Penderfynu A ddylid Ysgaru: Pethau i Feddwl amdanynt

Penderfynu A ddylid Ysgaru: Pethau i Feddwl amdanynt

Wrth briodi, nid oes unrhyw un yn bwriadu ysgaru yn ddiweddarach. Ac eto weithiau, efallai y bydd un priod yn dechrau meddwl tybed a yw'r briodas yn gweithio. P'un a ydych wedi bod yn briod ers blynyddoedd neu'ch bod yn newydd-anedig, efallai y byddwch yn profi amheuon am eich priodas ac yn meddwl tybed a ddylech ysgaru.

Yn gyntaf, cofiwch fod priodas yn bartneriaeth, ac mae partneriaeth lwyddiannus yn gofyn am gyfaddawd, cyfathrebu a gwaith. Ceisiwch ddarganfod pam eich bod yn amau ​​eich priodas:

 • A yw eich amheuaeth yn seiliedig ar ymateb i ddigwyddiad ynysig gyda'ch priod, neu a ydych wedi harboli amheuon am gyfnod o amser?
 • Ydych chi wedi trafod eich problemau yn onest ac yn agored gyda'ch priod?
 • A ydych chi a'ch priod wedi ceisio gweithio ar eich priodas fel partneriaid?
 • Ydych chi a'ch priod yn ymddiried yn eich gilydd?
 • Ydych chi wedi rhoi cynnig ar unrhyw fath o briodas neu gwnsela unigol?
 • A yw'ch priod eisiau'ch priodas, neu a yw'r naill neu'r llall ohonoch wedi rhoi'r gorau iddi?

Os, ar ôl ystyried y cwestiynau hyn, na allwch chi neu'ch priod eisiau datrys y problemau yn eich priodas, a yw hynny'n golygu eich bod chi'n barod am ysgariad? Ddim o reidrwydd.

P'un ai i ysgaru: Canlyniadau posib

Mae ysgaru yn drawmatig, hyd yn oed os yw'r ddwy ochr yn cydweithredu i ddod â'r briodas i ben, a gall y broses ac ar ôl ysgariad newid eich bywyd yn sylweddol. Cyn mynd yn syth i'r llys, ystyriwch rai o ganlyniadau posibl ffeilio am ysgariad:

 • Mae rhannu eich eiddo ar y cyd yn golygu y gallwch chi adael y briodas â llai nag a gawsoch yn ystod y briodas. Gall hyn ostwng eich safon byw, weithiau'n sylweddol;
 • Gall cymryd cyfrifoldeb am unrhyw un neu bob un o'ch dyledion ar y cyd, o'i ystyried gyda gostyngiad yn eich eiddo yn dilyn ysgariad, ostwng eich safon byw hyd yn oed ymhellach;
 • Os oes gennych blant, bydd angen i chi eu helpu i brosesu ac ymdopi â cholli'r uned deuluol draddodiadol;
 • Gall ysgariad hefyd effeithio ar faint o amser sydd gennych gyda'ch plant ac a oes gennych lais wrth wneud penderfyniadau amdanynt. Mewn rhai taleithiau, gellir dyfarnu unig ddalfa gyfreithiol i un rhiant, sy'n rhoi'r unig hawl i'r rhiant hwnnw wneud pob penderfyniad ynghylch y plant. Hefyd, mae'n debygol y byddai'r rhiant a ddyfarnwyd yn y ddalfa a'r rhiant nad yw'n gaeth yn cael llai o amser gyda'r plant ar ôl yr ysgariad, pan all y plant bob yn ail amser gyda phob rhiant; a
 • Gall y broses ysgaru fod yn gostus, yn enwedig os yw'ch perthynas yn ddadleuol. Mae brwydrau dalfa yn gyrru'r gost i fyny yn sylweddol uwch.

P'un ai i ysgaru: Materion ymarferol

Os ydych wedi ystyried pob un o'r canlyniadau hyn ac yn dal i ystyried a ddylech ysgaru, ystyriwch nesaf y materion ymarferol sy'n codi wrth i ysgariad fynd yn ei flaen:
A ydych wedi ymgynghori ag atwrnai i ddarganfod cost ysgariad ac i ofyn am gyngor ar sut i baratoi?

 • Ydych chi'n gwybod pa asedau rydych chi a'ch priod yn berchen arnynt, yn unigol a gyda'ch gilydd?
 • Ydych chi'n gwybod pwy yw credydwyr a'r swm sy'n ddyledus i bob un ohonoch chi a'ch priod, yn unigol a gyda'ch gilydd?
 • Ydych chi'n gwybod ble fyddech chi'n byw yn ystod ysgariad neu ar ôl hynny neu a fyddai'r llys wedi dyfarnu meddiant dros dro neu barhaol o'ch cartref i'ch priod?
 • Ydych chi'n gwybod sut y byddech chi'n cefnogi'ch hun a'ch plant yn ystod ac ar ôl ysgariad?
  Os atebwch “na” i un neu fwy o'r cwestiynau uchod, efallai y bydd gennych ychydig o waith i'w wneud i baratoi ar gyfer realiti ymarferol ffeilio am ysgariad.

Unwaith eto, mae cael priodas lwyddiannus yn waith caled, ond weithiau nid yw hyd yn oed gwaith caled yn ddigon. Er y bydd ysgariad yn dod â'ch priodas i ben, gall hefyd fod yn drawmatig, yn bersonol ac yn ariannol. Os ydych chi'n ystyried a ddylech ysgaru, gwnewch yn siŵr eich bod wedi cymryd amser i ystyried y rheswm yr ydych am ddod â'ch priodas i ben a realiti ymarferol ysgariad cyn cymryd y cam hwnnw.

Cofiwch, hefyd, fod ysgariadau yn cael eu llywodraethu gan gyfraith y wladwriaeth. Am y rheswm hwnnw, os ydych yn ystyried o ddifrif a ddylech ysgaru, mae'n bwysig ymgynghori ag atwrnai trwyddedig yn eich gwladwriaeth.

Ranna ’: