20 Peth Gall Pâr Ei Wneud i Gryfhau Priodas

Cwpl Henaint Hapus

Mae priodas yn gofyn am lawer o ddealltwriaeth ar ran y ddau briod a rhywfaint o gyfaddawdu hefyd.

Mae angen i chi ddarparu ar gyfer rhai hoffterau, cas bethau, a ffyrdd o fyw eich partner tra'n disgwyl iddynt ail-wneud.

Os ydych chi'n teimlo nad yw'ch priodas lle rydych chi am iddi fod, mae yna lawer o bethau y gallwch chi ddechrau eu gwneud ar hyn o bryd a all gyfrannu at wella'r berthynas gyda'ch priod.

Mae'r erthygl hon yn rhannu ffyrdd sydd wedi'u profi gan amser ar gyfer cryfhau priodasau yn erbyn stormydd bywyd.

Beth yw sylfaen gadarn ar gyfer priodas?

Er mwyn cryfhau priodas mae angen i barau sicrhau eu bod meithrin eu perthynas o'r dechrau. Mae priodas yn brofiad gwerth chweil yn enwedig i'r rhai a adeiladodd sylfaen gref i'w perthynas.

Rhestrir isod 4 egwyddor sy’n hanfodol ar gyfer adeiladu sylfaen gref ar gyfer priodas:

1. Ymrwymiad

Ymrwymiad yw'r rhan o'r berthynas sy'n darparu diogelwch a sicrwydd, felly gall cyplau fynegi eu meddyliau, eu teimladau a'u dymuniadau yn agored.

Mae'r ymrwymiad a wnewch i'ch partner i fod yn hanner arall mewn bywyd yn un enfawr.

Mae yna nod o sefydlogrwydd a chadernid rhyngoch chi pan fyddwch chi'n cyhoeddi ymrwymiad mewn perthynas

Arwydd allweddol o berthynas ymroddedig yw bod y person sydd ei angen ar eich partner ar unrhyw ddiwrnod penodol.

Os oes angen i chi fod yr un cryf, byddwch yr un cryf. Os yw'ch partner yn teimlo'n anghenus, dangoswch i fyny a rhowch yr hyn sydd ei angen arno.

Byddwch yn ffyddlon, byddwch yn gyson, a byddwch yn rhywun y gall eich partner ddibynnu arno i gadw'ch gair.

2. Cyfathrebu

Cyfathrebu yw'r allwedd i berthynas hapus a llewyrchus. Mae'n rhan bwysig iawn, yn enwedig lle mae cariad yn gysylltiedig.

Mae'n weithred o gyfleu ystyron o un endid neu grŵp i'r llall trwy ddefnyddio arwyddion, symbolau a rheolau semiotig y mae pawb yn eu deall.

Nid yw sgiliau cyfathrebu perthynas yn hawdd i bawb. Bydd yn rhaid i rai cyplau weithio ar eu technegau am flynyddoedd. Ond dros amser, byddant yn gallu siarad yn agored ac yn onest â'i gilydd.

3. Amynedd

Wel, amynedd yw'r gallu i oddef neu atal eich hun rhag ymateb mewn dicter neu rwystredigaeth.

Mae amynedd mewn priodas yn hanfodol er mwyn i'ch perthynas ffynnu. I'r fath raddau, ei fod yn un o'r sgiliau priodas arwyddocaol.

Mae amynedd yn dod ag ymdeimlad o foddhad i'r teulu. Os bydd y ddau bartner yn amyneddgar gwrando ar eich gilydd neu i'w plant, mae siawns uwch o fywyd teuluol i barhau gyda sefydlogrwydd.

4. agosatrwydd

Mae agosatrwydd yn golygu mynegi ein rhannau mwyaf dwys, a mwyaf bregus ohonom ein hunain, sy'n cynnwys ein gobeithion, ein hofnau, ein breuddwydion, ein meddyliau, ein teimladau a'n poen dyfnaf. Mae'r teimladau sensitif hyn yn anodd eu mynegi.

Mae agosatrwydd gwirioneddol yn hanfodol i gryfhau priodas a'i chadw'n ffynnu. Hebddo, gall priodasau droi'n sefyllfaoedd byw arferol, tebyg i gyd-letywyr, nad yw prin yn rhoi boddhad i'r naill bartner na'r llall.

Yr angen agosatrwydd mewn priodas yr un mor bwysig â'r angen am gariad ac ymddiriedaeth i adeiladu perthynas iach a boddhaus.

|_+_|

20 ffordd i gryfhau priodas

Cwpl teulu Americanaidd Affricanaidd yn dal dwylo

Gyda'r gyfradd ysgariad bresennol rhwng 40-50%, mae llawer o barau yn chwilio am ffyrdd o gryfhau eu priodas. Gyda'r ffaith hon mewn golwg ac yn y gobaith o ostwng y gyfradd hon, rydym yn cynnig y 10 awgrym canlynol isod ar gyfer cryfhau priodas.

1. Cael gwared ar y perthnasau yn eich bywyd sy'n wenwynig

A perthynas wenwynig yn un sy'n mynnu mwy nag y mae'n ei roi. Gall y mathau hyn o berthnasoedd fod gydag aelodau o'r teulu, ffrindiau, a/neu eraill yr ydym yn delio â nhw yn rheolaidd. Gwnewch yr hyn sydd ei angen i ddod â pherthnasoedd nad ydynt bellach yn fuddiol i chi neu'ch priodas â'ch priod i ben.

2. Cydweithiwch fel tîm yn lle cystadlu â'ch gilydd

Mae bywyd yn ras llygod mawr ac nid oes yr un ohonom yn mynd i fynd allan yn fyw, felly, mae'n well wynebu heriau bywyd fel tîm yn lle cystadlu i weld pwy all drin sefyllfaoedd anodd yn well neu'n amlach.

Gallwch chi hefyd geisio ymarferion cryfhau cyplau i ddod yn dîm gwell.

3. Anogwch a dyrchafwch eich priod yn rheolaidd

I gael priodas gref, mae'n angenrheidiol yn gyntaf i'ch priod deimlo'n dda amdanynt eu hunain. Mae'r hen ddywediad yn mynd; Ni all un garu un arall heb garu dy hun yn gyntaf.

Cofiwch atgoffa'ch priod pa mor bwysig ydyn nhw i chi a dweud wrtho, neu hi, sut maen nhw'n gwneud eich bywyd yn haws ac yn hapusach.

4. Perfformiwch ystumiau caredig i'ch priod

Rydyn ni i gyd wrth ein bodd yn cael ein maldodi a/neu ein difetha gan ein hanwyliaid ac un o'r ffyrdd gorau o ddangos i rywun yr ydych yn gofalu amdano yw gwneud rhywbeth meddylgar.

Er mwyn cryfhau priodas, Ystyriwch godi hoff ffilm eich priod, byrbryd, a chriw o flodau - dim ond oherwydd byddai'n bwysig iddyn nhw ac yn eich gwneud chi'n hapus hefyd.

5. Mwynhewch amser yn unig

Fel bodau dynol, mae treulio amser ar eich pen eich hun yn hanfodol er mwyn sicrhau heddwch ac eglurder. Treuliwch ddigon o amser gyda'ch priod ond peidiwch ag anghofio cymryd seibiant i chi'ch hun hefyd.

6. Mabwysiadu anifail anwes

Mae anifeiliaid anwes yn adnabyddus am ddod â hapusrwydd i gartref a gall hyd yn oed helpu i gryfhau eich priodas. Ystyriwch fabwysiadu cath neu gi o'ch lloches leol. Bydd hyn yn gyfle hwyliog i ddewis enw ar gyfer eich anifail anwes newydd a mynd ag ef neu hi allan i chwarae.

7. Cynlluniwch noson ddyddiad naill ai unwaith yr wythnos neu'r mis

Gall noson ddyddiad fod mor syml â chael swper mewn bwyty lleol, picnic, neu fynd am dro byr yn eich hoff le yn ystod y penwythnos.

Nid yn unig y bydd hyn yn helpu i gryfhau priodas ond hefyd yn cryfhau cyfeillgarwch fel partneriaid. Yn y pen draw, bydd yn dod yn weithgaredd y mae'r ddau ohonoch yn edrych ymlaen ato.

8. Gwnewch gynlluniau sy'n addas ar gyfer y ddau briod yn y berthynas

Yn aml mewn priodas, mae priod yn tueddu i fwynhau gweithgareddau gwahanol i'w gilydd . Efallai y bydd yn well gan y gŵr rownd o golff tra bod y wraig yn mwynhau'r diwrnod yn y salon.

Ceisiwch ddarganfod beth mae'ch partner yn ei fwynhau a cheisiwch gymryd rhan yn yr un peth - bydd eich partner yn gwerthfawrogi'r ystum ac yn gwneud yr un peth i chi y tro nesaf.

9. Sbeis pethau lan yn y llofft

Mae bywyd rhywiol hapus yn sylfaenol yn y pen draw allweddol ar gyfer llwyddiant unrhyw briodas . Rhaid i'r ddau bartner fod yn gwbl fodlon yn yr ystafell wely ac mae'n wych rhoi cynnig ar bethau newydd neu sbeisio pethau.

Ystyriwch ymweld â siop oedolion leol neu efallai siopa ar-lein (ar gyfer y rhai sy'n fwy swil) am ddillad isaf newydd a / neu gêm rywiol i'w chwarae gyda'ch priod.

10. Cael sgyrsiau ystyrlon ac agored gyda'ch priod

Adeiladwch ar eich sgiliau cyfathrebu trwy neilltuo amser penodol ar gyfer trafodaethau agored. Yn ystod y cyfnod hwn, nid oes dim byd oddi ar y terfynau ac mae'r ddau briod yn cytuno i ddefnyddio geiriau caredig yn unig a byth yn sarhaus; ni all y naill berson na'r llall fynd yn wallgof, yn ddig nac yn ofidus.

Pe bai hyn yn digwydd, dylid cau'r sgwrs a'i hailymweld yn ystod yr amser gosod nesaf.

|_+_|

Gwyliwch hefyd: Sut i hepgor y sgwrs fach a chysylltu ag unrhyw un.

11. Peidiwch â phwysleisio'r pethau bychain

Waeth faint rydych chi a'ch partner yn caru eich gilydd, byddech chi'n canfod eich hun yn cecru ac yn dadlau am rai pethau gwirion ac amherthnasol.

Nid yw pwysleisio pethau bach sydd prin o bwys yn arfer da ac mae fel arfer yn dod i’r amlwg mewn perthynas o obsesiwn y naill bartner neu’r llall â’r pethau bach hynny.

Mae canlyniadau a astudio dangos bod profiad y gwˆr a’r gwragedd o straen dyddiol llwyr yn gysylltiedig â mwy o wrthdaro priodasol ar yr un diwrnod a bod gwrthdaro’n fwy ar ddiwrnodau roedd y ddau briod yn profi lefelau uchel o straen.

Rhyddhau straen gormodol yw un o'r ffyrdd gorau o gryfhau priodas.

12. Cofio gyda'ch gilydd

Gall hel atgofion gyda'ch gilydd helpu'r ddau ohonoch i ailgysylltu a chofio pam wnaethoch chi syrthio mewn cariad. Adeiladwch yr hiraeth hwnnw i mewn i'ch gweithgareddau yn y dyfodol a'r ymlyniad emosiynol yn gallu diwygio.

Mae hel atgofion am yr amseroedd da yn un o'r ffyrdd gorau o ddod â rhamant yn ôl i berthynas a chryfhau priodas.

13. Cymryd cyfrifoldeb am eich gweithredoedd

Nid ydych chi eisiau bod mewn perthynas lle mae un partner bob amser yn edrych i lawr ac yn teimlo trueni dros un arall. Mae'n gwneud mwy o synnwyr cydnabod eich diffygion a gofyn am help gan eich partner.

14. Gadael y gorffennol yn y gorffennol

Os digwyddodd rhywbeth flynyddoedd lawer yn ôl, peidiwch â'i godi nawr. Yn hytrach cadwch at y pwnc dan sylw. Rhan hanfodol o unrhyw briodas yw gallu maddau i'ch gilydd a symud ymlaen.

Er mwyn cryfhau priodas mae angen i chi ganolbwyntio mwy ar y presennol a pheidio â chael eich llethu gan yr achosion yn y gorffennol.

15. Cael hwyl

Mae bywyd yn gallu bod yn heriol, yn feichus, yn brysur a gallwn i ddal ati ac ymlaen am yr anawsterau y mae'n dod â ni weithiau. Er gwaethaf hyn, neu well eto er gwaethaf hyn, mae'n bwysig creu'r amser a gofod yn eich perthynas cael hwyl.

16. Dangoswch barch cadarnhaol diamod

Dangoswch barch cadarnhaol diamod at eich partner fel eu bod yn gwybod nad yw eich cariad tuag atynt yn dibynnu ar amgylchiadau. Mae hyn yn caniatáu i'ch partner deimlo'n ddiogel i rannu unrhyw beth gyda chi, hyd yn oed os yw'n gwybod na fyddwch yn ei hoffi.

17. Siaradwch am ryw

Peidiwch â chael rhyw yn unig ond cael sgyrsiau amdano. Siaradwch am batrymau, hoffterau, cas bethau, chwantau, ffantasïau, ac ati. Mae cyplau sy'n cael trafodaethau am bynciau personol yn fwy tebygol o fod yn iachach, yn hapusach, ac yn para'n hirach.

A astudio dod o hyd i gysylltiad clir rhwng y defnydd o dermau rhywiol, yn enwedig termau bratiaith, a boddhad perthynas ac agosatrwydd.

18. Croesawu anghenion eich gilydd

Byddwch yn hyblyg bob amser; mae newid yn digwydd ym mhob perthynas. Derbyniwch na allwch chi bob amser gael pethau ar eich ffordd, nad yw pethau bob amser yn mynd i fynd fel y cynlluniwyd, na sut rydych chi am iddyn nhw fynd.

19. Dysgwch sut i reoli gwrthdaro

Mae rhai gwrthdaro efallai na fyddwch byth yn eu datrys, ond gallwch chi dysgu rheoli iddynt trwy ddod o hyd i atebion dymunol, cyfaddawdu, cytuno i anghytuno, a gollwng gafael.

20. Caru dy hun

Canys perthnasoedd llwyddiannus , rhaid i chi garu eich hun yn gyntaf cyn i chi garu un arall. Ni allwch roi'r hyn nad oes gennych. Byddwch yn ymwybodol o sut rydych chi'n treulio'ch amser, Gofalwch am eich diet, a thorri pobl wenwynig i ffwrdd.

|_+_|

Casgliad

Er mwyn cryfhau priodas mae angen datblygu llawer o sgiliau – sgiliau cyfathrebu, deallusrwydd emosiynol, cynllunio, datrys problemau, cyd-drafod, dyfeisgarwch, dibynadwyedd, a sgiliau magu plant.

Pan gyfunir yr holl elfennau hyn, mae'r hyn a gewch yn gysylltiad dwys.

Rhowch gynnig ar yr awgrymiadau hyn a gwnewch eich gorau i gryfhau priodas a ffurfio bond gyda'ch partner na all dorri'n hawdd.

Ranna ’: