Gweddïau am Broblemau Priodas

Arbedwch Eich Priodas â Gweddïau am Broblemau Priodas

Yn yr Erthygl hon

Er gwaethaf ein disgwyliadau gorau, yn ddibynadwy bydd adegau pan fydd hyd yn oed y briodas orau yn dod ar draws problemau. Yn hytrach na ffoi neu wrthod mynd i'r afael â'r materion hyn, dylem yn hytrach frysio at Dduw gyda gweddïau am broblemau priodas, a all wneud pethau'n iawn ac achub eich priodasNi ellir gor-bwysleisio pwysigrwydd gweddi

Gall ymbil drwsio unrhyw berthynas, waeth beth yw'r math o niwed. Gall uno partneriaid bywyd, waeth pa mor acrid mae eu perthynas wedi gafael.

Nid yw'n gwneud gwahaniaeth os yw eich amgylchiad eich hun yn berthynas anghyfleustra; cymar sydd wedi gadael cartref y briodas; diswyddiad; athrylith; dadansoddiad mewn gohebiaeth, neu briodas yn anelu tuag at wahanu. Mae Duw yn gallu achub eich priodas. Nid oes unrhyw beth yn annychmygol â Duw.

Mae Duw wedi rhoi dewis digyfyngiad i ddyn

Nid yw wedi ymyrryd yn ymrwymiadau dyn trwy ei yrru i wrthdaro â'i ewyllys ei hun. Ni allwn ychwaith reoli ymddygiad rhywun arall.

Bydd Duw yn mynd i lefydd na allwn eu gwneud ac yn gwneud pethau y gallwn ni ddim ond breuddwydio amdanyn nhw. Defnyddiwch y deisyfiadau hyn fel rheolau ar sut i apelio at Dduw am y nod o arbed eich priodas .

Mae'r canlynol yn rhai gweddïau dros broblemau priodas a fydd yn eich galluogi i ddod â'ch sylw yn ôl at Dduw, a all yn unig adfer ac ailgyhoeddi eich priodas am byth.

Tynnwch nerth o'r gweddïau hyn am broblemau priodas er mwyn achub eich priodas

Ffafrau ar fy nghydymaith a fi

Rydych wedi gwarantu fy ffafrio'n fawr, a'ch hiraeth dyfnaf yw chwyddo fy arfordir.

Pob cytundeb drwg sy'n gwrthdaro â'ch rhodd barhaus a pharhaus yn y briodas hon, rwy'n cyfarwyddo tywallt y fflam i'w difa, yn enw Iesu. Gofynnaf yn erbyn pob enaid o angen a thrueni. Arglwydd grasol, gadewch i'ch llonyddwch, eich wynfyd, eich llawenydd a'ch cysur drochi'r briodas hon yn enw Iesu.

Gweddi adfywiad

Gweddi adfywiad

Dduw grasol, adfer fy nghalon i'r emosiynau sentimental a gefais pan ddyddiais i ddechrau ac wedi hynny briodi fy mhartner bywyd. Helpa fi i adfywio'r tân addoliad hwnnw a'i ffansio i frwdfrydedd llafurus ac eisiau i'm un, darling llwyr ac aros yn deyrngar yn ddibynadwy, hyd yn oed yn fy ymennydd.

Rwy’n ymwybodol o’r pwynt y gallaf gyflwyno anffyddlondeb yn fy nghalon.

Os nad yw'n ormod o drafferth, cadwch fi rhag denu sy'n fy nghynnwys yn y byd hwn, helpwch fi i wylio fy llygaid i beidio â chymryd sylw at eraill o'r rhyw arall. Helpa fi i gael fy nghyflawni’n llwyr yn fy un gwerthfawr ac i gael fy swyno’n llwyr gyda nhw fel y person yr addewais i aros yn ddiysgog iddo ac i’w addoli, ei drysori, a’u parchu ac aros yn ddibynadwy yn y bywyd hwn.

Gofynnaf ichi adfer ein hoffter tuag at eich gilydd, gan sylweddoli eich bod yn cyfarwyddo hyd yn oed calon rheolwr agnostig i fynd ym mha bynnag bennawd y byddwch chi felly yn apelio ar Dduw am hynny yn enw Mab Mawr Duw, Iesu Grist, felly bydded.

Deiseb adfer

Duw fy Nhad, ti yw'r Un sy'n gallu ailsefydlu pob peth, gan gynnwys fy mhriodas; fel hyn gofynnaf i Ti adfer ein priodas fel na all neb ond Chi trwy eich Ysbryd.

Anfonwch Eich Ysbryd i ddangos i mi lle bûm oddi ar y sylfaen ac i ildio a chyfaddef fy diffygion i'm partner bywyd ac i wybod sut yr wyf wedi eu niweidio. Byddai'n ddelfrydol pe baech yn fy esgusodi am hynny a gofynnaf am y pardwn gan fy annwyl hefyd.

Rwy'n sylweddoli bod yn rhaid i mi ostwng fy hun cyn fy mhartner bywyd i ddatgelu iddynt fy mod wedi cyflawni rhai gwallau gwirioneddol ac wedi bod yn ddi-fudd iddynt a phopeth y maent yn ei gyflawni i'r teulu a minnau.

Daioni Dad Cyfiawn, adfer ynof y chwant i fod yn bartner bywyd uwchraddol ar gyfer fy anwylaf ac i ddangos mwy o rinweddau sydd gennych, ac sy'n ymgorffori goddefgarwch, cymwynasgarwch, dymuniad, neu fwy oll, addoliad, ac am hynny yr wyf fi gofynnwch yn yr enw dros bob enw, Iesu Grist, felly bydded.

Dileu miniogrwydd, dicter, a phob arfer o deimladau negyddol

Feistr, gofynnais i'r ceinder a'r undod brwdfrydig gadw draw rhag defnyddio dicter ac anfaddeugarwch fel arf i frwydro yn erbyn fy ffrind.

Gofynnaf na fyddwn byth eto yn galluogi i'n teimladau gael eu rheoli a'u defnyddio i yrru lletem beryglus rhyngom, yn enw Iesu. Felly boed hynny.

Rhowch yr undod i ni weithio trwy ein gwahaniaethau

Pren mesur, diolch am y gwaith gwych rydych chi wedi'i ddechrau yn fy mhriodas. Sylweddolaf y byddwch yn gwneud fermin cyn belled ag y bo modd. Gofynnaf i'r undod aros yn ddi-ofn ac yn gadarn yn eich gwarantau wrth i chi weithio allan pethau yn ein priodas.

Gweddi am briodas mewn angen

Mae fy nghalon yn gweiddi arnat Ti, fy Gwneuthurwr Nefoedd a'r Ddaear! Byddai'n ddelfrydol pe baech yn cyfleu adferiad i'n calonnau toredig, cyfleu adferiad i'n perthynas, cyffwrdd â brwdfrydedd coll, a rhuthro yn anwybyddu agosatrwydd.

Os nad yw'n ormod o drafferth newid y ddau ohonom o'r cefn i'r blaen, a'n harwain yn Eich ffordd chi. Rydyn ni'n ymddiried ynoch chi, Iesu Gwerthfawr. Yn barhaus. Felly boed hynny.

Ranna ’: