Dywedwch wrth Arwyddion Tale am Briodas sydd wedi'i Datgysylltu'n Emosiynol

Dywedwch wrth Arwyddion Tale am Briodas sydd wedi

Yn yr Erthygl honMae'n dorcalonnus iawn gweld dau berson a oedd yn caru ei gilydd gymaint yn gwyro oddi wrth ei gilydd. Ond dyma sut mae pethau weithiau. Mae gwahaniaethau'n dechrau ymgripio'n araf a phan ddewch yn ymwybodol o faint mae pethau wedi newid, mae eisoes yn rhy hwyr i wneud unrhyw beth i achub y berthynas.

Gall sefyllfa o'r fath fod yn anodd iawn ac yn ofidus. Pan nad ydych chi bellach yn teimlo'r un faint o gariad ac anwyldeb tuag at eich un arwyddocaol arall, mae'n tueddu i'ch gadael yn ddryslyd ac yn ofnus iawn.

Os byddwch chi'n cyfrif nad ydych chi bellach â chysylltiad emosiynol â'ch priod yn hwyr iawn, gall fod yn anodd iawn trwsio'ch perthynas.Os ydych chi'n ddigon ffodus i sylwi ar yr arwyddion chwedlonol o drafferth ym mharadwys, efallai y byddwch chi'n dal i allu newid ychydig o bethau allweddol ac arbed eich priodas rhag cwympo.

Rhesymau dros ddatgysylltiad emosiynol mewn priodas

Gall fod sawl rheswm a allai fod wedi dod â'ch perthynas i'r pwynt hwn. Efallai bod eich partner wedi dod â diddordeb yn rhywun arall a allai fod wedi achosi'r golled sydyn hon o ddiddordeb ynoch chi. Efallai eich bod wedi ymladd dros rai gwahaniaethau a oedd yn anghymodlon ac efallai ei fod wedi achosi i chi neu'ch partner symud ymhellach oddi wrth ei gilydd.Beth bynnag, gallai unrhyw drawma yn eich bywyd fod wedi achosi i'r ddau ohonoch dynnu llun y tu mewn i'ch cregyn ac yn awr gallai fod yn rhy hwyr i'r naill neu'r llall ohonoch ailgysylltu.

Gall y rhesymau hyn a sawl rheswm arall beri na fyddwch chi neu'ch priod ar gael yn emosiynol.

Arwyddion priodas sydd wedi'i datgysylltu'n emosiynol

Mae yna ychydig o arwyddion amlwg o briodas sydd wedi'i datgysylltu'n emosiynol.

Os ydych chi'n caru'ch partner ac eisiau arbed eich priodas rhag cwympo ar wahân, dylech fod yn wyliadwrus am yr arwyddion hyn. Os cymerwch gamau i gael gwared ar y materion, efallai y byddwch yn arbed eich priodas yn y pen draw.


caneuon serch iddo

1. Nid yw bellach yn rhannu ei broblemau gyda chi

Mae parau priod yn tueddu i ddweud wrth ei gilydd am eu problemau a'u problemau yn y gobeithion o ddod o hyd i gysur a datrysiad.

Os byddwch chi'n sylwi bod eich priod wedi dechrau delio â'i faterion a'i broblemau ar eu pennau eu hunain, ac nad ydyn nhw bellach yn dod atoch chi pan fydd aflonyddwch arnyn nhw neu mewn straen, dylech chi wybod bod rhywbeth yn bendant yn anghywir â'ch perthynas.

2. Colli diddordeb ynoch chi

Os ydych chi'n dweud wrth eich partner am rywbeth cyffrous a ddigwyddodd i chi, neu os ydych chi'n rhannu'ch gwae a'ch trafferthion â'ch partner, ac maen nhw'n dangos diffyg diddordeb yn lle cymryd rhan weithredol yn y sgwrs gyda chi, dylech chi wybod bod yna helbul ym mharadwys.

3. Heb ei symud gan sioe o emosiynau

Heb ei symud gan sioe o emosiynau

Os ceisiwch ennill sylw eich partner trwy fod yn rhy emosiynol, h.y. trwy fod yn ddig neu wella a chrio, a hyn i gyd yn gadael eich partner heb ei symud, dylech wybod bod eich partner wedi caledu yn emosiynol.

4. Yn ddifater am ddatrys gwrthdaro ar y cyd

Os oes gennych broblem a'ch bod yn teimlo mai chi yw'r unig un sy'n gwneud peth ymdrech i ddatrys y gwrthdaro, dylech glywed y clychau rhybuddio yn canu yng nghefn eich meddwl.

5. Nid yw bellach yn treulio amser gyda chi

Os ydych chi mewn priodas sydd wedi


arwyddion tensiwn rhywiol

Pan fyddwch chi'n briod â rhywun, rydych chi'n mwynhau bod gyda nhw ac mae treulio amser gyda'ch gilydd yn rhoi'r teimlad mwyaf bendigedig i chi. Os ydych chi mewn priodas sydd wedi'i datgysylltu'n emosiynol, byddwch chi'n darganfod bod eich partner eisiau treulio llai a llai o amser gyda chi.

Os ydyn nhw'n dod o hyd i esgus bob tro rydych chi'n awgrymu treulio peth amser o ansawdd gyda'ch gilydd, dylech chi wybod bod rhywbeth ar i fyny.

6. Diffyg diddordeb mewn rhyw

Mae rhyw yn angen dynol sylfaenol. Os oes gennych berthynas gorfforol â pherson yr ydych yn gysylltiedig ag ef yn emosiynol, mae'n sicr o weithio ei hud.

Os yw'n ymddangos bod eich bywyd rhywiol wedi diflannu, a'ch bod yn teimlo nad oes gan eich partner ddiddordeb mewn rhyw mwyach, a'i fod yn gwneud esgusodion i aros allan o'r gwely, dylech wybod nad yw popeth yn iawn ac yn normal yn eich priodas.

Cael eich denu'n emosiynol at rywun yw'r teimlad gorau yn y byd i gyd. Mae cael cysylltiad enaid â'ch hanner gwell yn gwneud ichi deimlo'n fodlon ac yn falch.

Ond nid yw pethau bob amser yn aros yr un fath ac yn tueddu i redeg yn sych dros amser Efallai y bydd sawl rheswm am hynny. Trafodwyd ychydig o arwyddion chwedlonol o briodas sydd wedi'i datgysylltu'n emosiynol uchod. Mae'n debyg y bydd mynd drwyddynt yn eich helpu chi i ddarganfod a yw rhywbeth ar i fyny ai peidio.