Cysylltiadau Gwych: Sut i Gyfathrebu'n Barch â'ch Priod

Sut i Gyfathrebu

Yn yr Erthygl honGofynnwch i gyplau hapus beth maen nhw'n meddwl sy'n allweddol i gadw eu perthynas bydd llachar a llawen a “sgiliau cyfathrebu da” yn uchel ar eu rhestr, ynghyd â pharch at ei gilydd, edmygedd, ac wrth gwrs, rhyw anhygoel.

Cyfathrebu effeithiol neu nid yw cyfathrebu'n barchus â'ch priod bob amser yn gynhenid, fodd bynnag. Nid ydym yn cael ein geni yn gwybod sut i rannu ein meddyliau a'n teimladau mewn ffordd esmwyth a pharchus gyda'n priod.

Y rhai ohonom a oedd yn ddigon ffodus i weld ein rhieni yn ymroi cyfathrebu parchus mewn perthnasoedd, cael y blaen ar sut mae hyn yn gweithio.Ond i lawer na chawsant eu magu mewn cartrefi lle nad oedd rhieni'n cyfathrebu'n barchus ac yn effeithiol, mae'n hanfodol dysgu rhywfaint o gynhyrchiol, ffyrdd sy'n canolbwyntio ar ddatrysiadau i gyfathrebu â'n priod , yn enwedig wrth lywio pynciau sy'n sensitif ond yn hanfodol i adeiladu a chynnal perthnasoedd.

Hefyd, gwyliwch y briodas ddi-ddadl:Mae cyfathrebu da wedi'i adeiladu ar sylfaen o barch

Meddyliwch am y bobl rydych chi'n eu hadnabod sy'n gyfathrebwyr gwael neu nad ydyn nhw'n gwybod sut i gyfathrebu mewn priodas.

Maen nhw'n gweiddi, maen nhw'n dadlau eu pwynt yn ddiddiwedd, maen nhw'n dominyddu'r ddeialog a byth yn gadael i'r person arall gael gair yn yr un modd. Yn fyr, nid yw cyfathrebwyr gwael yn ymarfer cyfathrebu parchus.


arwyddion o ysfa rywiol uchel mewn menywod

Maent yn darlledu eu neges gyda'r fath rym fel nad yw'r gwrandäwr ond yn clywed, “Nid wyf yn eich parchu digon i siarad â chi mewn ffordd ddigynnwrf a chroesawgar.”

Mae hyn yn wrthgynhyrchiol i adeiladu cyfathrebu ystyrlon gyda phriod. Beth yw rhai ffyrdd y gallwch chi sefydlu'ch cyfathrebiad sy'n dangos i chi gwerthfawrogi a pharchu'ch priod ?

Daliwch eich sgwrs mewn amgylchedd tawel

Gan neidio i mewn i fater poeth, mae'r munud y mae'ch priod yn cerdded trwy'r drws ffrynt ar ôl diwrnod gwaith hir yn ffordd ddi-ffael o'u dieithrio a'u rhoi ar yr amddiffynnol.

Un o'r rhai hanfodol ffyrdd igwella cyfathrebu mewn priodas a pharchu'ch priod yw cynllunio'ch sgyrsiau perthynas hanfodol ar gyfer cyfnod pan allwch chi roi sylw a chanolbwyntio ar eich gilydd.

Efallai y bydd ar ôl i'r plant gysgu, neu ar brynhawn Sadwrn pan fydd eich holl dasgau wedi'u gorffen. Sicrhewch fod y gwrthdyniadau yn isel, a gall y ddau ohonoch fuddsoddi yn y ddeialog.

Defnyddiwch sgiliau gwrando gweithredol

Awgrym arall i gyfathrebu'n well â'ch priod yw i'r ddau ohonoch fod yn bresennol yn y sgwrs. Nid ydych chi am fod yn hanner gwrando wrth fyfyrio'n feddyliol ar eich rhestr o bethau i'w gwneud, neu gynllunio'r hyn rydych chi am fod yn ei ddweud tra bod eich priod yn siarad.

Gwrando gweithredol yw un o'r ffyrdd gorau o gyfathrebu â'ch priod. Mae'n dangos i'ch priod eich bod chi'n ymwneud yn llwyr â'r foment ac yn clywed yr hyn maen nhw'n ei rannu gyda chi.

Os yw'ch partner yn dweud wrthych ei fod yn teimlo'n ddigymorth oherwydd eich bod chi'n gweithio llawer, efallai y byddwch chi'n dweud rhywbeth fel, “Mae'n swnio fel eich bod chi'n rhwystredig bod yn rhaid i chi ysgwyddo holl gyfrifoldebau'r cartref eich hun.”

Pan fydd eich priod yn cytuno mai dyna maen nhw'n ei ddweud, ffordd wych, ragweithiol o ddilyn eich gwrando gweithredol yw gofyn cwestiwn penagored: “Beth alla i ei wneud i'n helpu ni i ddod o hyd i ateb i hyn?'

Defnyddiwch sgiliau gwrando gweithredol

Cadwch bethau'n bositif a symud ymlaen

Yn meddwl tybed sut i gyfathrebu'n effeithiol â'ch priod?

Sicrhewch nad oes galw enwau, sarhau, na chodi rhestr o'r holl gamweddau y mae eich priod wedi'u gwneud trwy gydol eich perthynas. Dyna sut mae cyplau afiach yn ymladd, ac nid yw byth yn arwain at ddatrysiad cywir.

Os bydd eich sgwrs yn cynhesu, efallai yr hoffech awgrymu - mewn llais ysgafn- cymryd hoe ac ailedrych ar y materion unwaith y bydd pethau wedi tawelu.

Atgoffwch eich priod mai nod cyfathrebu yw dod â chi'n agosach at eich gilydd, nid eich gyrru ar wahân.

Pwer cyffwrdd

Mae cyfathrebu parchus yn golygu bod â chysylltiad meddyliol. Ond a oeddech chi'n gwybod, os byddwch chi'n cyffwrdd â'ch priod tra'ch bod chi'n siarad - ar y fraich, neu trwy gymryd eu llaw - y bydd yn eu helpu i deimlo'n fwy cysylltiedig â chi?

Mae cyffwrdd hefyd yn lleddfol ac yn atgoffa'ch priod, hyd yn oed os ydych chi'n trafod rhywbeth heriol, rydych chi'n dal i fod cariad nhw ac eisiau bod yn agos atynt.

Dangoswch i'ch priod eich bod chi eisiau deall eu safbwynt

Cyplau gyda rhagorol sgiliau cyfathrebu dibynnu ar hyn i gadw'r ddeialog i symud ymlaen. Yn hytrach na cheisio gorfodi eu safbwynt ar y person arall, maen nhw'n ceisio deall y “pam” y tu ôl i sut mae eu priod yn gweld y mater.

Yn lle mynnu mai eich barn chi yw'r un iawn, cymerwch eiliad i adael i'ch priod roi mewn geiriau pam eu bod yn gweld pethau fel y maent yn ei wneud.

Cofiwch wneud defnyddiwch eich sgiliau gwrando gweithredol i gydnabod eich bod wedi eu clywed cyn i chi rannu eich meddyliau ar sut rydych chi'n gweld pethau.

Byddwch yn agored i newid eich barn

Mae hyn yn gysylltiedig â'r pwynt uchod ac mae'n dangos i'ch priod eich bod yn empathetig ac yn deall. Efallai unwaith y bydd eich priod wedi dweud wrthych eu safbwynt ar y pwnc rydych chi'n ei drafod, rydych chi'n sylweddoli eu bod nhw'n iawn.

Nid oes gan gyfathrebwyr iach gywilydd o newid eu meddyliau.

Gan ddweud wrth eich priod, “Rydych chi'n gwybod beth? Rwy'n cael yr hyn rydych chi'n ei ddweud. Ac rwyt ti'n iawn. ” yn caniatáu iddynt glywed eich bod nid yn unig yn cydnabod eu persbectif ond eu bod wedi ei gyfathrebu cystal fel eich bod bellach yn ei rannu mewn gwirionedd!

Parchwch eich priod trwy ddefnyddio datganiadau “Myfi”

“Rydw i wir yn cael fy mrifo pan fydd yn rhaid i mi eich poeni chi bob tro er mwyn eich cael chi i fynd â'r sbwriel” i swnio'n well i glustiau'ch priod na “Allwch chi byth gofio tynnu'r sbwriel heb i mi eich poeni.'

Dod â chyfathrebu effeithiol i ben

Rydych chi i gyd wedi cael amser i siarad a gwrando. Rydych chi wedi dod i benderfyniad y cytunwyd arno ar y cyd. Sut ydych chi'n dod â'r sgwrs i ben fel bod y teimladau da hyn yn parhau?

  • Anadlwch yn ddwfn. Mae'r ddau ohonoch newydd wneud rhywbeth rhyfeddol ar gyfer eich perthynas. Rhannu diolchgarwch . “Rwy’n hoffi sut y gallwn siarad am y pethau hyn heb wrthdaro. Mae'n gwneud i mi deimlo'n agosach atoch chi ”yn ganmoliaeth hyfryd i'w rhoi i'ch priod.

Dywedwch wrthyn nhw beth rydych chi wedi'i ddysgu o'r drafodaeth hon, unrhyw safbwynt nad oeddech chi wedi'i ystyried o'r blaen. Dilyswch yr hyn y gwnaethon nhw ei rannu gyda chi, a gofynnwch iddyn nhw sut maen nhw'n teimlo.

  • Gwnewch jôc. “Dyn, gallem drafod y Cytundeb Heddwch nesaf!” yn cydnabod pa mor dda rydych chi'ch dau yn cyfathrebu mewn ffordd ysgafn.

Gorffennwch gyda chwt. Bydd hyn yn dod yn naturiol i chi oherwydd eich bod newydd weithio trwy rywbeth mawr yn llwyddiannus, ac wedi dod allan ohono yn agosach nag yr oeddech o'r blaen. Mwynhewch y foment hon!