Pwysigrwydd Cyfathrebu Di-eiriau mewn Priodas

Pwysigrwydd Cyfathrebu Di-eiriau mewn Priodas

Yn yr Erthygl honMae'n wir hynny cariad , ymddiriedaeth a gonestrwydd i gyd yn chwarae rhan hanfodol wrth adeiladu iach perthynas . Fodd bynnag, mae pobl yn aml yn esgeuluso rhan bwysicaf unrhyw berthynas sef cyfathrebu. Mae'n chwarae rhan hanfodol yn creu perthynas iach , p'un a yw'n gyfathrebu geiriol neu ddi-eiriau, mae eich perthynas yn dibynnu arno.
sut i ofyn i ferch fod yn valentine i chi

Gallai dweud wrth eich partner eich bod yn eu caru, dro ar ôl tro, golli ei swyn ar bwynt penodol. Ac weithiau mae angen i chi wneud hynny mynegwch eich cariad ac anwyldeb heb ddefnyddio geiriau. Defnyddiwch wahanol ddulliau o gyfathrebu di-eiriau fel arwyddion llaw, mynegiant wyneb, ac ystumiau corff eraill. I fyw a bywyd priod hapus , mae angen i chi ddysgu sut i ryngweithio â'ch priod heb sgwrs lafar hefyd.

Mae'n wir y gall ein gweithredoedd brifo rhywun yn fwy na'n geiriau weithiau. Er y gallech fod gwrando ar yr hyn sydd gan eich partner i'w ddweud , ond trwy beidio â gwneud cyswllt llygad, efallai y byddwch yn eu harwain i feddwl nad yw'r hyn sydd ganddynt i'w ddweud o unrhyw bwys i chi, er nad yw hynny'n wir o bosibl.Beth yw cyfathrebu di-eiriau mewn priodas?

Nid gwyddoniaeth roced yw deall beth yw cyfathrebu di-eiriau. Mewn geiriau syml, mae iaith y corff cadarnhaol neu negyddol, cynnal cyswllt llygad â'ch cynulleidfa, mynegiant wyneb, ac ystumiau corfforol eraill yn enghreifftiau o gyfathrebu di-eiriau mewn perthnasoedd.

Mae cyfathrebu geiriol a di-eiriau yn helpu i greu a chynnal perthnasoedd.

Pam mae angen cyfathrebu di-eiriau?

Gall cyfathrebu di-eiriau mewn perthynas fod yn hynod galonogol a gall deall pwysigrwydd cyfathrebu di-eiriau mewn perthnasoedd fod yn hanfodol ar gyfer hirhoedledd eich priodas / perthynas.O wên gynnes i gyffyrddiad bach ar y fraich mae pob math o gyfathrebu di-eiriau a all helpu i gynyddu'r agosrwydd rhyngoch chi a'ch un arwyddocaol arall.

Mae mathau o'r fath o ryngweithio yn chwarae rhan hanfodol yn y modd y gall dau berson mewn perthynas uniaethu â'i gilydd. Y rhan fwyaf o'r amser rydym yn methu â sylweddoli bod y meddwl anymwybodol yn bwerus ac yn chwarae rhan hanfodol.

Mae'n codi pethau na fyddai efallai mor amlwg â hynny; mae eich meddwl anymwybodol yn fwyaf tebygol o sylwi ar bethau am bobl eraill, yr hyn maen nhw'n ei wneud, eu hymatebion, ac ati, er nad ydyn nhw efallai mor amlwg â hynny.

Mae iaith y corff yn enghraifft arall o gyfathrebu di-eiriau mewn priodas, gall ystum rhywun ddweud llawer wrthych am yr hyn y mae'r llall yn ei feddwl. Mae yna unigolion na allant neu ddim eisiau dweud beth maen nhw'n ei deimlo. Gall pennu ciwiau di-eiriau helpu un deall beth mae eu priod yn mynd drwyddo .

Cyfathrebu di-eiriau - beth allwch chi ei wneud

Wrth ymddiheuro, gwenwch ychydig i dangos eich bod yn wir ddrwg gennych . Pan welwch fod eich partner dan straen, bydd cwtsh neu gyffyrddiad ysgafn ar ei fraich yn dangos iddynt eich bod yno ar eu cyfer hyd yn oed os nad ydyn nhw am siarad amdano eto.

Gwnewch gyswllt llygad i ddangos iddyn nhw eich bod chi'n gwrando ac rydych chi'n meddwl bod yr hyn sydd ganddyn nhw i'w ddweud yn bwysig i chi.

Sylwch pa giw di-eiriau y mae eich partner yn ei roi i chi. Gweld a ydyn nhw'n gwneud cyswllt llygad yn ystod sgwrs. Edrychwch ar eu hosgo, ac ati.

Cyfathrebu di-eiriau yr hyn y gallwch chi ei wneud

Sut i wella'ch cyfathrebu di-eiriau

Mae angen i chi ddeall tri pheth pwysig -

  • Beth yw cyfathrebu di-eiriau?
  • Pam mae cyfathrebu di-eiriau yn bwysig?
  • Sut i wella cyfathrebu di-eiriau?

Cyfeirir at yr ateb i'r cwestiwn cyntaf eisoes yn un o baragraffau blaenorol yr erthygl ac mae ar gael yn rhwydd ar y We Fyd-Eang.

Ar y llaw arall, yr ateb i'r ail gwestiwn yw ciwiau di-eiriau a rennir rhwng pobl yn ystod sgwrs yn dweud llawer mwy nag y gall geiriau yn unig ei gyfleu. Mae pwysigrwydd cyfathrebu di-eiriau yn ddiymwad.


dyfyniadau isel

Pan ddefnyddiwch ystumiau llaw ac ymadroddion wyneb yn ystod sgwrs, rydych chi'n ymdrechu'n galed i gyflwyno'ch pwynt i'r lleill.

Ffaith ddiddorol arall am gyfathrebu di-eiriau mewn priodas neu unrhyw berthynas yw ei bod yn dod yn haws dal twyllwr neu gelwyddgi. Bydd eu hamharodrwydd i wneud cysylltiadau llygad yn ystod sgyrsiau, iaith eu corff, a symudiadau llaw yn dweud wrthych eu bod yn cuddio rhywbeth neu'n gorwedd yn syml.

Felly, mae cyfathrebu geiriol a di-eiriau yr un mor bwysig.

Nawr, gadewch inni ddeall sut y gallwch wella cyfathrebu di-eiriau perthnasoedd rhamantus fel priodas.

  1. Mynegwch eich hoffter a'ch cariad

Mae dweud wrth eich partner eich bod chi'n eu caru yn wych ffordd i gadw'ch priodas yn hapus ac yn iach . Ac i wneud hynny nid oes angen dweud y tri gair ‘Rwy’n dy garu di’ bob tro. Mewn gwirionedd, gallwch chi hefyd mynegwch eich cariad trwy ystumiau melys a charedig eraill .

Fel y soniwyd yn gynharach, mae cyfathrebu di-eiriau mewn priodas yn cynnwys pethau fel iaith y corff, cynnal cyswllt llygad, mynegiant eich wyneb, ac ystumiau, ac ati. Mae'n hanfodol eich bod chi'n mynegi hoffter tuag at eich priod mewn ffordd gorfforol, nad yw'n rhywiol i gadw priodas yn iach .

Os nad ydych yn gallu ‘dangos’ sut rydych yn teimlo, mae siawns y bydd eich priod yn meddwl nad ydych yn eu caru mewn gwirionedd, a dyna pam mae dechreuadau materion priodas .

Er mwyn dangos eich hoffter tuag atynt, gallwch ddefnyddio ystumiau syml fel dal eu dwylo neu rwbio eu hysgwyddau wrth wylio'r teledu, neu hyd yn oed roi cwtsh disgwyliedig iddynt.

  1. Rhowch sylw i hwyliau eich gilydd

I priodas iach yn gofyn i chi a'ch partner roi sylw i hwyliau ac emosiynau eich gilydd. Mae pobl yn tueddu i roi cryn dipyn o giwiau ynglŷn â'u hwyliau yn afreolus; rhaid i chi ddeall y signalau hyn i wybod beth sy'n digwydd yn eu meddyliau.

Er enghraifft, os ydyn nhw'n gwneud llawer o sŵn wrth olchi'r llestri, efallai mai eu ffordd nhw yw dweud wrthych chi eu bod nhw'n teimlo'n ofidus am rywbeth.

  1. Ymdrin ag anghytundebau yn gadarnhaol

Nid oes unrhyw briodas yn rhydd o anghytundebau. Fodd bynnag, gallwch chi atal anghytundeb o droi’n ddadl wedi’i chwythu allan yn llawn. Mae cyfathrebu di-eiriau yn chwarae rhan hanfodol mewn cyfathrebu llafar.

Felly, wrth fynegi'ch hun yn ystod anghytundeb, yn aml y geiriau nad ydych chi'n eu dweud, ond cyfathrebu'n ddi-baid a all chwythu'r sefyllfa yn gymesur.


ff difetha fy priodas yn ôl twyllo

Dyna pam ei fod gwell cynnal ystum positif yn ystod dadl . Mae rholio'ch llygaid yn troi'ch dwylo'n ddyrnau, neu'n rhygnu'ch llaw ar rywbeth nad yw'n eich helpu chi.

  1. Synnu nhw o bryd i'w gilydd

Gallwch chi synnu'ch partner trwy wneud pethau bach , fel gadael nodiadau melys iddynt eu darllen, eu cael neu wneud anrhegion bach iddynt, prynu blodau, coginio cinio neu drwy wneud eu siâr o'r tasgau yn unig.

Mae yna lawer o ffyrdd y gallwch chi cyfleu'ch teimladau a serchiadau heb lefaru gair. Dyma pam mae cyfathrebu di-eiriau yn bwysig.

Felly, rhowch gynnig ar y cyfathrebu di-eiriau uchod mewn pwyntiau priodas. Efallai y bydd yn cymryd amser i'w perffeithio, ond gyda digon o ddefosiwn byddwch chi'n gallu cryfhau eich perthynas briodasol gyda rhyngweithio geiriol a di-eiriau.