Pa hawliau cyfreithiol sydd gan gyplau dibriod?

Pa hawliau cyfreithiol sydd gan gyplau dibriod?

Yn aml nid yw cyplau dibriod sy'n dewis byw gyda'i gilydd yn poeni a oes ganddynt unrhyw hawliau cyfreithiol oni bai a hyd nes bod eu perthynas yn methu. Gan ddod i berthynas newydd, y cam gwell yw trafod disgwyliadau pob unigolyn o'r berthynas a'r person arall. Ar ôl dod i gytundeb ar faterion beirniadol, gellir lleihau'r disgwyliadau hyn i gytundeb ffurfiol, rhwymol. Mae hyn yn bwysig oherwydd gall helpu i osgoi anghydfodau yn nyfodol y berthynas, p'un a yw'r cwpl yn aros gyda'i gilydd ai peidio.Mae gan bobl briod hawliau penodol oherwydd eu bod wedi cymryd camau i ffurfioli eu perthynas yng ngolwg y gyfraith a'r llywodraeth. Mae'r hawliau hyn yn cynnwys rhannu eiddo a chymorth i gefynnau, pe baent yn gwahanu neu'n ysgaru yn ddiweddarach. Nid oes gan gyplau dibriod yr hawliau na'r amddiffyniadau hyn, er y gallant ddewis llunio cytundeb i roi'r hawliau hyn i'w gilydd.Hawliau Eiddo

Pan fydd cwpl yn priodi, maent yn sicrhau rhai hawliau eiddo yn rhinwedd eu perthynas gyfreithiol. Deddfau’r wladwriaeth lle maent yn byw sy’n pennu’r hawliau a’r cyfrifoldebau penodol y maent yn eu caffael. Gallwch ddarllen mwy am yr hawliau niferus a roddwyd i barau priod yn ein herthygl gynharach “Dywedwch wrthyf am Hawliau a Buddion Priodas. . . ”.

Er enghraifft, mewn rhai taleithiau, a elwir yn wladwriaethau “eiddo cymunedol”, pan fydd un aelod o gwpl yn cael ased wrth briodi, mae'r partner arall fel arfer yn cael ei ystyried yn berchennog yr eiddo hwnnw. Mae hyn yn wir hyd yn oed os nad yw'r partner arall yn berchennog ffurfiol ar yr eiddo ar y teitl.Eto i gyd mae gan gyplau priod hawl pwysig eraill yr hawl i dderbyn rhan o'r eiddo priodasol os bydd ysgariad neu wahaniad cyfreithiol. Mae pob gwladwriaeth yn rhoi rhyw fath o'r hawl hon i briod fod yn berchen ar ran o'r eiddo priodasol. Fe'i gelwir yn aml yn “ddosbarthiad teg.”

Hawliau Eiddo

Hawliau Eiddo Cyd-fyw ar gyfer Cyplau dibriod

I'r gwrthwyneb, nid oes gan berson dibriod hawl i eiddo ei bartner byw ynddo oni bai bod amgylchiadau cul iawn yn bodoli, ac mae'r amgylchiadau hyn yn dibynnu ar y wladwriaeth rydych chi'n byw ynddi. Dwy enghraifft o sefyllfaoedd lle gall hawl eiddo fodoli yw pan fydd y ddau mae partneriaid yn berchnogion cyfreithiol ar yr eiddo (ar y weithred neu'r teitl) neu pan fydd y ddau yn llofnodi contract i brynu'r eiddo.Gallwch hefyd ddewis rhoi hawliau eiddo i'ch gilydd trwy weithredu cytundeb eiddo cyd-fyw, gan nodi sut rydych chi am drin yr eiddo rydych chi eisoes yn berchen arno, yn ogystal ag unrhyw eiddo rydych chi'n ei gaffael yn y dyfodol. Mae cytundeb eiddo hefyd yn lle da i fynd i'r afael â sut rydych chi am rannu eiddo os yw'ch perthynas yn methu. Mewn sawl achos, er enghraifft, mae un partner yn caniatáu i'r llall brynu ei ddiddordeb yn y cartref y mae'n ei rannu. Dylai cytundeb eiddo wedi'i ddrafftio'n dda hefyd fynd i'r afael, ar y cyd ag ewyllysiau unigol, â'r hyn y mae pob partner eisiau digwydd i'w eiddo rhag ofn y bydd marwolaeth. Os na wneir hyn, bydd cyfraith y wladwriaeth yn pennu pwy sy'n cael eiddo bryd hynny. Yn fwyaf aml, aelod o'r teulu yw hwn.

Hawl i Gefnogi

Mae parau priod yn cymryd cyfrifoldeb cyfreithiol i gefnogi ei gilydd nad oes gan gyplau dibriod. Mae'r hawl i gefnogaeth gan spousal, a elwir hefyd yn “alimoni,” yn tyfu allan o'r ddyletswydd hon i gefnogi ei gilydd ar ôl i bâr priod wahanu neu ysgaru.

Ar y llaw arall, yn gyffredinol, nid oes gan berson dibriod hawl i ddisgwyl i'w bartner ddarparu cefnogaeth os daw'r berthynas i ben. Weithiau, efallai y byddwch chi'n darllen neu'n clywed am rywbeth o'r enw “palimony.” Mewn ychydig o daleithiau, anaml y mae llysoedd wedi caniatáu i un partner dibriod adennill taliadau cymorth gan y llall, ac mae’r cyfryngau wedi galw hyn yn “balimony.” Fodd bynnag, nid yw hwn yn derm cyfreithiol, ac anaml y caiff ei roi.

Oherwydd mai anaml y rhoddir cefnogaeth gan lys, mae'n hanfodol bod cwpl dibriod yn cytuno ar y mater hwn ac yn ymrwymo i'w cytundeb i ysgrifennu os ydynt am roi hawl i gefnogaeth. Y rheswm mwyaf cyffredin am hyn fyddai un partner yn rhoi'r gorau i ysgol neu swydd i aros gartref, a thrwy hynny gymryd taith yrfa sy'n rhwystro ei dwf a'i allu i ennill.

Os ydych chi wedi bod yn byw gyda'ch partner ers cryn amser ac yn ystyried eich hun yn briod er gwaethaf diffyg tystysgrif briodas, mae'n bwysig eich bod chi'n gwybod am rywbeth o'r enw “Priodas cyfraith gwlad,” sydd ar gael ar hyn o bryd mewn lleiafrif bach o daleithiau. Yn y taleithiau hynny - Colorado, Iowa, Kansas, Montana, New Hampshire, De Carolina, Texas, ac Utah - efallai y bydd y wladwriaeth yn eich ystyried yn briod os yw rhai gofynion yn cael eu bodloni. Pan fydd hyn yn wir, bydd gennych hawliau person priod. Fodd bynnag, mae safonau priodas cyfraith gwlad yn gyfyngedig iawn, ac ni ddylech gynllunio i fanteisio arnynt heb ymgynghori ag atwrnai cyfraith teulu trwyddedig, profiadol yn eich gwladwriaeth.

Krista Duncan Black
Ysgrifennwyd yr erthygl hon gan Krista Duncan Black. Mae Krista yn brifathro TwoDogBlog, LLC. Yn gyfreithiwr, ysgrifennwr a pherchennog busnes profiadol, mae hi wrth ei bodd yn helpu pobl a chwmnïau i gysylltu ag eraill. Gallwch ddod o hyd i Krista ar-lein yn TwoDogBlog.biz a LinkedIn.


pa cant o barau priod cysgu mewn gwelyau ar wahân