6 Dewisiadau amgen i Ysgariad i Gyplau sy'n Ceisio Dechrau o'r Newydd

Pâr Ysgariad Angry Trist Yn Eistedd Yn Ôl Yn Ôl Ar Soffa Gartref

Yn yr Erthygl honOs ydych chi'n ystyried dod â'ch priodas i ben , dylech ystyried dewisiadau amgen i ysgariad yn gyntaf. Cyn i chi ddewis unrhyw opsiwn ysgariad, edrychwch ar amryw o ddewisiadau cyfreithiol eraill. Efallai y bydd ffordd i gyflawni'r hyn sydd ei angen arnoch heb orfod dioddef y braw ysgariad.

Sut i osgoi ysgariad, a beth yw opsiynau heblaw ysgariad?

Cyn i ni fynd i ddewisiadau amgen penodol i ysgariad, mae'n bwysig ystyried pam y dylech chi roi cyfle iddyn nhw dros ysgariad.Anfanteision ysgariad

Mae gan yr ysgariad ei agweddau negyddol o fod yn ymwybodol ohono wrth benderfynu ar yr opsiwn gorau i chi. Rhai o'r anfanteision ysgariad pwysicaf yw:

  • Efallai eich bod yn difaru

Mae'n debyg nad yw'n ymddangos felly ar hyn o bryd oherwydd eich bod yn sâl ac yn flinedig ac yn barod i glocio allan.

Fodd bynnag, i lawr y llinell, gall pethau sy'n eich rhwystro nawr ddod yn bethau rydych chi'n eu colli amdanyn nhw. Mewn gwirionedd, yn ôl a astudio , mae yna nifer o ffactorau y mae cyplau sydd wedi ysgaru yn cymodi, fel mae'r gwaith caled yn y berthynas yn ymddangos yn werth chweil, ac ati.Os byddwch chi'n newid eich meddwl yn nes ymlaen, efallai na fyddwch chi'n gallu dod yn ôl at eich gilydd waeth faint rydych chi ei eisiau. Felly, cyn ysgaru a difetha'ch siawns o gwella'ch priodas , ystyried dewisiadau eraill yn lle ysgariad.

  • Mae'n ddrud

Rhannu'r asedau, talu'r cyfreithwyr, cael eich lle eich hun, caffael yswiriant ar wahân, ac ati.

Mae'r rhestr yn mynd ymlaen, ac mae'r costau'n cynyddu. Mae'r treuliau'n dibynnu ar lawer ffactorau . Waeth faint o fordwyo ymwybodol o ysgariad, rydych chi (yn ymdrechu i'w gyflawni), y gwir yw y byddwch chi'n colli arian yn y pen draw.

Gallai hwn fod yn bris rydych chi'n barod i'w dalu am eich rhyddid, ond efallai na fydd mor angenrheidiol ag y tybiwch. Cymerwch gip ar y dewisiadau amgen i ysgariad, ac efallai y dewch chi o hyd i un llai costus sy'n rhoi rhyddid i chi hefyd.

  • Mae safonau byw yn gostwng

Nid yn unig y bydd yr ysgariad yn bris uchel, ond mae sefyllfaoedd a safonau byw yn gostwng ar ôl ysgariad. Yn lle un, mae dwy aelwyd â threuliau byw a dim ond un incwm i bob cartref lle'r oedd dwy.

  • Mae ysgariad yn effeithio ar berthnasoedd plant a rhieni a phlant

Efallai eich bod eisoes yn gwybod bod plant y mae eu rhieni wedi ysgaru yn fwy tebygol o ddioddef o bryder, problemau cymdeithasol, perfformiad ysgol isel, iselder ysbryd a cham-drin sylweddau. Ar ben hynny, astudiaethau dangos bod ysgariad yn effeithio ar y berthynas rhwng rhiant a phlentyn, yn fwy felly gyda'r tad.

Nid yw hyn yn wir am briodasau sy'n cynnwys unrhyw fath o gam-drin geiriol, emosiynol neu gorfforol. Yn yr achos hwn, ysgariad yw'r dewis arall gyda gwell prognosis ar gyfer iechyd meddwl y plentyn.

  • Mae ysgariad yn newid perthnasoedd pwysig eraill

Mae ysgariad yn rhoi llawer o berthnasoedd personol ar brawf, ac ni fydd pob un yn goroesi. Bydd gan ffrindiau a theulu farn i'w rhannu, eich synnu â'u sylwadau neu eu barnau. Bydd llawer yn teimlo bod yn rhaid iddyn nhw ochri.

Felly, mae ysgariad yn aml yn arwain at ddirywiad perthnasoedd a oedd yn ymddangos yn gryf ac na ellir ei dorri. Hefyd, mae pobl sy'n ysgaru yn aml yn newid ac yn ailddyfeisio'u hunain, gan geisio cylch cymdeithasol a system gymorth wahanol.

Beth bynnag, ystyriwch ddewisiadau amgen na fyddai efallai'n cynnwys y fath effaith negyddol ysgariad ar eich perthnasoedd .

Dewisiadau amgen i ysgariad

Gwraig wedi

Mae gan ysgariad doll emosiynol ac ariannol. Fodd bynnag, nid dyma'r unig ddewis i gyplau sy'n ceisio cychwyn o'r newydd. Mae dewisiadau amgen eraill i ysgariad yn cynnwys:

1. Cwnsela

Rhan hanfodol o ddewis ysgariad iach yw cydnabod a derbyn yr angen am gymorth allanol. Gallai ateb i ysgariad fod yn arbed eich priodas trwy waith caled ac ymroddedig ar y berthynas.

Os na cheisiwyd gwneud hyn, gall fod yn werth rhoi cynnig arni. O leiaf byddwch chi'n gwybod ichi roi'ch gorau iddo cyn penderfynu dod â phethau i ben, ac ni fydd difaru.

Hefyd, gall cwnsela priodas fod yn rhagflaenydd i bob dewis arall yn lle ysgariad. Gall osod y llwyfan a chreu maes cydweithredol, os nad achub y briodas.

Mae cwnsela priodas yn rhan o'r ateb i sut i wahanu oddi wrth briod yn gyfeillgar ac ar delerau da. Gall deall persbectif eich gilydd helpu gyda bod yn sifil i'ch gilydd ni waeth beth rydych chi'n penderfynu yn y pen draw.

2. Gwahanu

Os nad ydych am ddod â'ch priodas i ben, byddwch yn dewis yr opsiwn o wahanu barnwrol.

Ni fydd y gwahaniad yn terfynu eich priodas yn gyfreithiol ond dim ond yn eich rhyddhau o'r rhwymedigaeth o gyd-fyw. Yn gyffredinol, nid yw'r math hwn o wahaniad corfforol yn effeithio ar gyllid y teulu. Felly, mae cyfrifon eiddo ac ariannol yn parhau i fod yn eiddo i'r ddau briod.

Ar ben hynny, gall gwahanu mewn priodasau fod yn ffordd i brofi'r dyfroedd.

Os ydych chi'n pendroni pam gwahanu cyfreithiol yn lle ysgariad, mae yna resymau i'w ystyried. Gall eich helpu i benderfynu a ydych am aros ar wahân heb gael ysgariad, mynd â hi gam ymhellach a ffeilio'r cynnig i ddod â'r briodas i ben neu geisio cymodi.


gadael i fynd o gariad

I lawer o gyplau, gwahanu treial yn eu helpu i weld a allant fyw ar wahân neu a hoffent ail-fuddsoddi yn y briodas. Nid oes rhaid i wahanu ac ysgaru fynd law yn llaw. Gall gwahanu fod yn ateb i sut i atal yr ysgariad rhag digwydd.

3. Cyfryngu

Menyw Americanaidd Affricanaidd Ifanc yn Myfyrio Mewn Natur

Os ydych chi'n barod i'w alw'n rhoi'r gorau iddi, ond yn ceisio cadw'r ffioedd cyfreithiol mor isel â phosibl, gallwch ddewis cyfryngu fel dewis arall yn lle ysgariad. Wrth gyfryngu, mae plaid niwtral yn cynorthwyo'r priod i gytuno i wahanol agweddau ar wahanu, gan gynnwys yr is-adran eiddo, cymorth ariannol, a'r ddalfa.

Gall cyfryngu eich amddiffyn rhag blynyddoedd o ddrama ystafell llys a threuliau awyr-uchel.

Fodd bynnag, mae ar gyfer cyplau sy'n barod i wneud eu diwydrwydd dyladwy, mor dryloyw a pharchus â phosibl. Yn nodweddiadol, unwaith y deuir i gytundeb, deuir â chyfreithiwr i mewn i edrych arno cyn ei lofnodi a'i wneud yn gyfreithiol rwymol.

4. Ysgariad Cydweithredol

Mae ysgariad cydweithredol, yn debyg i gyfryngu, yn opsiwn llai o amser ac arian. Mae'n golygu bod cyplau yn gweithio allan cytundeb heb fynd i'r llys (ac eithrio yn y diwedd, i wneud eu cytundeb yn gyfreithlon ac yn swyddogol).

O'i gymharu ag ysgariad traddodiadol, mae'r ddau briod yn llogi atwrneiod sydd â phrofiad o'r broses ysgariad cydweithredol. Mae angen i bob person dan sylw lofnodi cytundeb sy'n ei gwneud yn ofynnol i gyfreithwyr sy'n ymwneud â'r achos dynnu'n ôl os na wneir setliad a / neu os yw ymgyfreitha dan fygythiad.

Yn yr achos hwn, mae angen i'r ddau briod ddod o hyd i atwrneiod newydd, ac mae'r broses yn dechrau eto. Gall yr ateb hwn i ysgariad, o'i berfformio'n llwyddiannus, arbed amser, arian a tholl emosiynol gwerthfawr.

5. Dadgyplu cydwybodol

Os ydych chi'n barod i ystyried dewisiadau amgen ffordd o fyw yn lle ysgariad, dylech ymgyfarwyddo â'r fframwaith o ddadgyplu ymwybodol. Er nad yw'n gyfreithiol rwymol, mae'r broses hon yn helpu i gadw'r heddwch a diddymu'r undeb heb fawr o greithio.

Mae dadgyplu cydwybodol yn ymdebygu i therapi a'i nod yw lleihau cwymp emosiynol i'r partneriaid a'u plant, gan sicrhau bod y teulu'n gweithio trwy beth anodd fel ysgariad heb ddinistrio eu bondiau yn y broses.

Gall dadgyplu cydwybodol sefyll ar ei ben ei hun fel un o'r dewisiadau amgen i ysgariad, neu fod yn rhan o atebion ysgariad eraill. Mae'n cynnig fframwaith i briodau sy'n cefnogi ac yn parchu ei gilydd wrth fynd trwy wahanu corfforol, gwahanu cyfreithiol, neu ysgariad.

6. Ailddyfeisio'ch priodas

Sail mwyafrif y priodasau yw cariad ac awydd. Dros amser gall y rheini leihau a gwywo. Fodd bynnag, gall priodas fod â dibenion eraill a gwasanaethu'r rheini'n eithaf hir ar ôl i gariad fynd.

Pan nad ydych yn barod i ysgaru a cheisio osgoi canlyniadau negyddol ohono, gall dod o hyd i bwrpas ac ystyr gwahanol yn eich priodas fod yn un o'r opsiynau ysgariad.

Y fath yw Priodasau Byw ar wahân (aka Gwahanu), Priodas Rhiant, neu Briodasau Agored. Ers i ni siarad am fyw ar wahân neu wahanu fel un o'r dewisiadau amgen i ysgariad, gadewch inni ganolbwyntio ar y ddau sy'n weddill.

  • Yn priodas rhieni , mae priod yn mynd o fod yn bartneriaid i fod yn gyd-rieni. Maent yn gweithio ar emosiynau a disgwyliadau anghyffyrddadwy sy'n deillio o rolau eraill, gan gadw'n fyw dim ond yr un sy'n eu clymu gyda'i gilydd yn bwrpasol - rhieni.

Mae hyn yn gofyn am lawer o waith emosiynol a thrafod ffiniau, ond mae rhai cyplau yn ei chael yn un o'r dewisiadau amgen gorau. Mae peidio â gorfod ymladd dros bwy sy'n cael y tŷ neu'r plant yn gwneud y broses hon yn fwy hylaw nag ysgariad.

  • Priodas agored gan y gall un o'r dewisiadau amgen i ysgariad fod ar gymaint o ffurfiau ag sydd gan gyplau.

Nid oes unrhyw ffurf benodol y gall hyn fod, yn hytrach unrhyw ffurf sy'n gwneud synnwyr i'r cwpl. Nid ar gyfer ffydd calon neu genfigen. Gall fod dros dro neu'n barhaol ac mae ganddo unrhyw reolau a rheoliadau sy'n gwneud synnwyr i'r cwpl.

Yn y fideo isod, mae Kathy Slaughter yn trafod arfer priodasau agored. Mae hi'n cynnig bod pellter weithiau'n dda ac yn iach. Gwrandewch am ei phrofiad isod:

Pan ddechreuwch feddwl am ddod â'ch priodas i ben, ystyriwch yr anfanteision a'r atebion ysgariad amgen posibl. Er y gallai cael rhyddid oddi wrth eich priod ymddangos ar y foment honno fel y peth pwysicaf, gall agweddau negyddol ysgariad wneud ichi ailystyried.

Pan feddyliwch am y gost, yr effaith y mae'n ei chael ar blant, eich perthynas â nhw, a'ch perthnasoedd â phobl arwyddocaol eraill yn eich bywyd, mae dewisiadau amgen i ysgariad yn dod yn fwy deniadol.

Cyn i chi wneud y toriad terfynol, meddyliwch a allai cwnsela fod yn ddefnyddiol. Er efallai na fyddwch yn cymodi, bydd cwnsela yn gwneud camau sy'n dod nesaf yn fwy bearable i'r ddau ohonoch.

Mae dewisiadau amgen eraill, megis cyfryngu, gwahanu cyfreithiol, ac ysgariad cydweithredol, wedi bod yn ddewis i lawer ers iddynt gwtogi ar yr amser, yr arian a'r egni a ddefnyddir o'i gymharu ag ysgariad. Os ydych chi'n agored i newidiadau i'ch ffordd o fyw, gallwch ddewis ailddyfeisio'r briodas ei hun a dod o hyd i ffurflen sy'n gweithio i chi.

Nid yw dod â pherthynas hirdymor i ben byth yn hawdd, ond gallwch ddewis dewis arall haws yn lle ysgariad i amddiffyn eich hun a'ch teulu rhag unrhyw boen y gallwch.