A yw'n werth rhoi cynnig arni os yw cost cwnsela priodas y tu hwnt i'ch cyllideb?

A yw

Yn yr Erthygl hon
yn gallu caru para am byth

Mae llawer o bobl yn gofyn faint mae cwnsela cyn priodi yn ei gostio. Mae gan weithwyr proffesiynol cyflogi werth doler ynghlwm wrthynt bob amser. Ni fydd teuluoedd sydd â chyllideb dynn byth yn ystyried therapi pan fyddant yn faterion pwysig eraill wrth law.

Fel pob gweithiwr proffesiynol, mae gan gwnsela priodas gostau a buddion. Felly faint mae cwnsela priodas yn ei gostio? Yn ôl Husband Helpheaven, gall pris arferol sesiwn un awr amrywio o 75-150 Dollars yr UD . Os bydd yn mynd ymlaen am dri mis, gall gostio o leiaf mil o ddoleri i'r teulu gwblhau'r therapi.

Nid yw cost cwnsela priodas pedair mil o ddoleri y flwyddyn yn jôc. Nid yw'n rhan ysgubol o gyllideb teulu, ond nid yw'n fach chwaith. Heblaw beth yw pwynt cyflogi arbenigwr bondigrybwyll ar gyfer rhywbeth y gall cyplau ei wneud eu hunain.Pam mae angen cwnselydd priodas arnoch chi?

Mae'n bwysig asesu statws eich perthynas i benderfynu a oes angen cwnselydd arnoch yn y lle cyntaf. Nid oes diben ystyried cost a buddion rhywbeth nad oes ei angen ar gwpl.

Gwnewch eich gwaith cartref a'ch ymchwil, siaradwch â'ch priod am gwnsela a gweld sut y gall helpu. Gwnewch yn siŵr eich bod yn caniatáu awr o amser digyffro i'r cwpl drafod y broblem.

Dyma'r eironi, os yw'r ddau ohonoch yn gallu trafod y broblem yn bwyllog a chytuno i fynd i gwnsela, yna nid oes ei hangen arnoch chi. Os yw'n arwain at ddadl enfawr neu os bydd rhywun yn cerdded allan heb benderfyniad, yna mae angen i chi drefnu apwyntiad cyn gynted â phosibl.Chwilio am gynghorydd priodas yn agos atoch chi

Mae yna ddigon o gwnselwyr priodas enwog ar y rhyngrwyd. Cwblhewch gyda llyfrau, gweminarau, a digon o ymgysylltu siarad o dan eu gwregys. Fodd bynnag, os ydych chi mewn cyllideb dynn, nid oes angen mynd atynt.

Gall chwiliad Google neu Facebook ddangos a oes ‘cwnselydd priodas da yn agos ataf’. Maent fel arfer yn rhoi cyngor am ddim ar eu gwefan neu dudalennau cyfryngau cymdeithasol, ac mae llawer o gwnselwyr priodas yn rhoi sesiynau am ddim.

Nid oes unrhyw niwed wrth dreulio awr yr wythnos i roi cynnig ar wahanol gwnselwyr. Bydd synergedd ac ymddiriedaeth rhwng y therapydd a'r cwpl yn cynyddu'r siawns o lwyddo.

Gallwch hefyd ddefnyddio gwasanaethau a gynigir gan ‘gynghorwyr priodas heb drwydded yn agos ataf’ yn rhad ac am ddim o unrhyw daliadau o gwbl. Mae llawer o gyplau a oroesodd trwy amseroedd caled yn eirioli therapi priodas ac yn ei wneud eu hunain.

Y gost o beidio â mynd trwy gwnsela priodas

Os byddwch chi'n gweld $ 110 doler yr awr yn ddrud i gynghorydd priodas helpu i ddatrys y materion yn eich priodas, yna gallwch chi ei roi mewn persbectif trwy ei gymharu ag a $ 1,000 doler yr awr Cyfreithiwr ysgariad .

Bydd ysgaru yn costio deg gwaith yn fwy, heb gyfrif y problemau meddyliol ac emosiynol i chi a'ch plant ar ei ddiwedd. Yn y senario waethaf, bydd yn rhaid i bob un ohonoch chi, y plant sydd wedi'u cynnwys, fynd trwy therapi ysgariad a thalu mwy o arian yn y pen draw.

Bydd adleoli preswylfeydd ar wahân a chynhaliaeth plant hefyd yn straen ar gyllidebau. Os ydych chi'n poeni am y $ 4,000 y flwyddyn ar gyfer cwnsela priodas, mae'n ostyngiad yn y bwced o'i gymharu â chost ysgariad.

Buddion cwnsela priodas

Buddion cwnsela priodas

Ar wahân i'r cyfreithwyr ysgariad costus, mae yna rai diriaethol eraill buddion cwnsela priodas .

1. Gwella cyfathrebu priodasol

Mae llawer o broblemau priodas wedi'u gwreiddio mewn cam-gyfathrebu.

Mae gofynion bywyd bob dydd yn erydu'n raddol yr amser sydd gan y cwpl iddyn nhw eu hunain. Mae'n dilyn nad yw'r cwpl bellach yn siarad am eu diwrnod a'u breuddwydion tymor hir gyda'i gilydd.

Bydd cyfathrebu ailsefydlu yn helpu'r cwpl i weithio gyda'i gilydd eto tuag at nod cyffredin.

2. Mae'n Gwella Agosrwydd

Unwaith y bydd agosrwydd emosiynol y cwpl yn cael ei ailsefydlu, nid yw'n ymestyn i ddweud y bydd atyniad corfforol yn dilyn. Bydd cwnselwyr priodas hefyd yn rhoi cyngor ar sut i ailgynnau'r fflam goll hon.

Mae agosatrwydd corfforol yn bwysig mewn unrhyw briodas.

Bydd hynny, ynghyd â chynllunio teulu iach, yn gwella argraff y cyplau o'i gilydd yn sylweddol.

3. Yn adnewyddu ymrwymiad

Nid yw'n syndod nad yw'r gŵr a'r wraig yr un bobl ag yr oeddent ar ôl priodas hir. Mae priodas a phlant yn newid sefyllfa gyffredinol unrhyw berson. Mae amser hefyd yn dod â phrofiadau newydd y tu allan i'r cartref.

Nid yw'n ymestyn i ddyfalu eu bod wedi newid ynghyd ag ef.

Gan eu bod bellach yn bobl wahanol, nid yw'n syndod bod cwnselwyr priodas yn aml yn clywed y gŵyn nad nhw bellach yw'r person y gwnaethon nhw syrthio mewn cariad ag ef. Mae therapyddion yn clywed hynny'n aml oherwydd dyna'r gwir.

Meddyliwch am y peth, hyd yn oed os na wnaethoch chi erioed briodi, nid yw eich hunan 30 oed yr un peth â'ch hunan 20 oed.

Ers i bethau newid, mae angen adnewyddu'r adduned a wnaeth y cwpl i'w gilydd. Nid yw cost cwnsela priodas yn ddim o'i gymharu â'r help y byddai'n ei ddarparu i'ch perthynas.

4. Mae'n arbed eich priodas a'ch plant

Mae ysgariad yn beth blêr. Effeithir ar bob ffactor o'ch bywyd. Bydd agwedd Gyfreithiol, Ariannol, Emosiynol, Cymdeithasol, Meddwl a Chorfforol yn dioddef colled.


bywyd ar ôl anffyddlondeb

Dyma pam mae llawer o bobl yn dioddef o iselder ar ôl un.

Mae arbed eich plant a chi'ch hun rhag y fath ddioddefaint yn werth unrhyw faint o amser ac arian. Y rhan fwyaf o'r amser pan fydd y cwpl yn barod i weithio allan eu gwahaniaethau, mae siawns uchel o drwsio eu priodas.

Mae dangos i fyny fel cwpl o flaen Cynghorydd Priodas hefyd yn brawf o'u hymrwymiad i newid.

Dyma pam mae cwnsela priodas yn gweithio. Y weithred syml o ddangos am therapi yw'r rhan anoddaf wrth ddatrys y gwrthdaro. Mae cyfaddef i ddieithryn llwyr fod eich priodas ar y creigiau a'ch bod yn barod i wrando ar eu cyngor eisoes yn hanner y frwydr.

Os ydych chi'n poeni faint mae cwnsela priodas yn ei godi arnoch chi, ymddiried ynof i ddweud hyn, os yw'r cwnsela priodas yn atal ysgariad, yna mae ymgynghori ag un yn werth pob ceiniog.

Gall chwiliad syml o “gwnsela priodas yn agos i mi am ddim” ar Google ddangos gweithwyr proffesiynol a gwirfoddolwyr yn eich ardal a all newid eich bywyd.

Wrth gwrs, mae'n well pe na baech chi'n aros i broblemau ymddangos cyn ceisio cymorth yn y lle cyntaf.

Dyma pam mae llawer o gyplau ymgysylltiedig yn mynd drwodd cwnsela cyn priodi . Mae cwnsela nid yn unig yn datrys problemau, ond mae hefyd yn helpu i'w atal. Felly faint mae cwnsela cyn priodi yn ei gostio? Mae yr un peth â chost cwnsela priodas, fodd bynnag, mae'r buddion yn amhrisiadwy.