Grwpiau Cefnogi Priodau Betrayed

A oes Grwpiau Cymorth ar gyfer Priodau Betrayed

Yn yr Erthygl honAlcoholics Anonymous neu AA yw un o'r grwpiau cymorth mwyaf llwyddiannus yn y byd. Heddiw, yn dilyn y model AA, mae grwpiau cymorth ar gyfer popeth. Popeth o gaeth i gyffuriau, teuluoedd rhyfelwyr wedi cwympo , porn , a gemau fideo .Ond a oes grwpiau cymorth ar gyfer priod a bradychu ac anffyddlondeb?

Oni ddywedasom bopeth? Dyma restr1. Grŵp cymorth anffyddlondeb y tu hwnt i faterion

Wedi'i noddi gan yr arbenigwyr adfer perthynas Brian ac Anne Bercht, fel sylfaenwyr yr AA, roeddent yn dioddef o'r broblem y maent bellach yn eiriol i'w datrys. Yn briod er 1981, cymerodd eu priodas dro anghywir ar ôl carwriaeth gan Brian.


gwahanu wrth gael babi

Heddiw, fe wnaethant gyd-awdur y llyfr a werthodd orau. “Daeth Affair fy Ngwr y Peth Gorau A Ddigwyddodd i Mi erioed.” Stori am eu ffordd hir at iachâd, adferiad, a maddeuant a rhedeg y Rhwydwaith Beyond Affairs.

Hi yw'r gymuned drefnus fwyaf o bell ffordd i gyplau sy'n mynd trwy ddarn bras oherwydd anffyddlondeb.2. CheatingSupport.com

Mae'n gymuned ar-lein sy'n gwerthfawrogi preifatrwydd unigolion neu gyplau. Mae llawer o grwpiau cymorth yn credu mewn wynebu eu gwendid i oresgyn eu her.

Fodd bynnag, nid yw llawer o gyplau sy'n gweithio'n galed i wella trwy eu hamser cythryblus eisiau i'r byd wybod am y berthynas.

Mae'n ddealladwy, oherwydd gall barn a thriniaeth lem gan drydydd partïon chwalu'r gwaith caled y mae'r cyplau wedi'i adeiladu i drwsio eu perthynas.

Mae CheatingSupport.com yn gosod y llwyfan ac yn creu cymuned wrth gadw popeth yn hollol gyfrinachol.

3. SurvivingInfidelity.com

Dewis arall yn lle CheatingSupport.com. Mae'n fwrdd negeseuon math fforwm hen ysgol gyda hysbysebion. Mae'r gymuned yn lled-weithredol sydd wedi'i rheoleiddio gan gymedrolwyr fforwm.

4. InfidelityHelpGroup.com

Fersiwn seciwlar o Cheating Support.com, Mae'n canolbwyntio ar adnewyddu ymddiriedaeth trwy arweiniad credoau crefyddol.

Mae ganddyn nhw safiad cryf yn erbyn pobl sy'n aberthu eu hunain i barhau i garu twyllwr pan fydd y berthynas yn agored.

5. Facebook

Facebook

Mae yna lawer o grwpiau cymorth anffyddlondeb lleol ar Facebook. Rhedeg chwiliad i wirio'ch ardal leol neu ddinasoedd mawr cyfagos i gael mwy o wybodaeth.

Byddwch yn ofalus wrth ryngweithio ar Facebook. Bydd angen proffil gweithredol arnoch i gael ei dderbyn gan y mwyafrif o gymedrolwyr grŵp. Mae'n datgelu eich hunaniaeth a'ch priod i'r cyfryngau cymdeithasol.

Yn dibynnu ar eich gosodiadau preifatrwydd, gall cymryd rhan mewn swyddi mewn grŵp Facebook hefyd adlewyrchu mewn porthiant newyddion ffrindiau cyffredin.

6. Goroeswyr Infidelity Anonymous (ISA)

Y grŵp hwn yw'r un sy'n dilyn y model AA yn agos. Maent yn niwtral sectyddol ac mae ganddynt eu fersiwn eu hunain o raglen 12 cam i helpu i ymdopi â thrawma yn sgil brad a chanlyniadau eraill anffyddlondeb.

Mae'r cyfarfodydd ar gau a dim ond ar gyfer goroeswyr. Mae digwyddiadau fel arfer yn nhaleithiau Texas, California, ac Efrog Newydd, ond mae'n bosibl noddi cyfarfodydd mewn gwahanol ardaloedd yn yr UD.

Maent yn cynnal gweithdai encilio 3 diwrnod blynyddol sy'n cynnwys sesiynau myfyrio, cynulliadau cymrodoriaeth, ac fel rheol prif siaradwr.

7. Cryfder Dyddiol

Mae'n grŵp cymorth cyffredinol gyda sawl is-gategori gan gynnwys anffyddlondeb. Mae'n grŵp cymorth math fforwm gyda miloedd o aelodau.

Mae cryfder beunyddiol yn dda i bobl sydd â phroblemau lluosog yn sgil effaith domino anffyddlondeb fel meddyliau am hunanladdiad, ac alcoholiaeth.

8. Meetup.com

Mae Meet up yn blatfform a ddefnyddir yn bennaf gan unigolion i ddod o hyd i eraill yn eu hardal leol sydd â'r un hobïau a diddordeb. Mae grwpiau cymorth Infidelity ar y platfform Meetup.

Mae grwpiau cymorth Meetup ar gyfer priod sy'n cael eu bradychu yn anffurfiol, ac mae'r trefnydd lleol yn gosod yr agenda. Peidiwch â disgwyl rhaglen 12/13-cam â phrawf amser fel y rhai yn AA.


cwnsela priodas 101

9. Digwyddiadau Andrew Marshall

Mae Andrew yn therapydd priodasol yn y DU ac yn awdur llyfrau hunangymorth ar briodas ac anffyddlondeb. Er 2014, mae'n mynd o amgylch y byd ac yn sefydlu sesiynau therapi grŵp cymorth anffyddlondeb bach un-amser a gynhelir ganddo.

Edrychwch ar ei wefan os oes sesiwn therapi yn eich ardal chi.

10. Clwb Gwragedd Betrayed

Clwb Gwragedd Betrayed

Dechreuodd pan ddechreuodd goroeswr anffyddlondeb Elle Grant flog i fentro ei theimladau ar ôl cael ei erlid gan yr hyn y mae hi’n ei alw’n “wyliwr cartref.” Defnyddiodd y blog i faddau i'w gŵr a'r trydydd parti yn y pen draw ar ôl dod i delerau â'i theimladau ei hun trwy'r blog.

Yn y pen draw, casglodd lawer o ddilynwyr a dechreuon nhw eu cymuned eu hunain.

11. Menter y ddynoliaeth

Mae'n llinell gymorth Ffôn yn y DU i helpu dynion i oroesi anffyddlondeb a cham-drin domestig arall. Mae'n sefydliad dielw sy'n cael ei redeg yn gyfan gwbl gan wirfoddolwyr a rhoddion.

12. Sefydliad Adfer anffyddlondeb

Os ydych chi'n teimlo bod angen lleoliad mwy ffurfiol arnoch chi gyda chamau gweithredu i adferiad yn seiliedig ar fodel yr AA. Mae'r IRI yn cynnig deunyddiau hunangymorth gan gynnwys un ar gyfer dynion.

Maent hefyd yn cynnig cyrsiau ar-lein tebyg i ddosbarthiadau addysgol i'ch helpu chi a'ch priod i ymdopi â'ch problem anffyddlondeb.

Gall grwpiau cymorth helpu i oresgyn y boen

Nid yw Grwpiau Cymorth yn fwled arian i oresgyn y boen o frad ac anffyddlondeb. Mae amser yn gwella pob clwyf a bydd dyddiau pan fydd unigolion angen rhywun arall i bwyso arno. Yn ddelfrydol, dylai'r person hwn fod yn briod i chi, ond nid yw llawer o bartneriaid eisiau dibynnu arnynt ar y pwynt hwn.

Mae'n eithaf dealladwy dianc o ffynhonnell y boen ac estyn allan am helpu dwylo mewn mannau eraill wrth ddelio â materion anffyddlondeb. Wedi'r cyfan, fe wnaethant dorri eu hymddiriedaeth a dinistrio'u ffydd ynoch chi fel person.

Gall grwpiau cymorth ddarparu dwylo cynorthwyol o'r fath. Ond os ydych chi wir eisiau gwella, yna dylai fod dros dro. Eich priod yw'r person y dylech ymddiried fwyaf ynddo, yr ymgeisydd cyntaf pan fydd angen ysgwydd arnoch i wylo arno. Bydd yn rhaid i'r ddau bartner gerdded y ffordd galed hir i adferiad.

Ni fydd yn digwydd os na fydd y ddwy ochr yn adennill eu hymddiriedaeth gyda'i gilydd. Bydd grwpiau cymorth ar gyfer priod sy'n cael eu bradychu yn gwneud popeth o fewn eu gallu i helpu, ond yn y pen draw, mater i'r ddau bartner yw gwneud y gwaith codi trwm a chasglu lle wnaethant adael.

Dyma lle mae'r mwyafrif o grwpiau cymorth yn methu. Mae llawer o bobl yn credu y dylai'r grŵp wneud y gwaith drostyn nhw. Mae cefnogaeth trwy ddiffiniad yn darparu arweiniad a chymorth yn unig. Rydych chi'n dal i fod yn brif gymeriad eich stori eich hun. Gwaith y prif gymeriad yw trechu'r cythreuliaid.