Ffyrdd Effeithiol i Ddelio ag Ôl-effeithiau Ymosodiad Corfforol

Dyma ffyrdd effeithiol o ddelio ag ôl-effeithiau ymosodiad corfforol

Yn yr Erthygl hon

Gall delio â straen emosiynol sy'n deillio o ymosodiad effeithio ar weddill eich bywyd. Gall y profiad trawmatig ei hun gymryd doll emosiynol ar eich corff, gyda theimladau dwys a dryslyd nad ydyn nhw ddim ond yn diflannu yn hawdd. Gall yr ymatebion hyn hyd yn oed eich gadael â theimladau o ddiymadferthedd ac anobaith. Os ydych chi wedi bod yn agored i ddigwyddiad trawmatig fel ymosodiad, mae yna ffyrdd y gallwch chi godi'ch hun a symud ymlaen yn araf gyda'ch bywyd.Deall ymosodiad a straen trawmatig

Er bod y diffiniad o ymosodiad yn wahanol o wladwriaeth i wladwriaeth, ymosodiad yn yr ystyr gyfreithiol diffinnir yn gyffredin fel ymgais fwriadol i niweidio neu anafu person arall. Gall fod ar ffurf bygythiadau neu ymddygiadau brawychus a gyflawnir yn erbyn eraill.

Ar y llaw arall, mae straen trawmatig yn ymateb disgwyliedig i ddigwyddiad trawmatig a achosir gan amrywiol amgylchiadau megis trychinebau naturiol, damweiniau cerbydau, ymosodiadau terfysgol a hyd yn oed ymosodiad. Er enghraifft, efallai y byddwch chi'n profi straen trawmatig pan rydych chi wedi dioddef a damwain cerddwyr. Ac er y gall emosiynau sy'n gysylltiedig â digwyddiad trawmatig fynd a dod, mae'n dal yn bwysig gwybod rhai o'i symptomau arferol:

  • Dicter - Efallai eich bod chi'n ddig oherwydd yr hyn a ddigwyddodd i chi ac efallai y byddwch chi'n teimlo drwgdeimlad tuag at y sawl a'ch cam-drin.
  • Ofn - Efallai eich bod chi'n ofni y gall yr un peth trawmatig ddigwydd eto.
  • Euogrwydd - Efallai eich bod yn teimlo'n euog oherwydd eich bod wedi goroesi tra na wnaeth eraill hynny.
  • Diymadferthedd - Efallai y byddwch chi'n teimlo'n fregus oherwydd y digwyddiad trawmatig sydyn a ddigwyddodd.
  • Sioc - Efallai y byddwch chi'n ei chael hi'n anodd derbyn yr hyn a ddigwyddodd.
  • Rhyddhad - Efallai y byddwch chi'n teimlo rhyddhad bod un o ddigwyddiadau gwaethaf eich bywyd ar ben.

Fodd bynnag, mae ymatebion pobl i sefyllfaoedd trawmatig yn wahanol. Gall gwybod symptomau cyffredin trawma eich helpu i ddelio â'r pryder a achosir gan ddigwyddiad bygythiol fel ymosodiad.

Delio â thrawma a straen emosiynol ar ôl ymosodiad

Cofiwch y gall ymdopi â thrawma a'r straen emosiynol a brofir ar ôl ymosodiad fod yn heriol. Mae'n broses y dylech ei chymryd yn araf i adennill eich cydbwysedd emosiynol ac i adfer rheolaeth dros eich bywyd. Dyma rai ffyrdd o ddelio ag ef yn effeithiol:

1. Rhowch ychydig o amser i'ch hun

Nid yw sylweddoli realiti straen trawmatig a achosir gan ymosodiad yn digwydd dros nos. Mae angen cryn dipyn o amser i ddeall a derbyn yr hyn a ddigwyddodd yn gyfan gwbl. Mae'n well os ydych chi'n cymryd hoe ac yn cael rhywfaint o “amser-amser” i chi'ch hun.

2. Cymerwch amser i wella

Gall caniatáu i'ch hun deimlo'r hyn rydych chi'n ei deimlo fod yn help enfawr yn eich proses iacháu. Rhowch amser i'ch hun alaru am unrhyw golledion rydych chi wedi'u dioddef o'r digwyddiad. Mae hefyd yn well os na fyddwch chi'n gorfodi'ch hun i wella. Ceisiwch fod yn amyneddgar â'ch adferiad a byddwch yn wyliadwrus am unrhyw emosiynau anrhagweladwy a allai ddod ar hyd y ffordd.

3. Cysylltu â chyd-oroeswyr

Gellir goresgyn delio â digwyddiad trawmatig fel ymosodiad trwy weithredu. Gwnewch rywbeth buddiol i herio'ch ymdeimlad o ddiymadferthedd. Gallwch ei wneud trwy gysylltu ag eraill sydd hefyd wedi profi'r un digwyddiad trawmatig â'ch un chi. Cofiwch y gall teimlo'n gysylltiedig ag eraill gyfrannu at eich ffordd o oresgyn eich ymdeimlad o ddiymadferthedd.

Cysylltu ag eraill sydd hefyd wedi profi

Pedwar. Rhowch hwb i'ch gallu i ymdopi â straen trawmatig

Mae sawl ffordd ar sut i ddelio â straen trawmatig. Dim ond mater o wneud yr hyn sy'n gweithio i chi yw rhoi hwb i'ch gallu i ymdopi. Os ydych chi'n cael trafferth delio â thrawma yn dilyn ymosodiad, gallwch chi ysgogi eich hun i wneud pethau a all leihau straen emosiynol ac ar yr un pryd ddysgu sut i reoli'ch meddyliau a'ch teimladau cynhyrfus.

5. Gwella'ch perthnasoedd ag eraill

Gall canlyniad digwyddiad ymosod fod yn eithaf brawychus. Gall hyd yn oed achosi ichi ynysu'ch hun oddi wrth ffrindiau a gweithgareddau cymdeithasol eraill. Ond gall estyn allan at eraill fynd yn bell i wella perthnasoedd. Gwnewch rai gweithgareddau rydych chi fel arfer yn eu mwynhau gyda ffrindiau ac anwyliaid. Peidiwch ag oedi cyn rhyngweithio a gwneud ffrindiau newydd trwy fanteisio ar grwpiau cymorth, gweithgareddau eglwysig a sefydliadau cymunedol eraill.

6. Gofynnwch am gymorth proffesiynol

Yn y rhan fwyaf o achosion, gall teimladau o bryder ar ôl digwyddiad trawmatig ddiflannu am gyfnod sylweddol. Ond os yw'ch ymatebion emosiynol wedi dod mor ddwys fel eu bod yn effeithio ar eich gallu i weithredu, mae'n hen bryd ichi geisio cymorth proffesiynol.

Ni all fod yn hawdd byth ymdrechu gyda'r trawma a'r straen emosiynol a brofir o ganlyniad i ymosodiad. Efallai y byddwch yn ei chael yn anodd aros yn anodd wrth ichi symud ymlaen gyda'ch bywyd, a gall awgrymiadau fel y rhain eich helpu i ddelio'n effeithiol â'r straen y gallech ei brofi. Ond cofiwch nad yw delio â digwyddiad trawmatig yn stopio yno. Fel dinesydd o'ch gwladwriaeth, mae gennych hawl i ddwyn achos yn y llys i adennill iawndal am iawndal sy'n deillio o'r profiad trawmatig. Os ydych wedi dioddef ymosodiad, argymhellir ymgynghori â chyfreithiwr trwyddedig a all eich helpu i gymryd camau cyfreithiol priodol ar gyfer eich achos.