Sut i Ddweud Os oes gennych ŵr Narcissistic a Beth i'w Wneud Amdani

Sut i ddweud a oes gennych ŵr narcissistaidd a beth i

Yn yr Erthygl honYn gyffredinol, nid yw dynion yn rhy awyddus i siarad am eu teimladau. Ond os yw'ch gŵr gymaint y tu hwnt i hynny, i'r pwynt ei fod yn gwadu'n llawn neu allan o gysylltiad â'i deimladau, fe allech chi fod yn briod â narcissist. Dyma un yn unig o lawer o arwyddion posib.Beth yw narcissist? Yn y bôn, maent yn ofer iawn a dim ond yn canolbwyntio arnynt eu hunain mewn gwirionedd, hyd yn oed ar gost eu perthnasoedd agosaf; mae seicolegwyr yn ei alw Personoliaeth Narcissistic Anhwylder a dywedwch hefyd ei fod yn anhwylder sbectrwm a all amrywio o ran difrifoldeb.

Sut i wybod a yw'ch gŵr yn berson narcissistaidd? Mae rhai arwyddion a symptomau y mae priod narcissistaidd yn eu harddangos. Pan welwch mai'ch partner sy'n arddangos arwyddion gŵr narcissistaidd yw pan wyddoch fod ganddo anhwylder personoliaeth narcissistaidd.Dyma rai arwyddion o ŵr narcissist a beth i'w wneud amdano:

Eich gwrd nid yw'n ymddangos ei fod yn poeni

Nid yw'n poeni am eich teimladau nac yn ymdrechu i'ch deall. Dyma un o'r arwyddion mwyaf bod eich gŵr yn narcissist.

Yn nodweddiadol mae gan narcissists gymaint o ddiddordeb ynddynt eu hunain, ni allant hyd yn oed weld eraill o'u cwmpas. Yn anffodus, mae hynny'n eich cynnwys chi. Ond y rheswm maen nhw mor i mewn i'w hunain yw mwgwd mewn gwirionedd.
PTSD a gwahanu priodas

Efallai bod narcissists clasurol yn ymddangos yn hunanhyderus, ond mae'r cyfan yn weithred. Y tu mewn maen nhw'n hollol hunanymwybodol. Dyna pam eu bod yn pwffio'u hunain ac yn rhoi cymaint o sylw i'w cyflawniadau.

Felly peidiwch â mynd ag ef yn bersonol. Cael da teulu a ffrindiau o'ch cwmpas sy'n poeni am eich teimladau ac yn rhoi'r gefnogaeth emosiynol sydd ei hangen arnoch os yw'ch gŵr yn berson narcissistaidd.

Mae eich gŵr yn eich rhoi chi i lawr

Mae eich gŵr yn eich rhoi chi i lawr

Pan fydd eich gŵr yn narcissist bydd yn eich bychanu neu'n eich beirniadu'n gyson. Rydyn ni i gyd yn tueddu i gael ychydig o nitpicky mewn priodas, ond mae hyn yn wahanol.

Yn dal i ystyried “A yw fy ngŵr yn narcissist”?

Os yw'ch gŵr yn parhau i geisio gwneud iddo'i hun edrych yn well, a'ch rhoi chi ac eraill o'ch cwmpas i lawr, yna ydy, mae e.

Rhowch gynnig ar y delweddu hwn bob tro maen nhw'n cyfeirio beirniadaeth tuag atoch chi: swigod yw eu geiriau, ac maen nhw'n bownsio oddi arnoch chi ac yn arnofio i ffwrdd.

Tra eu bod yn ceisio pigo arnoch chi gyda geiriau, cofiwch mai dim ond hynny ydyn nhw - geiriau. Eich dewis chi yw p'un a ydych chi'n eu gadael i mewn i'ch meddwl a'ch calon ai peidio. A gall geiriau gan narcissist fod yn arbennig o greulon ac anwir. Peidiwch â'u credu.

Mae'ch gŵr yn ymestyn y gwir neu'n dweud celwydd

Yn nodweddiadol mae narcissist yn gwneud hyn er mwyn gwneud iddo'i hun edrych yn well. Felly os yw'ch gŵr yn narcissist a'i fod yn dweud stori wrthych am rywbeth a ddigwyddodd yn y gwaith, er enghraifft, ewch â gronyn o halen iddo.

Mae'n fwyaf tebygol addurno gadael pethau negyddol amdanynt a chynnwys mwy o bethau cadarnhaol yn eu cylch nag a ddigwyddodd mewn gwirionedd.

Rydyn ni i gyd yn ymestyn y gwir ychydig, ond mae gorwedd allan yn annerbyniol. Mae angen i chi osod rhai ffiniau a'i gwneud yn glir na fyddwch yn caniatáu dweud celwydd. Bydd eich gŵr yn protestio ac yn dadlau nad oedd yn dweud celwydd, er bod y ddau ohonoch yn gwybod iddo wneud hynny.

Nid yw'ch gŵr yn cymryd cyfrifoldeb

Hynny yw oni bai cyflawniad mawr! Ond os nad yw'ch gŵr byth yn cyfaddef a yw'n anghywir, yna efallai ei fod yn narcissist .

Sut i wybod a ydych chi'n briod â narcissist?

Os byddwch chi'n ei gael bob amser yn dweud “wnes i ddim mohono,” neu'n beio rhywun arall yn llwyr pan fydd rhywbeth drwg yn digwydd, yna mae eich gŵr yn narcissist. Bydd yn gwneud unrhyw beth i gael y sylw negyddol oddi arno a'i roi fel rhywun gwirioneddol wych.

Ceisiwch bwysleisio nad ydyn nhw'n berson llai a'n bod ni i gyd yn gwneud camgymeriadau. Ond os yw'ch gŵr yn wir narcissist, ni fydd hyd yn oed gwybod hyn yn newid ei ymddygiad. Efallai y bydd angen i chi dderbyn na allwch eu newid.

Mae'ch gŵr yn genfigennus ac yn gystadleuol

Mae hyn yn cynnwys bod yn genfigennus a chystadleuol gyda chi a phawb arall - hyd yn oed eich plant. Os ydych chi'n dal i feddwl tybed sut i ddweud a yw'n narcissist yna'r nodwedd hon yw'r dangosydd mwyaf arwyddocaol.

Os yw'ch gŵr yn narcissist, ceisiwch egluro nad yw'n gystadleuaeth; mae lle i gyflawniadau pawb. Os yw'ch gŵr yn genfigennus o'ch cyflawniadau neu ohonoch chi'n treulio amser gyda phobl eraill, ceisiwch eu helpu i weld y buddion iddyn nhw.

“Chi yw'r gorau ar gyfer gadael i mi fynd allan. Tra dwi wedi mynd bydd gennych amser i wneud yr hyn rydych chi ei eisiau. ' Mae tynnu sylw at yr hyn sydd ynddynt ar eu cyfer bob amser yn ddeniadol i narcissist. Gobeithio y bydd hyn yn twyllo eu hangen i reoli eu sefyllfa.

Hefyd, gwyliwch y fideo hon ar sut i ddelio â phartner cenfigennus:

Mae eich gŵr yn gwneud i chi gwestiynu'ch hun

Dros amser byw gydag ymddygiad narcissist , gall fod yn anodd herwgipio’r holl gelwydd, beirniadaeth, cenfigen, a diduedd. Os yw'ch gŵr yn narcissist, cofiwch ei fod yn byw yn ei realiti ei hun ac yn ceisio eich tynnu chi i mewn iddo. Peidiwch â chwympo amdani.

Yn y cyfamser, rhaid i chi wneud popeth o fewn eich gallu i ofalu am eich lles eich hun. Un dull da i ddatrys pethau yw mynd iddo cwnsela . Mae'n annhebygol y bydd eich gŵr yn mynd, ond o leiaf yn gofyn. Y naill ffordd neu'r llall, dylech fynd yn bendant. Bydd cwnselydd hyfforddedig yn eich helpu i fynd trwy'r holl fudiadau rydych chi'n teimlo eich bod chi ynddynt a dod o hyd i ffyrdd o ddelio â bywyd o ddydd i ddydd pan fydd eich gŵr yn narcissist.

Mae'ch gŵr yn ymosodol (yn gorfforol, ar lafar, ac ati).

Mae

Yn anffodus, os yw'ch gŵr yn narcissist, gall narcissism gynyddu i'r pwynt hwn. Os yw hyn yn wir, ni allwch ddioddef ag ef. Ceisiwch gymorth y tu allan a mynd allan o'r sefyllfa cyn gynted â phosibl.