8 Ffyrdd i Stopio Cam-drin Emosiynol mewn Priodas

Portread o Ferch Ifanc Gyda Chleisiau Ar Ei Wyneb Yn Edrych Yn Drist I Lawr Wrth Eistedd Ar Y Llawr

Yn yr Erthygl honCariad ac anwyldeb. Dyma beth mae rhywun yn ei ddisgwyl allan o berthynas. Fodd bynnag, mae yna rai perthnasoedd sy'n dechrau gyda chariad ac anwyldeb dau ond sy'n cam-drin yn y pen draw.Ni allwn wadu bod pobl yn dioddef cam-drin corfforol ac emosiynol. Er bod cam-drin corfforol yn eithaf amlwg, mae'n anodd nodi cam-drin emosiynol.

Cam-drin emosiynolmewn priodas gall arwain at amryw o broblemau meddyliol difrifol, a all dorri bod dynol yn llwyr.Astudiaethau hyd yn oed wedi tynnu sylw at gydberthynas rhwng cam-drin emosiynol ac alexithymia.

Gadewch inni ddeall sut i atal cam-drin emosiynol mewn priodas ac adennill yr hyder a’r cryfder i sefyll yn dal, gydag urddas a pharch.


mae cyfeillgarwch y tu allan i briodas yn bwysig

Peidiwch â thrafod

Un o'r camgymeriadau sylfaenol y mae'r rhan fwyaf o bobl yn ei wneud pan maen nhw mewn perthnasau emosiynol ymosodol yw eu bod yn dechrau anwybyddu eu lles.Bydd eich partner yn eich rhoi yn y fan a'r lle lle bydd gennych amheuon yn erbyn eich gweithred eich hun.

Byddwch chi'n dechrau credu eu geiriau ac yn dechrau anwybyddu'ch hun. Wel, peidiwch â gwneud hynny.

Deall bod gan bawb ddiffygion. Nid ydych chi yma i blesio rhywun a bod yn gaethwas iddynt. Rydych chi'n gwneud y gorau y gallwch chi ac mae'n rhaid i chi anwybyddu'ch iechyd corfforol a meddyliol.

Ni waeth pa mor ddrwg y mae pethau'n troi, rhowch sylw i'ch iechyd corfforol a meddyliol bob amser.

Nodi'r cylch

Oes, mae yna gylch y mae'r rhan fwyaf ohonom ni'n ei anwybyddu.

Cyn i chi ddod â cham-drin emosiynol i ben, rhaid i chi nodi'r cylch ymddygiad ymosodol .

Edrychwch am yarwyddion o gam-drin mewn perthynas , p'un a yw'n digwydd pan fydd rhywun o gwmpas, neu fel rheol mae'n digwydd bob tro, sut mae'ch priod yn ceisio'ch rhoi chi i lawr, y ffordd maen nhw am eich rheoli chi, ac eraill.

Unwaith y byddwch chi nododd y patrwm , bydd yn hawdd ar sut i atal cam-drin emosiynol mewn priodas.

Gwyliwch hefyd:

Tynnwch y llinell

Rhaid i hyn ddod i ben, ar ryw adeg, mae'n rhaid bod yn rhaid iddo ddod i ben. Tra'ch bod chi'n cynllunio ar wynebu eich camdriniwr emosiynol, rhaid i chi ei chwarae'n ddiogel.

Mae'n rhaid i chi dynnu llinell yn gynnil pryd a ble mae'n rhaid iddyn nhw atal eu cam-drin. Rhaid iddyn nhw gael yr arwydd yn gynnil eu bod nhw wedi croesi'r llinell, ac nad ydych chi'n mynd i gadw'n dawel arni.

Ar ôl i chi lunio'r llinell honno'n llwyddiannus, fe welwch y newid. Bydd priod sy'n ymosodol yn emosiynol yn sicrhau eu bod yn aros o fewn terfynau heb eich rhoi mewn sefyllfa lletchwith.

Nid eich bai chi erioed yw hynny

Dynes wedi Codi Ei Llaw Am Dissuade

Tra'ch bod chi ymdopi â cham-drin emosiynol , gwnewch nodyn o un peth, nid eich bai chi yw hynny.

Bydd camdriniwr emosiynol yn ceisio eich beio am bopeth negyddol a drwg. Byddant yn sicrhau eich bod bob amser mewn straen ac yn teimlo'n wael.

Fodd bynnag, mae'n rhaid i chi ddeall nad ydych chi bob amser yn anghywir. Rydych chi'n fod dynol, sy'n golygu y gallwch chi fod ar fai weithiau, ac nid ydych chi ar fai weithiau.

Felly, peidiwch â dechrau credu beth bynnag mae'ch partner yn ei ddweud amdanoch chi. Meddyliwch am ychydig, a gweld a ydych chi ar fai mewn gwirionedd.

Mae rhai pethau y tu hwnt i'ch rheolaeth

Yr ymateb arferol ar ôl i chi nodi cam-drin emosiynol yw y byddech chi'n ceisio ei drwsio.

Fodd bynnag, ni ddylai hwn fod yr opsiwn cyntaf ar gyfer sut i atal cam-drin emosiynol mewn priodas. Rhaid i chi ddeall bod yna ychydig o bethau na allwch eu rheoli na'u trwsio.

Efallai y bydd y foment y byddwch yn ceisio ei drwsio, byddwch yn dweud wrth y camdriniwr am eu camgymeriad, yn dyrchafu’r mater.

Felly, yn lle ceisio ei drwsio, ceisiwch addasu iddo. Mae angen ichi edrych ar ffyrdd o ymdopi ag ef a pheidio â rhoi diwedd arno, a allai weithio ar brydiau ac a allai ôl-danio weithiau.

Stopiwch ymateb

Datrysiad arall i atal cam-drin emosiynol yw rhoi'r gorau i ymateb iddo. Mae camdriniwr emosiynol yn mwynhau'r weithred ers i chi fod yn rhan ohoni.

Y diwrnod y byddwch chi'n rhoi'r gorau i ddial, bydd y camdriniwr yn rhoi'r gorau i'ch cam-drin.

Maent yn mwynhau pleser penodol gan eich gweld yn ddiymadferth ac yn wan. Mae'n rhaid i chi fod yn gryf ac ni ddylech gymryd popeth wrth iddyn nhw ddod.

Felly, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dadansoddi'r sefyllfa p'un a ddylech chi ymateb iddi ai peidio.


agosatrwydd vs rhyw

Meddu ar strwythur cymorth

Yn bennaf, pan edrychwn am ateb i sut i atal cam-drin emosiynol, rydym yn anghofio ein bod ni angen adeiladu strwythur cymorth o'n cwmpas, yn gyntaf.

Efallai na fyddem yn gallu gofalu am bopeth a byddem yn cael ein gorlethu.

Mae arnom angen pobl a all sefyll gyda ni a'n helpu pryd bynnag y bo angen. Byddant yn ein helpu i ddod o hyd i atebion i sut i atal cam-drin emosiynol mewn priodas.

Amgylchynwch eich hun gyda phobl gadarnhaol

Pan fyddwch chi mewn perthynas emosiynol ymosodol, byddwch chi'n arsylwi y byddwch chi'n teimlo'n drist ac yn negyddol y rhan fwyaf o'r amser. Mae eich egni wedi dirywio, a byddwch yn ei chael yn anodd dilyn awgrymiadau ar sut i wrthsefyll camdriniaeth emosiynol.

Dyma lle bydd amgylchynu'ch hun gyda phobl gadarnhaol a da yn rhoi nerth aruthrol i chi ymladd . Nid yw hi byth yn hawdd bod yn gryf yn emosiynol, ond mae cael meddyliau ac egni cadarnhaol yn gwneud y frwydr yn haws.