4 Rheswm Mwyaf Cyffredin dros Ysgariad Yn ôl Dynion

Dyma

Yn yr Erthygl honAr gyfartaledd, mae dynion yn greaduriaid syml nad oes ond angen ychydig o bethau hanfodol i'w cadw'n hapus yn eu priodas. Fodd bynnag, wrth i barau priod syrthio i reolaeth mordeithio, a chael eu dal i fyny yn straen bywyd o ddydd i ddydd, gallwn anghofio cynnal y wreichionen, yn ogystal â'r cysylltiad cyffredinol mewn perthynas. Pan nad oes gan ddynion rai pethau mewn priodas, dros gyfnod hir, gallant gael eu dadrithio gan esgeulustod, gall hynny hyd yn oed wthio'r dyn mwyaf amyneddgar i'w bwynt torri. Gallai'r rhestr hon fod yn alwad deffro i unrhyw wraig sydd wedi caniatáu i anghenion critigol ei phriod ddisgyn ar ochr y ffordd.
dyfyniadau llyfr rhyw

Gwyliwch hefyd: 7 Rheswm Mwyaf Cyffredin dros YsgariadDyma'r prif resymau mae dynion yn ffeilio am ysgariad


arwyddion rhianta ymosodol gelyniaethus

1. anffyddlondeb

Mae twyllo yn aml yn cael ei nodi fel rheswm dros ffeilio am ysgariad. Y farn boblogaidd yw bod dynion yn ei chael hi'n anoddach goresgyn yr indiscretion hwn na'u cymheiriaid. Fodd bynnag, nid yw'r berthynas byth yn wraidd y rheswm dros ddirywiad y briodas, yn nodweddiadol mae'n fwy o symptom, yn hytrach na'r mater go iawn. Fel rheol gellir priodoli chwalfa'r briodas i broblemau mwy difrifol sydd wrth wraidd y berthynas.

2. Diffyg gwerthfawrogiad

Dyn sydd heb fawr o werthfawrogiad am ei briodas yw dyn a fydd yn mynd am y drws cyn bo hir. Bydd hyd yn oed y boi brafiaf yn hongian yno am gyfnod estynedig o amser, ond ar ôl ychydig, mae'n anodd iawn anwybyddu'r teimlad o ddrwgdeimlad sy'n dilyn teimlo nad ydych yn cael ei werthfawrogi.Dyn sydd heb fawr o werthfawrogiad am ei briodas yw dyn a fydd yn mynd am y drws cyn bo hir


mae fy ngwraig eisiau fy ngadael

3. Diffyg hoffter

Efallai bod oerfel yn yr ystafell wely neu hyd yn oed dal dwylo wedi dod i ben. Mae dynion yn dehongli diffyg hoffter gan nad yw eu priod yn cael eu denu atynt mwyach. Mewn gwirionedd gellir edrych ar ddiffyg hoffter mewn priodas fel math cynnil o wrthod, gan dynnu sylw at fater mwy yn y berthynas.

4. Diffyg ymrwymiad

Yn ddiweddar astudio nododd oddeutu 95% o gyplau ddiffyg ymrwymiad fel rheswm dros ysgariad. Ond beth mae hynny'n ei olygu mewn gwirionedd yn union? Mae'n erydiad o ymroddiad, teyrngarwch, ffyddlondeb, ac ymroddiad cyffredinol i'r berthynas. Pan fydd priodasau'n mynd trwy amseroedd caled, fel y mae pob priodas yn ei wneud, mae angen i'r ddau bartner wybod eu bod mewn teyrngarwch ac yn y ffosydd gyda'i gilydd. Os yw’r gŵr yn amau ​​nad oes unrhyw ymrwymiad yn dod gan ei briod, ac nad oes unrhyw ymdrechion i ailsefydlu’r bond, gall adael iddo deimlo ar ei ben ei hun, yn anobeithiol ac ar y ffôn i swyddfa ei atwrnai.