Sut I dyfu gyda'n gilydd yn lle ar wahân ar ôl colli

Sut I dyfu gyda

“Mae menywod yn siaradwyr, dynion yn ddatryswyr.” Dyma un o'r datganiadau cyntaf a wnaf i gyplau pan ddechreuwn ar ein gwaith gyda'n gilydd. Rwyf wedi darganfod mai'r un gwahaniaeth hwn yn aml yw achos sylfaenol y datganiad gwaradwyddus “Nid ydyn nhw ddim yn fy nghael i.” Mae'r gwahaniaeth hwn hyd yn oed yn fwy cyffredin pan fydd naill ai un neu'r ddau unigolyn yn y briodas yn galaru. Mae galar yn ein newid, a phan fyddwn yn newid mae'n rhaid i'n perthnasoedd addasu neu fel arall, nid ydynt yn ei wneud. Os ydych chi neu'ch priod wedi colli rhywun rydych chi'n ei garu yn ddiweddar, rwy'n eich annog i ddarllen yr awgrymiadau isod i'ch helpu chi i dyfu gyda'ch gilydd, yn lle gwahanu.Tip # 1: Nid oes dwy berthynas yr un peth

Felly, ni fydd unrhyw ddau berson yn galaru'r un ffordd. Bydd mam a thad yn galaru'n wahanol am golli eu plentyn. Nid oes unrhyw ffordd iawn i alaru. Nid yw crio bob amser yn golygu iachâd, ac nid yw distawrwydd bob amser yn golygu gwadu. Rydyn ni'n gwneud yr hyn sy'n gweithio i ni, mewn ymdrech i'w wneud trwy'r boen. Siaradwch â'ch partner am sut y gall ef / hi eich cefnogi chi, ac yn gyfnewid gofynnwch sut y gallwch chi eu cefnogi. Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod eich partner yn gwybod sut i'ch cefnogi, waeth beth yw'r amser rydych wedi'i dreulio gyda'ch gilydd. Gofynnwch am yr hyn sydd ei angen arnoch chi, a gofynnwch am yr hyn y gallwch chi ei roi.Tip # 2: Nid PROBLEM yw hwn i'w RANNU

Ni allwch fynd â'r boen i ffwrdd. Bydd ceisio trwsio'ch partner yn arwain at deimladau o fethiant, a drwgdeimlad o bosibl wrth i chi feddwl am beth arall y gallwch ei wneud i gynnig cefnogaeth. Y ffordd orau i gefnogi'ch partner yw caniatáu iddynt gael eu clywed. Cynigiwch eich ysgwydd, a rhowch eich clust iddynt. Byddwch yn bresennol, gan ganiatáu i'ch hun eistedd gyda nhw yn eu poen. Cydnabod na allwch drwsio hyn, ond gallwch gerdded gyda nhw ar hyd eu taith.

Tip # 3: Rheoli'ch disgwyliadau ar gyfer eich hun, a'ch partner

Gall y disgwyliadau rydyn ni'n eu gosod ar gyfer ein partneriaid ddatblygu'n ddrwgdeimlad os ydyn ni'n disgwyl iddyn nhw alaru mewn ffordd benodol, neu fod yn ffordd benodol. Yn aml bydd dyn na all ddatrys y broblem, neu “drwsio” ei bartner yn meddwl, “Rwy'n fethiant.” Mae'r gred hon yn aml yn arwain at gred arall ynghylch y tebygolrwydd y bydd y briodas yn aros yn gyffyrddus. Bydd menyw sydd eisiau cael ei chlywed, ond yn lle hynny yn derbyn atebion, yn dod i’r casgliad “nid yw’n fy nghael i, felly rydw i’n mynd i roi’r gorau i siarad.” Dau berson, dau agwedd wahanol at alar; ond gall ein partneriaid arwain at dwf gyda'n gilydd o fewn priodas, yn lle twf yn unigol y tu allan i'r briodas.Tip # 4: Bydd trasiedi yn newid y ffordd rydych chi a'ch partner yn gweld y byd

Os oedd marwolaeth yn annisgwyl neu'n drasig peidiwch â disgwyl bod yr un person ag yr oeddech o'r blaen, a pheidiwch â disgwyl i'ch PARTNER fod yr un peth ag yr oedd ef / hi o'r blaen. Ni yw pwy ydyn ni oherwydd nid yn unig geneteg, ond hefyd ein profiadau bywyd. Mae trasiedi yn brofiad bywyd a fydd yn newid y ffordd rydych chi'n gweld y byd. Bydd dymuno y byddai'ch partner yn dychwelyd i fod yr unigolyn yr oedd cyn y digwyddiad yn arwain at ddrwgdeimlad a cholli gobaith yn unig. Dewch i adnabod y person newydd hwn. Nid yw'r ffaith nad ydyn nhw'n hapus heddiw, yn golygu na allan nhw fod yfory hefyd. Mae galaru yn cymryd amser ac egni. Gall partneriaid ddod yn fersiwn well ohonyn nhw eu hunain; mae'n cymryd ychydig o amser yn unig.

Tip # 5: Dewch o hyd i ffordd i gofio'r person a golloch chi

Mae gennym y gred hon bod symud ymlaen yn golygu anghofio. Nid yw symud ymlaen yn golygu anghofio, mae'n golygu dysgu sut olwg sydd ar eich perthynas nawr nad yw'r person yma bellach yn yr ystyr gorfforol.

Gall trasiedi yrru lletem rhwng dau berson sy'n caru ei gilydd yn annwyl, ond gall hefyd wneud priodas yn gryfach, ac yn well nag erioed o'r blaen. Yr allwedd yw gofyn am yr hyn sydd ei angen arnoch chi, a chynnig yr hyn y mae eich partner yn gofyn amdano, nid yr hyn rydych chi'n meddwl sydd ei angen arnyn nhw. Rheoli eich disgwyliadau, ac yn bwysicaf oll, rhowch amser i'ch hun weithio trwy'r boen sy'n cyd-fynd â galar.