Cyfathrebu Agored Mewn Priodas: Sut i Wneud iddo Weithio

Cyfathrebu Agored Mewn Priodas

Yn yr Erthygl honMae cyfathrebu'n chwarae rhan hanfodol yn ein holl berthnasoedd, p'un a ydyn nhw'n broffesiynol neu'n bersonol.Ond mae cyfathrebu agored yn agwedd arbennig o allweddol ar briodas dda. Mae ymarfer cyfathrebu agored mewn priodas yn aml yn mynd i'r afael â materion mawr ar lafar, a thrwy hynny osgoi sefyllfaoedd cas rhwng cyplau.

Felly, beth yw cyfathrebu agored? Mae'n cyfathrebu'n effeithiol ac yn dryloyw heb ofni barn, na'r ddeialog yn cynyddu i ddadl. Mae cyfathrebu agored mewn perthnasoedd yn hanfodol i hirhoedledd bond cariadus.Byddai'n syniad gwych ceisio cyngor gan therapydd cwpl i gryfhau'ch perthynas. Dyna un o'r ffyrdd i gael persbectif ar eich perthynas a gwella ansawdd cyfathrebu agored mewn priodas.

Nid yw llawer ohonom yn gwybod sut i gyfathrebu'n effeithiol. Efallai na fyddwn yn gyffyrddus yn lleisio ein hanghenion, neu efallai nad ydym yn gwybod sut. Diolch byth, gyda rhywfaint o ymarfer, gellir dysgu sgiliau cyfathrebu agored a gonest.

Sut olwg sydd ar gyfathrebu agored mewn priodas?

Felly, beth yw cyfathrebu agored mewn perthynas? Mewn priodas iach a chariadus neu berthynas hapus, mae cyplau yn siarad yn rhydd, yn agored, ac yn teimlo eu bod yn ddiogel pan fyddant yn rhannu eu meddyliau mwyaf preifat.Maent yn lleisio eu pryderon a'u teimladau yn gyffyrddus pan fydd anawsterau'n codi ac yn mynegi diolch pan fydd pethau'n dda.

Pan fydd cyplau yn ymarfer cyfathrebu agored, mae'r ddau bartner yn siarad yn barchus ac nid mewn modd cyhuddiadol neu â sarhad niweidiol neu feirniadol.

Maen nhw'n gwrando'n astud, gan geisio deall yr hyn mae eu partner yn ei ddweud gydag empathi yn hytrach nag ymyrryd â'u priod a thynnu sylw at yr hyn sydd o'i le yn yr hyn maen nhw'n ei ddweud.

Ar ddiwedd y sgwrs, mae'r cwpl yn teimlo'n gadarnhaol am y sgwrs ac yn teimlo fel bod eu pryderon wedi'u deall a'u cydnabod.

Dyma rai ar agor awgrymiadau cyfathrebu bydd hynny'n eich cychwyn ar y ffordd i fod yn gyfathrebwr gwell, mwy agored gyda'ch partner.

1. Gwrando a modelu'r ffordd y mae cyfathrebwyr da yn siarad

Treuliwch ychydig o amser yn gwrando ar sut mae'r bobl rydych chi'n eu hedmygu yn defnyddio eu geiriau. Mae newyddion teledu, radio a phodlediadau yn cael eu llenwi â phobl lafar dda sy'n gwybod sut i gyflwyno neges mewn ffordd barchus a dymunol.

Nodi'r hyn yr ydych chi'n ei hoffi am eu arddull cyfathrebu :

Ydyn nhw'n siarad mewn arlliwiau lleddfol?

A ydyn nhw'n gofyn cwestiynau da i'w meddwl i'w gwrandawyr?

Ydyn nhw'n dangos eu bod nhw'n gwrando pan fydd pobl eraill yn siarad â nhw?

Ceisiwch ymgorffori'r pethau rydych chi'n eu hoffi am eu harddulliau cyfathrebu yn eich ffordd eich hun o siarad.

2. Siaradwch yn feddal i gael eich clywed

Mae siaradwyr cyhoeddus da yn gwybod mai'r gamp i gael eich cynulleidfa i wrando go iawn yw siarad yn feddal. Mae hyn yn gorfodi’r gynulleidfa i agor eu clustiau a pharhau’n sylwgar. Gallwch chi wneud yr un peth â'ch priod.


sut i adeiladu ymddiriedaeth mewn perthynas

Byddwch yn dyner yn y ffordd rydych chi'n siarad â nhw. Nid yn unig y bydd yn cyfleu cynhesrwydd a charedigrwydd, ond bydd hefyd yn caniatáu iddynt agor eu clustiau i glywed yr hyn rydych chi'n ei ddweud.

Nid oes unrhyw beth yn cau sgwrs yn gyflymach na chodi'ch llais, gweiddi neu weiddi.


straeon priodas sut gwnaethon ni gwrdd

3. Gwnewch i'ch priod deimlo'n ddiogel

Bydd gwneud hyn yn sicr o'u helpu i agor i chi. Defnyddiwch arddull gyfathrebu sy'n mynegi teimlad o ddiogelwch. Ynghyd â llais ysgafn, geiriau o anogaeth yn gallu helpu'ch priod i gyfathrebu'n effeithiol â chi . “Beth bynnag sy'n eich poeni chi, gallwch chi ddweud wrtha i.

Rwy’n addo eich clywed chi allan heb ymyrryd. ” Mae hyn yn gosod y llwyfan i'r person arall agor heb ofn beirniadaeth na negyddoldeb, ac mae'n cyfrannu at agosatrwydd .

4. Dangoswch eich bod chi'n gwrando

Pan fydd egwyl naturiol yn y sgwrs, bydd ail-nodi rhai pethau mewn ffordd wahanol y mae'ch partner newydd eu rhannu â chi yn dangos iddynt eich bod yn ymgysylltu, yn bresennol, ac a dweud y gwir eu clywed. Er enghraifft:

“Mae'n swnio fel eich bod chi'n rhwystredig gyda'ch gwaith ar hyn o bryd. Byddai'r hyn a ddywedasoch am eich pennaeth yn fy nghythruddo hefyd. Beth alla i ei wneud i wneud ichi deimlo'n well ar hyn o bryd? ”

Mae defnyddio iaith fel hyn yn dangos:

  • Eich bod wedi deall mater eich partner, a
  • Rydych chi'n barod i'w cefnogi

5. Caniatáu ar gyfer distawrwydd

Weithiau mae angen i ni fyfyrio ar yr hyn rydyn ni am ei ddweud cyn ei ddweud (ac mae hynny'n ffordd dda o atal pethau nad ydyn ni'n eu golygu.) Nid yw cyfathrebu agored mewn priodas yn golygu trosglwyddo geiriau yn unig. Rhowch ychydig o le i anadlu i'ch cyfnewidfeydd.

Hyd yn oed os oes angen i chi fewnosod “Hmmmm & hellip ;.let me meddwl am yr un hwnnw” wrth i chi fyfyrio, mae'n dangos i'ch priod, rydych chi'n bresennol a dim ond angen amser i fyfyrio ar yr hyn a ddywedwyd.

6. Mae amseru yn bwysig

Nid ydych chi am ddechrau sgwrs bwysig gan eich bod yn mynd allan o'r drws i fynd â'r plant i'r ysgol. Ac rydych chi am ohirio sgwrs drwm os ydych chi'n synhwyro bod eich priod wedi blino'n lân ar ôl diwrnod hir yn y swyddfa, neu'n ddig am rywbeth y gwnaethon nhw ei brofi y diwrnod hwnnw.

Ni allwn bob amser gael cyfathrebu agored, gwych bob amser, ond gallwn ddewis yr eiliad orau, fwyaf manteisiol fel bod ein cyfathrebu yn digwydd o dan yr amodau gorau posibl.

Byddwch yn sensitif i amserlen, hwyliau a grymoedd eraill os ydych chi am sefydlu amodau ar gyfer effeithiol yn ôl ac ymlaen rhyngoch chi a'ch priod.

Wedi dweud hynny, os oes rhywbeth wedi digwydd y mae angen mynd i’r afael ag ef, peidiwch ag aros yn rhy hir. Mae cyfathrebu gonest yn hanfodol i gadw unrhyw ddrwgdeimlad mewn priodas yn y bae.

Mae annedd ar broblem mewn distawrwydd yn anghynhyrchiol.

Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dewis eiliad addas i agor y drafodaeth fel eich bod chi'n cael y canlyniad rydych chi ei eisiau allan o gyfathrebu agored.

7. Anrhydeddu barn eich priod, hyd yn oed os nad ydych chi'n eu rhannu

Un o'r offer cyfathrebu pwysicaf y gallwch ei ddefnyddio pan nad ydych chi a'ch partner yn cytuno ar rywbeth yw mynegi rhywbeth fel hyn:

“Rwy’n deall eich barn, ond rwy’n teimlo’n wahanol. A allwn ni gytuno i anghytuno? ”

Mae'r ddwy frawddeg hon yn dweud wrth eich priod eich bod wedi eu clywed a'u deall. Mae hefyd yn caniatáu ichi anrhydeddu'ch barn eich hun, sy'n dilysu'ch teimladau.

Yn olaf, mae'n dod â'ch partner i'r penderfyniad i gytuno i weld barn ei gilydd, hyd yn oed os nad yw'r safbwyntiau hyn wedi'u halinio.

Mae hon yn ffordd anhygoel o barchus i ddad-ddwysáu’r hyn a allai droi’n wrthdaro a meithrin cyfathrebu agored.

Mae angen i gyplau weithio tuag at y ffyrdd gorau, mwyaf cynhyrchiol i adeiladu cyfathrebu iach mewn priodas â'i gilydd. Y gallu i gynnal sgwrs dda yw un o'r ffyrdd gorau o aros mewn cysylltiad emosiynol â'ch priod.

Hefyd, mae cyfathrebu agored mewn priodas yn pontio'r bwlch rhwng cyplau ac yn cryfhau'r bond a rennir rhyngddynt.

Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n rhoi amser o'r neilltu bob dydd i roi rhai neu'r cyfan o'r awgrymiadau cyfathrebu agored uchod ar waith. Bydd eich priodas a'ch ymdeimlad o hapusrwydd yn well o lawer.