Rhestr wirio: Dogfennau sy'n Sefydlu Priodas Cyfraith Gwlad

Dogfennau Priodas Cyfraith Gwlad

Yn yr Erthygl hon
manteision ac anfanteision prenuptials

Mewn rhai taleithiau, gellir ffurfio priodas heb y ffurfioldebau nodweddiadol. Gellir gwneud hyn gan ddefnyddio athrawiaeth priodas cyfraith gwlad. Mae hyn yn sefydlu priodas gyfreithiol rhwng cwpl os gallant ddangos: • Maen nhw'n bwriadu priodi,
 • Maent yn dal eu hunain allan i'r gymuned fel rhai priod,
 • Mae ganddyn nhw'r gallu i fod yn briod, a
 • Maent wedi byw gyda'i gilydd am gyfnod penodol o amser. Isod mae rhai o'r dogfennau y gallwch eu defnyddio i sefydlu priodas cyfraith gwlad.

Bwriad

Rhaid i'r cwpl fwriadu priodi. Mae hyn yn aml yn cael ei ddangos gan un priod yn dweud rhywbeth fel “rydym yn briod yng ngolwg Duw hyd yn oed os nad oes gennym seremoni ffurfiol.”

 • Affidafidau: Gallai pob partner lofnodi affidafid yn dweud eu bod yn bwriadu priodi. Gallai ffrindiau a theulu hefyd dystio bod y cwpl yn bwriadu priodi.
 • Gohebiaeth: Byddai unrhyw negeseuon e-bost, testunau, neu lythyrau rhwng y partïon sy'n egluro eu bod yn ystyried eu hunain yn briod yn helpu i sefydlu bwriad.

Cysylltiedig: Gwladwriaethau sy'n Cydnabod Priodasau Cyfraith GwladDal allan fel priod

Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i'r cwpl ymddwyn fel cwpl priod yng ngolwg y gymuned ac nid dim ond meddwl yn gyfrinachol amdanynt eu hunain fel rhai priod.

 • Enw Olaf a Rennir: Mae unrhyw ddogfennau sy'n dangos bod y wraig yn defnyddio enw olaf y gŵr yn tueddu i ddangos bod y cwpl yn gweithredu fel pe baent yn briod. Gallai hyn gynnwys dogfennau swyddogol fel cyfriflen banc neu ddogfennau answyddogol fel gwahoddiad priodas a gyfeiriwyd at y cwpl fel “Mr. a Mrs. ”
 • Cofnodion Ysgol: Os oes gan ysgol y plant y ddau riant wedi'u rhestru fel cwpl priod, mae hynny'n awgrymu eu bod yn dal eu hunain allan fel priod.
 • Cofnodion Cyflogaeth: Gall cofnodion sy'n rhestru priod neu gyswllt brys ddangos bod y cwpl yn ymddwyn fel petaent yn briod.
 • Cofnodion Ymgysylltu Dinesig: Gallai hyn gynnwys cofnodion eglwysig yn dangos statws teuluol neu gofnod o roddion a wnaed ar ran cwpl priod.
 • Rhwymedigaethau Ariannol ar y Cyd: Gellir defnyddio unrhyw filiau cardiau credyd neu gyfrifon banc ar y cyd sy'n dangos rhwymedigaethau ariannol a rennir i helpu i ddangos natur y berthynas.
 • Affidafidau: Gallai ffrindiau, teulu, neu hyd yn oed y cwpl eu hunain dystio am gamau tebyg i briodas a gymerwyd gan y cwpl.

Capasiti

Rhaid bod gan bob unigolyn y gallu i briodi, gan olygu yn bennaf bod yn rhaid iddo fod â meddwl cadarn, ni allant fod yn briod ag unrhyw un arall, a rhaid iddynt fod yn 18 oed.


rhyw hwyl

 • Tystysgrif geni : Dyma'r ffordd fwyaf amlwg i arddangos oedran.
 • Cofnodion Meddygol: Os yw'n broblem, gellir defnyddio'r rhain i ddangos meddwl cadarn.
 • Affidafidau: Gellir defnyddio'r rhain i gadarnhau na chafwyd unrhyw briodasau blaenorol.

Cyd-fyw

Rhaid i'r cwpl fyw gyda'i gilydd am gyfnod o amser sy'n amrywio o'r wladwriaeth i'r wladwriaeth, yn aml saith mlynedd. • Dogfennaeth Tai: Bydd teitl i dŷ neu brydles a roddir i'r ddau bartner yn tueddu i ddangos bod y cwpl yn byw gyda'i gilydd.
 • Affidafidau: Gall y cwpl a'u cymdogion dystio am ble roeddent yn byw.
 • Post: Byddai post a dderbynnir gan bob partner fel cyfeiriad penodol yn awgrymu bod y ddau yn byw yno.