Sut i Ddod o Berthynas Gamdriniol a Dechrau o'r Newydd

Sut i Ddod o Berthynas Gamdriniol

Yn yr Erthygl hon

Mae pob dynol yn haeddu bywyd sydd wedi'i orchuddio â pharch, cariad ac ymddiriedaeth.Mae perthnasoedd yn seiliedig ar gyfaddawdu a rhoi lle personol i'ch partner oherwydd bod gan bawb hawl i fyw heb ofn. Yn anffodus, mae mwyafrif y perthnasoedd heddiw yn ymwneud â cham-drin. Os ydych chi wedi cael eich hun yn sownd mewn perthynas ymosodol, yna mae'n bryd gadael oherwydd rhaid peidio â goddef camdriniaeth.

Pan fydd cariad a gofal mewn perthynas yn troi at boen a dioddefaint, yna mae'n bwysig gwybod sut i ddod allan o berthynas ymosodol yn ddiogel.

Pam ei bod mor anodd gadael?

Dywedir wrth lawer o fenywod i gyfaddawdu a dwyn cam-drin eu partner. Mae'r stigma cymdeithasol hwn yn eu camarwain i fod â'r gobaith diwerth y bydd eu partner yn newid un diwrnod. Mae menywod yn bennaf yn teimlo'n gyfrifol am ymddygiad eu partner.

Efallai y bydd rhywun yn ei chael hi'n anodd dod allan o berthynas ymosodol pan fyddwch chi'n cyd-fyw oherwydd eich bod chi'n rhannu bywyd gyda'ch partner. Bydd pob ofn o'r fath sydd ym meddyliau person yn eu cadw'n rhwym i ymdopi â'r cam-drin.

Os ydych chi wedi'ch clymu yng nghadwyni ofnau o'r fath, yna mae'n bwysig torri'n rhydd. Mae angen amddiffyn eich plant rhag teulu mor ymosodol; felly mae'n rhaid i chi gymryd pob cam posib. Isod ceir awgrymiadau ar sut i ddod allan o berthynas ymosodol.

Sut i ddod allan o berthynas ymosodol?

Mae'n anodd dod allan o berthynas. Ond mae byw mewn poen a cham-drin hyd yn oed yn anoddach. Dyma pam mae'n rhaid i chi bob amser fod yn barod i adael eich partner.

1. Gwneud y penderfyniad

Y cam cyntaf yw cydnabod camdriniaeth.

Efallai eich bod yn dioddef o gam-drin meddyliol, corfforol, emosiynol, rhywiol neu ariannol yn eich perthynas. Dyma pryd y mae'n rhaid i chi wneud y penderfyniad i adael eich partner heb adael iddo gael unrhyw gliw. Efallai y bydd eich partner yn erfyn ac yn addo ichi ddod yn berson gwell. Ond y rhan fwyaf o'r amseroedd, maen nhw'n dychwelyd yn gyflym i'w hymddygiad ymosodol ar ôl i chi faddau iddyn nhw. Felly, cadwch at eich penderfyniad.

2. Dogfennau pwysig

Ar ôl i chi benderfynu sut i ddod allan o berthynas ymosodol, rhaid i chi gymryd yr holl gamau sy'n angenrheidiol. Casglwch luniau, recordiadau sain neu fideo fel tystiolaeth bendant o gam-drin corfforol.

Cadwch ddyddiadur cudd o'r holl ddigwyddiadau treisgar gan nodi'r dyddiad a'r lle.

Ymwelwch â'ch meddyg rhag ofn y bydd unrhyw anafiadau difrifol oherwydd bydd dogfennaeth feddygol yn dystiolaeth bellach. Bydd y proflenni hyn yn dod mewn llaw yn erbyn y camdriniwr yn y llys, gan ennill dalfa eich plant a darparu preswylfa ac amddiffyniad ar ôl i chi gael gwared â'ch partner.

3. Bod â chynllun dianc

Cadwch gynllun wrth gefn bob amser rhag ofn y bydd angen i chi adael mewn sefyllfaoedd sy'n peryglu bywyd.

Ymarferwch eich cynllun dianc, fel eich bod chi'n gwybod yn union beth i'w wneud. Cadwch fag dianc sydd â'r holl hanfodion gan gynnwys arian parod brys, dillad, pethau ymolchi, allweddi, cerdyn adnabod, cerdyn diogelwch, ac ati. Hefyd, cofiwch rifau ffôn cysylltiadau dibynadwy fel y gallwch eu hysbysu o'r sefyllfa ar unwaith.

Cuddiwch y bag hwn yn nhŷ ffrind neu mewn man o'r fath lle na all eich partner ddod o hyd iddo.

4. Bod yn annibynnol yn ariannol

Bod yn annibynnol yn ariannol

Gan eich bod yn sicr o adael eich partner ar unrhyw adeg, gwnewch yn siŵr eich bod yn casglu arian parod ochr yn ochr. Caffael sgiliau swydd neu ddilyn cyrsiau fel y gallai fod gennych ffynhonnell incwm rhag ofn i chi adael.

Os yw'r camdriniwr yn rheoli'ch cyllid, ceisiwch arbed pa bynnag swm y gallwch a'i stashio yn eich bag dianc. Bydd bod yn annibynnol yn ariannol yn gwneud bywyd yn haws i chi.

5. Diogelu'ch preifatrwydd

Mae'n debygol iawn bod eich camdriniwr yn amau ​​ichi adael unrhyw bryd.

Dyma pam y bydd yn cymryd pob mesur posibl i gadw llygad ar eich gweithgareddau. Er mwyn cadw'ch sgyrsiau'n breifat, prynwch ffôn symudol arall a'i gadw'n gudd bob amser. Newidiwch eich cyfrineiriau a hanes y we yn glir bob amser.

Gwiriwch osodiadau eich ffôn clyfar oherwydd efallai bod eich partner wedi sefydlu apiau i ddarllen eich negeseuon neu recordio'ch galwadau. Peidiwch byth â gadael i unrhyw un oresgyn i'ch gofod personol.

6. Rhybuddio ffrindiau agos a theulu

Rhowch wybod i aelodau'ch teulu a'ch ffrindiau dibynadwy sy'n darparu cefnogaeth gyson i chi yn erbyn ymddygiad ymosodol eich partner.

Rhannwch bob achos gyda nhw fel y gallant fod yn dystion am y cam-drin rydych chi'n ei wynebu. Ar ben hynny, gallant ddarparu cysgod a chymorth ariannol i chi. Bydd yn gwneud ichi sylweddoli y bydd gennych rywun sy'n gofalu amdanoch bob amser.

7. Cwnsela priodol

Gall bod mewn perthynas ymosodol adael i chi deimlo'n draenio'n emosiynol. Dyma pam mae'n rhaid i chi gael cwnsela iawn i ddysgu sut i ddod allan o berthynas sy'n cam-drin yn emosiynol.

Bydd eich therapydd yn eich cynorthwyo i ymladd pryder ac iselder. Bydd cwnsela yn darparu arweiniad angenrheidiol ar gyfer caffael gwahanu. Cysylltwch â llinellau cymorth trais domestig i ddysgu am sut i ddod allan o berthynas ymosodol.

8. Amddiffyn ar ôl i chi adael

Mae cadw'ch hun yn ddiogel rhag y camdriniwr yr un mor bwysig ar ôl i chi adael ag o'r blaen.

Cadwch y camdriniwr oddi wrthych, eu blocio ar gyfryngau cymdeithasol, newid eich cyfeiriad tai a newid ysgolion eich plant. Fe'ch cynghorir i gael gorchymyn atal. Efallai y bydd bywyd yn anodd yn y dechrau, ond dysgwch symud ymlaen. Bydd blas cyntaf awyr rhyddid yn eich bodloni'n drylwyr. Byw eich bywyd yn hyfryd oherwydd eich bod yn ei haeddu.

Sut i gael rhywun allan o berthynas ymosodol?

Efallai nad chi bob amser sy'n dioddef mewn perthynas.

Rydyn ni i gyd yn adnabod ffrindiau, cydweithwyr neu aelodau o'r teulu sy'n dioddef camdriniaeth. Dyma pam ei bod yn bwysig gwybod sut i helpu rhywun i ddod allan o berthynas ymosodol. Eu hargyhoeddi eu bod yn haeddu byw bywyd o barch a gofal.

Rhowch gefnogaeth ariannol ac emosiynol iddynt, fel y gallant ymddiried ynoch mewn argyfwng. Mae pobl o'r fath yn tueddu i ddod yn fwy sensitif, felly peidiwch â'u gorfodi i rannu manylion. Rhowch eu lle iddyn nhw, ond cynghorwch nhw i adael perthnasau mor ymosodol.

Ranna ’: