5 Peth Rhaid i Chi Eu Gwybod Am Yr Ysgariad Llwyd

Ysgariad Hŷn - 5 Peth Rhaid i Chi Eu Gwybod Am Yr Ysgariad Llwyd

Yn yr Erthygl honY dyddiau hyn, mae ysgariad ar ei anterth ac nid yn unig i'r genhedlaeth iau ond hefyd i'r bobl hŷn.Mae ysgariadau hŷn yn dechrau ysgaru yn amlach wrth i amser fynd a gelwir yr ysgariadau hyn yn “ysgariadau llwyd.” Mae nifer yr ysgariadau hyn bron wedi dyblu yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf.

Er bod ysgariad rhwng cyplau fel unrhyw ysgariad arall, maen nhw'n dod â rhai heriau. Os ydych chi'n teimlo bod eich hapus byth ar ôl yn dod i ben, yna sonir isod am bum peth y mae'n rhaid i chi eu gwybod cyn i chi ddewis amdano.1. Rydych chi bob amser yn cael alimoni ar ôl priodasau tymor hir

Er bod gan bobl iau gytundebau alimoni dros dro sy'n rhoi'r gefnogaeth ariannol sydd ei hangen arnynt gan eu cyn-bartner; nid yw'r alimoni hwn ond yn ddigon hir i'w helpu i fynd yn ôl ar eu traed.

Ond o ran alimoni ar gyfer priodasau hirhoedlog, mae'n beth hollol wahanol.


ystumiau rhamantus iddo

Yn nhalaith Efrog Newydd, mae'r llys yn darparu alimoni am oes i'r unigolyn. Er bod yr arferiad ar gyfer alimoni yn amrywio o un wladwriaeth i'r llall, fodd bynnag; mae arbenigwyr cyfreithiol yn honni bod parau hŷn yn chwarae rôl yn achos ysgariad.Yn ystod ysgariad hŷn, os yw un cwpl yn gweithio, bydd yn rhaid iddynt dalu'r alimoni un ffordd neu'r llall.

2. Ffarwelio â'ch arian ymddeol neu hanner ei arian o leiaf

Yn ystod ysgariadau llwyd, nid oes ots pwy sydd ar fai a phwy sydd ddim. Mae uwch atwrneiod ysgariad yn honni y bydd yr holl asedau yn cael eu rhannu'n gyfartal rhwng y ddau briod ynghyd â'r cronfeydd ymddeol yn ystod ysgariadau o'r fath.

Felly nid yw'r hyn a arferai edrych fel llawer o arian yn ystod eich blynyddoedd hŷn yn edrych fel llawer ar ôl iddo gael ei rannu'n hanner.

Fodd bynnag, mae rhai priod yn cynnig mwy o bensiwn hyd yn oed er mwyn osgoi gwneud taliadau alimoni misol. Fodd bynnag, nid yw'n syniad da i'r priod arall dderbyn i fargen o'r fath gan ganiatáu iddynt fasnachu buddsoddiadau a ffafrir gan dreth ar gyfer incwm trethadwy posibl.

3. Os ydych chi'n cadw'r tŷ yna byddwch chi'n rhoi'r gorau i rywbeth yn ôl

Os ydych chi

Mae llawer o ferched yn camu ymlaen i golli eu preswylfa briodasol.

Nid oes amheuaeth y gall colli tŷ fod yn benderfyniad emosiynol iawn, mae'n un sy'n gwneud y mwyaf o synnwyr, yn ariannol, yn enwedig pan fydd y llys yn rhannu'r asedau yn gyfartal.

Fodd bynnag, os dewiswch yr aelwyd, does dim dwywaith bod gennych rywbeth o werth; yn ôl y llys, mae eich gŵr yn mynd i gael rhywbeth cyfartal â’r tŷ er mwyn cydbwyso’r asedau allan.


grwpiau cymorth anffyddlondeb

Gall hyn fod yn gyfrifoldeb alimoni llai neu'n gyfran fwy o bensiwn. Y naill ffordd neu'r llall, gall cadw'r tŷ arwain at ildio taliadau arian parod ac arbedion ymddeol a thrwy hynny roi'r unigolyn mewn problem.

Mae gan dai lawer o rwymedigaethau a gweithdrefnau talu eraill fel treuliau cynnal a chadw, trethi eiddo, a chostau eraill.

4. Mae eich plant yn ffactor hefyd

Mae ysgariad yn anodd waeth beth yw'r llwyfan.

Y leinin arian ar gyfer ysgariad hŷn yw nad oes unrhyw fater plant sy'n torri perfedd yn gorfod delio â'r rhan fwyaf o gyplau ifanc.

Ar gyfer y rhan fwyaf o ysgariadau llwyd, mae gorchmynion ymweld, cynhaliaeth plant, a phethau tebyg eraill allan o'r llun. Fodd bynnag, nid yw hyn mewn unrhyw ffordd yn golygu nad yw plant sy'n oedolion yn cael eu hystyried yn ystod ysgariad.

Nid yw'n anarferol i rieni ddarparu cymorth ariannol i'w plant sy'n oedolion. Nawr er y gallai plant sy'n oedolion fod eisiau i'r cymorth ariannol hwn barhau, ond nid yw'n rhywbeth sy'n cael ei ysgrifennu mewn ysgariad sy'n mynd ymlaen tan ac oni bai bod y plentyn yn yr ysgol neu fod ganddo rywfaint o anabledd.

5. Osgoi bod yn ffrindiau â'ch cyn

Yn ystod ysgariad, gall emosiynau fod ledled y lle; rydych chi'n teimlo dicter, brifo, brad i gyd ar yr un pryd. Fodd bynnag, cyngor arbenigol i bobl sy'n mynd trwy ysgariad i aros yn niwtral a cheisio cadw eu sgyrsiau'n iach.

Nid oes ots pa mor hen ydych chi, ond mae'n bwysig eich bod chi'n ceisio bod mor gyfeillgar ag y gallwch.

Nid yw cael ysgariad dadleuol o fudd i neb. Nid yw bod yn gyfeillgar yn golygu eich bod chi'n dod yn llyfr agored; gall rhannu gwybodaeth fel eich hoff eiddo, yr ased rydych chi ei eisiau neu'ch cynlluniau ar gyfer y dyfodol roi llaw uchaf i'ch priod yn ystod yr achos ysgariad.

Ceisiwch fod yn gwrtais, arhoswch yn sifil, fodd bynnag, mewn modd tebyg i fusnes.

Mae ysgariad yn rheithfarn fawr ac ni ddylid ei gymryd ar sail “Rydw i eisiau rhoi cynnig ar bethau newydd.” Ni ddylid taflu mwy na 30 mlynedd gyda rhywun am resymau gwirion a mân.

Gwnewch yn siŵr bod y rheswm yn wirioneddol pryd bynnag y byddwch chi'n penderfynu ysgaru. Mae'n well dewis gwahanu yn lle ysgariad yn enwedig os ydych chi wedi mynd trwy lawer o rwystrau yn y gorffennol; cofiwch, os gallwch chi ddatrys eich problemau pan oeddech chi'n ifanc, gallwch chi ddatrys eich problemau pan fyddwch chi'n hen.