd i'r afael â'r hyn y mae'r Beibl yn ei ddweud am briodas ac ysgariad mewn ffordd nad yw ar hyn o bryd yn “boblogaidd” ond sy'n dal i fod yn gadarn yn y Beibl.

Y gwir amdani yw bod rhai pobl yn ceisio ysgariad fel ateb i'r problemau yn eu priodas oherwydd nad oes ganddynt wybodaeth ysbrydol amdanynt sut i arbed eich priodas rhag ysgariad.Fodd bynnag, p'un a ydych chi'n ystyried eich hun yn berson crefyddol ai peidio, credwn ei bod yn ddiogel tybio pan wnaethoch chi briodi, gwnaethoch hynny gyda bwriadau eich perthynas yn para am oes; nid dim ond ychydig fisoedd neu sawl blwyddyn.

Ar ben hynny, os ydych chi'n wynebu gwahanu byddwch chi'n ceisio'ch gorau i ddod o hyd i ffyrdd o achub eich priodas rhag ysgariad.

Ac eto, pan fydd amseroedd yn anodd iawn, mae'n ddealladwy y byddech chi'n meddwl nad oes unrhyw beth arall y gellir ei wneud osgoi ysgariad ac arbed eich priodas, heblaw i chi a'ch priod fynd eich ffyrdd ar wahân.Diolch byth, mae yna ffyrdd i achub priodas rhag ysgariad . Dyma bump awgrymiadau i achub priodas rhag ysgariad, bod cyplau mewn trafferthion wedi gwneud i drosglwyddo o “er gwaeth” i “er gwell”.

1. Cyfathrebu â'i gilydd

Un o'r prif resymau pam mae cymaint o ysgariadau llwyd yw oherwydd yr hyn a ddywedodd rhywun ar un adeg: “Mae pobl yn newid ac yn anghofio dweud wrth ei gilydd.” Er mwyn i berthynas dyfu, bydd yn rhaid i'r bobl dan sylw gyfathrebu â'i gilydd.

Dyma lle mae’r ‘cyntaf’ sut i achub priodas rhag awgrymiadau ysgariad Daw ‘wrth chwarae’, sy’n ein hannog i ddeall perthnasedd cyfathrebu agored a gonest mewn priodas.


pethau i siarad amdanynt mewn therapi

Mae newid yn anochel ac ni waeth pa fath o berthynas ydych chi byddech yn dyst i bobl newid o'ch cwmpas. Felly, mae angen i chi a'ch priod ymdrechu i adeiladu llinellau cyfathrebu cryfach fel y gallwch chi gael y wybodaeth ddiweddaraf am eu hanghenion newidiol ac y gallant wneud yr un peth i chi.

Mae cyfathrebu mewn priodas yn cynnwys rhannu dymuniadau ac anghenion y ddwy ochr, dysgu ieithoedd cariad ei gilydd a bod yn ymrwymedig i wrando ar ein gilydd hefyd.

Mae yna lawer gormod o gyplau sy'n dod i ben i ffeilio am ysgariad oherwydd bod cymaint o ddrwgdeimlad sy'n dod o beidio â theimlo eu bod yn cael eu clywed a'u dilysu. Os yw ysgariad hyd yn oed o bell yn eich meddwl, mae'n bryd cael calon-i-galon ddifrifol gyda'ch priod.

Argymhellir - Arbedwch fy Nghwrs Priodas

sut i arbed eich priodas rhag ysgariad

2. Ewch at gynghorydd proffesiynol

A beth os na allwch ymddangos eich bod ar yr un dudalen â'ch gilydd? Os yw hynny'n wir, gwnewch apwyntiad i weld cwnselydd priodas proffesiynol. Fe'u hyfforddwyd ar sut i ddelio â phob math o faterion priodasol, gan gynnwys problemau cyfathrebu.

Mae priodas neu gwnsela teulu yn broses sy'n galluogi cyplau i ddysgu ffyrdd newydd o ddatrys gwrthdaro, gwella cyfathrebu, ac adeiladu priodas hapusach a chryfach.

Mae cwnselwyr priodas proffesiynol yn gyfryngwyr rhagorol os oes pynciau y mae angen mynd i'r afael â nhw ond mae'n ymddangos bod un neu'r ddau ohonoch yn osgoi.

Er hynny, nid yw llawer o bobl yn hollol gyffyrddus â syniadau rhywun arall sy'n busnesu yn eu bywydau, o ran hynny arbed priodas rhag ysgariad ni allwch adael unrhyw stoned heb ei droi.

3. Dysgu maddau

Pe bai pobl yn berffaith, mae'n debyg na fyddai ysgariad yn bodoli. Ond y gwir amdani yw bod pob un ohonom ni'n ddynol sy'n golygu bod pob un ohonom ni'n ddiffygiol. A beth mae hynny'n ei olygu yw i ni i gyd wneud camgymeriadau.

Felly, Sut allwch chi arbed priodas rhag ysgariad? Dywedodd dyn doeth unwaith fod “Mae priodas hapus yn cynnwys dau faddeuant da” ac mae cymaint o wirionedd i’r penderfyniad hwnnw. Mae yna lawer o erthyglau ar y rhyngrwyd a all roi awgrymiadau i chi ar sut i faddau i'ch priod.

Y prif beth i'w gofio yw pan fyddwch chi'n eu maddau am drosedd, mae'n helpu i gael gwared â'ch chwerwder a'u heuogrwydd. Ac o ganlyniad, fwy o weithiau na pheidio, mae’n dod â ‘rhyddid’ allan a all ddod â’r ddau ohonoch yn agosach at ei gilydd mewn gwirionedd.

4. Gosod ffiniau iach

Ysgrifennodd yr awduron mwyaf poblogaidd Henry Cloud a John Townsend lyfr o'r enw Boundaries in Marriage. Un o'r pethau anhygoel amdano yw ei fod yn ein hatgoffa mai dim ond oherwydd eich bod chi a'ch priod ydych chipriod, nid yw hynny'n golygu y dylech golli'chunigoliaethyn y broses.

Mae yna rai cyplau sy'n cael eu temtio i roi'r gorau iddi oherwydd eu bod nhw'n teimlo bod eu perthynas yn eu mygu; nad oes ganddyn nhw lais mwyach yn eu perthynas. Efallai mai dysgu sut i barchu ein gilydd trwy osod rhai ffiniau iach yw'r ateb i'r broblem honno.

Efallai na fydd bob amser yn hawdd, oherwydd gall fod yn anodd cadw draw oddi wrth rywun rydych chi'n eu caru gymaint. Ond mae'n rhaid i chi aros yn gysylltiedig ag agweddau eraill ar eich bywyd oherwydd dyna sy'n eich gwneud chi pwy ydych chi fel unigolyn a dyna pwy syrthiodd eich partner mewn cariad ag ef.

5. Ewch yn ôl at eich cyfeillgarwch

Y ffordd orau ar ‘ sut i atal ysgariad ac arbed priodas ’ yw cael cyfeillgarwch anhygoel wrth wraidd eich perthynas. Ac felly, os ydych chi'n ystyried ysgariad ar hyn o bryd, peidiwch â threulio cymaint o amser yn gofyn i chi'ch hun a ydych chi “mewn cariad” o hyd.

Ar hyn o bryd, mae'n bwysicach o lawer penderfynu a ydych chi mewn cariad. Cofiwch, yr union ddiffiniadau o'r gair “ffrind” yw rhywun sy'n cynnig cymorth a chefnogaeth, sy'n darparu anwyldeb ac sy'n gyfrinachol, yn eiriolwr ac yn gynghreiriad.


calch ac ysgariad

Os gallwch chi a'ch priod gyrraedd yn ôl i'r lle hwnnw, bydd y cariad yn dychwelyd a gellir adfer y briodas. A gobeithio, ni fydd angen magu'r gair “ysgariad” eto.