Rhamant iddo: Siarad Iaith Cariad â'ch Dyn

Siarad Iaith Cariad Gyda

Yn draddodiadol, dynion yw'r rhai y disgwylir iddynt fod y rhai rhamantus. Siocled, blodau, dyddiadau ffilm, ciniawau hir gyda gwin a phwdin & hellip; Mae ffilm a theledu wedi darparu enghraifft unigryw iawn, ac yn aml yn anghywir, o sut olwg sydd ar ramant. Daw rhamant â disgwyliadau, ac os na chyflawnir y rheini, yna mae person wedi'i labelu'n analluog i fod yn wirioneddol ofalgar neu gariadus.
sut i oroesi priodas asperger

Ond beth am y dynion hyn sy'n ofynnol ac y disgwylir iddynt fod yn rhamantus? A yw'n amhosibl meddwl yr hoffai'r dynion hyn ychydig o ramant yn ôl? Er efallai nad gwin a siocled mohono i gyd, hoffai llawer o ddynion hefyd gael y profiad o gael eu parchu a'u gofalu gan y person maen nhw'n ei garu. Yn dibynnu ar natur ac ansawdd y berthynas, bydd y profiadau a ddymunir yn amrywio. Lle da i ddechrau yw ystyried eich dyn caru iaith.Beth yw iaith gariad?

Y Pum Iaith Cariad: Y Gyfrinach i Garu sy'n Parhau yn llyfr o strategaethau a ddatblygwyd ac a ysgrifennwyd gan Gary Chapman. Ers ei gyhoeddi'n wreiddiol, mae sawl fersiwn wedi'u rhyddhau, gan gynnwys un wedi'i olygu'n benodol ar gyfer dynion. Yn y llyfr hwn, mae Chapman yn disgrifio ieithoedd cariad fel y prif ffurfiau yr ydym yn cyfathrebu cariad ynddynt: rhoi anrhegion, clywed a siarad geiriau cadarnhau, cymryd rhan mewn cyffyrddiad corfforol, gwneud gweithredoedd o wasanaeth, a threulio amser o ansawdd. Er bod y rhan fwyaf o unigolion yn gwerthfawrogi ac yn rhoi gwerth ar anwyldeb a ddangosir ym mhob un o'r ffyrdd hyn, mae gan bawb un neu ddwy iaith gynradd. Gall dangos hoffter i rywun yn y ffyrdd sy'n golygu'r mwyaf iddynt gael effaith ddwys ar iechyd a boddhad perthynas.


enghraifft cytundebau prenuptial

Cyfieithu'r Pum Iaith Cariad

Felly sut mae pob un o'r ieithoedd hyn yn trosi i fod yn rhamantus gyda'ch dyn? Cymerwch gip ar yr enghreifftiau isod i gael rhai syniadau ar sut i ymgysylltu â'r dyn rydych chi'n ei garu mewn ffordd sy'n dangos hoffter helaeth iddo.  • Rhoi anrhegion: Nid oes rhaid i roi anrhegion fod mor syml ag y mae'n swnio. I rai, mae anrhegion yn cael eu cadw ar gyfer penblwyddi, pen-blwyddi neu wyliau. Ond i rai, mae gwir arwydd o gariad ac anwyldeb yn cael rhodd “dim ond oherwydd.” Gall yr anrheg fod yn eitem fach sydd i fod i ddweud “Gwnaeth hyn i mi feddwl amdanoch chi.” Gall yr eitem hefyd fod yn rhywbeth mwy, gan ddweud efallai “Rydych chi mor bwysig â hyn yn fy mywyd.” Nid oes rhaid i fod yn rhamantus fod yn anodd - peidiwch â gor-gymhlethu na gor-feddwl! Os yw'n ymddangos bod eich dyn yn ymateb orau i roi a derbyn anrhegion, rhowch rodd rhywbeth sy'n dangos iddo pa mor angerddol ydych chi pan fydd yn rhan o'ch bywyd. Rhowch rywbeth sy'n dweud eich bod ar eich gorau pan fyddwch chi gydag ef.
  • Siarad geiriau cadarnhau: Gall fod yn anodd adnabod yr iaith hon ar brydiau, ond mae'n syml iawn ei gweithredu. Os ydych chi wedi darganfod bod eich dyn yn teimlo ei fod yn cael ei garu fwyaf pan fydd yn cael ei ganmol, ei ddiolch, neu ei ddangos yn cael ei werthfawrogi, yna defnyddiwch hwn er mantais i chi. I fod yn rhamantus, dewiswch ffordd newydd o ddweud diolch. Defnyddiwch y geiriau ond cyplyswch ef â gweithredoedd. Cydnabod ar lafar rywbeth y mae wedi'i gyflawni a dywedwch wrtho pa mor falch ydych chi ohono. Ychwanegwch ginio rhamantus at y geiriau canmoliaeth, ac efallai y bydd eich partner yn ymateb mewn ffyrdd newydd.
  • Cymryd rhan mewn cyffyrddiad corfforol: Er y byddai'r mwyafrif yn meddwl bod cyffwrdd corfforol rhamantus yn rhywiol yn bennaf, ystyriwch ffyrdd eraill y gallech fod yn rhamantus gyda'ch dyn wrth barhau i fod yn briodol mewn lleoliad cyhoeddus. Mae dal ei law, rhwbio ei wddf neu ei ysgwyddau, eistedd wrth ei ymyl yn hytrach nag ar ei draws amser cinio, neu lithro'ch braich o gwmpas ei ffyrdd syml o ddweud faint mae'n ei olygu i chi.
  • Gwneud gweithredoedd o wasanaeth: Weithiau'r ffordd i galon dyn yw trwy wneud rhywbeth nad yw'n edrych ymlaen at ei wneud na'i helpu i wneud rhywbeth y mae fel arfer yn gyfrifol am ei wneud ar ei ben ei hun. Nid yw torri'r lawnt, tynnu'r sbwriel, trwsio cinio a thalu biliau o reidrwydd yn swnio'n rhamantus. Ond i ddyn y mae ei brif iaith gariad yn ‘ gweithredoedd o wasanaeth ’, gall gwneud rhai o'r tasgau syml hyn godi pwysau o'i ysgwyddau a gadael mwy o amser i'r ddau ohonoch dreulio gyda'ch gilydd.
  • Treulio amser o ansawdd: Mae llawer o ddynion, er eu bod yn mwynhau'r mathau eraill o anwyldeb, wrth eu bodd yn syml fod gyda'u partneriaid. Nid oes angen bod yn gwneud rhywbeth cynhyrchiol, defnyddiol, neu agos atoch yn gorfforol. Mae'n well ganddyn nhw bresenoldeb eu partner uwchlaw unrhyw beth arall. Ceisiwch roi'r ffôn i lawr, diffodd y teledu, a mynd am dro gyda'n gilydd. Yn aml nid oes ots a ydych chi hyd yn oed yn cymryd rhan yn yr un gweithgaredd, cyhyd â'ch bod chi gyda'ch gilydd. Yn hytrach nag aros yn hwyr yn y gwaith, dewch adref ar amser - neilltuwch yr amser hwnnw iddo a dangos iddo mai ef yw eich prif flaenoriaeth.

Cofiwch, does gan neb iaith gariad sengl. Efallai y byddai'n well gennym ni un dros y llall, ond gwnewch yn siŵr eich bod chi'n amrywio'r ffyrdd rydych chi'n dangos hoffter i'ch dyn. Cyfunwch rai o'r awgrymiadau uchod - gwnewch rywbeth newydd, gwahanol neu annisgwyl. Po fwyaf o amser ac egni rydych chi'n ei fuddsoddi yn eich dyn, y mwyaf tebygol ydych chi o'i gael yn ymateb yn yr un modd. Mae dynion yn haeddu ychydig o ramant weithiau, hefyd!