Ffyrdd Priodol Oedran o Siarad â'ch Plant Am Ysgariad

Ffyrdd Priodol Oedran o Siarad â Phlant Am Ysgariad

Yn yr Erthygl hon
perthnasoedd negyddol

Siarad â'ch plant ysgariad gall fod yn un o sgyrsiau anoddaf eich bywyd. Mae'n ddigon difrifol eich bod wedi penderfynu cael ysgariad gyda phlant, ac yna mae'n rhaid i chi gyfleu'r newyddion i'ch plant diniwed o hyd.Gall effaith ysgariad ar blentyn bach fod yn fwy trallodus fyth, er efallai y byddech chi'n teimlo y gall ysgaru â phlant bach fod yn hawdd i'w drin gan nad ydyn nhw wedi mynnu fel esboniad.

Ond, mae'r broblem o ran ysgariad a phlant bach. Byddant yn mynd trwy lawer, ac eto ni fyddant yn gallu mynegi eu hunain na mynnu atebion i newid digymell yn eu bywydau.Y peth olaf yr ydych am ei wneud yw achosi poen i'ch plant, ond yn anochel bydd yr ysgariad gyda phlentyn bach neu ysgariad gyda phlant ifanc yn mynd i fod yn boenus iawn i bob un ohonoch.

Felly, gall y ffordd rydych chi'n delio ag ysgariad a phlant, trwy siarad yn synhwyrol â'ch plant am ysgariad, wneud byd o wahaniaeth, ac mae'n werth rhoi rhywfaint o feddwl a chynllunio gofalus i mewn cyn i chi dorri'r newyddion iddyn nhw.

Bydd yr erthygl hon yn trafod rhai canllawiau cyffredinol ar sut i siarad â phlant am ysgariad ac yn ogystal â rhai ffyrdd sy'n briodol i'w hoedran o siarad â'ch plant am ysgariad.Gall yr awgrymiadau hyn ddod i'ch achub wrth siarad â phlant am ysgariad a helpu plant yn ddarbodus trwy ysgariad

Gwybod beth rydych chi'n mynd i'w ddweud

Gwybod beth rydych chi

Gwybod beth rydych chi'n mynd i'w ddweud cyn siarad â'ch plant am ysgariad.

Er bod digymelldeb yn rhinwedd dda i'w gael, mae yna adegau pan mae'n well cael eich pwyntiau yn glir iawn yn eu lle - a dweud wrth eich plant am ysgariad yn un amser o'r fath.

Pan fyddwch chi'n pendroni sut i ddweud wrth blant am ysgariad, eisteddwch i lawr ymlaen llaw a phenderfynwch beth rydych chi'n mynd i'w ddweud a sut y byddwch chi'n ei eirio. Ysgrifennwch ef os oes angen, a rhedeg trwyddo ychydig o weithiau.

Cadwch ef yn fyr, yn syml ac yn fanwl gywir o ran trin plant ac ysgariad. Ni ddylai fod unrhyw ddryswch nac amheuaeth ynghylch yr hyn rydych chi'n ei ddweud.

Waeth beth yw oedran eich plant, mae angen iddynt allu deall y neges sylfaenol.

Pwyntiau allweddol i straen

Yn dibynnu ar eich sefyllfa benodol, gallai ymatebion plant i ysgariad yn ôl oedran fod yn wahanol. Naill ai efallai eu bod wedi bod yn disgwyl y math hwn o neges, neu fe allai ddod fel bollt llwyr allan o'r glas.

Y naill ffordd neu'r llall, mae rhai tonnau sioc yn anochel o ran plant ac ysgariad, a siarad â'ch plant am ysgariad.

Mae rhai cwestiynau ac ofnau yn sicr o godi'n ddiamwys yn eu meddyliau. Felly gallwch chi helpu i achub y blaen ar rai o'r rhain trwy bwysleisio'r pwyntiau critigol canlynol wrth ddweud wrth blant am ysgariad:

  • Mae'r ddau ohonom yn eich caru'n fawr: Efallai y bydd eich plentyn yn meddwl, oherwydd eich bod wedi stopio caru'ch gilydd, nad ydych chi mwyach cariad eich plant. Sicrhewch nhw dro ar ôl tro nad yw hyn yn wir ac na fydd unrhyw beth byth yn newid cariad eich rhieni na'r ffaith y byddwch chi yno iddyn nhw bob amser.
  • Byddwn bob amser yn rhieni ichi: Er na fyddwch yn ŵr a gwraig mwyach, byddwch bob amser yn fam ac yn dad i'ch plant.
  • Nid eich bai chi yw hyn: Mae plant yn reddfol yn tueddu i gymryd y bai am yr ysgariad, rywsut yn meddwl bod yn rhaid eu bod nhw wedi gwneud rhywbeth i achosi trafferth yn y cartref.

Mae hyn yn euogrwydd ffug difrifol, a all achosi niwed di-baid yn y blynyddoedd i ddod os na chaiff ei bigo yn y blagur. Felly sicrhewch eich plant mai penderfyniad oedolyn yw hwn, nad eu bai nhw o gwbl.

  • Rydyn ni'n dal i fod yn deulu: Er bod pethau'n mynd i newid, a bydd gan eich plant ddau gartref gwahanol, nid yw hyn yn newid y ffaith eich bod chi'n dal i fod yn teulu .

Gwnewch y cyfan gyda'i gilydd

Os yn bosibl, mae'n well siarad â'ch plant am yr ysgariad gyda'i gilydd fel y gallant weld bod Mam a Dad wedi gwneud y penderfyniad hwn, ac maent yn ei gyflwyno fel ffrynt unedig.

Felly, sut i ddweud wrth blant am ysgariad?

Os oes gennych ddau neu fwy o blant, dewiswch amser pan allwch chi eistedd nhw i gyd gyda'i gilydd a dweud wrthyn nhw i gyd ar yr un pryd.

Ar ôl hynny, wrth siarad â'ch plant am ysgariad, efallai y bydd angen treulio rhyw un ar un tro i gael esboniadau pellach gyda phlant unigol yn ôl yr angen.

Ond y cychwynnol cyfathrebu dylai gynnwys yr holl blant er mwyn osgoi unrhyw faich ar y rhai sy’n gwybod ac yn gorfod cadw’r ‘gyfrinach’ rhag y rhai nad ydyn nhw’n gwybod eto.

Disgwylwch ymatebion cymysg

Disgwylwch ymatebion cymysg

Pan ddechreuwch siarad â'ch plant am ysgariad, gallwch ddisgwyl y bydd eich plant yn cael ymatebion cymysg.

Bydd hyn yn dibynnu i raddau helaeth ar bersonoliaeth y plentyn yn ogystal â'ch sefyllfa benodol a'r manylion sydd wedi arwain at y penderfyniad ysgariad. Penderfynydd arall ar eu hymatebion fyddai yn ôl eu hoedran:

  • Geni i bum mlynedd

Po ieuengaf y plentyn, y lleiaf y bydd yn gallu deall goblygiadau'r ysgariad. Felly wrth gyfathrebu â phlant cyn-oed, byddai angen i chi gadw at esboniadau syml a choncrit.

Byddai'r rhain yn cynnwys y ffeithiau y mae'r rhiant yn symud allan ohonynt, pwy fydd yn gofalu am y plentyn, lle bydd y plentyn yn byw, a pha mor aml y byddant yn gweld y rhiant arall. Daliwch ati i ateb eu cwestiynau gydag atebion byr, clir.

  • Chwech i wyth mlynedd

Mae plant yr oedran hwn wedi dechrau ennill y gallu i feddwl a siarad am eu teimladau ond eto i gyd, mae ganddynt allu cyfyngedig i ddeall materion cymhleth fel ysgariad.

Mae'n hanfodol ceisio eu helpu i ddeall a pharhau i roi atebion i ba bynnag gwestiynau sydd ganddyn nhw.

  • Naw i un mlynedd ar ddeg

Wrth i'w galluoedd gwybyddol ehangu, gall plant yn y grŵp oedran hwn dueddu i weld pethau mewn du a gwyn, a allai arwain at roi'r bai am yr ysgariad.

Efallai y bydd angen dull anuniongyrchol i'w cael i fynegi eu meddyliau a'u teimladau. Weithiau gall fod yn ddefnyddiol cael plant yr oedran hwn i ddarllen llyfrau syml am ysgariad.

  • Deuddeg i bedwar ar ddeg

Mae gan bobl ifanc yn eu harddegau allu mwy datblygedig i ddeall y materion sy'n gysylltiedig â'ch ysgariad. Byddant yn gallu gofyn cwestiynau mwy dwys a chymryd rhan mewn trafodaethau manwl.

Yn yr oedran hwn, mae'n hanfodol cadw'r llinellau cyfathrebu ar agor. Er y gallant ymddangos ar adegau yn wrthryfelgar ac yn ddig tuag atoch, maent yn dal i fod eu hangen ac eisiau cau perthynas gyda ti.

Gwyliwch y fideo hon:

Mae'n sgwrs barhaus

Ni allwch barhau i feddwl am sut i wneud hynny dywedwch wrth eich plant eich bod chi'n cael ysgariad neu sut i baratoi'ch plentyn ar gyfer ysgariad, oherwydd anaml iawn y bydd yn siarad â phlant am ysgariad digwyddiad unwaith ac am byth.

Felly, mae'n rhaid i chi oresgyn yr ofn o ddweud wrth blant am ysgariad neu ddweud wrth bobl ifanc am ysgariad a pharatoi'ch hun ar gyfer her gydol oes yn lle.

Mae siarad â'ch plant am ysgariad yn sgwrs barhaus y mae angen iddi esblygu ar gyflymder y plentyn.

Wrth iddyn nhw gynnig cwestiynau, amheuon neu ofnau pellach, mae angen i chi fod yno i dawelu eu meddwl yn barhaus a cheisio gorffwys eu meddyliau ym mhob ffordd bosibl.