Saith Awgrym Perthynas Cyn Priodas i Ddynion

Saith Awgrym Perthynas Cyn Priodas i Ddynion

Yn yr Erthygl honFelly, rydych chi o ddifrif perthynas gyda menyw fendigedig ac mewn gwirionedd, rydych chi'n bwriadu priodi yn y dyfodol agos. Mae dynion a phriodas yn gymysgedd peniog.Heblaw am y cyffro naturiol, mae yna lefel benodol o bryder hefyd, ac weithiau rydych chi'n dal eich hun yn meddwl -

“Sut ar y ddaear ydw i'n mynd i dynnu hyn i ffwrdd?”“Rwy’n dymuno bod rhyw fath o gam wrth gam‘ llawlyfr defnyddiwr ’i mi.”

Wel, y newyddion da yw bod y mathau hyn o deimladau yn eithaf normal, ac i'r mwyafrif o bobl mae priodas yn cynnwys naid enfawr o ffydd sydd, yn ôl pob tebyg, yn mynd i fod yn gromlin ddysgu fwyaf serth eu bywydau.

Os yw dyn yn barod i ffactorio yn y darn hwn o ddoethineb a dal i fwrw ymlaen, dyna pryd maen nhw wedi dod o hyd i ateb pendant i'r cwestiwn, “Pryd mae dyn yn barod i briodi?”Felly ymlaciwch ychydig a mwynhewch y reid, oherwydd dyma'ch taith unigryw. Ond mae yna saith awgrym cyn priodi i ddynion a allai fod yn ddefnyddiol i chi.

Dechreuwch eich priodas ar y droed dde trwy ddilyn yr awgrymiadau cyn-briodas hyn i ddynion.

1. Sicrhewch mai hi yw eich prif flaenoriaeth

Os ydych chi'n mynd i briodi mae angen i chi fod yn barod i wneud eich merch yn brif flaenoriaeth eich bywyd. Mae awgrymiadau cyn priodi i ddynion yn cynnwys blaenoriaethu'ch partner a rhoi pwysigrwydd digynsail iddi yn eich bywyd.Bydd eich perthynas briodas yn bwysicach nag unrhyw berthynas arall sydd gennych. Bydd hyn yn golygu neilltuo amser a gwrthsefyll y llanw cynyddol o brysurdeb sy'n anochel yn cyd-fynd â bywyd o ddydd i ddydd, yn enwedig ar ôl i chi briodi.

Ar y rhestr o “beth yw'r pethau pwysicaf mewn priodas”, fe welwch “Peidiwch byth â stopio dyddio, ni waeth pa mor hir ydych chi gyda'ch gilydd” gan ddod yn amlwg.Cofiwch y pethau arbennig hynny a wnaethoch gyda'ch gilydd pan wnaethoch chi syrthio i mewn gyntaf cariad a daliwch ati i'w gwneud nhw, a mwy.

Un rheolaidd ar yr un pryd gyda'ch gilydd yw'r hyn a fydd yn cadw'r bond rhyngoch yn gryf ac yn iach. A pheidiwch â chymryd yn ganiataol ei bod hi'n gwybod faint rydych chi'n ei charu - dywedwch wrthi o leiaf unwaith bob dydd.

Fel un o'r awgrymiadau hanfodol cyn priodi i ddynion, cofiwch bensil mewn nosweithiau dyddiad rheolaidd gyda'ch priod i gadw'r angerdd yn fyw yn eich priodas.


buddion emosiynol priodas

2. Peidiwch â thanamcangyfrif greddf merch

Wrth siarad am yr hyn y mae hi'n ei wybod ac nad yw'n ei wybod - a greddf merch yn chwedlonol, ac mae'n beth mewn gwirionedd. Awgrymiadau cyn priodi i ddynion yr ydych yn haeddu ei wybod yw - mae menyw yn naturiol fedrus wrth fanteisio ar bŵer ei greddf.

Na, ni all hi “ddarllen eich meddwl” ond yn sicr gall deimlo a synhwyro pethau'n ddwfn iawn, gan gynnwys pethau cadarnhaol a negyddol. Yn y bôn, yn aml gall hi ddweud beth sydd yn eich calon, p'un a ydych chi'n golygu sâl neu iach, er gwaethaf y geiriau rydych chi'n eu gwneud neu ddim yn eu defnyddio.

Felly os ydych chi'n dweud rhywbeth gyda naws ddig neu ddiamynedd, ni waeth a yw'n wir ac yn rhesymegol, efallai y gwelwch ei bod wedi gwywo fel blodyn o dan yr haul crasboeth.

Yn yr un modd, os yw hi'n teimlo derbyn a chymeradwyo cynnes gennych chi, mae'n sicr y bydd hi'n ymateb yn unol â hynny fel rosebud agoriadol. Os yw ei hymatebion yn ddryslyd, gofynnwch iddi a byddwch yn barod i wrando wrth iddi egluro pa fath o effaith y gall eich geiriau a'ch ymddygiad fod yn ei chael arni.

3. Mae diogelwch emosiynol bron yn bopeth

Mae diogelwch emosiynol yn golygu eich bod chi'n cael profi a mynegi eich teimladau heb gael eich barnu a'ch sensro.

Mae emosiynau sy'n cael eu stwffio i lawr i seler eich calon yn tueddu i grynhoi ac arwyneb yn ddiweddarach mewn bywyd mewn modd annymunol iawn. Felly mae'n llawer gwell eu hwynebu a delio â nhw wrth iddyn nhw ddigwydd.

Y peth rhyfeddol am fod mewn perthynas emosiynol ddiogel yw y gallwch chi helpu'ch gilydd i brosesu'ch emosiynau - y rhai llawen a'r rhai trist ac anodd.

Felly, beth yw rhai o'r darnau gorau o gynghorion cyn priodi i ddynion?

Fel y dyn yn y berthynas, gallwch osod naws hyfryd o ddiogelwch a derbyniad trwy ganiatáu i'ch merch rannu ei hemosiynau yn rhydd.


diffyg awydd mewn priodas

Cyn gynted ag y dywedwch, “Ni ddylech deimlo felly,” byddwch wedi chwalu'r diogelwch emosiynol. Felly, un o'r awgrymiadau ar sut i baratoi ar gyfer priodas yw dysgu dilysu teimladau eich partner yn emosiynol a gwneud iddi deimlo ei bod yn cael ei chlywed a'i gweld.

Saith Awgrym Perthynas Cyn Priodas i Ddynion

4. Dysgu o arsylwi ar ei chefndir

Ychydig iawn, os oes unrhyw un ohonom sy'n dod o berson cwbl iach a swyddogaethol teulu o darddiad.

I'r rhan fwyaf o bobl, roedd gan eu perthynas â'u rhieni wrth dyfu i fyny rai lympiau sylweddol ar hyd y ffordd, a gall hyn ein gadael â chanlyniadau a chreithiau parhaol.

Un o'r pethau i'w wybod cyn priodi yw dealltwriaeth drylwyr o gefndir eich partner. Pan fyddwch mewn perthynas premarital â menyw, gallwch ddysgu llawer o arsylwi ar ei chefndir.

Pa fath o berthynas sydd ganddi gyda'i mam? Os ydyn nhw'n agos, a yw'n berthynas iach, neu a yw'r fam yn rheoli ac yn ormesol?

Meddyliwch sut y gallai hyn effeithio ar eich perthynas ar ôl i chi briodi. A beth am ei thad: a yw hi'n uniaethu'n dda ag ef, a sut mae ei pherthynas â'i thad wedi effeithio ar ei barn gyffredinol am ddynion?

5. Mae cymryd yr awenau yn rhywiol iawn

Mae'r rhan fwyaf o fenywod yn gweld gwir arweinyddiaeth yn y berthynas yn ddeniadol iawn.

Yr hyn sy'n gwneud dyn yn barod ar gyfer priodas yw camu i fyny a chymryd cyfrifoldeb am eich rhan chi o'r briodas a'r aelwyd.

Peidiwch â gadael iddi hi holl benderfyniadau a baich y tasgau beunyddiol.

Pan gymerwch berchnogaeth ar eich gwerthoedd a'ch rôl yn y berthynas, bydd yn falch o fod yn bartner gyda chi, a bydd yn falch o roi parch a chariad ichi.


sut i gael tystysgrif ysgariad

Nid yw'r math hwn o gymryd plwm yn ormesol nac yn rheoli o gwbl ond yn hytrach mae'n fater o osod esiampl wych a bob amser yn edrych allan am ei diogelwch a'i lles.

Os byddwch yn ymwrthod â'ch rôl arweiniol yn y berthynas, efallai y gwelwch na fydd yn cael unrhyw ddewis ond dod yn bosi ac yn swnian, gan ei bod yn digio'r llwyth ychwanegol y mae'n rhaid iddi ei gario oherwydd eich bod yn gwrthod. Dyma un o'r awgrymiadau cyn-briodas i ddynion y mae angen i bob darpar ŵr ei glywed.

6. Byddwch yn amyneddgar ac yn maddau

Byddwch yn amyneddgar ac yn maddau

Cofiwch y cyngor cyn-briodas hwn i ddynion - does neb yn berffaith, nid chi hyd yn oed!

Felly byddwch yn amyneddgar gyda'ch dynes, mae hi'n gwneud camgymeriadau yn union fel rydych chi'n ei wneud ac mae hi hefyd yn dysgu ar hyd y ffordd fel yr ydych chi.

Peidiwch â gadael i'ch tymer fflachio a difetha arni oherwydd ni fydd y difrod canlyniadol a achosir yn werth yr eiliad rhanedig o foddhad y gallech fod wedi'i deimlo ar y pryd.

Bydd ei hadeiladu yn dod â llawer mwy o foddhad a bendith yn eich priodas na'i rhwygo i lawr.

Un o'r pethau i'w wneud cyn priodi yw dysgu maddau yn gyflym.

Peidiwch â dal gafael ar gwynion a magu camgymeriadau yn y gorffennol. Yn hytrach, dysgwch oddi wrthyn nhw a symud ymlaen gyda'i gilydd law yn llaw.

7. Gadewch iddi fod yn hi ei hun

Y peth olaf rydych chi ei eisiau yw i'ch darpar wraig ddod yn glôn ohonoch chi'ch hun.

Rydych chi'ch dau yn unigolion unigryw ac unig hunaniaeth eich merch a'ch denodd hi iddi yn y lle cyntaf ac i'r gwrthwyneb.

Felly gwnewch hi'n bwynt cofio'r domen cyn-briodas bwysig hon i ddynion - anogwch hi bob amser i fod yn hi ei hun, i ddilyn ei diddordebau a'i breuddwydion ei hun, ac i wneud y pethau sy'n gwneud iddi deimlo ac edrych ar ei gorau.

Un o'r pethau i'w hystyried cyn priodi yw cydnabod pwysigrwydd rhoi amser a lle iddi fynd allan gyda'i ffrindiau, neu ddim ond peth amser i fod ar ei phen ei hun pan fydd angen hynny arni.

Pan roddwch y rhyddid sydd ei angen arni, efallai y byddwch yn rhyfeddu at faint yn agosach y mae'n teimlo atoch chi a sut y bydd yn cryfhau'ch perthynas yn anfesuradwy.

B. o gofio am yr awgrymiadau cyn-briodasol hyn ar gyfer dynion, byddwch yn gosod sylfaen gref ar gyfer priodas iach.

Nid yn unig y bydd yr awgrymiadau cyn-briodasol hyn ar gyfer dynion yn rhoi'r cyfle gorau i chi mewn hapusrwydd perthynas a phriodas lwyddiannus, ond maent hefyd yn eich helpu i fwynhau perthynas wych â'ch un arwyddocaol arall.