Goresgyn Adfyd Yn Eich Priodas A'r Gwersi Sy'n Ddod Ag Ef

Goresgyn Trallod Yn Eich Priodas A

Yn yr Erthygl hon

Mae cyplau sydd eisoes yn briod yn gwybod nad jôc yw bywyd priodasol. Byddwch yn barod i daro ergydion ffordd yn eich bywyd gyda'ch gilydd ac mae'n arferol i chi deimlo'n ddigalon neu'n siomedig ar adegau.Goresgyn adfyd yn eich priodas yn her y bydd pawb yn ei hwynebu. Er y gellir goresgyn rhai adfyd yn hawdd gyda'r arferion o barchu ei gilydd, gwrando, cymryd amser i weithio ar eich diffygion, mae yna hefyd adfydau a fydd angen mwy o ymdrech.

Gadewch i ni ddeall y problemau mwyaf cyffredin y gallech eu hwynebu yn eich perthynas a'r gwersi sy'n cyd-fynd ag ef.

Pan fydd adfyd yn digwydd - Ydych chi'n barod?

Pan fydd adfyd yn digwydd - pan fydd her galed yn taro'ch priodas, ble ydych chi'n dechrau ei thrwsio? Pa mor barod ydych chi o ran wynebu a goresgyn adfyd?

Y gwir yw, gallwn osod ein meddyliau am beth i ddod, gallwn drafod sut y byddem yn wynebu ein trafferthion gyda'n gilydd a sut gallwn ni gryfhau ein perthynas ymlaen llaw ond allwn ni ddim dod yn barod 100%. Byddech yn synnu o wybod y treialon a all ddod i'ch bywyd a sut y gall roi prawf i chi a'ch ewyllys.

Pan fyddwch chi'n wynebu'ch ofnau gwaethaf, y troeon annisgwyl o ddigwyddiadau neu'r sylweddoliad poenus nad yw eich bywyd priodasol mor berffaith ag yr oeddech chi'n meddwl ei fod, sut ydych chi'n delio ag ef? A fyddai'n well gennych roi'r gorau iddi neu ymladd?

Taith o hwyl a sbri

Bydd priodas yn dod â'r atgofion hapusaf a'r treialon caletaf i chi. Nid yw’r hyn sy’n gwneud i un cwpl droi at ysgariad o reidrwydd yn golygu ei fod yr un peth â chyplau eraill.

Priodasau toredig dod o gyfres o faterion, treialon a'r methiant i weithio ar y broblem. Nid yw'n hawdd ei wneud a dyna pam mae rhai cyplau yn rhoi'r gorau iddi, ond nid yw eraill yn gwneud hynny. Dyna'r rheswm pam goresgyn adfyd nid yn unig y bydd priodas yn ein gwneud ni'n gryf; bydd yn gwneud inni ddysgu’r gwersi mwyaf gwerthfawr nid yn unig mewn perthnasoedd ond gyda bywyd ei hun.

Goresgyn adfyd a'r gwersi y gallwn eu dysgu

Isod fe welwch restr o'r adfydau cyffredin y byddai'r parau priod a'r teuluoedd arferol yn eu hwynebu; mae gan bob adran ei gwersi a darnau o gyngor y gallwn oll ddysgu oddi wrthynt.

Adfyd corfforol

Adfyd corfforol

Mae anabledd corfforol a achosir gan ddamwain yn un enghraifft o'r hyn rydyn ni'n ei alw'n adfyd corfforol. Nid oes unrhyw un yn bwriadu cael ei ddal mewn damwain na dioddef anabledd corfforol ohoni. Gall y math hwn o adfyd gael effaith fawr yn eich priodas. Gall eich priod a oedd unwaith yn gallu nawrdioddef o iselder, hunan-dosturi a hyd yn oed dangos arwyddion o ymddygiad ymosodol oherwydd yr anabledd corfforol a ddigwyddodd. Ni fydd yr addasiadau y bydd y ddau ohonoch yn eu gwneud yn hawdd ac weithiau gallant ddod â chi at fin rhoi'r gorau iddi.

Os na allwch reoli beth ddigwyddodd i'ch bywyd, rheolwch yr hyn a allwch. Symudwch ymlaen a derbyn yr hyn a ddigwyddodd i chi neu i'ch priod.

Cyfaddawdu ac ymrwymo, pa bynnag galedi a fydd gennych, na fyddwch yn cefnu ar eich priod. Sicrhewch nhw y byddwch chi yno a gyda'ch gilydd byddwch chi'n gallu symud ymlaen.

Dysgwch fod eich cariad yn gryfach nag unrhyw anffurfiad corfforol neu anabledd. Pa bynnag newidiadau sydyn a ddaw yn sgil yr adfyd hwn a all eich ysgwyd ond ni fydd yn eich torri. Dysgwch i dderbyn yr hyn na allwch ei reoli a dysgu sut i addasu gyda'ch gilydd.

Trallod ariannol

Problemau ariannolefallai mai dyma un o’r rhesymau mwyaf cyffredin pam mae parau priod yn arwain at ysgariad oherwydd a dweud y gwir, pan fyddwch chi her ariannol , mae popeth yn cael ei effeithio hefyd yn enwedig pan fydd gennych chi blant a llawer o filiau i'w talu. Yr hyn sy'n gwneud hyn yn anodd iawn yw pan fyddwch chi eisiau a cheisio byw bywyd penodol nad yw'n cyd-fynd â'ch incwm. Dyma lle mae'r broblem wirioneddol yn dod i mewn.

Dysgwch i gyfaddawdu. Nid oes llwybr byr i lwyddiant a hyd yn oed cyfoeth. Byw'r ffordd o fyw y gallwch chi ei fforddio ac yn lle ymladd yn erbyn eich gilydd, beth am ymrwymo i helpu'ch gilydd?

Cofiwch, nid yw eich bywyd yn troi o gwmpas arian yn unig, ac ni fydd yn gwneud hynny. Mae cymaint mwy y gallwch chi fod yn ddiolchgar amdano yn lle canolbwyntio ar faterion ariannol.

Gweithiwch gyda'ch gilydd nid yn erbyn eich gilydd, felly gallwch chi gyrraedd eich nodau mewn bywyd.

Trallod emosiynol

Un peth i'w ddeall yw y bydd sefydlogrwydd emosiynol rhywun yn chwarae rhan enfawr yn eich bywyd priodasol a'ch teulu. Efallai ein bod wedi gweld cymaint o achosion ysgariad yn ymwneud ag ansefydlogrwydd emosiynol a gallai hyn ddod fel rheswm trist iawn i ollwng eich priodas. Pan fydd person yn mynd yn ansefydlog yn emosiynol oherwydd nifer o resymau megis eithafolemosiynau cenfigen, ansicrwydd, cynddaredd a’r teimlad hwnnw o wacter—gall fod yn anodd ei reoli ac yn ddigon buan, gall dyfu i fod yn ymddygiad mwy dinistriol a all effeithio nid yn unig ar eich priodas ond hyd yn oed eich gwaith.

Ceisio cymorth. Nid yw derbyn y ffaith y gallai fod angen help arnoch yn arwydd o wendid, yn hytrach yn arwydd eich bod am gymryd y cam angenrheidiol i fod yn well.

Caniatewch i bobl eich helpu a pheidiwch â gadael i chi'ch hun drigo ar deimladau y gwyddoch na fyddai ond yn achosi dryswch.

Dysgwch ymddirieda dysg i agor dy galon i'r bobl sy'n dy garu di. Byddwch yn agored i'r hyn sy'n eich poeni ac yn bwysicaf oll, dysgwch i wrando a derbyn cymorth. Ni aned neb yn ddoeth a chryf ; trwy'r blynyddoedd o brofiad y dônt yr hyn ydynt yn awr.

Goresgyn adfyd yn eich priodas yn daith a fydd yn rhoi llawer o lwybrau byr i ni i ryddid neu i ddianc rhag realiti ond nid yw priodas felly. Priodas yw'r daith hir honno o ffyrdd anwastad sy'n gallu bod yn unig ac yn ddigalon weithiau ond wyddoch chi beth sy'n ei gwneud hi'n oddefadwy? Y person hwnnw rydych chi gydag ef, y person y gwnaethoch chi ei briodi sy'n fodlon cymryd yr un daith gyda chi. Dysgwch o'ch adfydau a defnyddiwch y gwersi hyn i weithio ar faterion eraill a allai godi ac yn y pen draw fod yn hanner gorau i'ch priod trwy drwchus neu denau.