Pobl Ifanc ac Ysgariad: Sut i Helpu Nhw Ei Wneud

Sut i helpu pobl ifanc i


pethau digymell i'w gwneud yn y gwely

Yn yr Erthygl honMae'r blynyddoedd yn eu harddegau yn anodd i unrhyw un. Maent yn llawn newid, yn feddyliol ac yn gorfforol, ac mae hyn yn llawer i'w gymryd. Mae ychwanegu straen a newid ysgariad neu wahaniad yn gwneud yr amser heriol hwn hyd yn oed yn anoddach ymdopi ag ef. Yn aml, bydd pobl ifanc yn teimlo fel nad oes ganddyn nhw sylfaen, hyd yn oed pan maen nhw'n gweithredu fel petaen nhw'n iawn. Os ydyn nhw'n mynd i ddatblygu'n oedolion iach, bydd angen eich cefnogaeth a'ch cariad arnyn nhw. Dyma ychydig o awgrymiadau ar sut i helpu pobl ifanc trwy'r amser anodd hwn.  • Cymerwch hi'n araf

Pan fydd eich plentyn yn ei arddegau eisoes yn teimlo fel ei fod ar dir ansefydlog, mae'n well peidio ag ychwanegu llawer mwy o newidiadau i'w bywyd os gallwch chi ei helpu. Mewn ysgariad, nid oes unrhyw ffordd i osgoi newid, ond gall gwneud y newidiadau yn ofalus helpu i roi amser i'ch plentyn yn ei arddegau addasu. Er y gallai fod yn anodd osgoi ychydig o newidiadau mawr fel cartref newydd neu ysgol newydd, gadewch i'ch plentyn gymryd ei amser i ddod i arfer â'r cyfan. Bydd siarad â'ch plentyn am y newidiadau sydd i ddod hefyd yn caniatáu iddynt baratoi'n feddyliol, a fydd yn helpu i ddod i arfer â'r ffordd newydd y mae pethau'n gweithio.
Sicrhewch y bydd eich plentyn yn ei arddegau yn dal i fod mewn cysylltiad â'u hen ffrindiau. Mae gwneud ffrindiau newydd yn straen ychwanegol, a gall eu hen ffrindiau gynnig cefnogaeth emosiynol wrth iddynt geisio gweithio trwy'r broses anodd hon. Ceisiwch aros tan ddiwedd y flwyddyn ysgol cyn symud i ysgol newydd. Mae newid yng nghanol y flwyddyn yn llawer anoddach a bydd yn achosi straen ychwanegol yn ogystal â graddau sy'n methu o bosibl. Edrychwch a allwch chi drefnu i'ch plentyn yn ei arddegau ymweld â'r ysgol ymlaen llaw fel nad ydyn nhw'n teimlo eu bod ar goll ar eu diwrnod cyntaf.

Os ydych chi'n symud, gadewch iddyn nhw addurno eu hystafell eu hunain. Ceisiwch ei wneud yn brofiad hwyliog, a gadewch iddyn nhw fynegi eu hunain trwy'r ffordd maen nhw'n ei addurno.  • Disgwyl gwrthiant

Bydd eich ysgariad yn galed iawn ar eich plentyn yn ei arddegau, a byddant yn debygol o deimlo dicter, brad a drwgdeimlad tuag at un neu'r ddau o'u rhieni. Hyd yn oed os nad ydyn nhw wedi gwylltio arnoch chi mewn gwirionedd, mae'n debyg y byddan nhw'n tynnu eu teimladau negyddol arnoch chi beth bynnag. P'un a ydyn nhw'n bod yn anghwrtais, yn wrthryfelgar neu'n cael eu tynnu'n ôl, mae angen i chi fod yn sensitif i'w hemosiynau. Ceisiwch beidio â gwylltio gormod, ond cymerwch fesurau disgyblu os oedd yr hyn a wnaethant dros y llinell derbynioldeb. Os ydyn nhw'n mynd â'u actio allan i lefel afiach, dyna pryd y bydd angen i chi ymyrryd â chymorth proffesiynol.

Ystyriwch fynd â nhw at therapydd neu gwnselydd os ydyn nhw'n dechrau gweithredu mewn modd sy'n peri ichi boeni am eu lles. Peidiwch â gorfodi un ohonyn nhw, oherwydd mae'n debyg nad ydyn nhw'n hoffi'r syniad ar y dechrau. Peidiwch â darlithio ynglŷn â pham y dylent weld gweithiwr proffesiynol, ond yn hytrach esboniwch pam eich bod yn poeni am eu lles. Gwnewch yn siŵr eu bod yn deall nad ydych chi'n meddwl bod angen iddyn nhw fod yn “sefydlog”. Dim ond gan eich arddegau y bydd bod yn rymus yn cael mwy o wthio yn ôl, tra gall bod yn sensitif a gofalgar agor cyfathrebu a lleddfu eu poen. Maen nhw'n chwilio am dir cadarn; boed hynny iddyn nhw.

  • Peidiwch â phlygu'r rheolau

Er y gall fod yn anodd gweld eich plentyn yn ei arddegau yn actio neu mewn ffordd negyddol tuag atoch chi, nid yw llacio ar y rheolau yn ffordd dda o ennill eu hoffter yn ôl. Yn lle, bydd hyn yn eu dysgu eu bod yn derbyn gwobrau am ymddwyn yn wrthryfelgar. Mae angen disgyblaeth a sylfaen arnynt er mwyn dod yn oedolion iach, ac mae dileu'r rheolau yn dileu'r ddau hynny.
Rhowch y rhyddid iddyn nhw rydych chi'n teimlo eu bod nhw'n ddigon aeddfed ar eu cyfer, a gwobrwywch ymddygiad da gyda mwy o ryddid. Os oes ganddyn nhw raddau da ac yn barchus, gadewch iddyn nhw aros allan ychydig yn hwyrach neu dreulio amser ychwanegol ar y cyfrifiadur. Byddwch yn rhesymol gyda'ch plentyn yn ei arddegau, a chofiwch ei fod yn tyfu i fod yn oedolion ifanc. Wrth iddynt heneiddio, byddant yn chwennych mwy a mwy o ryddid.  • Cofiwch mai chi yw'r rhiant

Ar ôl mynd trwy ysgariad neu wahaniad, bydd gennych eich teimladau dryslyd eich hun i weithio drwyddynt. Er y gall siarad â nhw am eich teimladau helpu i gryfhau'ch bond a dangos iddyn nhw eich bod chi'n eu parchu ac yn ymddiried ynddyn nhw, rhaid i chi fod yn ofalus faint rydych chi'n ei rannu. Cofiwch mai chi yw eu rhiant a rhaid iddo fod yn gryf i'ch plant. Hefyd, peidiwch â dweud pethau negyddol am eu rhiant arall o'u blaenau. Arbedwch y pynciau mwy poenus a negyddol i gael eu trafod gyda ffrindiau sy'n oedolion ac aelodau dibynadwy o'r teulu, neu hyd yn oed gweithiwr proffesiynol fel therapydd. Ni fyddai rhai pethau'n gwneud dim mwy na brifo'ch plentyn yn ei arddegau, ac mae angen i chi roi sylw gofalus i'r hyn rydych chi'n ei ddweud wrthyn nhw.
Gall helpu merch yn ei harddegau trwy'r broses hon fod yn anodd iawn, yn enwedig os nad ydyn nhw'n teimlo fel gweithio gyda chi. Fodd bynnag, gall cefnogaeth a chariad cyson gennych chi ac eraill y maent yn eu hadnabod eu helpu trwy'r profiad heriol hwn ac ymlaen i fod yn oedolyn.