Gwir Ystyr Bod Mewn Perthynas

Gwir Ystyr Bod Mewn Perthynas

Yn yr Erthygl honBeth mae'n ei olygu i fod mewn perthynas?Gall diffinio perthynas ramantus neu fod mewn perthynas ymddangos yn dasg ddibwys, ond mewn gwirionedd, pan fyddwn yn cymryd rhan mewn un, rydym yn cael ein dal i fyny ynddo nes ei bod yn dod yn anodd cofio am yr hyn y mae i fod i fod yn wirioneddol.

Weithiau mae hyn oherwydd ein bod ni'n neidio o un berthynas fer i'r llall pan nad oes yr un ohonyn nhw'n teimlo'n iawn.Weithiau mae hyn oherwydd ein bod ni wedi cael trafferth mewn a perthynas wenwynig am amser mor hir nes i anfodlonrwydd ddechrau teimlo'n normal neu oherwydd ein bod mor ddwfn mewn cariad nes ei fod yn ein dallu.

I fynd yn ôl ar y cwrs iawn, mae angen i ni atgoffa'n hunain beth yw'r blaenoriaethau a beth yw arwyddion perthynas iach.

Beth yw ystyr perthynas

Mae'n bwysig cyffwrdd sylfaen â'r hyn y mae'n ei olygu i fod mewn perthynas. Dyma lun o grynhoi gwir ystyr perthynas.  • Ystyr ystyr bod mewn cariad yw bod yno ar gyfer ein gilydd , trwy drwchus a thenau
  • Yn taro y cydbwysedd rhwng rhyddid a chaethiwed
  • Bod yn agored i niwed a bod â ffydd yn ein gilydd , gan gofleidio'r da a'r drwg yn osgeiddig
  • Cynnal cyfathrebu agored a gonest gyda'n gilydd
  • Rhoi lle i'w gilydd i ddilyn diddordebau unigol a chaniatáu i ran amser fethu ei gilydd
  • Ysgogi eich gilydd i fod y fersiwn orau ohonoch chi'ch hun
  • I rai, y diffiniad o fod mewn perthynas yw dathlu'r buddugoliaethau bach a helpu ei gilydd i oresgyn rhwystrau
  • Mae ystyr perthynas yn gorwedd yn ymroddiad tuag at eich partner a'r bartneriaeth
  • Beth mae perthynas yn ei olygu i gyplau oedrannus? Mae'n cwmnïaeth a rhannu gweithgareddau a fwynhawyd gan bawb

Dyma rai mewnwelediadau defnyddiol i'ch helpu chi i gofio gwir ystyr bod mewn perthynas.

Deall ein gilydd

Mae bod mewn perthynas nid yn unig yn golygu adnabod ein gilydd yn dda iawn , er enghraifft, gwybod enw anifail anwes plentyndod eich partner, hoff lyfr neu'r hyn y mae'n ei gasáu am y coleg, neu yn y gwaith, ond mae hefyd yn golygu deall ei gilydd yn ddwfn.

Fe ddylech chi wybod pa nodau a dyheadau bywyd sy'n gyrru'ch partner, y gwerthoedd y maen nhw'n eu coleddu, eu gobeithion a'u hofnau, eu rhinweddau a'u gwendidau mwyaf, a'r pethau maen nhw'n eu hoffi a'u casáu amdanynt eu hunain.Dim ond pan fyddwch chi'n deall eich partner yn wirioneddol, y gallwch chi ddeall eu gweithredoedd ac felly, eu cefnogi am yr hyn ydyn nhw waeth beth.

Edmygu ei gilydd

Os oes rhywbeth y mae'ch partner yn ei wneud na allwch ei wneud neu'n dda am rywbeth nad ydych chi, a'ch bod chi'n eu hedmygu am hynny, mae'n arwydd o fond iach.Dylai pob partner deimlo bod y partner arall yn rhywun sy'n werth ei edmygu ac maen nhw'n edrych i fyny atynt.

Mae cael rhywun wrth eich ochr y gallech ddysgu ohono yn gyson yn drysor y dylech ei gadw. Fel hyn, rydych chi'n tynnu sylw at y gorau yn eich partner ac yn gwneud iddyn nhw deimlo'n fwy hyderus.

Os yw'r ddau bartner yn dysgu oddi wrth ei gilydd, yn edmygu ei gilydd am y wybodaeth honno, gyda'i gilydd maen nhw'n cerdded tuag at fersiwn well ohonyn nhw eu hunain ac yn y pen draw yn dod yn ddoethach ac yn iachach.

Mae edmygedd yn un o'r allweddi i gadw'r wreichionen yn fyw.

Gwyliwch hefyd:

Cael hwyl gyda'n gilydd

Weithiau rydym yn tueddu i anghofio'r cynhwysyn pwysig hwn. Beth yw perthynas heb hwyl? Os yw'ch partner yn gwneud ichi fynd i'r afael â chi, rydych ar y trywydd iawn.

Datblygu eich iaith eich hun a chael eich jôcs bach eich hun nad oes neb arall yn eu deall; aros i gyrraedd adref o'r gwaith oherwydd eich bod chi'n gwybod y bydd yr amser a dreulir gyda'ch anwylyd yn bleserus.

Cael llawer o weithgareddau yr ydych chi'n hoffi eu gwneud gyda'ch gilydd yn arwyddion eich bod yn ddeuawd a all ddarparu rhywfaint o egni cadarnhaol a mwynhau cwmni eich gilydd yn wirioneddol.

Pan rydych chi'n teimlo'n isel, gall eich partner wneud i chi wenu yn hawdd, a dyna'n union sut y dylai fod, nid y ffordd arall.

Bod yn serchog gyda'n gilydd

Bod yn serchog gyda

Mewn perthynas iach , nid oes diwrnod yn mynd heibio lle nad yw partneriaid yn dweud gair caredig wrth ei gilydd, cofleidio na chusanu. Dylent fod ar hyd a lled ei gilydd a mwynhau archwilio cyrff ei gilydd.

Perthynas yw'r hyn sy'n rhannu cwlwm rhamantus oddi wrth gyfeillgarwch .

Dylai eich partner fod yn ddeniadol i chi a chynnau tân y tu mewn i chi.

Wrth gwrs, mewn perthnasoedd hir, nid yw mor amlwg, ond mae'n bwysig ei fod yn dal i fod yno, hyd yn oed os yw'r teimlad hwnnw'n segur, ac y gall eich partner wneud i ieir bach yr haf fflutter yn eich stumog o bryd i'w gilydd.

Gofalu am eich perthynas

Beth yw perthynas os nad oes empathi ac ymdeimlad o gyfrifoldeb tuag at feithrin y berthynas?


llai cariad ymladd

Dylai'r ddau unigolyn ddeall eu cyfrifoldeb i wneud iddo weithio a cheisio bob amser fod y partner gorau y gallant fod mewn perthynas wirioneddol.

Mae bod mewn perthynas yn golygu peidio â cheisio trwsio'r person arall i ddiwallu ei anghenion ei hun.

Maen nhw'n derbyn y person arall am yr hyn ydyn nhw ac yn eu helpu os gallant, ond peidiwch â cheisio eu rheoli na'u trwsio.

Mae gwybod eich ffiniau a'ch terfynau mewn perthynas, i fod yn ymwybodol y gallwch chi hunanddatblygu bob amser, ac nad yw'ch partner byth yn mynd i fod yn berffaith, yw'r allwedd i berthynas sy'n llawn parch ac empathi.

Bod yn dîm

Bod yn dîm

Beth yw gwir berthynas?

Yn y bôn, Nid yw gwir berthynas yn digwydd dros nos, ydyw cronnus o gyfathrebu iach, gofal, agosatrwydd, cwmnïaeth, cariad dwfn, cyd-ddealltwriaeth, help, a chefnogaeth ddi-glem. Dylai'r ddau wenu gyda'i gilydd.

Pan fyddwch chi mewn perthynas go iawn â rhywun rydych chi'n ei barchu, yn gofalu amdano, yn ei edmygu, yn edrych i fyny ato, ac os yw'n gydfuddiannol, gallwch chi fod yn sicr eich bod chi mewn lle hapus, iach.

Mae bod mewn perthynas yn golygu bod ar yr un tîm a chynnal cyfeillgarwch priodasol iach, ymddiriedus.

Gweithiwch yn galed ar eich perthynas bob amser oherwydd eich bod yn poeni amdano ac eisiau ei feithrin, nid oherwydd eich bod am iddo oroesi un diwrnod neu wythnos arall. Rydych chi a'ch partner yn dîm sy'n ymladd gyda'ch gilydd yn erbyn y rhwystrau y mae bywyd yn eu taflu atoch chi, ac am eich nodau a'ch breuddwydion. Rhaid i'r ddau ohonoch geisio creu'r fersiynau gorau ohonoch chi'ch hun.

Os yw'ch partner yn rhywun sy'n gwneud ichi wenu pan fyddwch chi'n teimlo'n isel, mae hynny'n eich deall pan na allwch chi hyd yn oed ddeall eich hun, mae hynny'n magu'r gorau ynoch chi, yn dysgu gwersi gwerthfawr i chi ac yn methu aros i gyrraedd adref i chi, yna eich perthynas yw'r hyn y mae i fod i fod yn wirioneddol.