Gall diffyg perthynas mewn plentyndod rwystro twf eich plentyn

Gall diffyg perthynas mewn plentyndod rwystro twf eich plentynMae boddhad emosiynol yn bwysig i bob bod dynol, fel petai. Mae angen i bob byw gael ei anghenion emosiynol.

Yn yr Erthygl honDyna sylfaenol bywyd. Mae bodlonrwydd emosiynol yr un mor bwysig â gorfodol eraill bywyd; dyweder, bwyd a glanweithdra. Er hynny, prin bod pobl yn sylweddoli ei bwysigrwydd ym mywyd rhywun.O faban i berson ar wely marwolaeth, mae pawb yn ceisio cariad ac addoliad i raddau rhesymol.


y gwir am ysgariad

Pwy ar y ddaear sy'n tueddu i fyw heb hoffter o rai caeedig? Ddim hyd yn oed yn blentyn. Caru a chael eich caru; dyna rysáit bywyd hapus.Mae rhieni marwol pechod marwol yn cyflawni

Mae plant nad ydyn nhw'n cael eu caru ac sy'n cael gofal da yn aml yn cael eu gadael â gwactod enfawr yn eu bywydau.

Mae rhieni sy'n mynd yn esgeulus o les eu plentyn yn cyflawni pechod difrifol. Gall yr esgeulustod difrifol hwn eu cael o stwff eu gwddf yn yr amser sydd i ddod. Mae'r pris i'w dalu yn enfawr.

Mwy o risg o faterion iechyd difrifol

Mae pobl sydd heb eu caru yn eu plentyndod yn datblygu personoliaeth anghyffredin.Mae plant sydd â diffyg hoffter yn agored i risgiau iechyd.

Mae eu hiechyd meddwl ac emosiynol yn parhau yn y fantol. Maent yn aml yn eu cael eu hunain yn ansefydlog yn feddyliol ac yn anghytbwys yn emosiynol.

Maent yn ansicr wrth wneud penderfyniadau pwysig mewn bywyd. Ar adegau, maent yn methu â dod i gasgliad pendant. Nid oes ganddyn nhw'r gallu i gwblhau pethau fel bos.Dim ond dryswch a chythrwfl mewnol sy'n eu gadael. Pe byddent wedi ymdrechu yn ystod eu plentyndod, byddai eu bywyd yn llai cymhleth.

Rhieni gwenwynig yw'r broblem heb ddatrysiad

Mae Nagging yn rhoi'r hoelen olaf yn yr arch.Mae'n cipio popeth yn dda gan blentyn â chreadigrwydd. Dim ond dinistrio ei hunan mewnol y gall cael dylanwad negyddol ar blentyn. Gall rhieni sy'n aml yn poeni eu plant am bethau bach fod yn anwybodus o'i ôl-effeithiau.

Gellir gadael plentyn am byth yn y wladwriaeth honno, a does dim mynd yn ôl.

Gall dulliau rhianta gwenwynig ddymchwel hunan-barch plentyn ac annibyniaeth meddyliau.

Dyma'r peth gwaethaf y gallai rhywun ei wneud i un arall. Yn y bôn, rhieni gwenwynig yw freaks rheoli. Maent am reoli a phennu bywydau eu plant. Wrth wneud yr holl bethau anghyfiawn hyn, nid ydynt yn teimlo unrhyw empathi tuag at eu plentyn, yn lle hynny, maent yn teimlo eu bod wedi'u grymuso ac yn awdurdodol.

Efallai mai cwympo i iselder ysbryd fydd y cam nesaf

Os yw plentyn yn cael ei gam-drin yn emosiynol neu ei arteithio yn feddyliol, mae yna ganlyniadau mawr yn dilyn i fyny. Weithiau mae'r difrod yn hafal i anghymodlon. Gallai'r canlyniad gwaethaf fod yn iselder. Unwaith y bydd yr anghenfil allan, mae'n anodd iawn gwneud i ffwrdd ag ef.

Mae'n anodd iawn ymladd iselder. Ar adegau, mae'r ymladdwyr caletaf yn rhoi'r gorau iddi yn y frwydr yn erbyn iselder, ac yn dod â'u bywydau i ben.

Oes, gall rhianta gwenwynig arwain at rywbeth mor beryglus â hyn. Gall unigolyn, plentyn neu oedolyn heb gariad, ddod â’i fywyd i ben heb ail feddwl.

Gallai plentyn heb ei garu fod yn blaidd unig

Efallai y bydd plentyn â diffyg hoffter yn cael ei hun ar ei ben ei hun ac yn ofni mewn torf.

Efallai y bydd y plentyn yn meddwl amdano'i hun fel alltud. Fe'u gwelir yn aml fel loners naill ai yn yr ystafell ddosbarth neu'r maes chwarae. Maent yn chwennych hoffter yn ddifrifol o ochrau mamau a thadau. Ni allant guddio eu hamddifadedd, felly i ddweud.

Gellir effeithio ar ei astudiaethau a'i berfformiad academaidd

Maent yn tueddu i golli graddau da oherwydd diffyg tosturi gan eu rhieni, neu un ohonynt. Er bod iechyd meddwl ac emosiynol plentyn yn bwysicach o lawer nag unrhyw beth materol, ni ellir tanseilio rhinweddau addysgol yn sicr.

Os yw'r plentyn ar ei hôl hi mewn academyddion, bydd yn sicr o niweidio ei fywyd proffesiynol yn y tymor hir. Rhag ofn i'r plentyn gael ei fwlio yn yr ysgol, nid oes ganddo unrhyw le i fynd, nid oes ganddo ysgwydd i wylo arno, does ganddo neb i ofyn am help.

Byddent yn amsugno'r didrugaredd hon yn ddwfn a gallai ddod yn rhan o'u personoliaeth. Dyma sut rydych chi'n creu'r cylch ffiaidd na ellir ei dorri.

Nid yw parhau â bywyd heb ei ymdrechu byth yn beth hawdd

Mae plentyn sy'n tyfu yn difaru ei fywyd yn gyson am nad yw wedi derbyn cynhesrwydd rhieni ar hyd ei oes. Ar un adeg, mae ystyr bywyd yn mynd yn aneglur i bobl o'r fath.

Maen nhw'n meddwl bod bywyd yn gondrwm na ellir ei osgoi ac maen nhw'n edrych o gwmpas yn gyson am ddihangfa. Gall bywyd byw fod yn waith toilsome i ddyn mor anhapus a heb gariad.