Beth Sy'n Cyfansoddi anffyddlondeb mewn Priodas?

Beth yw anffyddlondeb mewn priodas

Yn yr Erthygl honMae penderfynu pam mae pobl yn twyllo yn ateb anodd ei gulhau.Mae gan bobl faterion yn gyffredin oherwydd eu bod yn teimlo eu bod yn brin o rywbeth yn eu perthynas bresennol, boed yn sylw, yn foddhad rhywiol, yn hoffter neu'n gefnogaeth emosiynol.

Mae pobl sy'n gaeth i gyffuriau neu alcohol hefyd yn fwy tebygol o fod yn anffyddlon i'w partneriaid.O ystyried y ffeithiau hynny, mae gan rai pobl mewn perthnasoedd hapus faterion am y rheswm syml y gallant.

Ydych chi'n poeni bod eich ffrind priodas yn bod yn anffyddlon?

Os oes gennych amheuon bod fflyrtio diniwed wedi llarpio i rywbeth dyfnach nag y gallech fod yn gofyn i chi'ch hun: Beth yw anffyddlondeb mewn priodas?Mae'r erthygl yn ymchwilio yn ddwfn i'r hyn yw anffyddlondeb, a sut ydych chi'n penderfynu bod priod wedi croesi'r ffiniau a ddiffiniwyd ymlaen llaw mewn perthynas.

Dysgu beth yw anffyddlondeb mewn priodas

Mae pawb yn disgwyl ffyddlondeb pan fyddant yn mynd i mewn i'r undeb priodas, ond nid yw bondio â'i gilydd o dan y gyfraith bob amser yn golygu eich bod chi'n cael yr hyn rydych chi ei eisiau.

Felly beth yw anffyddlondeb mewn priodas? Beth sy'n cael ei ystyried yn dwyllo mewn priodas?

Mae anffyddlondeb mewn priodas yn tresmasu beth bynnag y gwnaethoch chi a'ch partner benderfynu ei fod yn ei olygu pan ddaethoch yn gwpl priod.

Efallai eich bod chi'n teimlo bod eich gŵr yn cusanu menyw arall yn anghywir, ond nid yw o reidrwydd yn twyllo.

Efallai y byddwch chi'n teimlo bod eich gwraig sy'n cael perthynas emosiynol â'ch ffrind yn waeth na hi â pherthynas gorfforol yn unig â rhywun arall.

Neu efallai eich bod chi'n teimlo nad oes unrhyw ffordd ac mae twyllo mewn priodas yn twyllo mewn unrhyw siâp neu ffurf.

Mae gan ddiffiniad anffyddlondeb neu ddiffiniad o berthynas mewn priodas wahanol arwyddocâd ar gyfer gwahanol bobl.

Gellir priodoli'r diffiniad o anffyddlondeb mewn priodas yn fras i dorri contract neu ddealltwriaeth cwpl a drafodwyd ar y cyd a chytunwyd arno ynghylch detholusrwydd emosiynol a / neu rywiol.

Arwyddion o anffyddlondeb priodasol

Gall nodi arwyddion anffyddlondeb eich helpu i benderfynu sut rydych chi am symud ymlaen, naill ai trwy fynd i gwnsela priodas a phenderfynu aros gyda'ch gilydd neu ffeilio am ysgariad.

Os ydych chi'n amau ​​bod eich ffrind priodasol yn twyllo arnoch chi a'ch bod am ffeilio achos yn eu herbyn, mae'n well nodi'r arwyddion o anffyddlondeb mor gynnar ag y gallwch. Ymhlith yr arwyddion cyffredin mae:

 • Pellter emosiynol
 • Treulir mwy o amser yn y “gwaith” neu y tu allan i'r dref
 • Priod rhy feirniadol
 • Treulio mwy o amser ar eu hymddangosiad (mynd i'r gampfa, prynu dillad newydd)
 • Mwy o awydd am breifatrwydd , yn enwedig gyda dyfeisiau technoleg
 • Diffyg rhyw neu drastig newid mewn ymddygiad rhywiol

Gwahanol fathau o dwyllo mewn perthynas

Gwahanol fathau o dwyllo

Beth sy'n cael ei ystyried yn dwyllo mewn perthynas? Gadewch inni gael golwg ar y diffiniad o dwyllo mewn priodas, yn gyfreithiol.

Yn gyfreithiol, mae twyllo mewn priodas yn aml yn golygu bod gan ddau berson berthynas rywiol gydag o leiaf un parti yn briod â rhywun arall.

Yn anffodus, mewn bywyd go iawn nid yw twyllo wedi'i ddiffinio mor syml.

Mae yna lawer o lwybrau anffyddlondeb yn amrywio o atodiadau emosiynol i ddyddio seiber. Mae anffyddlondeb ar-lein yn her arall i briodas hapus ac iach.

Ni waeth pa ffurf sydd arno, mae pob math o dwyllo yn ddinistriol i briodas.

Dyma rai o'r mathau mwyaf cyffredin o dwyllo heddiw:

 • Materion emosiynol:Weithiau gall materion emosiynol brifo'n waeth nag anffyddlondeb rhywiol. Roedd cael perthynas emosiynol yn golygu, er nad oedd gan eich partner berthynas rywiol â'r person hwn o reidrwydd, roedd eu teimladau wedi croesi'r llinell i agosatrwydd emosiynol. Mae hyn yn aml yn golygu rhannu manylion personol gyda'r person hwn a thrin y cysylltiad fel y byddent yn berthynas ramantus.
 • Materion corfforol:Mae hyn yn cynnwys cyffwrdd rhywiol ar y cyd, copiadau llafar, rhyw rhefrol, a rhyw fagina. Mae'r rhain yn golygu bod y ddau barti yn bresennol. Mae anffyddlondeb mewn priodas yn boenus p'un a barodd y berthynas dridiau neu dair blynedd.

Mathau cyffredin o faterion corfforol

Mathau cyffredin o faterion corfforol

Beth yw twyllo mewn priodas? Er mwyn gallu diffinio twyllo mewn perthynas, mae'n bwysig deall y mathau cyffredin o dwyllo mewn perthynas ymroddedig.

 • Saif un noson: Mae stondin un noson yn golygu bod eich partner wedi twyllo unwaith yn unig a daeth i ben yno. Mae'n debyg nad oedd hyn yn ddim mwy nag atyniad corfforol a oedd yn ymwneud â rhyw a dim mwy. Waeth beth fo'r amgylchiad, daeth y berthynas i ben ar ôl y noson honno.
 • Materion tymor hir: Yn gwrthwynebu stondin un noson, mae'r berthynas garedig hon yn mynd ymlaen am nifer o flynyddoedd. Yn lle bod mewn cysylltiad corfforol yn unig, pan fydd eich partner yn ffurfio perthynas ramantus â pherson arall ac ar un ystyr, yn creu bywyd ar wahân gyda nhw, mae hynny'n berthynas tymor hir.
 • Twyllo dial: Ar ôl cael eu twyllo, efallai y bydd rhai yn dod o hyd i ymchwydd o ddicter sy'n creu angen i “gydbwyso” gyda'r parti twyllo. Os ydych wedi twyllo yn y gorffennol ac nad oedd eich partner yn gallu delio â'u teimladau ar y mater, efallai eu bod wedi darfod a thwyllo rhag dial.
 • Materion ar-lein: Mae'r rhyngrwyd wedi agor byd newydd o dwyllo. Gallai hyn gynnwys secstio, anfon lluniau noethlymun neu benodol at rywun heblaw eich ffrind priodas, dibyniaeth pornograffi, gwylio merched cam, cael rhyw ffôn, ymroi i ystafelloedd sgwrsio ar-lein penodol, neu ddilyn perthynas trwy ap dyddio.

Hefyd, gwyliwch y fideo hon ar anffyddlondeb mewn priodas:

Beth sy’n penderfynu’n gyfreithiol ‘twyllo’?

Y ffaith anffodus yw bod gennych chi a'r gyfraith ddiffiniadau gwahanol o'r hyn yw anffyddlondeb mewn priodas.

Os ydych chi'n dwyn achos cyfreithiol gyda'ch priod ar ôl darganfod eu perthynas, efallai y bydd gennych chi a'r gyfraith syniadau gwrthgyferbyniol ynghylch yr hyn sy'n gyfystyr ag anffyddlondeb mewn priodas.

Er enghraifft, yn gyffredinol nid yw'r gyfraith yn derbyn materion emosiynol fel sail i ffeilio dan odineb.

Fodd bynnag, mae Gwladwriaethau fel Massachusetts yn ystyried twyllo fel ffeloniaeth a all lanio dirwyon gwerth $ 500 i'ch priod sy'n crwydro a hyd at 3 blynedd yn y carchar.

Mae deddfau'n amrywio'n fawr yn ôl gwlad a gwladwriaeth. Weithiau efallai na fydd system y llysoedd yn cydnabod pethau yr ydych chi'n eu hystyried yn doriad difrifol yn eich addunedau priodas.

Cwestiynau cyffredin ynglŷn â godineb a'r gyfraith

Yn unol â diffiniad godineb, p'un a yw'n weithred sengl o gyfathrach rywiol neu'n sawl achos ohono yn ystod perthynas allgyrsiol, mae'n godinebu mewn priodas.

A yw'n godinebu os yw'ch partner yn twyllo gyda'r un rhyw? Ydw.

Mae'r rhan fwyaf o daleithiau yn ystyried bod gweithredoedd corfforol rhyw yn dod o dan anffyddlondeb waeth pa ryw y mae'r ffrind priodas yn twyllo ag ef.

Perthynas ar-lein: Nid yw llawer o lysoedd yn cydnabod bod materion emosiynol na pherthnasoedd ar-lein na materion rhyngrwyd yn sail dros ysgariad godinebus.

Hyd yn oed os yw'r berthynas wedi bod yn digwydd ers 10 mlynedd, mae llysoedd fel arfer yn mynnu bod y weithred gorfforol o ryw wedi digwydd i ddiddymu'r briodas o dan faner godineb.

Y llinell waelod

Yr hyn sy'n gyfystyr ag anffyddlondeb mewn priodas yw rhyngoch chi a'ch ffrind priodas.

Trafodwch mewn modd agored a gonest yr hyn y mae'r ddau ohonoch yn ei ystyried yn bwynt torri ymddiriedaeth yn eich perthynas. Os ydych chi'n chwilota ar ôl perthynas, peidiwch â bod ofn ceisio cymorth proffesiynol.


seicoleg priodas

Mae dysgu beth sy'n gyfreithiol yn gyfystyr ag anffyddlondeb mewn priodas yn wybodaeth bwysig i'w gwybod, yn enwedig os ydych chi'n ystyried dwyn achos cyfreithiol yn erbyn eich partner.

Os ydych chi'n delio â'r canlyniad o berthynas efallai yr hoffech chi ddilyn therapi anffyddlondeb i adennill rheolaeth ar eich bywyd naill ai gyda'ch partner neu hebddo.