10 Ffordd i Ddod o Hyd i Deledu Anhwylledd Emosiynol

10 Ffordd i Ddod o Hyd i Deledu Anhwylledd Emosiynol

Yn yr Erthygl honY syniad cyffredinol o anffyddlondeb yw cymryd rhan mewn gweithgaredd rhywiol y tu hwnt i berthynas ymroddedig. Wel, gallai fod tecstio anffyddlondeb emosiynol hefyd, tra'ch bod chi'n ymwneud â rhywun dros y testun heb hyd yn oed sylweddoli eich bod chi'n twyllo ar eich partner.Ar y dechrau, mae'r cyfan yn dechrau trwy adnabod ei gilydd a chyfeillgarwch. Fodd bynnag, dros y cyfnod rydych chi'n sylweddoli eich bod chi'n meddwl mwy am yr unigolyn hwnnw na'ch partner. Gan nad ydych yn siŵr beth i'w roi i'r berthynas hon, byddwch yn y pen draw yn eu galw'n ffrind agos.

Mewn gwirionedd, y mae anffyddlondeb emosiynol . Gadewch inni edrych ar sut allwch chi ei adnabod a'i atal cyn ei bod hi'n rhy hwyr.1. Gorwedd am eich agosrwydd at rywun arall

Rydych chi'n cuddio pethau gan nad ydych chi'n siŵr amdano o gwbl.

Pan fydd yn rhaid i chi ddweud celwydd am ddyfnder y berthynas â'r unigolyn â'ch partner, rydych chi'n cymryd rhan mewn twyllo emosiynol. Daw'r angen gan nad ydych yn siŵr amdano neu na hoffech i'ch partner wybod am ddyfnder y cysylltiad sydd gennych â'r person hwnnw.

Y foment rydych chi'n cuddio pethau oddi wrth eich partner , rydych chi'n cymryd rhan mewn anffyddlondeb.2. Yn hawdd rhannu agos-atoch a rhwystredigaeth am eich partner presennol

Eich rhwystredigaethau a sgyrsiau agos-atoch rhwng eich partner a'ch bod chi'n bersonol. Nid ydych yn hawdd ei rannu ag unrhyw drydydd person, nid hyd yn oed eich ffrindiau. Fodd bynnag, pan fyddwch chi'n ymwneud â thwyllo emosiynol, rydych chi'n agored i'r materion hyn.

Rydych chi'n teimlo'n rhydd ac yn gyfreithlon i rannu'ch holl faterion personol a'ch rhwystredigaeth i'r unigolyn dros destun neu alwad.

3. Mae eu testun yn magu gwên ar eich wyneb

Ar wahân i rannu'r rhwystredigaeth a'r wybodaeth bersonol rhwng eich partner a chi, pryd bynnag y cewch eu testun daw gwên ar eich wyneb. Rydych chi'n dod yn gyffyrddus wrth eu tecstio ac yn teimlo'n hapus pryd bynnag rydych chi'n siarad â nhw.Yn ddelfrydol, dylai hyn ddigwydd pan fyddwch chi gyda'ch partner ac nid gyda rhywun arall. Gallai hyn fod yn arwydd cynnar o anffyddlondeb emosiynol.

4. Manylion gor-rannu y dylech fod yn eu rhannu gyda'ch partner

Mae'n amlwg rhannu manylion eich diwrnod a'ch meddyliau bob munud gyda'ch partner. Fodd bynnag, os byddwch chi'n dechrau rhannu'r manylion hyn â rhywun arall dros y testun yn lle gyda'ch partner, rydych chi'n cymryd rhan mewn tecstio anffyddlondeb emosiynol.Efallai y byddai'n anodd ichi nodi'r gwahaniaeth hwn ond cymryd munud ac arsylwi; ydych chi'n bod yn deyrngar i'ch partner? Os na yw'r ateb, yna mae'n rhaid i chi ddadansoddi'r datrysiad a gweithio yn unol â hynny.

5. Cyfnewid neges amhriodol

Cyfnewid neges amhriodol

Dadansoddwch eich negeseuon a gweld a fyddai'ch partner yn cymeradwyo cyfnewid cyfathrebu o'r fath. Yn aml, pan fyddwn yn ymwneud â chyfathrebu rydym yn anwybyddu'r hyn sy'n iawn ac yn anghywir, a dim ond ar yr hyn sy'n iawn yn ein barn ni yr ydym yn canolbwyntio. Pryd bynnag y byddwch chi'n gwneud hynny, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dadansoddi'ch neges o safbwynt trydydd person a gweld a ydyn nhw'n briodol.

Os byddwch chi'n eu cael yn amhriodol, stopiwch y sgwrs ar unwaith.

6. Sneaking o gwmpas i ddarllen y neges

Nid ydych yn sleifio o gwmpas i ddarllen neges gan eich ffrindiau, teulu, neu hyd yn oed cydweithwyr. Os ydych chi'n sleifio o gwmpas gan eich partner i ddarllen testun y person hwn, yna yn isymwybodol rydych chi'n siŵr bod beth bynnag rydych chi'n ei wneud yn anghywir. Felly, rydych chi'n osgoi cael eich dal. Y foment y mae hyn yn cychwyn, byddwch yn effro.

Peidiwch â chymryd hyn yn rhy bell fel arall efallai y byddwch chi'n cael eich hun mewn sefyllfa lletchwith.

7. Treulio mwy o amser gyda'r person arall na'ch partner

Rydych chi wrth eich bodd yn treulio amser gyda'r person rydych chi'n ei garu. Pan mewn perthynas, eich partner chi ydyw. Fodd bynnag, rhag ofn y bydd tecstio anffyddlondeb emosiynol, y person ar y ffôn.

Rydych chi'n cymryd amser i dreulio mwy gyda'r person arall na'ch partner, aros i ffwrdd yn hwyr a'u tecstio, aros yn eiddgar am eu hymatebion a hyd yn oed ateb eu testun ar unwaith.

Os yw'r pethau hyn yn digwydd yn eich bywyd, yna rydych chi'n rhan ohono twyllo emosiynol .

8. Rydych chi'n dileu testun neu'n galw oddi wrth y person arall

Rydyn ni'n ceisio cuddio pethau dim ond pan fydd ein cydwybod yn dweud ei fod yn anghywir.

Os ydych chi'n dileu testun gan y person arall hwnnw fel nad ydych chi wedi'ch dal yn tecstio rhywun, yna rydych chi'n twyllo. Mae'n rhaid i chi roi'r gorau i'r gweithgareddau hyn ar unwaith cyn i'ch partner ddarganfod. Os yn bosibl, cyfaddefwch hyn i'ch partner.

Nid yw byth rhy hwyr i geisio maddeuant . Gofynnwch am gyngor arbenigwr, os oes angen.

9. Rhoi mwy o bwys i'r person arall na'ch partner

I gyplau, nid oes unrhyw beth yn bwysicach o lawer nag i treulio amser gyda'i gilydd . Fodd bynnag, rhag ofn anffyddlondeb emosiynol, efallai y cewch eich hun yn treulio mwy o amser gyda'r person arall na'ch partner.

Yn gymaint felly, efallai y byddwch yn canslo'ch cynlluniau neu'n ei aildrefnu fel y gallwch dreulio mwy o amser gyda'r person arall.

10. Maen nhw'n eich deall chi'n fwy na'ch partner

Daw amser yn yr anffyddlondeb emosiynol hwn y byddwch chi'n dechrau credu bod y person arall yn eich deall chi'n fwy ac yn well na'ch partner. Mae hyn yn digwydd gan eich bod yn rhannu mwy o wybodaeth gyda'r person arall yn lle gyda'ch partner.

Mae'r gred hon yn aml yn arwain at wahanu. Felly, mae'n well cywiro'r camgymeriad hwn a dod â'r tecstio anffyddlondeb emosiynol i ben.