Sut i Ddelio â Cheater? 7 Peth i'w Nodi Os oes gennych Bartner Twyllo

Sut i Ddelio â Cheater

Yn yr Erthygl honNid yw cael eich twyllo yn beth hawdd i'w drin. Gall dysgu sut i ddelio â twyllwr eich helpu chi i adennill rheolaeth ar eich bywyd a'ch helpu chi i benderfynu sut rydych chi am symud ymlaen. Er y gall bysellu car y twyllwr ymddangos fel adwaith cathartig, nid yw hyn yn mynd i'ch helpu i symud, ac ni fydd yn gwneud ichi deimlo'n well ychwaith.
arwyddion a symptomau ysgariad

Mae'r emosiynol niweidiol a sgîl-effeithiau meddyliol gall cael eich twyllo ymlaen aros gyda chi am oes. Mae cael eich twyllo ar gynhyrfu ansicrwydd, hunan-barch isel, diffyg ymddiriedaeth, anallu i agor, rhoi teimladau o ddiwerth i chi, a gwneud i chi gwestiynu'ch rhinweddau a'ch ymddangosiad corfforol. Mae delio â twyllwr yn ddinistriol yn emosiynol a gall newid eich personoliaeth am flynyddoedd i ddod.

Ydych chi'n cwestiynu sut i symud ymlaen ar ôl anffyddlondeb yn eich perthynas? Dyma sut i ddelio â twyllwr.1. Cymerwch amser i chi'ch hun

Hyd yn oed os ydych chi wedi penderfynu aros gyda'ch partner twyllo a gweithio ar eich perthynas, mae'n dal yn hanfodol cymryd amser i chi'ch hun. Bydd hyn yn caniatáu ichi ddatgywasgu. Byddaf hefyd yn caniatáu ichi gasglu eich meddyliau a galaru'r sefyllfa. Os ydych wedi dewis aros gyda'ch gilydd a delio â'r twyllwr, gallai cymryd amser ar eich pen eich hun eich helpu i ailystyried:

  • p'un a ydych chi'n aros yn y berthynas oherwydd gallwch chi ddod yn bartneriaid gwell, cryfach gyda'ch gilydd neu
  • os ydych yn syml yn aros allan o dristwch neu
  • oherwydd bod y berthynas wedi bod yn gyffyrddus

2. Casglwch eich tystiolaeth

A yw'ch partner yn twyllo yn y berthynas, ond nad ydych wedi eu hwynebu eto? Mae'n bryd ichi edrych am ffyrdd ar sut i wynebu twyllwr. Nawr yw'ch amser i gasglu unrhyw dystiolaeth y gallai fod ei hangen arnoch yn ystod eich gwrthdaro. Mae hyn yn golygu cymryd lluniau sgrin o negeseuon testun, ffotograffau, sgyrsiau a Cyfryngau cymdeithasol rhyngweithiadau y gallech fod wedi baglu ar eu traws rhwng y partïon euog.

Bydd hyn yn caniatáu ichi ddelio â cheater ar unwaith rhoi stop ar gelwydd eich partner, pe byddent yn dewis gwadu unrhyw ran gyda'u cariad cyfrinachol.3. Cael eich profi

Os yw'ch partner wedi dweud celwydd wrthych chi am fod gydag un partner, pwy sydd i ddweud nad ydyn nhw wedi bod gyda dwsinau heb yn wybod i chi? Mae profi am heintiau a drosglwyddir yn rhywiol yn hanfodol ar ôl i chi gael eich twyllo. Ewch at eich meddyg a gofynnwch am gael eich profi. Mae clinigau a chanolfannau iechyd rhywiol am ddim yn cynnig profion ar gyfer STDs, HIV a Hepatitis. Rhaid i chi amddiffyn eich hun, hyd yn oed os yw eich partner yn honni ei fod yn ‘ddiogel’ yn ystod eu anffyddlondeb. Gall eu diffiniad o ryw ddiogel fod yn wahanol iawn i'ch un chi.


rhestr wirio cytundeb prenuptial

Os ydych chi wedi dewis delio â'r twyllwr trwy aros gyda'r partner, hynny yw, twyllo gwraig neu ŵr, gofynnwch iddyn nhw gael eu profi hefyd fel y gallwch chi ailafael yn eich perthynas rywiol heb boeni.

4. Gwrthwynebwch eich partner

Gwrthwynebwch eich partner am eu anffyddlondeb. Bydd hyn yn rhoi cyfle iddynt bledio eu hachos gyda chi ac i chi fod yn berffaith glir am eich teimladau. Dylai eich teimladau o frad, dicter, cywilydd a brifo fod yn glir. Mae hwn hefyd yn gyfle i roi gwybod iddyn nhw os ydych chi'n bwriadu dod â'r berthynas i ben. Does dim rhaid dweud, os penderfynwch weithio ar eich perthynas gyda'ch gilydd, bod yn rhaid i'ch cariad twyllo neu gariad ddod â'r berthynas i ben.

5. Peidiwch â beio'ch hun

Efallai mai ychydig iawn, os dim, sydd gan y twyllwyr sy'n penderfynu cymryd y ffordd anffyddlon ac ymroi i faterion â chi. Mae twyllo mewn perthnasoedd yn weithred hunanol y mae person yn meddwl amdano'i hun yn unig. Fodd bynnag, mae llawer yn dal i gael deall bod y ‘pam’ yn rhan hanfodol o’r broses alaru.

Ceisiwch eich gorau i beidio beio'ch hun am y weithred. P'un a ydych chi'n teimlo nad oeddech chi mor rhywiol, cariadus, neu sylwgar ag y gallech chi fod, nid oes unrhyw beth wnaethoch chi yn eich gwneud chi'n haeddu cael eich twyllo. Os oedd eich partner anffyddlon yn isel ei ysbryd, dylent fod wedi dweud wrthych ymlaen llaw. O ganlyniad, dylent ddod â'r berthynas i ben cyn cysgu gyda rhywun newydd.

6. Peidiwch â rhoi terfyn amser ar boen

Poen yw poen. Ni fydd terfyn amser yn lleihau'r brifo na'r brad yr oeddech chi'n teimlo ar ôl cael eich twyllo. Mae galaru yn broses unigol sy'n cymryd amser. Ni fydd perthnasoedd newydd a gwrthdyniadau eraill yn gwneud iddo fynd yn gyflymach.

7. Penderfynwch beth rydych chi ei eisiau o'ch perthynas

Os ydych chi wedi penderfynu delio â twyllwr, rhowch ychydig o amser i'ch hun feddwl yn onest am fuddion ac anfanteision aros yn y berthynas. Ni waeth i ba gyfeiriad rydych chi'n siglo, mae angen i chi fod yn hollol onest â chi'ch hun am eich dymuniadau a'ch anghenion mewn perthynas o'r pwynt hwn ymlaen. Wrth ystyried a ddylid gwneud hynny aros mewn perthynas â rhywun sydd wedi twyllo arnoch chi , gofynnwch y cwestiynau hyn i'ch hun:

sut i ddelio â phartner twyllo


seicoleg priodas

  • A allaf wir faddau i'm partner anffyddlon? Os dewiswch aros yn eich perthynas, a allwch chi wir faddau i'ch partner twyllo? Eich ni fydd perthynas byth yn llwyddiannus os na allwch faddau y weithred ei hun. Ar ôl eich proses alaru, gan fagu’r indiscretion a’r cwestiwn yn barhaus, “A all twyllwr newid?” ni fydd ond yn niweidio ac yn brifo'r ddau barti.
  • A allaf byth ymddiried yn fy mhartner eto? Unwaith yn twyllwr, twyllwr bob amser. Felly, unwaith y collir ymddiriedaeth, mae'n ymddangos yn anodd ei gael yn ôl. Bydd angen i'ch gŵr neu wraig twyllo weithio 24/7 i ennill eich ymddiriedaeth eto. Rhaid iddynt geisio dileu holl batrymau ymddygiad y twyllwyr a bod yn gwbl dryloyw gyda’u lleoliad a’u rhyngweithio nes eich bod yn teimlo’n gyffyrddus ac yn ddiogel yn eich perthynas unwaith yn rhagor.
  • A fyddwn yn ceisio cwnsela os arhoswn gyda'n gilydd? Gwiriwch am arwyddion twyllwyr cyfresol . Mae maddeuant yn ffordd anodd , ond gellir ei wneud. Mae'r ffordd hon yn ei gwneud hi'n haws i gyplau trwy fynychu cwnsela cyplau ac agor am yr hyn y mae pob plaid yn ei garu ac yn brin yn eu perthynas bresennol.
  • Sut fydd eich penderfyniad i aros gyda'i gilydd / torri i fyny yn effeithio ar fy nheulu / plant? Mae dod â phlant i berthynas yn creu llu o ystyriaethau cwbl newydd. Sut fydd torri i fyny yn effeithio arnyn nhw? Sut y byddwch yn ymdrechu i gynnal sefydlogrwydd rhieni i'ch plant yn ystod hyn amser heriol ?

Pan mai'r cwestiwn yw sut i ddelio â thwyllwr, mae yna lawer o nodweddion menyw twyllo neu ddyn neu arwyddion twyllo i'w hystyried wrth ystyried aros neu adael. Mae goblygiadau emosiynol annymunol ar gyfer y ddau opsiwn. Mae rhai yn dewis aros a cheisio cryfhau eu perthnasoedd. Mae eraill yn dewis gadael a dilyn perthnasau rhamantus gyda rhywun a fydd yn parchu eu hymddiriedaeth a'u teyrngarwch.

Mae Lucy, yn ei TEDx yn siarad am gyplau sy'n mynd trwy'r cyplau sy'n delio â thwyllo, anffyddlondeb, a brad trwy enghreifftiau go iawn.

Eich dewis chi yw pa lwybr rydych chi'n ei gymryd ar sut i ddelio â twyllwr. Sicrhewch fod eich canlyniad orau i chi a'ch hapusrwydd.