8 Awgrymiadau i Gyfathrebu â'ch Gwraig

Awgrymiadau I Gyfathrebu â

Yn yr Erthygl hon

Mae'n debyg eich bod wedi clywed o'r blaen bod cyfathrebu yn allweddol i unrhyw briodas. Mae'n un o'r pethau hynny sy'n cael ei ddweud cymaint, mae hefyd yn dod yn ystrydeb - ac fel llawer o ystrydebau, mae'n cael ei ddweud mor aml oherwydd ei fod yn wir.Mae diffyg cyfathrebu yn arwain at rwystredigaeth, drwgdeimlad, ac ymladd, a gall hyd yn oed arwain at chwalu eich priodas.

Pan fyddwch chi'n dysgu sut i siarad â'ch gwraig ac i'r gwrthwyneb , rydych chi'n deall eich gilydd yn well, ac mae'n haws datrys dadleuon a thensiynau tawel.

Mae'r erthygl hon yn pwysleisio hynny tweaking y ffordd rydych chi'n siarad â'ch gwraig trwy argymell ychydig o awgrymiadau i gyfathrebu'n well â'ch gwraig.

Mae cyfathrebu da yn sgil y mae'n rhaid ei chael.

Felly os ydych chi'n chwilio am well ffyrdd o gyfathrebu â'ch gwraig yn effeithiol neu wella cyfathrebu â'r wraig, gadewch Plymiwch yn ddyfnach i’n 8 awgrym ar sut i gyfathrebu â’ch gwraig.

Gwyliwch hefyd:

1. Dysgu gwrando

Rydyn ni'n clywed ein partner yn siarad trwy'r amser, ond pa mor aml ydyn ni'n gwrando mewn gwirionedd? Mae clywed a gwrando yn ddau beth gwahanol iawn.

Os byddwch chi'n cael eich hun yn gwyro, yn brathu dicter yn ôl at yr hyn y mae eich gwraig yn ei ddweud, neu'n cynllunio'r hyn rydych chi am ei ddweud cyn gynted ag y byddwch chi'n gweld cyfle, nid ydych chi wir yn gwrando.

Y cyntaf tip i wella cyfathrebu â'ch gwraig yw dysgwch wrando ar yr hyn y mae eich gwraig yn ei ddweud. Byddwch yn sylwgar o'r meddyliau a'r teimladau y mae'n eu mynegi, trwy ei geiriau a thrwy iaith ei chorff.

Bydd gwrando'n weithredol nid yn unig yn eich helpu i wella'r cysylltiad â'ch gwraig ond hefyd yn eich helpu i ddysgu sut i fod yn fwy amyneddgar ag eraill o'ch cwmpas.

2. Sefydlu system amser allan

Pryd cyfathrebu â'ch gwraig, y d does dim rhaid i iscussions barhau heb eu disodli nes i chi naill ai gyrraedd penderfyniad neu ffrwydro mewn ymladd.

Er mwyn cyfathrebu'n well â'r wraig, b gan gofio sut rydych chi'n teimlo yn ystod trafodaeth , a gofynnwch i'ch gwraig wneud yr un peth.

Cytuno ar air neu ymadrodd byr gall y naill neu'r llall ohonoch ddweud os oes angen seibiant arnoch chi, y fath “stop,” “egwyl,” “amser allan,” neu “oeri”.

Os yw'r naill neu'r llall ohonoch chi'n teimlo'n rhwystredig neu ar fin gweiddi neu ddweud pethau niweidiol, defnyddiwch eich ymadrodd seibiant a chymryd hoe nes eich bod chi'n teimlo'n ddigynnwrf eto.

3. Gwyliwch y geiriau rydych chi'n eu dewis

Pwy bynnag a ddywedodd “gall ffyn a cherrig dorri fy esgyrn, ond ni fydd geiriau byth yn fy mrifo” naill ai â chroen trwchus iawn neu erioed wedi bod ar ddiwedd derbyn diatribe niweidiol.

Mae'r geiriau rydych chi'n eu defnyddio yn gwneud gwahaniaeth - ac unwaith y dywedir, ni allant fyth fod heb eu talu neu heb eu clywed.

Meddyliwch yn ofalus am y geiriau rydych chi'n eu dewis wrth siarad â'ch gwraig.

Gofynnwch i'ch hun a fydd yr hyn rydych chi ar fin ei ddweud yn helpu i gyfleu'ch pwynt a hyrwyddo'r drafodaeth, neu a fydd yn brifo neu'n llidro yn unig. Os mai hwn yw'r olaf, efallai ei bod hi'n bryd defnyddio'r ymadrodd seibiant hwnnw.

4. Gofynnwch a oes angen ei ddweud mewn gwirionedd

Mae gonestrwydd a didwylledd yn hanfodol mewn unrhyw briodas, ond nid yw hynny'n golygu bod yn rhaid i chi ddweud popeth sy'n dod i'ch meddwl. Mae disgresiwn yn rhan bwysig o gyfathrebu da.

Os ydych chi am ddweud rhywbeth sy'n deillio o rwystredigaeth, dicter, neu ddim ond eisiau diystyru, daliwch ef yn ôl. Dewch o hyd i ffordd arall i'w gael allan, fel newyddiaduraeth, neu hyd yn oed daro gobennydd neu chwarae rownd egnïol o chwaraeon.

8 Awgrymiadau i Gyfathrebu â

5. Gwiriwch eich bod wedi deall yr hyn a glywsoch

Cymerwch eiliad i egluro'r hyn y mae eich gwraig newydd ei ddweud wrthych chi, yn enwedig os nad ydych chi'n siŵr eich bod chi'n deall.

Defnyddiwch y dechneg adlewyrchu syml hon: Ar ôl iddi orffen siarad, dywedwch, “felly beth rydych chi'n ei ddweud yw & hellip ;.' ac ailadrodd yr hyn a ddywedodd yn eich geiriau eich hun. Mae hyn yn rhoi cyfle i chi wirio eich bod chi'n deall, ac yn rhoi cyfle iddi egluro.

Ceisiwch ofyn cwestiynau dilynol megis “sut mae hynny'n gwneud i chi deimlo?” neu “beth fyddai'n helpu i ddatrys y sefyllfa hon i chi?' Mae teimlo eich bod yn cael eich clywed a'ch dilysu yn gysur i unrhyw un, ac yn hyrwyddo gwell dealltwriaeth o'i gilydd.

6. Rhowch eich hun yn ei hesgidiau

Meddyliwch am yr hyn y mae eich gwraig yn ei ddweud wrthych chi, a gofynnwch sut y gallai hynny wneud iddi deimlo. Wrth gwrs, y person gorau i ofyn am hynny yw eich gwraig, fel y trafodwyd uchod, ond mae hefyd yn ddefnyddiol dychmygu'ch hun yn ei hesgidiau.

Cymerwch ychydig funudau a sero i mewn ar yr hyn sy'n digwydd a sut mae'ch gwraig yn teimlo amdano. Dychmygwch sut brofiad fyddai bod yn ei sefyllfa ar hyn o bryd. Bydd datblygu empathi yn eich helpu i gyfathrebu'n well am weddill eich priodas.

A hyd yn oed os nad ydych yn gallu amgyffred ei safbwynt, ymddiriedwch yn ei rhwystredigaeth; efallai bod ei rhesymau'n ddilys drosti. Parchwch ei phersbectif hyd yn oed os na allwch ei ddeall.

7. Peidiwch byth â gweiddi

Anaml y bydd gweiddi yn arwain at ganlyniad da. Y cyfan y mae'n ei wneud yw ychwanegu gwaethygu a brifo mewn sefyllfa sydd eisoes yn llidus. Os na allwch wrthsefyll yr ysfa i weiddi mewn gwirionedd, mae'n bryd cymryd amser i ffwrdd a thawelu cyn rhoi cynnig arall arni.

Ceisiwch siarad mewn ffordd ddigynnwrf, serchog, hyd yn oed pan fyddwch chi'n ddig. Os na allwch wneud yn serchog ar hyn o bryd, o leiaf anelwch at sifil a gofalgar. Nid eich gwraig yw eich gwrthwynebydd, ac nid oes rhaid i chi ei hennill hi i'ch safbwynt chi.

8. Rhowch gynnig ar ddull gwahanol

Mae pawb yn cyfathrebu'n wahanol. Os nad ydych chi'n deall ystyr eich gwraig, neu os nad yw'n deall eich un chi, rhowch gynnig ar ddull gwahanol. Defnyddiwch enghraifft neu gyfatebiaeth, neu ceisiwch egluro mewn ffordd wahanol.

Gallwch chi hyd yn oed ceisiwch ysgrifennu'ch teimladau i lawr mewn llythyr neu dynnu diagram neu siart llif. Mae'n swnio'n ddoniol, ond gall weithio mewn gwirionedd, yn enwedig pan nad ydych chi'n gweld llygad i lygad yn unig. Anogwch eich gwraig i wneud yr un peth.

Dysgu sut i siarad â gwraig ar ôl priodi yn eich sefydlu am oes ac yn helpu'ch priodas i oroesi a ffynnu.

Dechreuwch ymarfer gwell cyfathrebu heddiw - efallai y byddwch chi'n synnu pa mor gyflym rydych chi'n gweld newid yn eich perthynas.

Ranna ’: