Deall yr Agweddau Amrywiol ar agosatrwydd Deallusol

Deall yr Agweddau Amrywiol ar agosatrwydd Deallusol

Gall agosatrwydd olygu llawer o bethau gwahanol i lawer o wahanol bobl. Yn gyffredinol, fodd bynnag, pan fydd y rhan fwyaf o bobl yn clywed y gair, maen nhw'n meddwl ar unwaith am agosatrwydd corfforol neu rywiol. Ond mae yna fwy o fathau o agosatrwydd na hynny.Sut ddylai rhywun ddiffinio agosatrwydd deallusol?Gall agosatrwydd deallusol neu gydnawsedd deallusol fod yn derm newydd i chi, a t o deall ystyr agosatrwydd deallusol, rhaid i chi ddeall deallusrwydd.

Yn nhermau lleygwr, deallusrwydd yw meddu ar resymu a deall gwrthrychedd .Felly, agosatrwydd deallusol yw'r cysylltiad deallusol y gallwch ei feithrin ag unigolyn arall trwy rannu eich meddwl, eich sgiliau a'ch gallu deallusol.

Felly ateb mwy confensiynol i'r hyn yw agosatrwydd deallusol fyddai:

Mae seicolegwyr yn agosatrwydd deallusol pendant fel dau berson sy'n dod at ei gilydd i rannu syniadau a meddyliau; maent yn gyffyrddus wrth wneud hynny, hyd yn oed pan fyddant yn wahanol yn eu barn.Yn wir, mae agosatrwydd deallusol yn cysylltu'r ymennydd â'r ymennydd, ar un ystyr.

Sut ydych chi'n gwybod a oes agosatrwydd deallusol yn bodoli yn eich perthynas? Dyma ychydig o enghreifftiau agosatrwydd deallusol:

Enghreifftiau agosatrwydd deallusol

  • Rydych chi'n siarad am eich gobeithion a'ch breuddwydion gyda'ch gilydd, ac rydych chi'n annog eich gilydd i ddilyn y llwybrau hynny mewn bywyd. Efallai bod gennych chi rai o'r un gobeithion a breuddwydion, y gallwch chi weithio arnyn nhw gyda'ch gilydd, ond mae gennych chi ddiddordebau ar wahân hefyd.
  • Rydych chi'n gofyn barn i'ch gilydd ar bethau. Yn bwysicaf oll, er y gall eich barn fod yn wahanol ar unrhyw beth o wleidyddiaeth i rianta i gyllid, mae croeso i chi siarad am eich syniadau heb ofn. Rydych chi'n teimlo'n ddiogel i ddweud beth rydych chi wir yn ei deimlo. Mae'r agosatrwydd yn mynd i'r lefel nesaf pan fydd y ddau ohonoch yn gallu trafod a dod at eich gilydd fel un.
  • Rydych chi'n gwybod ofnau eich gilydd, yn y gorffennol profiadau anodd , a phethau sydd anoddaf delio â nhw. Wrth i chi lywio trwy fywyd gyda'ch gilydd, rydych chi'n helpu'ch rhywun arwyddocaol arall i ddelio â'r emosiynau hyn ac yn lleddfu neu'n amddiffyn mewn unrhyw ffordd bosibl.
  • Gallwch chi ddweud a yw'ch partner yn dweud popeth maen nhw'n ei deimlo ai peidio neu feddwl. Rydych chi'n chwilio am fwy o wybodaeth ac yn ceisio gwneud iddyn nhw deimlo'n gyffyrddus yn rhannu popeth.
  • Gallwch chi siarad am bron unrhyw beth , ar unrhyw adeg ar y mwyaf. Mae sgyrsiau hwyr y nos yn normal i chi. Nid “siarad” yn unig ydych chi, ond rydych chi wir yn rhannu. Mae yna ddigon yn ôl ac ymlaen yn hytrach na dim ond un person yn dominyddu'r sgwrs.

Efallai nad ydych chi a'ch un arwyddocaol arall wedi gallu diwallu anghenion cymdeithasol a deallusol eich gilydd mewn priodas; peidiwch â phoeni, mae ffurfio perthynas ddeallusol yn beth gweithredol y gellir gweithio arno yn gyson.


beth dinistrio perthynas

Y nod yw dod at ein gilydd mewn gwirionedd a gwir adnabod eich gilydd mewn ffyrdd na wnaethoch chi erioed eu gwireddu. Hyd yn oed os yw'n cymryd oes, mae'n werth y daith.

Gwyliwch hefyd:

Gwella agosatrwydd deallusol mewn priodas

Mae'r graddau y mae'r anghenion deallusol mewn perthynas yn cael eu diwallu yn penderfynu i ba raddau y byddai'r briodas honno'n llwyddiannus.

Mae yna meini prawf penodol sy'n siapio cydweddoldeb deallusol unrhyw berthynas . Dyma'r meini prawf a all eich helpu i gynyddu agosatrwydd deallusol yn eich priodas.


sut i adeiladu ymddiriedaeth mewn perthynas

1. Agwedd debyg

Agwedd yw ffordd unigolyn o feddwl neu deimlo am rywbeth.

Os oes gennych chi a'ch partner agwedd debyg tuag at bethau mewn bywyd, byddai'ch perthynas yn ymddangos yn llawer mwy cydnaws yn hytrach na chwpl lle nad yw'r partneriaid yn rhannu proses feddwl debyg.

Os ydych chi a'ch priod dewch o hyd i bethau rydych chi'n rhannu agwedd debyg ar eu cyfer , gallwch bendant wella agosatrwydd deallusol yn eich perthynas.

2. Buddiannau tebyg

Y priodoledd nesaf sy'n effeithio ar gydnawsedd deallusol perthynas yw diddordebau tebyg.

Dros amser mae perthynas yn colli ei gwreichionen, mae pethau'n mynd yn fwy cyffredin, ac yn aml iawn, rydych chi'n cael eich hun yn sownd mewn gwahanol arferion.

Mae dod o hyd i amser o ansawdd i'ch gilydd yn digwydd yn brin, ac nid yr amser rydych chi'n ei dreulio gyda'ch partner yw'r mwyaf cynhyrchiol bob amser.

Un rheswm posibl dros wyneb perthynas o'r fath yw anallu'r cwpl i ddod o hyd i ddiddordebau tebyg.

Mae rhannu diddordebau tebyg â'ch priod yn sicrhau pan fyddwch chi'n treulio amser gyda'ch gilydd, y byddai bob amser yn amser o ansawdd.

Rydych chi'n gwneud y peth rydych chi'n ei garu, ac rydych chi'n ei wneud gyda'r person rydych chi'n ei garu . Y boddhad a gewch o senario o'r fath yw'r hyn sy'n cryfhau'ch cysylltiad deallusol.


priod Nick ortner

3. Gwerthoedd tebyg ac ymdeimlad o deyrngarwch

Yr agwedd nesaf sy'n ychwanegu at agosatrwydd deallusol mewn perthynas yw pan fydd y cwpl yn mabwysiadu neu eisoes â gwerthoedd tebyg ac ymdeimlad tebyg o deyrngarwch.

Er bod rhannu eich angerdd a'ch diddordeb yn hanfodol iawn mewn perthynas, mae rhannu'r un gwerthoedd hyd yn oed yn fwy arwyddocaol i wella'ch perthynas.

Ein gwerthoedd a'n hegwyddorion yw'r hyn sy'n ein diffinio fel unigolyn. Os ydych chi a'ch partner yn gallu alinio'ch gwerthoedd, yna rydych chi'n sefyll i deimlo eich bod chi'n cael eich derbyn, eich parchu a'ch parchu yn fwy. Mae'r un peth yn wir am deyrngarwch.

4. Bod yn gefnogol

Mae'r agwedd hon ar agosatrwydd deallusol fel ceirios ar ben cacen ac fel rheol mae'n arwain pan fydd y cwpl yn gallu rhannu ymdeimlad o debygrwydd ag unrhyw un o'r priodoleddau eraill.

Mae gallu cefnogi'ch partner ac arddangos cefnogaeth ddiamod i'ch partner yn sgil-gynnyrch o allu rhoi eich hun yn esgidiau eich partner a dod o hyd i ffyrdd o uniaethu â'ch gilydd.

Mae agosatrwydd deallusol yn gysyniad syml ond pwerus iawn, ac rydyn ni'n ei gymhwyso bob dydd yn ein bywydau, ac eto rydyn ni'n ei chael hi'n anodd bob amser i ddeall ei berthnasedd.

Felly os ydych chi'n teimlo efallai na fydd eich perthynas yn gydnaws yn ddeallusol, yna gweithiwch tuag at wneud eich priodas yn fwy cydnaws yn ddeallusol a ffurfio bond perthynas nad ydych erioed wedi'i rannu o'r blaen.