Buddion Perthynas a Phwysigrwydd Cariad mewn Priodas

Buddion Perthynas a Phwysigrwydd Cariad mewn Priodas

Yn yr Erthygl hon
mathau o berthnasoedd

O'r holl rinweddau sy'n cyfrannu at briodas iach, hapus, mae cariad yn anad dim ar restr bron pob person. Mae hyn yn siarad cyfrolau am bŵer cariad a'r hyn y gall ei wneud i helpu i gynnal perthynas. Dyma beth sy'n troi partneriaeth dda yn un wych, dyna beth sy'n troi cariadon yn ffrindiau gorau.Mae pwysigrwydd cariad mewn priodas bron yn ddiddiwedd. Wedi'r cyfan, nid yw priodas bob amser yn drefniant hawdd a heb gariad, ni fyddech byth yn gallu cael yr ysfa, y sylw, yr anhunanoldeb a'r amynedd y mae'n ei gymryd i wneud eich perthynas yn llwyddiant parhaol.

1. Mae cariad yn dod â hapusrwydd

Mae cariad yn hyrwyddo hapusrwydd. Dywedwch beth a wnewch ynglŷn â bod yn rhydd ac yn annibynnol, nid oes dim byd tebyg i gysur a diogelwch gwybod eich bod yn derbyn gofal.Pan ydych chi mewn cariad bydd eich corff yn rhyddhau dopamin, cemegyn sy'n cael ei ryddhau yng “Nghanolfan Gwobrwyo” yr ymennydd. Nid yw'n syndod felly bod dopamin yn gwneud ichi deimlo eich bod yn cael eich gwerthfawrogi, yn hapus, yn cael eich gwobrwyo, ac yn meithrin emosiynau cadarnhaol.

Mae cariad hefyd yn hyrwyddo'r pigyn yn y cortisol hormon. Er bod hyn fel arfer yn gysylltiedig â bod yn “Hormon Straen”, yn achos cwympo mewn cariad, nid yw cortisol yn gwneud ichi deimlo'n bryderus ond mae'n gyfrifol am y gloÿnnod byw hynny yn eich stumog, cyffro, a'r angerdd llethol a gewch pan fyddwch chi ynddo throes cariad newydd.

Mae rhai astudiaethau hyd yn oed yn awgrymu, wrth ichi dyfu allan o gariad cŵn bach ac i gariad aeddfed, y gall eich lefelau dopamin aros yn uchel .2. Mae rhyw yn cryfhau'ch system imiwnedd

Gall gweithgaredd rhywiol rheolaidd gyda'ch partner cariadus o fudd i'ch system imiwnedd . Mae gan gyplau priod gyfraddau iselder is, cam-drin sylweddau , a phwysedd gwaed is na'u cymheiriaid dibriod. Mae clefyd y galon hefyd mwy cyffredin i'r rhai sy'n byw ar eu pennau eu hunain nag i'r rhai sy'n briod.

3. Mwy o ddiogelwch ariannol

Mae dau yn well nag un, yn enwedig yn achos eich cyfrif banc! Mae partneriaid priod yn fwy tebygol o brofi diogelwch ariannol a chasglu mwy o gyfoeth dros amser na'r rhai sy'n sengl neu wedi ysgaru.

Mae cael dau incwm yn rhoi sefydlogrwydd ariannol i gyplau, a all ostwng straen, lleihau dyled, a chaniatáu hyblygrwydd yn y briodas rhag ofn y gall un partner weithio'n rhan-amser yn unig neu'n dymuno aros adref i ofalu am blant neu gyfrifoldebau eraill.4. Mae cariad yn magu parch

Parch yw conglfaen unrhyw berthynas iach. Heb barch, ni all cariad ac ymddiriedaeth dyfu. Pan fyddwch chi'n teimlo eich bod chi'n cael eich parchu, rydych chi'n gwybod bod eich geiriau, eich meddyliau a'ch teimladau yn cael eu gwerthfawrogi. Gallwch ymddiried yn rhydd pan ddangosir parch.

Mae pwysigrwydd parch a chariad mewn priodas hefyd yn ymwneud â chefnogaeth emosiynol. Pan fydd gennych bartner, sy'n gwerthfawrogi'ch barn ac yn eich trin yn dda, rydych chi'n fwy abl i fod yn agored i niwed a ymddiried ynddynt. Mae cefnogaeth emosiynol yn cael effaith gadarnhaol ar iechyd meddwl a pherthynas gyffredinol a hunan-hapusrwydd.Mae cariad yn magu parch

5. Rydych chi'n cysgu'n well gyda'r un rydych chi'n ei garu

Agwedd arall ar bwysigrwydd cariad mewn priodas? Mae hogs-blanced a helgwn snore o'r neilltu, byddwch chi'n cysgu'n well pan fyddwch chi'n llwybro gyda chariad eich bywyd. Mae astudiaethau'n dangos bod gan gyplau a oedd yn cysgu wrth ymyl ei gilydd lefelau is o cortisol , wedi cysgu yn fwy cadarn, a syrthiodd i gysgu'n gyflymach na'r rhai sy'n cysgu ar eu pennau eu hunain.


swyddi rhyw gorau

6. Mae rhyw yn lleihau straen

Gall pwysigrwydd cariad mewn priodas hefyd fod o fudd i'ch iechyd meddwl. Mae astudiaethau'n awgrymu y gall unigrwydd gael effaith niweidiol ar eich iechyd a gall hyd yn oed actifadu canolfannau poen yn eich ymennydd. Mae hyn yn achosi i lefelau pryder gynyddu.

Mae cariad a rhyw yn anhygoel o ran cadw straen a phryder. Gwneir hyn yn rhannol trwy ryddhau'r hormon bondio ocsitocin. Y ‘cyffur cariad’ hwn sy’n gyfrifol am yr atodiad a deimlir ar ôl cyffwrdd â rhywun rydych yn ei garu, p’un a yw’n rhywbeth mor agos atoch â chael rhyw neu mor felys â dal dwylo.

Mae ocsitocin hefyd yn gostwng lefelau straen ac yn cydbwyso'ch niwrocemegion, gan achosi pryder a straen i doddi i ffwrdd.

7. Mae cariad yn gwneud ichi fyw'n hirach

Mae cyplau yn tyfu'n hen yn fwy gosgeiddig na senglau, neu felly dywed un Astudiaeth Prifysgol Missouri . Canfu'r ymchwil, a wnaed gan yr Adran Datblygiad Dynol ac Astudiaethau Teulu, fod y rhai mewn priodasau hapus, waeth beth fo'u hoedran, yn ystyried bod eu hiechyd yn uwch na'u cymheiriaid dibriod.


bwlio mewn priodas

Budd arall o fod yn briod hapus? Nid yn unig ydych chi'n ystadegol fwy tebygol o fyw yn hirach na senglau anhapus, ond o fod yn sengl, fel y datgelir yn yr astudiaeth hon , oedd y rhagfynegydd mwyaf o farwolaethau cynamserol.

Credir bod bywyd hir cwpl priod yn cael ei ddylanwadu gan y gefnogaeth emosiynol, cymdeithasol ac ariannol a geir o fod yn rhan o ‘gwpl’. Er enghraifft, mae priod priod hefyd yn fwy tebygol o gael mynediad at ofal meddygol.

Un Harvard astudio Datgelodd fod dynion priod yn byw yn hirach na dynion sydd wedi ysgaru neu nad ydyn nhw erioed wedi bod yn briod. Credir bod hyn oherwydd bod dynion priod yn tynhau eu ffordd o fyw (fel yfed, ymladd, a chymryd risgiau diangen) unwaith eu bod mewn perthynas ymroddedig.

8. Mae rhyw yn eich cysylltu chi

Mae cysylltiad rhywiol iach yn rhan o gariad mewn priodas nid yn unig am ei fod yn teimlo'n wych bod yn agos at eich partner fel hyn, ond oherwydd ei fod yn eich bondio'n gemegol â'ch gilydd.

Weithiau cyfeirir ato fel y ‘cyffur cariad’, mae Oxytocin yn hormon sy’n gyfrifol am fondio sy’n cael ei ryddhau pan rydych yn cyffwrdd â’ch partner sy’n gwella cariad, hunan-barch, teimladau o ymddiriedaeth ac optimistiaeth yn naturiol.

Mae pwysigrwydd cariad mewn priodas yn ddiddiwedd. Mae'n dod â buddion iechyd, bond agosach, bywyd rhywiol gwell, ac yn lleihau'r straen dyddiol hwnnw a phryderon bywyd. Heb gariad, ni allech chi a'ch partner allu mwynhau perthynas hapus, iach.