A yw'n Bosibl Maddau Eich Priod ar ôl godineb priodas

Maddeuwch Eich Partner Ar ôl godinebu Priodas

Yn yr Erthygl honMae'n gofyn am lawer o amynedd, trugaredd, dyfalbarhad, a gras Duw i faddau i'ch priod sydd wedi twyllo arnoch chi. Na ato Duw, ond dydych chi byth yn deall lefel y brifo nes iddo ddigwydd yn eich priodas eich hun.

Efallai y dewch chi ar draws llawer o broffwydoliaeth, arweiniad, neu ddiarhebion ar faddeuant mewn priodas, ond mewn gwirionedd, mae'n anodd iawn rhoi maddeuant am odineb.

Os nad oes gennych systemau cymorth priodol i'ch helpu, mae dryswch, drwgdybiaeth, euogrwydd a theimladau brifo yn cwmpasu'ch meddwl hyd at iselder.Gall eich tueddiad ysbrydol at air maddeuant Duw roi’r ewyllys ichi dderbyn a maddau eich partner, ond mewn un ffordd neu’r llall, rydych chi bob amser yn ei gofio.

Yn wir, mae'n brofiad heriol sy'n torri'r mwyafrif o berthnasoedd a phriodasau.

Y cwestiwn nesaf sydd o'n blaenau yw, a ddylech chi faddau i dwyllwr? Mewn geiriau eraill, a oes maddeuant am odineb?Ac, os yw'r ateb yn gadarnhaol, sut i faddau i'ch priod am odinebu?

Nawr eich bod yn edrych ymlaen at faddeuant ar ôl godinebu, dyma ychydig o awgrymiadau i fynd trwy odineb priodas mewn ffordd iach.

Edrychwch ar y llun mwy

Os ydych chi'n pendroni, a all perthynas fynd yn ôl i normal ar ôl twyllo, peidiwch â rhuthro i unrhyw gasgliad yn rhy fuan. Peidiwch â cheisio ceisio atebion ar unwaith hyd yn oed.


rhiant sengl

Peidiwch ag edrych ar eich priod fel gelyn yn unig a chanolbwyntio ar yr anffyddlondeb yn unig. Edrychwch ar briodoleddau cadarnhaol eich priod.

Edrychwch yn bersonol ar rai o'r ymddygiadau herfeiddiol rydych chi'n eu cyflawni bob dydd, ac eto mae'ch partner yn dal i ddewis aros gyda chi.

Mae pob pechod yn gyfartal gerbron Duw. Gofynnodd eich partner am bardwn ar ôl y ddeddf; mae'n bryd edrych ar agwedd eang eich bywyd priodasol. Oes gennych chi rywbeth rydych chi'n ei fwynhau yn y briodas o hyd, er gwaethaf y brad?

Cymerwch un diwrnod ar y tro. Mae iachâd llwyr yn cymryd amser.

Yn y cyfamser, amgylchynwch eich meddwl gyda meddyliau cadarnhaol i feddalu'ch calon am faddeuant.

Bydd yn cymryd blynyddoedd i dderbyn y realiti trist, a maddau i'ch priod. Ond, mae'r ffaith nad yw'r syniad o anffyddlondeb eich partner byth yn codi drwgdeimlad yn gam tuag at faddeuant.

Masnach chwerwder gyda maddeuant

Pan geisiwch geisio atebion ar gyfer ‘a all twyllwr newid,’ neu ‘sut i faddau i dwyllwr,’ ni fydd yn hawdd dod o hyd i ffordd allan o’ch sefyllfa drallodus.

Yn y dechrau, mae siom a dicter yn anochel. Pa bynnag fath o dafluniad dicter rydych chi'n troi ato, gwnewch hynny yn gymedrol, ac ar ôl hynny, a chymerwch yr amser i werthuso canlyniadau eich gweithredoedd.

Er enghraifft, efallai y byddwch chi'n dewis triniaeth dawel tuag at eich priod, a yw'n datrys y broblem? Beth os ydyn nhw'n dewis rhoi lle i chi trwy aros gyda'r fenyw neu'r dyn arall?

Amnewid y chwerwder yn eich calon gyda maddeuant. Mae’r Beibl yn ein dysgu ym Mathew 6:14 “os ydych yn maddau i bobl eraill pan fyddant yn eich cam-drin, yna bydd eich Tad nefol hefyd yn maddau i chi”

Sawl gwaith ydych chi wedi pechu yn erbyn Duw, ond mae ganddo Ef y gras o hyd i'ch maddau a'ch galw chi'n blentyn iddo. Cofiwch yr adnod hon unrhyw bryd rydych chi'n meddwl am y materion anffyddlondeb yn eich priodas. Bydd yn eich helpu i faddau i'ch priod.


hanfodion priodas

Ewch heibio'r boen

Ewch heibio

Ydy, mae'n boenus gwybod bod rhywun yn cystadlu â chi i ennill calon eich priod.

Ewch drosto, unrhyw bryd rydych chi'n meddwl amdano, nyrsio'r clwyf trwy lyfr ysgogol, ei rannu gyda ffrindiau sydd wedi delio â phartneriaid twyllo cyfresol, ac yn dysgu sut maen nhw'n llwyddo i faddau i'w priod a dal i fyw gyda nhw yn ddiamod.

Nid yw'n daith gerdded yn y parc. Ond, os yw'ch partner yn difaru ei weithredoedd, ac os ydych chi wedi penderfynu troedio ar y llwybr o faddau i'ch priod ar ôl godinebu, peidiwch â rhoi'r gorau iddi nes i chi wir faddau i'ch priod.

Cariad eto

Cariad eto

Ceisiwch gryfhau'ch cariad er gwaethaf y brifo. Efallai ei fod yn ddechrau newid yn dynameg eich perthynas.

Ond, ni wyddoch byth, er gwaethaf godineb, y gallai pethau weithio o'ch plaid yn y pen draw. Gallai'r ddeddf, er ei bod yn ddirmygus, helpu yn eich bond i ddod hyd yn oed yn gryfach nag o'r blaen.

Ar hyn o bryd, gallai maddau i dwyllwr, yn enwedig, maddau i'ch partner ymddangos yn dasg amhosibl. Gadewch ar wahân, cariad!

Ond, os gwnewch ymdrech twymgalon i faddau i'ch priod, efallai y byddwch yn dyst i newidiadau gwyrthiol yn eich perthynas.

Mae'n bosibl adfywio'r cariad mewn perthynas os yw'r ddau bartner yn barod i roi cynnig gonest.


3 blynedd o briodas

Gwyliwch y fideo hon ar ailfeddwl anffyddlondeb. Gall y fideo hon eich helpu chi i faddau godineb a symud ymlaen yn eich bywyd.

Peidiwch byth â gadael i chwerwder wreiddio'n ddwfn yn eich calon

Fe wnaethoch chi gysgu'n hwyr oherwydd cyflwyniad i ddod yn y gwaith yfory. Mae larwm y bore yn canu, nid ydych chi'n teimlo fel deffro, ond mae meddwl am y cyflwyniad yn eich taflu oddi ar y gwely.

Yn yr un modd, ni fyddwch byth yn teimlo fel maddau i'ch partner ond edrychwch ar effaith dal y grudge yn eich calon i'ch iechyd emosiynol a chorfforol ac nid i'ch priod.

Os dewiswch beidio â maddau i'ch priod, a ydych chi'n gwneud mwy o niwed neu les i'ch iechyd?

Nid oes angen chwerwder neu ddicter eithafol sy'n amddifadu eich iechyd corfforol. Maddeuwch eich priod a gadewch i Dduw weithio ar eu gwendid drosoch chi.

Er bod y Beibl yn derbyn ysgariad ar sail anffyddlondeb, mae'n ein hannog i faddau heb ddyfynnu'r math o bechod. Y foment pan feddyliwch am anffyddlondeb eich partner, ac ymddengys nad oes gennych unrhyw deimladau sâl, yna rydych ar y llwybr cywir o faddeuant.