5 Awgrymiadau Cyllid Priodas Gwych

5 awgrym cyllid priodas

Yn yr Erthygl honYdych chi'n chwilio am awgrymiadau cyllid priodas ar gyfer rhywun hapus byth wedyn?Er y dylai cariad fod yn sylfaen i unrhyw berthynas briodasol, gadewch inni fod yn real. Mae cyllid mewn priodas yn daith gerdded tynn, a sut i drin cyllid mewn priodas yw'r cwestiwn a ofynnir amlaf gan gyplau sy'n chwilio am gydnawsedd ariannol.


perthnasoedd negyddol

Gall cyngor cyllid priodas fod yn offeryn gwych i gyplau reoli eu cyllid, gan ystyried sut y gall cyllid mewn priodas fod yn asgwrn cynnen rhwng cyplau.Mae priodas ac arian yn rhan annatod o'i gilydd.

Pan nad yw eich cyllid mewn trefn, gall wneud i chi deimlo'n eithaf ansicr.

A phan fydd hynny'n digwydd, mae'n tueddu i effeithio ac, mewn sawl ffordd, hyd yn oed heintio'ch perthynas. Dyna pam, p'un a ydych wedi bod yn briod am 2 flynedd neu 22, mae bob amser yn syniad da rhoi cynllun ar waith pan ddaw at eich cyllid.Bydd dilyn awgrymiadau ariannol ar gyfer priodas yn eich helpu i reoli arian mewn priodas a goresgyn problemau priodas ac arian.

Cwnsela cyllid priodas

Cwnsela cyllid priodas

Ffordd wych arall o ddelio â'ch cyllid mewn priodas yw ymgynghori â chynghorydd Priodas.

Mae'n well gan rai pobl hyd yn oed gael rhywfaint o gwnsela cyllid priodas i fynd i'r afael â phroblemau ariannol mewn priodas. Byddai'n syniad da cadw llygad am y baneri coch sy'n awgrymu bod eich priodas mewn trafferthion ariannol, fel y gallwch ofyn am gyngor ariannol i gyplau.

Bydd cwnsela ariannol i gyplau yn eich arfogi i greu sylfaen gref ar gyfer priodas sy'n sefydlog yn ariannol trwy eich helpu i ddelio â materion cyffredin sy'n ymwneud â rheoli arian i gyplau.

Byddwch yn cael cyngor cynllunio ariannol defnyddiol a fyddai’n eich helpu i ddelio â materion fel biliau, dyled, cynilion, a nodau ariannol sy’n creu straen ariannol mewn priodas.

Mae rhai cyplau hefyd yn mynychu seminarau cyllid neu'n darllen ychydig o lyfrau neu'n dilyn ychydig o flogiau o moguls cyllid i ddod o hyd i'r ateb i'r cwestiwn - ‘sut i reoli cyllid mewn priodas?’

Gall hefyd fod yn ddefnyddiol darllen mwy am gynllunio ariannol ar gyfer parau priod i gael cyngor priodas ariannol defnyddiol os ydych chi'n ceisio goresgyn gwrthdaro ariannol yn eich priodas.

Ond pa bynnag lwybr rydych chi a'ch priod yn penderfynu ei gymryd, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwneud eich sefydlogrwydd ariannol yn flaenoriaeth.

Gallwch gael dechrau gwych trwy gymhwyso'r awgrymiadau cyllid canlynol

1. Ysgrifennwch eich dyled

Un o'r darnau mwyaf defnyddiol o awgrymiadau cyllid priodas i sicrhau'r cydbwysedd cywir rhwng priodas a chyllid yw ysgrifennu'ch dyledion i lawr.

Pan fyddwch chi wedi'ch dal i fyny yn brysurdeb bywyd, gall fod yn anodd cael gafael go iawn ar eich dyled. Yn syml, rydych chi'n edrych ar y biliau wrth iddyn nhw ddod i mewn a cheisio talu'r hyn y gallwch chi.

Ond pan nad ydych chi'n siŵr faint o ddyled sydd gennych chi, gall llog gronni, gall ffioedd hwyr fod yn berthnasol, a gall eich sgôr credyd gael ei effeithio'n ddifrifol.

Dyna pam ei fod yn syniad da eistedd i lawr unwaith y mis a mynd dros eich holl ddyled cartref i weld beth sy'n ddyledus gennych fel y gallwch greu cynlluniau talu misol.

Bydd y darn hwn o gyngor ariannol defnyddiol i gyplau yn eich helpu i osgoi llawer o faterion ariannol mewn priodas a allai godi yn y dyfodol oherwydd diffyg tryloywder ariannol gyda'ch priod.

2. Talu ymlaen

Talu ymlaen llaw yw un o'r awgrymiadau mwyaf hanfodol i leihau'r straen ariannol mewn priodas.

Efallai nad ydych mewn sefyllfa lle gallwch dalu'ch morgais neu fenthyciad car o flaen amser, ond yr hyn y gallwch ei dynnu i ffwrdd yw biliau llai eraill.

Mae gwybod nad oes raid i chi boeni am filiau bach yn dod i mewn bob mis yn beth bach a all roi gwên enfawr ar eich wyneb.

Gwyliwch hefyd: Sut i dalu'ch morgais mewn 5 mlynedd.

3. Sefydlu taliadau awtomatig

Mae dau beth gwych ynglŷn â sefydlu taliadau awtomatig ar gyfer pethau fel eich cyfleustodau a'ch bil cebl.

Un yw nad oes rhaid i chi ymrwymo i'r cof pan fydd pethau'n ddyledus.

Dau, mae'n ffordd ddi-ffael o osgoi unrhyw ffioedd hwyr. A dim ond meddwl am dawelwch meddwl a faint o amser y gallwch chi fuddsoddi mewn gweithgareddau cynhyrchiol eraill trwy beidio â gorfod poeni am dalu $ 15- $ 20 bil yn hwyr bob mis.

Gall dilyn awgrymiadau cyllid priodas o'r fath eich arbed rhag olrhain yn gyson ac ail-raddnodi'ch treuliau eraill a'ch arbed rhag gwneud dewisiadau anodd.

4. Bod â chyfrif banc ar y cyd

Meddu ar gyfrif banc ar y cyd

Un o'r awgrymiadau cyllid priodas hen ysgol, confensiynol, ond eto'n effeithiol, yw cael cyfrif ar y cyd â'ch priod.

Er y bydd rhai pobl yn gwgu ar hyn, nid eich priod yw eich cyd-letywr; nhw yw eich partner bywyd.

Un peth gwych y mae cynghorion cyllid cyllid yn ei gynnig yw hynny gall sefydlu cyfrif ar y cyd helpu i'ch dal chi a'ch gwariant yn atebol.

Pan fydd y ddau bartner yn ymwybodol o faint o arian sydd yn eu cyfrif banc ar y cyd, mae hyn yn golygu y gellir cael trafodaethau ynghylch gwariant, cynilo a chynllunio ar gyfer y dyfodol.

Ac rydych chi'n gwybod beth yw cael trafodaethau o'r fath yn beth da.

Mae llawer gormod o gyplau yn darganfod yn llawer rhy hwyr yn y gêm bod gan eu priod filoedd mewn cardiau credyd neu nad ydyn nhw wedi talu bil mewn misoedd i gyd oherwydd eu bod yn cadw eu cyllid ar wahân.

Mae'r domen cyllid priodas hon yn caniatáu i gyplau gefnogi a chryfhau ei gilydd trwy eu huno yn lle.

5. Creu cyfrif cynilo

Ni allai pwy bynnag a ddywedodd, “mae priodas yn fuddsoddiad” fod wedi bod yn fwy cywir.

Creu cyfrif cynilo yw un o'r awgrymiadau cyllid priodas doethaf gan ei fod yn adeiladu'ch priodas fel buddsoddiad am oes.

Mae'n fuddsoddiad o gariad, o amser, ac ydy, o'ch adnoddau, gan gynnwys eich cyllid. Ac eto un camgymeriad y mae llawer o gyplau yn ei wneud yw peidio â rhoi arian o'r neilltu ar gyfer pethau fel gwyliau gyda'i gilydd.

Gall bywyd fod yn anodd, ond gan wybod bod y ddau ohonoch gall neilltuo incwm fel y gallwch dreulio peth amser o ansawdd go iawn gyda'ch gilydd eich arwain trwy ei heriau.

Cofiwch, mae'r ddau ohonoch yn arbed $ 100 y darn bob mis yn cyfateb i $ 2,400 erbyn diwedd y flwyddyn.

Mae hynny'n ddarn braf o newid ar gyfer mordaith ramantus neu daith ffordd, a'r rhan orau yw, rydych chi'n gwario arian parod yn hytrach na chreu unrhyw ddyled cerdyn credyd!

Geiriau olaf

Nid yw priodas yn hawdd ac mae angen llawer o feithrin. Ar y llaw arall, gall straen ariannol ei gwneud hi'n anodd iawn i chi adeiladu perthynas gref â'ch partner.

Y peth mwyaf arwyddocaol yw sicrhau bod gennych chi a'ch partner anghenion ariannol cymharol a'ch bod yn darganfod sut i setlo ar unrhyw faterion ariannol a allai ddod eich ffordd.

Felly cymerwch amser i feddwl sut y byddwch chi'n rheoli cyllid eich cartref er mwyn arbed llawer o ddadleuon ariannol a straen i lawr y ffordd.

Dilynwch yr awgrymiadau cyllid priodas craff hyn, a byddwch yn sylwi ar welliant sylweddol yn eich priodas mewn dim o dro.