Cais am Gynhyrchu Dogfennau mewn Ysgariad

Enghreifftiau o Wybodaeth y Gofynnir amdani mewn Cais am Gynhyrchu

Mae ceisiadau (y cyfeirir atynt hefyd fel Gofynion) ar gyfer cynhyrchu yn union yr hyn y mae'n swnio fel. Mae'n golygu bod yn rhaid darparu (cynhyrchu) dogfennau penodol i'r parti sy'n mynnu. Gellir defnyddio ceisiadau am gynhyrchu hefyd i brofi, mesur, tynnu llun, ac ati, tystiolaeth gorfforol ym meddiant neu reolaeth y parti arall. Maent yn gyffredin iawn wrth ddarganfod ac yn aml fe'u defnyddir ar y cyd â chwestiynau ffurf. Gall y ceisiadau hyn fod yn hollbwysig mewn achosion lle mae'r anghydfod yn canolbwyntio ar gontractau a dogfennau ysgrifenedig eraill (e.e., cytundeb cyn-briodasol, dogfennau ariannol).

Yn aml mae deddfau sy'n cyfyngu ar nifer y ceisiadau darganfod y gall plaid eu gwneud. Er enghraifft, mewn rhai mathau o gamau gweithredu, gall partïon gael eu cyfyngu i ofyn dim ond 40 cwestiwn, ni waeth a ydyn nhw'n ffurflenni cwestiynau, cwestiynau arbennig, ceisiadau am fynediad neu geisiadau i gynhyrchu dogfennau. Gall mathau eraill o gamau gweithredu ddarparu ar gyfer cais diderfyn am gynhyrchu, er bod gofyn iddynt arwain at ddarganfod tystiolaeth berthnasol a derbyniadwy.O ran ceisiadau am gynhyrchu dogfennau, mae'n bwysig adolygu'r deddfau a'r rheolau sy'n ymwneud â dewis dyddiadau a lleoliadau ar gyfer cynhyrchu'r dogfennau hynny. Er enghraifft, os ydych chi am archwilio'r rhai gwreiddiol, dewiswch leoliad rhesymol a fydd yn caniatáu ichi archwilio, llungopïo neu brofi'r eitemau ym mhresenoldeb y parti sy'n ymateb neu ei gynrychiolydd. Os ydych yn caniatáu i'r cynhyrchiad gael ei wneud trwy weini llungopïau o'r ddogfen, mae'r opsiwn hwn yn cael ei gynnig fel cwrteisi i'r parti sy'n ymateb. Gall y parti sy'n ymateb gynhyrchu'r rhai gwreiddiol ar yr amser a'r dyddiad rhesymol a bennir yn lle postio llungopïau, yn enwedig pe bai llungopïo'r dogfennau yn creu baich.

Ceisiadau am Gynhyrchu

Mae'r canlynol yn enghreifftiau o Geisiadau Cynhyrchu posibl (ceisio gwybodaeth am incwm at ddibenion cymorth) y gellir eu gweld mewn ysgariad:

  • Copïau o'ch ffurflenni treth incwm ffederal a gwladwriaethol ac unrhyw ohebiaeth ynghylch eich ffurflenni treth gan y Gwasanaeth Refeniw Mewnol neu adran dreth y wladwriaeth am y tair blynedd dreth ddiweddaraf, gan gynnwys yr holl atodlenni ategol, ynghyd â Ffurflenni W-2 a W-4 ar gyfer cyfateb mlynedd.
  • Copïau o ffurflenni treth incwm ffederal unrhyw gorfforaeth neu bartneriaeth y mae gennych fuddiant ariannol ynddynt sy'n fwy na 10% ar gyfer y tair blynedd dreth ddiweddaraf.
  • Copïau o unrhyw ffurflenni treth rhodd a gwerthiant a ffeiliwyd gennych chi neu unrhyw gorfforaeth neu bartneriaeth y mae gennych fuddiant ariannol sy'n fwy na 10% ynddynt am y tair blynedd dreth ddiweddaraf.
  • Copïau o unrhyw batentau a hawlfreintiau sydd gennych chi neu a ddelir gan unrhyw gorfforaeth neu bartneriaeth y mae gennych fuddiant ariannol ynddynt sy'n fwy na 10%.
  • Copïau o fantolenni a datganiadau elw a cholled unrhyw gorfforaeth y mae gennych fwy na budd ariannol o 10% ynddo am y tair blynedd ariannol ddiweddaraf.
  • Copïau o'r holl wiriadau a datganiadau wedi'u canslo sy'n ymwneud â gwirio cyfrifon a gedwir yn eich enw chi, yn unigol neu ar y cyd, am y tair blynedd galendr ddiweddaraf a'r flwyddyn galendr bresennol hyd yn hyn.
  • Cofnodion teithio, gan gynnwys rhaglenni teithio, tocynnau, biliau a derbynebau am y tair blynedd diwethaf.

Ranna ’: