Sut i Fynd Trwy Ysgariad Priod ar Goll

Sut i Fynd Trwy Ysgariad Priod ar Goll

Mae'n 2019 eisoes ac mae nifer yr ysgariadau sy'n cael eu cofrestru yn UDA yn araf yn cymryd tuedd ar i fyny. Mewn gwirionedd, yn 2018, yr oedd adroddodd bron i 50% bydd pob priodas newydd yn dod i ben mewn ysgariad. Nid yw hyn yn wahanol i'r blynyddoedd blaenorol o 2000-2014.Yn gyffredinol mae ysgariadau yn disgyn i ddau gategori: dim bai ac ar fai, ac maen nhw'n digwydd am sawl rheswm. Mae'r gwahaniaeth rhwng y categorïau hyn yn dibynnu ar y wladwriaeth neu'r wlad lle mae un yn preswylio, ac mae gan bob achos broses ddatrys wahanol sy'n cychwyn o'r gwaith papur, ffioedd ffeilio i logisteg a meini prawf penderfynu.
cyngor perthynas hirdymor hoyw

Ond efallai na fydd y categorïau hyn yn cynnwys achos lle mae'r un yn ysgaru yn unman i'w weld. Mae unrhyw un sy’n ei gael ei hun mewn sefyllfa o’r fath mewn categori clasurol o ysgariad priod ar goll neu a elwir yn fwy cyffredin fel ‘ysgariad trwy gyhoeddiad.’

Mae ysgariad trwy gyhoeddiad yn aml yn ei gwneud yn ofynnol bodloni rhai amodau a all fod yn wahanol o wladwriaeth i wladwriaeth neu wlad i wlad. Gall y deddfau hefyd amrywio yn dibynnu ar ba wladwriaeth y mae'r broses ysgaru yn cael ei gweithredu.Felly, beth sy'n digwydd pan fyddwch chi eisiau ysgaru'ch priod, ond na ellir eu holrhain? Dyma ganllaw cyffredinol sy'n ystyried y camau angenrheidiol sy'n cael eu derbyn neu eu hymarfer yn gyffredinol yn y mwyafrif o daleithiau neu wledydd ledled y byd lle mae deddfau sy'n llywodraethu ysgariad priod sydd ar goll.

Cyn i chi benderfynu cychwyn yr achos ysgariad, mae angen i chi ddechrau trwy ddewis ble i ffeilio'ch ysgariad a deall gofynion y wladwriaeth honno.

Mewn rhai taleithiau, dim ond mewn cyflwr rydych chi wedi bod yn byw ynddo am y 6 mis diwethaf neu fwy y gallwch chi ffeilio achos ysgariad.
sut i fflyrtio â boi

Gyda hyn mewn golwg, yna mae angen i chi ddarparu tystiolaeth o'ch chwiliad am eich priod. Rhaid i chi ddangos prawf o'r chwiliad hwn. Y prawf hwn a fydd yn caniatáu i'ch atwrnai ffeilio affidafid ynghylch eich ymdrechion i ddod o hyd i'ch priod.

Rhaid i'r llys benderfynu eich bod mewn gwirionedd wedi edrych am eich priod heb unrhyw lwyddiant neu bydd yr achos yn cael ei ddirymu.

Ysgaru priod ar goll; y prosesau a'r camau

Fel y tystiwyd yn mwyafrif yr achosion ysgariad , mae'r broses o ffeilio am ysgariad fel arfer yn dechrau gyda'ch atwrnai yn cyflwyno'ch papurau / gweithredoedd ysgariad i'ch priod. Mae'r gwasanaeth fel arfer yn digwydd yng nghyfeiriad hysbys olaf eich priod neu weithiau mewn llaw os gellir ei leoli.

Yn yr achos hwn, cymerir yn ôl y gyfraith bod eich priod wedi derbyn a chadarnhau'r papurau sy'n rhoi hawl i'ch atwrnai symud ymlaen gyda'r achos.

Fodd bynnag, os yw'ch priod ar goll ac na ellir ei drin, mae yna opsiwn a ganiateir yn ôl y gyfraith lle rydych chi'n cael Gorchymyn Rhybudd trwy Gyhoeddiad.

Trefn Rhybudd trwy Gyhoeddiad

Ysgaru priod ar goll; y prosesau a

Mae'r Gorchymyn Rhybudd trwy Gyhoeddiad yn golygu ei bod yn ofynnol i chi roi rhybudd o'ch bwriad. Gwneir hyn trwy roi cyhoeddusrwydd i'ch bwriad i ysgaru mewn papur newydd sy'n ymdrin ag ardal o gyfeiriad hysbys olaf eich priod neu ble.


sut i ollwng gafael ar rywun rydych chi'n ei garu

Mewn rhai taleithiau, mae'n ofynnol i'r hysbyseb gyfreithiol hon gael ei rhedeg am o leiaf tair wythnos, gan roi digon o amser i'ch priod ymateb i'r hysbyseb cyn i rybudd terfynol gael ei weithredu.

Nawr os nad ydyn nhw'n arddangos neu'n ymateb, yna bydd eich achos ysgariad priod ar goll yn dod yn haws fyth neu o leiaf, bydd yn symud ymlaen i'r cam nesaf. Ar yr adeg hon, caniateir i chi a'ch atwrnai symud ymlaen i gam olaf y broses ysgaru yn ddiofyn.

Os yw'r barnwr yn fodlon â'ch mewnbwn a'i fod hefyd wedi'i argyhoeddi bod yn rhaid i'ch priod fod wedi clywed neu weld yr hysbysiad o'r achos ysgariad sydd ar ddod, yna gallwch ysgaru'ch priod heb eu mewnbwn neu hyd yn oed yn eu habsenoldeb. Mae'r rhybudd trwy gyhoeddiad yw eich bet orau unrhyw bryd rydych chi'n ffeilio ysgariad ar gyfer priod sydd wedi mynd yn AEF.

Yn ystafell y llys, bydd angen i chi a'ch atwrnai ffeilio affidafid gwasanaeth marsial sy'n dangos prawf neu'n cadarnhau bod y cyhoeddiad wedi digwydd yn ogystal â chopi o'r rhybudd cyhoeddusrwydd. Tra mewn rhai taleithiau a gwledydd, mae affidafid arall o'r Gwasanaeth Milwrol hefyd yn angenrheidiol i gadarnhau nad yw'ch priod yn y fyddin.

Gyda'r rhain i gyd wedi'u gwneud, gellir prosesu'ch ysgariad hyd yn oed heb gyfranogiad eich priod. Caniateir i'r llys wneud gorchmynion yn annog y rhai effeithiol diddymu unrhyw ystâd ymladd , gorchmynion sy'n effeithio ar blant ac unrhyw orchymyn arall sy'n dileu'r cysylltiad rhwng y ddau ohonoch yn ogystal â diddymu'r rhaniad eiddo rhyngoch chi a'ch priod sydd bellach wedi ysgaru.