7 Awgrymiadau ar Sut i Gadw'ch Gwr Yn Bodlon yn Rhywiol

Sut i Gadw

Yn yr Erthygl hon

P'un a ydych chi'n wraig sydd newydd briodi neu'n gyn-filwr amser hir, mae'n sicr y gall bywyd priod roi rhywfaint o bwysau arnoch chi i gadw pethau'n ffres ac i gadw'ch gŵr yn rhywiol fodlon. Wedi'r cyfan, dyna'r gyfrinach i briodas iach a hapus iawn? (o leiaf mae'n un ohonyn nhw!).Os ydych chi'n chwilio am ffyrdd newydd ac anhygoel i wneud i'ch gŵr deimlo'n dda ac yn rhywiol fodlon, ni waeth ym mha gam o'r briodas rydych chi, rydyn ni wedi rhoi sylw i chi oherwydd rydyn ni'n rhannu gyda chi ffyrdd (confensiynol ac anghonfensiynol) atebwch eich cwestiwn “Sut i gadw fy Ngwr yn Bodlon yn Rhywiol”.

1.Cyflawnwch ef

Mae rhyw yn weithred gorfforol yn bennaf, ond gallwch chi fodloni'ch gŵr o hyd trwy ddefnyddio'ch geiriau. Gwnewch rywbeth efallai na fyddech chi wedi'i wneud ymhen ychydig a hellip; ei ganmol, yn enwedig ar ei gorff, ei alluoedd neu ei allu rhywiol.

Bydd eich geiriau o gadarnhad ac anogaeth yn tynnu rhai tannau y tu mewn iddo yn sicr.

2.Touch ef

Mae cyffwrdd yn hynod bwerus. Lle mae geiriau'n methu, defnyddiwch eich synnwyr cyffwrdd, a byddwch yn siŵr o gadw'ch gŵr yn fodlon yn rhywiol os byddwch chi'n dod ato o bob ongl - yn llythrennol!

I rai gwrywod, cyffwrdd yw'r unig ffordd i fynd.

Ewch â phethau gam ymhellach trwy ddysgu am barthau erogenaidd eich gŵr a boddhau ffyrdd i gyffwrdd â nhw, a byddwch chi'n taro'r man melys mewn mwy nag un ffordd. Mae yna lawer o rannau o'i gorff y gallwch chi gyffwrdd â nhw a fyddai, yn sicr, yn ei anfon mewn corwynt o deimladau, ac mae gwneud iddo deimlo ei fod yn ddymunol yn ffordd sicr o gadw unrhyw ŵr yn rhywiol fodlon.

3.Smile

Ni ddylai gwneud cariad i'ch gŵr byth, byth, BYTH ddod yn feichus. Unwaith y byddwch chi'n ei drin felly, bydd yn aros felly am amser hir iawn.

Rhodd yw rhyw; mae i fod i gael ei rannu rhyngoch chi a'ch gŵr. Mae'n caniatáu ichi weld sut beth yw'r nefoedd (o leiaf dyna mae rhai pobl yn ei ddweud). Fe wnaethoch chi briodi'ch gŵr am reswm, ac felly, nid oes unrhyw reswm i chi beidio â gwenu pan fyddwch chi gydag ef a phan fyddwch chi'n gwneud cariad.

Pan fyddwch chi'n gwenu, mae'n arwydd i'ch gŵr eich bod chi'n mwynhau amser gwerthfawr gydag ef ac nad oes unrhyw le arall yn y byd y byddai'n well gennych chi fod na'i grud yn ei freichiau.

Pan fydd yn teimlo eich bod chi'n ei fwynhau, mae'n siŵr y byddwch chi'n cadw'ch gŵr yn rhywiol fodlon, ac mae'n debyg nad yw hyd yn oed yn sylweddoli pam!

4. Byddwch yn ddigymell

Gall ychydig o ddigymelldeb yn yr ystafell wely helpu i gadw pethau'n ddiddorol gyda'ch gŵr. Mae'n rhaid i hyd yn oed y priodasau gorau ddelio ag ambell i gyfnod hen, ond os byddwch chi'n neidio arno, byddwch chi wedi ei ddatrys mewn dim o dro.

Os gwnewch ychydig o chwilio gyda'ch gilydd ar-lein, gallwch ddod o hyd i amrywiaeth o swyddi neu strategaethau rhyw na fyddech efallai wedi rhoi cynnig arnynt eto .

5. Cael quickie

Cael quickie

A allem awgrymu quickie cyn i'r ddau ohonoch adael am waith?

Os mai chi yw'r cwpl sydd â'r ddau yn cychwyn yn gynnar yn y bore ac y mae eu hunig amser i'w dreulio gyda'i gilydd ar ôl gwaith, yna gallai quickie wneud y tric. Bydd quickie yn y bore yn gosod y ddau ohonoch i ffwrdd tuag at ddiwrnod da ac yn cadw pethau'n fywiog yn yr ystafell wely.

Mae'n ffaith brofedig bod cyplau sy'n cael rhyw yn y bore yn fwy cynhyrchiol yn y gwaith ac yn llai o straen!

Rydych chi nid yn unig yn helpu'ch gŵr i deimlo'n fodlon yn rhywiol, ond rydych chi hefyd yn helpu'r ddau ohonoch i deimlo'n dda am weddill y dydd.

Ac efallai y bydd yr hyn a ddigwyddodd fel quickie yn y bore yn dod yn amser rhywiol agos atoch gyda'ch gŵr yn ystod y nos.

Rydyn ni'n dweud ei bod hi'n fuddugoliaeth i'r ddau ohonoch chi!

6. Gadewch iddo arwain y ffordd

Mae yna ymdeimlad cynhenid ​​o fod angen bod yn arwr neu’n ‘arweinydd’ y tu mewn i bob dyn. Felly beth am gyffwrdd â'r agwedd hon heno? Dewch yn brif wraig iddo ond gadewch iddo arwain y ffordd. Gall fod yn foddhaol yn rhywiol i ŵr ddod â’i fenyw i orgasm mewn ffordd nad yw ond yn gwybod sut.

Gellir gosod y domen hon y tu allan i'r ystafell wely hefyd. Pan fyddwch chi'n gadael i'ch gŵr arwain y ffordd, mae'n hyrwyddo ymdeimlad da o les y tu mewn iddo ac yn dangos faint rydych chi'n ymddiried ynddo. Yn ei dro, mae'n dangos faint rydych chi'n ei barchu fel dyn y tŷ.

Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwrthdroi rolau yn achlysurol hefyd i gadw pethau'n gytbwys!

7. Gwnewch amser ar gyfer ‘Cariadus’

Mae angen i chi wneud amser ar gyfer ‘caru’. P'un a ydych chi'n brysur neu'n flinedig, dylech drin eich amser ar gyfer agosatrwydd yn sanctaidd.

Cofiwch pan briodoch chi gyntaf? Mae'n debyg na fyddech chi'n mynd wythnos heb gael rhyw yn ddyddiol.

Os ydych chi'ch dau yn brysur, gwnewch amser i wneud cariad, hyd yn oed os mai dim ond quickie ydyw fel y cynghorwyd uchod (peidiwch ag anghofio bod rhyw yn gwneud i chi'ch hun ymlacio a chysgu felly os nad oes amser yn y bore gwnewch ychydig o le iddo. y noson).

Rhowch ef ar eich calendrau a phan wnewch chi, gwnewch yn siŵr nad oes unrhyw wrthdyniadau a fydd yn cymryd yr amser hwn oddi wrth y ddau ohonoch. Gwnewch flaenoriaeth i anghenion rhywiol eich gŵr, a bydd yn sicrhau eich bod ar frig ei agenda yn sicr!

Ranna ’: